Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    dmesg - drukuje bufor warstwy jdra lub steruje buforem

SK/LADNIA

    dmesg [-c] [-npoziom] [-srozm_buf]

OPIS

    dmesg sluy do sprawdzania bufora warstwy jdra (kernel ring buffer) lub
    sterowania nim.

    Program ten pomaga uytkownikom wywietli komunikaty startowe ladowania
    systemu. Zamiast rcznego kopiowania komunikatow, wystarczy jedynie:
       dmesg > boot.messages
    i przeslanie pliku boot.messages do kogo, kto potrafi zdiagnozowa
    klopot.

OPCJE

    -c   wyczy zawarto bufora po wywietleniu.

    -srozm_buf
       do odpytania bufora jdra uyj bufora o wielkoci rozm_buf.
       Domylnie jest to 8196 (odpowiada to domylnej wielkoci bufora
       syslog dla jdra 2.0.33 i 2.1.103). Jeeli ustawile bufor jdra
       wikszy od domylnego, to moesz posluy si t opcj do przegldnicia
       calego bufora.

    -npoziom
       ustaw poziom, na ktorym odbywa si rejestrowanie komunikatow na
       konsoli. Na przyklad, -n 1 zapobiega pojawianiu si na konsoli
       wszelkich komunikatow poza komunikatami typu 'panic'. Wszystkie
       poziomy komunikatow s nadal zapisywane do /proc/kmsg, zatem wci
       mona poslugiwa si syslogd(8) do dokladnej kontroli, gdzie
       pojawiaj si komunikaty jdra. Gdy uywana jest opcja -n, to dmesg
       nie wywietla ani nie czyci bufora warstwy jdra.

       Jeeli uyto obu opcji, to zadziala tylko ostatnia opcja z wiersza
       polece.

ZOBACZ TAKE

    syslogd(8)

AUTOR

    Theodore Ts'o (tytso@athena.mit.edu)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                   DMESG(1)