Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

       dos,  xdos,  dosexec, dosdebug - uruchamianie MS-DOS-u i programow DOS-
       owych w Linuksie

SK/LADNIA

       dos [ -ABCcdkVNXtsgKm234OU ] [ -h poziom ] [ -F plik ] [ -f plik ] [ -L
       plik_dexe ] [ -u zmienna ] [ -D opcje ] [ -M rozmiar ] [ -e rozmiar ] [
       -x rozmiar ] [ -P plik ] [ -o plik ] [ 2>  plik_diagnostyczny  ]  [  -I
       opcje_konfiguracyjne ] [ -U potok_wejsciowy[:potok_wyjsciowy] ]

       dosexec [ -ABCcdkVNXtsgKm234OU ] [ -h poziom ] [ -H opcje_diagnostyczne
       ] [ -F plik ] [ -u zmienna ] [ -D opcje ] [ -M rozmiar ] [ -e rozmiar ]
       [  -x  rozmiar ] [ -P plik ] [ -o plik ] [ 2> plik_diagnostyczny ] [ -I
       opcje_konfiguracyjne ] plik_dexe [ -U potok_wejsciowy[:potok_wyjsciowy]
       ]

       dosdebug

       xdos  [  -ABCbdNtsK234O ] [ -h poziom ] [ -H opcje_diagnostyczne ] [ -F
       plik ] [ -f plik ] [ -L plik_dexe ] [ -u zmienna ] [ -D opcje  ]  [  -M
       rozmiar  ]  [  -e rozmiar ] [ -x rozmiar ] [ -P plik ] [ -o plik ] [ 2>
       plik_diagnostyczny ] [ -U potok_wejsciowy[:potok_wyjsciowy] ]

OPIS

       dos uruchamia emulator DOS-u, znany rownie jako DOSEMU.
       plik_diagnostyczny jest opcjonalnie podawanym plikiem,  do  ktorego  bd
       kierowane wszelkie komunikaty diagnostyczne.

       dosdebug sluy do sterowania i odpluskwiania wlanie dzialajcego DOSEMU.

       xdos  uruchamia  DOSEMU  w  oddzielnym  okienku  X.  Jest  to rownowane
       poleceniu dos -X

       dosexec uruchamia DOSEMU  i  wykonuje  plik  DEXE.  Jest  to  rownowane
       poleceniu dos -L

       Chocia   ten  program  znany  jest  jako  emulator  DOS-u,  jest  on  w
       rzeczywistoci wirtualn maszyn dla MS-DOS-u,  ktora  pozwala  DOS-owi  i
       programom   dla  niego  napisanym  dziala  w  rodowisku  przypominajcym
       komputer IBM PC/AT z procesorem  Intel  80x86  w  trybie  rzeczywistym.
       DOSEMU  emuluje  takie uslugi, jak obsluga karty graficznej przez BIOS,
       dyski, klawiatura, port szeregowy i rownolegly  (drukarka),  pami  CMOS
       zawierajca   informacje   o   konfiguracji   komputera,   zegar   czasu
       rzeczywistego, alokacja pamici przez standard XMS  3.0,  EMS  4.0  oraz
       DPMI 0.9.

       Poniewa  w  rzeczywistoci  DOSEMU  nie  jest emulatorem DOS-u, do pracy
       wymagana jest kopia systemu MS-DOS  3.3-7.00.  (Przyszle  wersje  DOS-u
       przypuszczalnie bd dziala, cho oczywicie nie zostalo to sprawdzone. DR-
       DOS 6.0 rownie wspolpracuje z tym programem).

       Przeczytaj pliki QuickStart,  ChangeLog,  doc/announce,  oraz  Makefile
       zawarte  w  dystrybucji  rodel,  aby  dowiedzie  si,  jak skonfigurowa,
       skompilowa i uruchomi DOSEMU.

WYMAGANIA W STOSUNKU DO KERNELA

       Obecnie wymagany jest Linux w wersji 2.0.28 lub  wyszej  z  wkompilowan
       obslug  SYSV  IPC  (System  V  InterProcess Communication - komunikacja
       midzy procesami zgodna z Systemem V, przeczytaj ipc(2)).  SYSV IPC jest
       opcj, ktor mona ustawi podczas kompilacji jdra.

       Poczynajc   od   wersji  dosemu  0.64.3  domyln  wersj  jest  kompletna
       dystrybucja dosemu.  Szczegoly znajduj sie w pliku doc/README.vm86plus.
       Aby  skompilowa  niepeln  wersj  powiniene  uruchomi  configure  z opcj
       --enable-novm86plus.

       Jeeli uywasz jdra w wersji 1.2.13 postaraj si o ostatni stabiln  wersj.
       Podczas  pisania tego opisu dostpn wersj byl Linux 2.0.28 dostpny przez
       anonimowe ftp z ftp.funet.fi w  katalogu  /pub/Linux/kernel/linux/v2.0/
       oraz w wielu mirrorach na calym wiecie.

