Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    dos, xdos, dosexec, dosdebug - uruchamianie MS-DOS-u i programow DOS-
    owych w Linuksie

SK/LADNIA

    dos [ -ABCcdkVNXtsgKm234OU ] [ -h poziom ] [ -F plik ] [ -f plik ] [ -L
    plik_dexe ] [ -u zmienna ] [ -D opcje ] [ -M rozmiar ] [ -e rozmiar ] [
    -x rozmiar ] [ -P plik ] [ -o plik ] [ 2> plik_diagnostyczny ] [ -I
    opcje_konfiguracyjne ] [ -U potok_wejsciowy[:potok_wyjsciowy] ]

    dosexec [ -ABCcdkVNXtsgKm234OU ] [ -h poziom ] [ -H opcje_diagnostyczne
    ] [ -F plik ] [ -u zmienna ] [ -D opcje ] [ -M rozmiar ] [ -e rozmiar ]
    [ -x rozmiar ] [ -P plik ] [ -o plik ] [ 2> plik_diagnostyczny ] [ -I
    opcje_konfiguracyjne ] plik_dexe [ -U potok_wejsciowy[:potok_wyjsciowy]
    ]

    dosdebug

    xdos [ -ABCbdNtsK234O ] [ -h poziom ] [ -H opcje_diagnostyczne ] [ -F
    plik ] [ -f plik ] [ -L plik_dexe ] [ -u zmienna ] [ -D opcje ] [ -M
    rozmiar ] [ -e rozmiar ] [ -x rozmiar ] [ -P plik ] [ -o plik ] [ 2>
    plik_diagnostyczny ] [ -U potok_wejsciowy[:potok_wyjsciowy] ]

OPIS

    dos uruchamia emulator DOS-u, znany rownie jako DOSEMU.
    plik_diagnostyczny jest opcjonalnie podawanym plikiem, do ktorego bd
    kierowane wszelkie komunikaty diagnostyczne.

    dosdebug sluy do sterowania i odpluskwiania wlanie dzialajcego DOSEMU.

    xdos uruchamia DOSEMU w oddzielnym okienku X. Jest to rownowane
    poleceniu dos -X

    dosexec uruchamia DOSEMU i wykonuje plik DEXE. Jest to rownowane
    poleceniu dos -L

    Chocia  ten program znany jest jako emulator DOS-u, jest on w
    rzeczywistoci wirtualn maszyn dla MS-DOS-u, ktora pozwala DOS-owi i
    programom  dla niego napisanym dziala w rodowisku przypominajcym
    komputer IBM PC/AT z procesorem Intel 80x86 w trybie rzeczywistym.
    DOSEMU emuluje takie uslugi, jak obsluga karty graficznej przez BIOS,
    dyski, klawiatura, port szeregowy i rownolegly (drukarka), pami CMOS
    zawierajca  informacje  o  konfiguracji  komputera,  zegar  czasu
    rzeczywistego, alokacja pamici przez standard XMS 3.0, EMS 4.0 oraz
    DPMI 0.9.

    Poniewa w rzeczywistoci DOSEMU nie jest emulatorem DOS-u, do pracy
    wymagana jest kopia systemu MS-DOS 3.3-7.00. (Przyszle wersje DOS-u
    przypuszczalnie bd dziala, cho oczywicie nie zostalo to sprawdzone. DR-
    DOS 6.0 rownie wspolpracuje z tym programem).

    Przeczytaj pliki QuickStart, ChangeLog, doc/announce, oraz Makefile
    zawarte w dystrybucji rodel, aby dowiedzie si, jak skonfigurowa,
    skompilowa i uruchomi DOSEMU.

WYMAGANIA W STOSUNKU DO KERNELA

    Obecnie wymagany jest Linux w wersji 2.0.28 lub wyszej z wkompilowan
    obslug SYSV IPC (System V InterProcess Communication - komunikacja
    midzy procesami zgodna z Systemem V, przeczytaj ipc(2)). SYSV IPC jest
    opcj, ktor mona ustawi podczas kompilacji jdra.

