Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

     dnskeygen -- generowanie publicznych, prywatnych i wspoldzielonych
     poufnych kluczy dla DNS Security

SK/LADNIA

     dnskeygen [-[DHR] rozmiar] [-F] [-zhu] [-a] [-c] [-p num] [-s num] -n
     nazwa

OPIS

     Dnskeygen (DNS Key Generator) jest narzdziem do generowania i zarzdzania
     kluczami dla DNS Security wewntrz DNS (Domain Name System).  Dnskeygen
     potrafi wygenerowa publiczne i prywatne klucze do autentykacji danych
     strefy i wspoldzielone klucze prywatne uywane przy podpisach
     danie/Transakcja.

     -D          Dnskeygen wygeneruje klucz DSA/DSS.  Rozmiar musi by jednym z
                 [512, 576, 640, 704, 768, 832, 896, 960, 1024].

     -H          Dnskeygen wygeneruje klucz HMAC-MD5.  Rozmiar musi zawiera si
                 pomidzy 128 a 504.

     -R          Dnskeygen wygeneruje klucz RSA.  Rozmiar musi zawiera si
                 pomidzy 512 a 4096.

     -F          (tylko RSA) Uywa duego wykladnika przy generowaniu kluczy.

     -z -h -u    Flagi te definiuj odpowiedni typ generowanego klucza: klucz
                 Strefy (wanoci DNS), klucz Hosta (host lub usluga) lub klucz
                 Uytkownika (np. e-mail).

     Kady klucz moe by tylko jednym z powyszych.

     -a          Wskazuje, e klucz NIE MOE by uyty do autentykacji.

     -c          Wskazuje, e klucz NIE MOE by uyty do szyfrowania.

     -p num      Ustawia pole protokolu klucza do wartoci num ; domylna warto
                 to 3 (DNSSEC) jeli podano -z lub -h, a 2 (EMAIL) w przeciwnym
                 wypadku.  Inne akceptowalne wartoci to 1 (TLS), 4 (IPSEC) i
                 255 (KADY).

     -s num      Ustawia pole sily klucza do wartoci num; domylna warto to 0.

     -n nazwa    Ustawia nazw klucza na podan nazw.

   SZCZEG'O/LY
     Dnskeygen przechowuje kady klucz w dwoch plikach:
     K<nazwa>+<alg>+<footprint>.private i K<nazwa>+<alg>+<footprint>.key Plik
     K<nazwa>+<alg>+<footprint>.private zawiera klucz prywatny w formacie
     przenonym.  Plik K<nazwa>+<alg>+<footprint>.key zawiera klucz publiczny w
     formacie strefy DNS:

           <nazwa> IN KEY <flagi> <algorytm> <protok'o/l> <wyk/ladnik|modu/ly>

RODOWISKO

     Nie s uywane adne zmienne rodowiskowe.

ZOBACZ TAKE

     RFC 2065 dotyczce bezpiecznego DNS i Szkic Internetowy TSIG.

AUTOR

     Olafur Gudmundsson (ogud@tis.com).

PODZIKOWANIA

     Podstawowa matematyka kryptograficzna jest zrobiona przy pomocy DNSSAFE
     i/lub bibliotek Foundation Toolkit.

USTERKI

     Dotychczas nieznane.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

     Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
     Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
     opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
     prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.