Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

   dnskeygen -- generowanie publicznych, prywatnych i wspoldzielonych
   poufnych kluczy dla DNS Security

SK/LADNIA

   dnskeygen [-[DHR] rozmiar] [-F] [-zhu] [-a] [-c] [-p num] [-s num] -n
   nazwa

OPIS

   Dnskeygen (DNS Key Generator) jest narzdziem do generowania i zarzdzania
   kluczami dla DNS Security wewntrz DNS (Domain Name System). Dnskeygen
   potrafi wygenerowa publiczne i prywatne klucze do autentykacji danych
   strefy i wspoldzielone klucze prywatne uywane przy podpisach
   danie/Transakcja.

   -D     Dnskeygen wygeneruje klucz DSA/DSS. Rozmiar musi by jednym z
         [512, 576, 640, 704, 768, 832, 896, 960, 1024].

   -H     Dnskeygen wygeneruje klucz HMAC-MD5. Rozmiar musi zawiera si
         pomidzy 128 a 504.

   -R     Dnskeygen wygeneruje klucz RSA. Rozmiar musi zawiera si
         pomidzy 512 a 4096.

   -F     (tylko RSA) Uywa duego wykladnika przy generowaniu kluczy.

   -z -h -u  Flagi te definiuj odpowiedni typ generowanego klucza: klucz
         Strefy (wanoci DNS), klucz Hosta (host lub usluga) lub klucz
         Uytkownika (np. e-mail).

   Kady klucz moe by tylko jednym z powyszych.

   -a     Wskazuje, e klucz NIE MOE by uyty do autentykacji.

   -c     Wskazuje, e klucz NIE MOE by uyty do szyfrowania.

   -p num   Ustawia pole protokolu klucza do wartoci num ; domylna warto
         to 3 (DNSSEC) jeli podano -z lub -h, a 2 (EMAIL) w przeciwnym
         wypadku. Inne akceptowalne wartoci to 1 (TLS), 4 (IPSEC) i
         255 (KADY).

   -s num   Ustawia pole sily klucza do wartoci num; domylna warto to 0.

   -n nazwa  Ustawia nazw klucza na podan nazw.

  SZCZEG'O/LY
   Dnskeygen przechowuje kady klucz w dwoch plikach:
   K<nazwa>+<alg>+<footprint>.private i K<nazwa>+<alg>+<footprint>.key Plik
   K<nazwa>+<alg>+<footprint>.private zawiera klucz prywatny w formacie
   przenonym. Plik K<nazwa>+<alg>+<footprint>.key zawiera klucz publiczny w
   formacie strefy DNS:

      <nazwa> IN KEY <flagi> <algorytm> <protok'o/l> <wyk/ladnik|modu/ly>

RODOWISKO

   Nie s uywane adne zmienne rodowiskowe.

ZOBACZ TAKE

   RFC 2065 dotyczce bezpiecznego DNS i Szkic Internetowy TSIG.

AUTOR

   Olafur Gudmundsson (ogud@tis.com).

PODZIKOWANIA

   Podstawowa matematyka kryptograficzna jest zrobiona przy pomocy DNSSAFE
   i/lub bibliotek Foundation Toolkit.

USTERKI

   Dotychczas nieznane.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

   Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
   Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
   opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
   prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.