    Poczynajc  od  wersji dosemu 0.64.3 domyln wersj jest kompletna
    dystrybucja dosemu. Szczegoly znajduj sie w pliku doc/README.vm86plus.
    Aby skompilowa niepeln wersj powiniene uruchomi configure z opcj
    --enable-novm86plus.

    Jeeli uywasz jdra w wersji 1.2.13 postaraj si o ostatni stabiln wersj.
    Podczas pisania tego opisu dostpn wersj byl Linux 2.0.28 dostpny przez
    anonimowe ftp z ftp.funet.fi w katalogu /pub/Linux/kernel/linux/v2.0/
    oraz w wielu mirrorach na calym wiecie.

OPCJE

    -A   uruchomienie z dyskietki A (nie musi to by prawdziwa stacja
       dyskow - patrz niej)

    -B   uruchomienie z dyskietki B (nie musi to by prawdziwa stacja
       dyskow - patrz niej)

    -C   uruchomienie z dysku twardego C (nie musi to by prawdziwy napd
       ani nawet system plikow typu msdos - patrz niej)

    -c   uycie bezporedniego zapisu do pamici konsoli (program musi by
       uruchomiony na konsoli z ustawionym bitem suid na roota)

    -d   odlczenie od biecej konsoli wirtualnej lub tty i przylczenie do
       pierwszej dostpnej konsoli wirtualnej

    -V   uycie optymalizacji wideo charakterystycznej dla VGA

    -k   uycie bezporedniego odczytu klawiatury  (program  musi  by
       uruchomiony na konsoli)

    -F   Pobieranie opcji z podanego pliku konfiguracyjnego zamiast z
       /etc/dosemu.conf (trzeba mie uprawnienia roota lub program musi
       mie ustawiony bit suid na roota)

    -f   Pobieranie opcji z podanego pliku konfiguracyjnego zamiast z
       .doserc

    -u zmienna
       ustawia zmienn konfiguracyjn dla uytjkownika, ktorej istnienie
       moe  by  sprawdzone  w  plikach  /etc/dosemu.conf  i
       /var/lib/dosemu/global.conf  w  celu  uzykania  specyficznej
       konfiguracji.  Do  podanej  nazwy zmiennej zostanie dodany
       przyrostek u_, aby unikn konfliktu nazw.

    -L   Laduje i uruchomia plik DEXE (specjalny obraz dysku sytemowego
       zawierajcy tylko jeden program DOS-owy)

    -I   analizuje cig opcji wystepujcy po -I majcy t sam skladni, co
       pliki /etc/dosemu.conf i .dosrc, np.

         dos ... -I 'video { mda }'

       Ta opcja jest przydatna do tymczasowej zmiany ustawienia jakiej
       opcji konfiguracyjnej. Moesz rownie uruchamia dosemu z wlasn
       konfiguracj za pomoc skryptu, np.

         dos ... -I "`mojakonfiguracja.sh`"

       gdzie mojakonfiguracja.sh jest  skryptem  wypisujcym  opcje
       konfiguracyjne na standardowe wyjcie. Jeeli uytkownik oprocz
       .dosrc posiada jeszcze inny plik konfiguracyjny, moe go uy w
       nastpujcy sposob:

         dos ... -I "`cat innakonfiguracja.conf`"

       Naley pamita o dodatkowym ujciu parametru po -I w cudzyslowy,
       poniewa ma to by pojedynczy argument.

    -D   okrela, jakie komunikaty diagnostyczne maj si  pojawia/nie
       pojawia

    -h   wypisuje konfiguracj na stderr (standardow diagnostyk) i koczy
       prac (ustawia -D+c). Ta opcja jest przydatna do odpluskwiania
       plikow konfiguracyjnych. Zalecane jest uycie rownie -O, aby
       przekierowa komunikaty typu +c na stderr. `poziom' moe wynisi 0,
       1 lub 2 i steruje iloci informacji uruchomieniowych wypisywanych
       przez analizatora konfiguracji: brak informacji uruchomieniowych
       (0),  informacje  uruchomieniowe  o ptlach (1), informacje
       uruchomieniowe dla if_else_endif (2).