OPCJE

       -A     uruchomienie  z  dyskietki  A  (nie  musi to by prawdziwa stacja
              dyskow - patrz niej)

       -B     uruchomienie z dyskietki B (nie  musi  to  by  prawdziwa  stacja
              dyskow - patrz niej)

       -C     uruchomienie  z  dysku twardego C (nie musi to by prawdziwy napd
              ani nawet system plikow typu msdos - patrz niej)

       -c     uycie bezporedniego zapisu do pamici konsoli  (program  musi  by
              uruchomiony na konsoli z ustawionym bitem suid na roota)

       -d     odlczenie  od biecej konsoli wirtualnej lub tty i przylczenie do
              pierwszej dostpnej konsoli wirtualnej

       -V     uycie optymalizacji wideo charakterystycznej dla VGA

       -k     uycie  bezporedniego  odczytu  klawiatury   (program   musi   by
              uruchomiony na konsoli)

       -F     Pobieranie  opcji  z  podanego  pliku konfiguracyjnego zamiast z
              /etc/dosemu.conf (trzeba mie uprawnienia roota lub program  musi
              mie ustawiony bit suid na roota)

       -f     Pobieranie  opcji  z  podanego  pliku konfiguracyjnego zamiast z
              .doserc

       -u zmienna
              ustawia zmienn konfiguracyjn dla uytjkownika,  ktorej  istnienie
              moe    by    sprawdzone    w    plikach    /etc/dosemu.conf    i
              /var/lib/dosemu/global.conf   w   celu   uzykania   specyficznej
              konfiguracji.   Do   podanej   nazwy  zmiennej  zostanie  dodany
              przyrostek u_, aby unikn konfliktu nazw.

       -L     Laduje i uruchomia plik DEXE (specjalny obraz  dysku  sytemowego
              zawierajcy tylko jeden program DOS-owy)

       -I     analizuje  cig  opcji  wystepujcy  po -I majcy t sam skladni, co
              pliki /etc/dosemu.conf i .dosrc, np.

                 dos ... -I 'video { mda }'

              Ta opcja jest przydatna do tymczasowej zmiany ustawienia  jakiej
              opcji  konfiguracyjnej.  Moesz  rownie  uruchamia dosemu z wlasn
              konfiguracj za pomoc skryptu, np.

                 dos ... -I "`mojakonfiguracja.sh`"

              gdzie  mojakonfiguracja.sh  jest   skryptem   wypisujcym   opcje
              konfiguracyjne  na  standardowe  wyjcie.  Jeeli uytkownik oprocz
              .dosrc posiada jeszcze inny plik konfiguracyjny,  moe  go  uy  w
              nastpujcy sposob:

                 dos ... -I "`cat innakonfiguracja.conf`"

              Naley  pamita  o  dodatkowym ujciu parametru po -I w cudzyslowy,
              poniewa ma to by pojedynczy argument.

       -D     okrela,  jakie  komunikaty  diagnostyczne  maj  si   pojawia/nie
              pojawia

       -h     wypisuje  konfiguracj  na stderr (standardow diagnostyk) i koczy
              prac (ustawia -D+c). Ta opcja jest  przydatna  do  odpluskwiania
              plikow  konfiguracyjnych.  Zalecane  jest  uycie  rownie -O, aby
              przekierowa komunikaty typu +c na stderr. `poziom' moe wynisi 0,
              1 lub 2 i steruje iloci informacji uruchomieniowych wypisywanych
              przez analizatora konfiguracji: brak informacji uruchomieniowych
              (0),   informacje   uruchomieniowe   o  ptlach  (1),  informacje
              uruchomieniowe dla if_else_endif (2).

       -H     podanie  opcji  obslugi  dosdebug,  aktualnie  obslugiwana  jest
              jedynie  `1'.   Za  pomoc  -H1  mona  zmusi dosemu do czakania a
              terminal programu terminal  zostanie  podlczony.  Aby  analizowa
              sesj  DOS-ow od samego pocztku, naley najpierw uruchomi dosemu z
              opcj  -H1,  a  nastpnie  uruchomi  dosdebug.   Wowczas,   DOSEMU
              zatrzyma  si  przed  skokiem  do zaladowanego sektora startowego
              oczekujc na podlczenie si dosdebuga. Po podlczeniu  znajdzie  si
              on  w  stanie  `stopped',  co  umoliwi  ustawienie  pulapek  lub
              wykonywanie krok po kroku dla kodu inicjujcego.

