Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    djpeg - dekompresja pliku JPEG do pliku obrazkowego

SK/LADNIA

    djpeg [opcje] [nazwapliku]

OPIS

    djpeg dekompresuje podany plik JPEG, albo jeli nie podano parametru
    standardowe wejcie i zapisuje nowy obrazek na standardowym wyjciu.
    Formatem wyjciowym mog by PBMPLUS (PPM/PGM), BMP, GIF, Targa, lub RLE
    (Utah Raster Toolkit). (RLE jest obslugiwany tylko jeli jest dostpna
    biblioteka URT.)

OPCJE

    Wszystkie przelczniki mog by skracane; np, -grayscale moe by zapisane
    jako -gray lub -gr. Wikszo "podstawowych" przelcznikow moe by skracana
    nawet do jednej litery. Nie ma rozronienia wielkoci znakow (tak wic
    -GIF znaczy to samo co -gif).  Brytyjska pisownia jest  rownie
    akceptowana (np. -greyscale), lecz z ostronoci nie jest ona wymieniona
    niej.

    Podstawowe przelczniki to:

    -colors N
       Zredukuj obraz do najwicej N kolorow. Redukuje to ilo kolorow
       uywanych w obrazku wyjciowym. Na przyklad, jeli masz 8-bitowy
       wywietlacz, moesz tego uy do zredukowania kolorow do liczby 256.

    -quantize N
       To samo co -colors. -colors s nazw zalecan, -quantize jest
       udostpniane ze wzgldu na kompatybilno wsteczn.

    -fast Wybierz przetwarzanie gwarantujce szybk, lecz niskiej jakoci
       obrobk. (Domylnie wlczana jest najwysza jako.) Jest to obecnie
       rownowane opcji -dct fast -nosmooth -onepass -dither ordered.

    -grayscale
       Wymu wyjcie w skali szaroci, nawet jeli plik JPEG jest kolorowy.
       Przydatne do przegldania na wywietlaczach monochromatycznych;
       poza tym djpeg w tym trybie dziala znaczco szybciej.

    -scale M/N
       Przeskaluj wyjcie o wspolczynnik M/N. Obecnie wspolczynnik ten
       musi by 1/1, 1/2, 1/4, lub 1/8. Skalowanie jest przydatne jeli
       obraz jest wikszy ni ekran, poza tym djpeg pracuje tak duo
       szybciej.

    -bmp  Wybierz format wyjciowy BMP. Format 8-bitowy jest wlczany po
       uyciu opcji -colors lub -grayscale, lub jeli plik JPEG byl w
       skali szaroci; w przeciwnym wypadku wlaczany jest  pelny,
       24-bitowy format.

    -gif  Wybierz format wyjciowy GIF-a. Poniewa GIF nie obsluguje wicej
       ni 256 kolorow, zakladane jest -colors 256 (chyba e podasz
       mniejsz liczb kolorow).

    -os2  Wybierz jako format wyjciowy BMP (z rodzaju OS/2 1.x). Jeli
       podano opcje -colors lub -grayscale, lub gdy plik JPEG byl w
       skali szaroci, emitowany jest kolor 8-bitowy; w przeciwnych
       wypadkach kolor jest 24-bitowy.

    -pnm  Wybierz jako format wyjcia PBMPLUS (PPM/PGM) (jest to format
       domylny).  PGM jest emitowane jeli plik JPEG byl w skali
       szaroci, lub jeli podano opcj -grayscale; W przeciwnym wypadku
       wybierany jest PPM.

    -rle  Wybierz format wyjcia RLE. (wymaga biblioteki URT.)

    -targa Wybierz format wyjcia Targa. Jeli plik JPEG byl w skali szaroci,
       wyjcie emitowane jest rownie w skali. Dzieje si tak te, jeli
       podana zostanie opcja -grayscale; w przeciwnym wypadku, jeli
       podano -colors
        emitowany jest format kolormapowany; a normalnie emitowany jest
       format 24-bitowego koloru.

    Przelczniki dla zaawansowanych uytkownikow:

    -dct int
       Uywaj calkowitej metody DCT (domylne).

    -dct fast
       Uyj szybkiej calkowitej DCT (mniej dokladne).

    -dct float
       Uyj zmiennoprzecinkowej metody DCT. Metoda ta jest nieznacznie
       bardziej dokladna ni metoda calkowita,  lecz  jest  wiele
       wolniejsza,  chyba  e twoja maszyna posiada bardzo szybki
       koprocesor  zmiennoprzecinkowy.  Zauwa  te,  e  metoda
       zmiennoprzecinkowa moe dawa rone efekty na ronych maszynach,
       podczas gdy calkowita daje wszdzie takie same.

    -dither fs
       Uyj ditheringu Floyda-Steinberga dla kwantyzacji kolorow.