    -H   podanie opcji obslugi dosdebug, aktualnie obslugiwana jest
       jedynie `1'.  Za pomoc -H1 mona zmusi dosemu do czakania a
       terminal programu terminal zostanie podlczony. Aby analizowa
       sesj DOS-ow od samego pocztku, naley najpierw uruchomi dosemu z
       opcj -H1, a nastpnie uruchomi dosdebug.  Wowczas,  DOSEMU
       zatrzyma si przed skokiem do zaladowanego sektora startowego
       oczekujc na podlczenie si dosdebuga. Po podlczeniu znajdzie si
       on w stanie `stopped', co umoliwi ustawienie pulapek lub
       wykonywanie krok po kroku dla kodu inicjujcego.

    -O   wysylanie komunikatow diagnostycznych na standardow diagnostyk

    -o   wysylanie komunikatow diagnostycznych do podanego pliku

    -M   ustawienie pamici podstawowej na rozmiar kilobajtow

    -m   wlczenie wewntrznej obslugi myszy

    -P   wysylanie kopii komunikatow diagnostycznych rownie do podanego
       pliku

    -2,3,4 wybiranie emulowanego procesora: 286, 386 lub 486 (OSTRONIE:
       DOSEMU jest nie w pelni dziala 32-bitowe, wic jeeli program
       wykrywajc procesor 386 lub 486 uywa 32-bitowych rejestrow i
       funkcji BIOS-u, to moe dziala niewlaciwie. Jeeli wydaje si, e to
       wlanie jest przyczyn problemow, naley uy opcji -2 by wymusi na
       DOSEMU tryb 286)

    -U   definiuje potoki: wejciowy i wyjciowy dla asynchronicznego
       sterowania DOSEMU z innego procesu. Format ma posta (bez bialych
       znakow pomidzy)

         potok_wejsciowy:potok_wyjsciowy

       gdzie `:potok_wyjsciowy' mona pomin. Jednak w tym przypadku
       adnego sprzenia zwrotnego ze strony DOSEMU nie naley oczekiwa.

       Ze  wzgldow  bezpieczestwa  DOSEMU nie tworzy samodzielnie
       nazwanych potokow, wic za nadanie prawidlowych uprawnie potokom
       odpowiedzialny jest uytkownik. Naley zwroci uwag, e w przypadku
       uycia tej opcji, obcy proces moe sterowa sesj DOSEMU (np.
       powodujc nacinicia klawiszy). Zatem ta opcja powinna by uywana
       wylcznie przez nakladki (takie jak kdos), ktore najpierw tworz
       odpowiednie nazwane potoki, a nastpnie odpalaj DOSEMU. Aby
       zmusi DOSEMU do zwracania poprzez potok znacznikow uzgadniajcych
       informujcych  nakladk o chwili uruchomienia lub zakoczenia
       polecenia sterujcego i czy zakoczylo si ono pomylnie mona uy
       specjalnego polecenia sterujcego ( ack on ). Format takiego
       znakowania jest nastpujcy

         SYN: <polecenie>

         <dowolny wynik polecenia>

         ACK: code=n

       gdzie n jest rowne 0 w przypadku pomylnego zakoczenia.  Prostym
       terminalem sterujacym, mogcym sluy za przyklad jest dolczony
       program dosctrl.  Pobiera on dwa potoki jako argumenty i
       umoliwia podawanie polece sterujcych, wrod ktorych `help' jest
       najwaniejszym;-) Naley zwroci uwag, e dosctrl nie odpala DOSEMU,
       trzeba to zrobi samodzielnie.

DYSKI TWARDE

    DOSEMU obsluguje cztery metody udostpniania DOS-owi twardego dysku:

    1.   plik zawierajcy obraz dysku spoczywajcy w systemie plikow
       Linuksa, emulujcy twardy dysk.

    2.   bezporedni dostp do dysku z partycj DOS-ow przez plik urzdzenia
       dysku (np. /dev/hda, /dev/hdb, /dev/sdX).

    3.   bezporedni dostp do partycji DOS-owej przez dostp do urzdzenia
       pojedynczej partycji (np. /dev/hda1, /dev/hdb2, /dev/sdxx).
       Naley uruchomi program mkpartition by DOSEMU mogl miec dostp do
       partycji DOS-owych przez SPA.