       -O     wysylanie komunikatow diagnostycznych na standardow diagnostyk

       -o     wysylanie komunikatow diagnostycznych do podanego pliku

       -M     ustawienie pamici podstawowej na rozmiar kilobajtow

       -m     wlczenie wewntrznej obslugi myszy

       -P     wysylanie kopii komunikatow diagnostycznych rownie  do  podanego
              pliku

       -2,3,4 wybiranie  emulowanego  procesora:  286,  386 lub 486 (OSTRONIE:
              DOSEMU jest nie w pelni  dziala  32-bitowe,  wic  jeeli  program
              wykrywajc  procesor  386  lub  486  uywa 32-bitowych rejestrow i
              funkcji BIOS-u, to moe dziala niewlaciwie. Jeeli wydaje si, e to
              wlanie  jest  przyczyn problemow, naley uy opcji -2 by wymusi na
              DOSEMU tryb 286)

       -U     definiuje  potoki:  wejciowy  i  wyjciowy  dla  asynchronicznego
              sterowania DOSEMU z innego procesu. Format ma posta (bez bialych
              znakow pomidzy)

                 potok_wejsciowy:potok_wyjsciowy

              gdzie `:potok_wyjsciowy' mona  pomin.  Jednak  w  tym  przypadku
              adnego sprzenia zwrotnego ze strony DOSEMU nie naley oczekiwa.

              Ze   wzgldow   bezpieczestwa   DOSEMU  nie  tworzy  samodzielnie
              nazwanych potokow, wic za nadanie prawidlowych uprawnie  potokom
              odpowiedzialny  jest uytkownik. Naley zwroci uwag, e w przypadku
              uycia tej opcji,  obcy  proces  moe  sterowa  sesj  DOSEMU  (np.
              powodujc  nacinicia  klawiszy). Zatem ta opcja powinna by uywana
              wylcznie przez nakladki (takie jak kdos), ktore  najpierw  tworz
              odpowiednie  nazwane  potoki,  a  nastpnie  odpalaj DOSEMU.  Aby
              zmusi DOSEMU do zwracania poprzez potok znacznikow uzgadniajcych
              informujcych   nakladk  o  chwili  uruchomienia  lub  zakoczenia
              polecenia sterujcego i czy zakoczylo si  ono  pomylnie  mona  uy
              specjalnego  polecenia  sterujcego  (  ack  on ). Format takiego
              znakowania jest nastpujcy

                 SYN: <polecenie>

                 <dowolny wynik polecenia>

                 ACK: code=n

              gdzie n jest rowne 0 w przypadku pomylnego zakoczenia.   Prostym
              terminalem  sterujacym,  mogcym  sluy  za przyklad jest dolczony
              program  dosctrl.   Pobiera  on  dwa  potoki  jako  argumenty  i
              umoliwia  podawanie  polece sterujcych, wrod ktorych `help' jest
              najwaniejszym;-) Naley zwroci uwag, e dosctrl nie odpala DOSEMU,
              trzeba to zrobi samodzielnie.

DYSKI TWARDE

       DOSEMU obsluguje cztery metody udostpniania DOS-owi twardego dysku:

       1.     plik  zawierajcy  obraz  dysku  spoczywajcy  w  systemie  plikow
              Linuksa, emulujcy twardy dysk.

       2.     bezporedni dostp do dysku z partycj DOS-ow przez plik  urzdzenia
              dysku (np. /dev/hda, /dev/hdb, /dev/sdX).

       3.     bezporedni  dostp  do partycji DOS-owej przez dostp do urzdzenia
              pojedynczej  partycji  (np.  /dev/hda1,  /dev/hdb2,  /dev/sdxx).
              Naley  uruchomi program mkpartition by DOSEMU mogl miec dostp do
              partycji DOS-owych przez SPA.

       4.     dostp do systemu plikow Linuksa jako do dysku "sieciowego" przez
              uycie  sterownika  emufs.sys  dostarczanego z programem DOSEMU w
              katalogu commands/emufs.sys.

       Te motody s wyjanione dokladniej w pliku QuickStart.

       Konfiguracja  zasobow  dyskowych   DOSEMU   jest   okrelona   w   pliku
       /etc/dosemu.conf    przed    uruchomieniem    programu.    Zajrzyj   do
       doc/README.txt.

DYSKIETKI

       DOSEMU obsluguje dwie metody udostpniania DOS-owi dostpu do dyskietek:

       1.     obraz dyskietki w pliku spoczywajcym w systemie plikow  Linuksa,
              emulujcy napd dyskietek.

       2.     bezporedni  dostp  do  urzdzenia  reprezentujcego napd dyskietek
              (np. /dev/fd0, /dev/fd1).

       Te opcje rownie s wyjanione dokladniej w pliku QuickStart.

       Sposob  korzystania  przez  DOSEMU  z  dyskietek  okrela  si  w   pliku
       /etc/dosemu.conf przed uruchomieniem programu.  DOSEMU.