    -dither ordered
       Uyj ditheringu porzdkowego dla kwantyzacji kolorow.

    -dither none
       Nie uywaj adnego ditheringu. Domylnie stosowany jest dithering
       Floyda-Steinberga;  jest  on  powolny, lecz zazwyczaj daje
       najlepsze efekty. Dithering porzdkowy jest kompromisem midzy
       szybkocia, a jakoci; brak ditheringu jest szybki, lecz zwykle
       wyglda okropnie. Zauwa, e przelczniki nie maj znaczenia gdy nie
       jest dokonywana kwantyzacja kolorow. Dithering porzdkowy jest
       dostpny tylko w trybie -onepass.

    -map file
       Kwantuj kolory podanego pliku z  obrazkiem.  Umoliwia  to
       produkowanie wielu plikow z jednakowymi mapami kolorow, lub
       wymuszanie predefiniowanego zbioru kolorow. Plik file musi by
       plikiem GIF lub PPM. Opcja ta przeslania -colors i -onepass.

    -nosmooth
       Uyj szybszej, gorszej jakociowo procedury desamplingu.

    -onepass
       Uyj   jednoprzejciowej   kwantyzacji   kolorow  (zamiast
       dwuprzejciowej). Metoda jednoprzejciowa jest szybsza i mniej
       wymagajca pamiciowo, lecz produkuje gorszy jakociowo obraz.
       -onepass jest ignorowane, chyba e wraz z nim zostanie zapodane
       -colors N. Poza tym, metoda ta jest uywana zawsze dla wyjcia w
       skali szaroci (metoda dwuprzejciowa nic wtedy nie wnosi).

    -maxmemory N
       Ustaw ograniczenie pamici na przetwarzanie duych obrazkow. Warto
       jest wyraana w tysicach bajtow, lub w milionach, jeli na kocu
       liczby zostanie dolczone "M". Np., -max 4m wybiera 4000000
       bajtow. Jeli potrzebne bdzie wicej miejsca, zostan zastosowane
       pliki tymczasowe.

    -outfile name
       Wylij wyjcie do wskazanego pliku (zamiast na  standardowe
       wyjcie).

    -verbose
       Wlcz komentarze debuggowe. Wicej -v-ow daje wicej komentarzy.
       Poza tym, podczas startu drukowana jest informacja o wersji.

    -debug To samo co -verbose.

PRZYK/LADY

    Przyklad ten dekompresuje plik JPEG foo.jpg, autmatycznie kwantuje go
    do 256 kolorow i zachowuje w pliku GIF foo.gif.

       djpeg -gif foo.jpg > foo.gif

WSKAZ'OWKI

    Aby szybko przejrze obrazek, uyj przelcznikow -grayscale i/lub -scale.
    -grayscale -scale 1/8 jest najszybsze.

    Istnieje jeszcze par opcji, ktore odrzucaj jako na rzecz szybkoci.
    -fast wlacza zalecane ustawienia.

    -dct fast i/lub -nosmooth uzyskuje szybko w zamian za niewielkie
    powicenie jakoci. Podczas tworzenia obrazka ze skwantowanymi kolorami,
    -onepass -dither ordered jest szybki, lecz daje duo mniejsz jako ni
    zachowanie domylne. -dither none moe da sensowne wyniki w trybie
    dwuprzejciowym, lecz rzadko jest dobry w trybie jednoprzejciowym.

    Jeli masz do szczcia, by mie szybki koprocesor zmiennoprzecinkowy, -dct
    float moe okaza si szybsze ni -dct fast.  Jednak na wikszoci maszyn
    -dct float jest wolniejsze ni -dct int; w tym wypadku nie jest ono
    warte uywania, poniewa zysk jakoci jest zbyt maly w porownaniu do
    kosztu czasowego.

RODOWISKO

    JPEGMEM
       Jeli ta zmienna jest ustawiona, to jej warto wskazuje na domylny
       limit pamici. Warto jest podawana jak dla opcji -maxmemory.
       JPEGMEM  przeslania domyln warto, podan podczas kompilacji
       programu, a sama moe zosta przeslonita przez opcj -maxmemory.

ZOBACZ TAKE

    cjpeg(1), jpegtran(1), rdjpgcom(1), wrjpgcom(1)
    ppm(5), pgm(5)
    Wallace, Gregory K. "The JPEG Still Picture Compression Standard",
    Communications of the ACM, April 1991 (vol. 34, no. 4), pp. 30-44.

AUTORZY

    Niezalena Grupa JPEG (Independent JPEG Group)

B/LDY

    Z powodow legalizacyjnych, kodowanie arytmetyczne nie jest obslugiwane.

    Wci nie jest to tak szybkie, jak bymy chcieli.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 15 June 1995             DJPEG(1)