    4.   dostp do systemu plikow Linuksa jako do dysku "sieciowego" przez
       uycie sterownika emufs.sys dostarczanego z programem DOSEMU w
       katalogu commands/emufs.sys.

    Te motody s wyjanione dokladniej w pliku QuickStart.

    Konfiguracja zasobow dyskowych  DOSEMU  jest  okrelona  w  pliku
    /etc/dosemu.conf  przed  uruchomieniem  programu.  Zajrzyj  do
    doc/README.txt.

DYSKIETKI

    DOSEMU obsluguje dwie metody udostpniania DOS-owi dostpu do dyskietek:

    1.   obraz dyskietki w pliku spoczywajcym w systemie plikow Linuksa,
       emulujcy napd dyskietek.

    2.   bezporedni dostp do urzdzenia reprezentujcego napd dyskietek
       (np. /dev/fd0, /dev/fd1).

    Te opcje rownie s wyjanione dokladniej w pliku QuickStart.

    Sposob korzystania przez DOSEMU z dyskietek okrela si w  pliku
    /etc/dosemu.conf przed uruchomieniem programu. DOSEMU.

EKRAN

    DOSEMU  moe  by uruchomiony na dowolnym typie terminala, jednak
    korzystanie z niego na konsoli  Linuksa  umoliwia  wykorzystanie
    zwikszonej funkcjonalnoci oraz szybkoci dzialania. Uruchamiajc DOSEMU
    na konsoli, warto przeczyta opis opcji -c, -k, i -V w pliku QuickStart.
    Istnieje rownie skrocona wersja dokumentacji w pliku etc/config.dist,
    ktor mona skopiowa do /etc/dosemu.conf i dopasowa do wlasnych potrzeb.

    Krotko mowc, odpowiednio uyta konsola oraz wlaciwe opcje pozwalaj
    uruchamia programy DOS-owe z oryginalnym kolorami i czcionkami, bez
    problemow z odwieaniem ekranu, ktore wystpuj przy uruchamianiu na
    zwyklym terminalu.

KLAWIATURA

    Uruchamiajc DOSEMU na konsoli, warto te uy bezporedniego dostpu do
    klawiatury. Ten tryb pracy, uruchamiany opcj -k, pozwala uytkownikowi
    na dostp do calej klawiatury. Dowolna kombinacja klawiszy CTRL, ALT i
    SHIFT moe by uyta do generacji najdziwniejszych kombinacji wymaganych
    przez programy DOS-owe.

DRUKOWANIE

    Obsluga drukowania przez BIOS jest emulowana poprzez pisanie do plikow
    dosemulpt1,  dosemulpt2,  i  dosemulpt3,  odpowiadajcych  DOS-owym
    oznaczeniom portow LPT1, LPT2 i LPT3. Wszytkie znaki wysylane do LPTx
    bd przekierowane do plikow dosemulptx w biecym katalogu.

    OSTRZEENIE! DOSEMU nie zapisuje na dysk zawartoci buforow dyskowych.
    Stan  tych  plikow  jest niezdefiniowany przed zakoczeniem pracy
    emulatora. Przykro nam z powodu tej niedogodnoci.

KOMUNIKATY DIAGNOSTYCZNE

    Emitowanie komunikatow diagnostycznych moe by kontrolowane poprzez
    opcje  linii  polece bd te w pliku konfiguracyjnym. Zajrzyj do
    dokumentacji w pliku config.dist zawartym w dystrybucji DOSEMU w
    podkatalogu z przykladami, aby znale opis opcji diagnostycznych. W
    linii polece mona okreli, jakie kategorie komunikatow maj by emitowane
    przez dos.  Skladnia jest nastpujca: po opcji -D nastpuj litery
    reprezentujce kategorie komunikatow. DOSEMU analizuje ciag znakow od
    lewej do prawej.

     +  wlcza nastpujc po nim kategori (stan domylny)
     -  wylcza nastpujc po nim kategori
     a  wlcza lub wylcza wszystkie kategorie (zalenie od parametru)
     0  wylcza wszystkie kategorie
     1-9 ustawia poziom diagnostyczny, im wyszy, tym wicej komunikatow
     #  gdzie # jest liter z listy kategorii
       wlcza lub wylcza dan kategori zalenie
       od stanu przelcznika +/-.

    Kategorie komunikat'ow:

    d dysk    R odczyt dysku
    W zapis na dysk  D przerwanie 21h
    C cdrom   v ekran
    X obsluga X    k klawiatura
    i porty WE/WY     s port szeregowy
    m mysz    # domylne przerwania
    p drukarka    g ogolne
    c konfiguracja  w ostrzeenia
    h sprzt   I IPC
    E EMS       x XMS
    M DPMI    n sie IPX
    P Pkt-driver   S dwik
    r PIC       T ledzenie WE/WY
    Z BIOS PCI    A sterownik ASPI
    Q rozmieszczenie sterownikow

    Wszystkie kategorie wystpujce po znaku + a do znaku - bd wlczone.
    Wszystkie po znaku - a do znaku + bd wylczone. Znak a dziala jak cig
    wszystkich kategorii, wic +a wlcza wszystkie komunikaty, a -a je
    wylcza. Znaki 0 i 1-9 te maj specjalne znaczenie: 0 wylcza wszystkie
    komunikaty, a 1-9 je wlcza ustawiajc jednoczenie poziom diagnostyczny.

    Na pocztku cigu znakow kategorii zaklada si dzialanie znaku +.
    Niektore kategorie, np. bldy nie mog zosta wylczone. Jeeli standardowa
    diagnostyka nie zostala przekierowana, prawie wszystkie komunikaty id
    do /dev/null.

    Przyklady:
     "-D+a-v" or "-D1-v" : wszystkie komunikaty oprocz ekranu
     "-D+kd"       : domylne + klawiatura i dysk
     "-D0+RW"       : tylko zapis i odczyt z dysku

    Kada litera moe si pojawi w dowolnym miejscu, nawet bezsensowne
    kombinacje, jak -D01-a-1+0, bd zaakceptowane, wic naley by ostronym.
    Niektore opcje s standardowo wlczone, a niektore nie. Jest to zupelnie
    arbitralna decyzja autora i moe to ulec zmianie w nastpnych wersjach.
    Aby mie pewno, e opcja jest wlczona, naley j jawnie wlczy.

SPECJALNE KLAWISZE

    W trybie bezporedniego dostepu do klawiatury (opcja -k) DOSEMU reaguje
    na pewne kombinacje klawiszy.

       ctrl-scrlock  = pokazuje wektor przerwania 0x32
       alt-scrlock  = pokazuje rejestry vm86
       rshift-scrlock = generuje przerwanie 8 (timer)
       lshift-scrlock = generuje przerwanie 9 (klawiatura)
       ctrl-break   = ctrl-break jak w DOS-ie.
       ctrl-alt-pgup = restart DOS. Ta opcja moe by niebezpieczna.
       ctrl-alt-pgdn = koniec pracy.

    Do przelczania na inn konsol wirtualn naley Uywa <LEFT CTRL>-<LEFT
    ALT>-<klawisz funkcyjny>.

PAMI

    Obsluga pamici XMS w DOSEMU jest zgodna ze specyfikacj opracowan przez
    firmy  Lotus/Intel/Microsoft/AST  w  wersji  3.0. Zaimplementowano
    wszystkie funkcje oprocz 0x12 (realokacja bloku UMB).

    Wszystkie funkcje UMB sa na razie niedopracowane. W kolejnej wersji
    zostanie to poprawione.

    DOSEMU 0.97 obsluguje te standard EMS 4.0 oraz DPMI 0.9 (czciowo 1.0).

LOGI SYSTEMOWE

    DOSEMU moe logowa wszystkie operacje poprzez email lub syslogd(8).
    Plik /etc/dosemu.loglevel zawiera informacje o tej funkcji. Przeczytaj
    te plik doc/README.txt.

AUTOR

    DOSEMU (skladajcy si z plikow dos i libdosemu ) opiera si na wersji 0.4
    oryginalnego programu napisanego przez Matthiasa Lautnera (nie znam
    jego aktualnego adresu).

    Robert Sanders <gt8134b@prism.gatech.edu> sprawuje opiek nad wersj
    DOSEMU, z ktor ukazal si ten opis (strona podrcznika man). Przez cztery
    lata James B. MacLean <macleajb@ednet.ns.ca> bez chwili odpoczynku
    kierowal rozwijaniem DOSEMU, implementacj DPMI (dziki ktoremu mona
    uruchomi m.in.  Windows 3.1, dos4gw, djgpp) doprowadzajc go niemal do
    wersji beta.  Teraz program jest rozwijany przez Hansa  Lermena
    <lermen@fgan.de>.

PROBLEMY

    Jest  ich zbyt duo, by wszystkie wyliczy, jednak duo mniej si
    zamanifestowalo.

    Zglaszaj problemy do autora. Chcialby on te wiedzie, ktore programy
    DZIALAJ.  Po prostu wylij mu informacj jakiego programu uywasz, w
    jakiej wersji; co dziala, a co nie itd.

DOSTPNO

    Najnowsza publiczna wersja DOSEMU moe byc pobrana przez ftp  z
    tsx-11.mit.edu w katalogu /pub/linux/ALPHA/dosemu Jeeli chcesz mie
    dostp do wersji rozwojowych, dolcz do zespolu DOSEMU - przydadz ci si
    nawet raporty o zauwaonych bldach.

PLIKI

    /usr/bin/dos
       Glowny plik programu.
    /usr/bin/xdos
       Wersja do X Window.
    $HOME/dosemu
       lokalny  katalog  DOSEMU uytkownika. Zostanie on po cichu
       utworzony, jeli nie istnieje.
    $HOME/dosemu/tmp
       Wszystkie pliki tymczasowe s tworzone w tym katalogu, katalog
       /tmp nie jest ju uywany.
    /var/run/dosemu.*
       lub
    $HOME/dosemu/run
       Rozmaite pliki uywane przez DOSEMU wlczajc potoki uywane do
       ledzenia.
    lub
    $HOME/dosemu/lib
       Rozmaite pliki uywane przez DOSEMU wlcznie z obrazami
       dyskow i plikami konfiguracyjnymi do obslugi tyche. W
       tym  katalogu  znajduje  si  rownie  glowny  plik
       konfiguracyjny  dla  DOSEMU global.conf, ktory wlcza
       /etc/dosemu.conf.   Jeli  /etc/dosemu.users  danemu
       uytkownikowi na to pozwala (o ile program nie jest suid
       root), to zamiast /var/lib/dosemu/* moe  by  uywany
       $HOME/dosemu/lib.  Uytkownik  moe  wowczas mie swoj
       calkowicie wlasn konfiguracj.
    /etc/dosemu.conf
       Glowny plik konfiguracyjny DOSEMU, wlczony w global.conf.
    /etc/dosemu.users
       Okrela prawa dostpu do  DOSEMU  dla  poszczegolnych
       uytkownikow i ustawia pewne ywotne opcje konfiguracyjne.
       Jest to  jedyny  plik  konfiguracyjny  o  ustalonej
       lokalizacji, DOSEMU najpierw szuka /etc/dosemu.users a,
       gdy go nie znajdzie, /etc/dosemu/dosemu.users .  Przy
       uyciu slowa kluczowego default_lib_dir= w dosemu.users
       mona  przenie  katalog  systemowy  /var/lib/dosemu
       gdziekolwiek. Wicej informacji na ten temat znajduje si w
       ./doc/README.txt.
    /etc/dosemu/dos.ini
       Plik konfiguracyjny IPX.

    doc/DPR
       Zespol DOSEMU: kto co robi przy programie.
    doc/DANG
       Pomoc w poprawianiu kodu rodlowego. DOSEMU.
    doc/README.*
       Pliki dokumentacyjne.
    QuickStart
       Szybkie wprowadzenie do DOSEMU.
    ChangeLog
       Zmiany w programie od ostatniej wersji.
    Lista pocztowa MS-DOS -
       wylij list do linux-msdos@vger.rutgers.edu aby uzyska
       wicej informacji.

ZOBACZ TAKE

    mkfatimage16(1), mtools(1)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze  tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu
    Tlumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia
    ronic  midzy  powyszym  opisem  a rzeczywistym zachowaniem
    opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie si z
    oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.