EKRAN

       DOSEMU   moe   by  uruchomiony  na  dowolnym  typie  terminala,  jednak
       korzystanie  z  niego  na  konsoli   Linuksa   umoliwia   wykorzystanie
       zwikszonej  funkcjonalnoci oraz szybkoci dzialania.  Uruchamiajc DOSEMU
       na konsoli, warto przeczyta opis opcji -c, -k, i -V w pliku QuickStart.
       Istnieje  rownie  skrocona wersja dokumentacji w pliku etc/config.dist,
       ktor mona skopiowa do /etc/dosemu.conf i dopasowa do wlasnych potrzeb.

       Krotko mowc, odpowiednio  uyta  konsola  oraz  wlaciwe  opcje  pozwalaj
       uruchamia  programy  DOS-owe  z  oryginalnym kolorami i czcionkami, bez
       problemow z odwieaniem  ekranu,  ktore  wystpuj  przy  uruchamianiu  na
       zwyklym terminalu.

KLAWIATURA

       Uruchamiajc  DOSEMU  na  konsoli,  warto  te uy bezporedniego dostpu do
       klawiatury. Ten tryb pracy, uruchamiany opcj -k,  pozwala  uytkownikowi
       na  dostp  do calej klawiatury. Dowolna kombinacja klawiszy CTRL, ALT i
       SHIFT moe by uyta do generacji najdziwniejszych  kombinacji  wymaganych
       przez programy DOS-owe.

DRUKOWANIE

       Obsluga  drukowania przez BIOS jest emulowana poprzez pisanie do plikow
       dosemulpt1,   dosemulpt2,   i   dosemulpt3,   odpowiadajcych   DOS-owym
       oznaczeniom  portow LPT1, LPT2 i LPT3.  Wszytkie znaki wysylane do LPTx
       bd przekierowane do plikow dosemulptx w biecym katalogu.

       OSTRZEENIE!  DOSEMU nie zapisuje na dysk zawartoci  buforow  dyskowych.
       Stan   tych   plikow   jest  niezdefiniowany  przed  zakoczeniem  pracy
       emulatora. Przykro nam z powodu tej niedogodnoci.

KOMUNIKATY DIAGNOSTYCZNE

       Emitowanie komunikatow  diagnostycznych  moe  by  kontrolowane  poprzez
       opcje   linii   polece  bd  te  w  pliku  konfiguracyjnym.  Zajrzyj  do
       dokumentacji w  pliku  config.dist  zawartym  w  dystrybucji  DOSEMU  w
       podkatalogu  z  przykladami,  aby  znale  opis opcji diagnostycznych. W
       linii polece mona okreli, jakie kategorie komunikatow maj by  emitowane
       przez  dos.   Skladnia  jest  nastpujca:  po  opcji  -D  nastpuj litery
       reprezentujce kategorie komunikatow.  DOSEMU analizuje ciag  znakow  od
       lewej do prawej.

          +   wlcza nastpujc po nim kategori (stan domylny)
          -   wylcza nastpujc po nim kategori
          a   wlcza lub wylcza wszystkie kategorie (zalenie od parametru)
          0   wylcza wszystkie kategorie
          1-9 ustawia poziom diagnostyczny, im wyszy, tym wicej komunikatow
          #   gdzie # jest liter z listy kategorii
              wlcza lub wylcza dan kategori zalenie
              od stanu przelcznika +/-.

       Kategorie komunikat'ow:

        d  dysk       R  odczyt dysku
        W  zapis na dysk   D  przerwanie 21h
        C  cdrom      v  ekran
        X  obsluga X       k  klawiatura
        i  porty WE/WY          s  port szeregowy
        m  mysz       #  domylne przerwania
        p  drukarka        g  ogolne
        c  konfiguracja    w  ostrzeenia
        h  sprzt      I  IPC
        E  EMS             x  XMS
        M  DPMI       n  sie IPX
        P  Pkt-driver      S  dwik
        r  PIC             T  ledzenie WE/WY
        Z  BIOS PCI        A  sterownik ASPI
        Q  rozmieszczenie sterownikow

       Wszystkie  kategorie  wystpujce  po  znaku  +  a do znaku - bd wlczone.
       Wszystkie po znaku - a do znaku + bd wylczone. Znak a  dziala  jak  cig
       wszystkich  kategorii,  wic  +a  wlcza  wszystkie  komunikaty,  a -a je
       wylcza. Znaki 0 i 1-9 te maj specjalne znaczenie:  0  wylcza  wszystkie
       komunikaty, a 1-9 je wlcza ustawiajc jednoczenie poziom diagnostyczny.

       Na  pocztku  cigu  znakow  kategorii  zaklada  si  dzialanie  znaku  +.
       Niektore kategorie, np. bldy nie mog zosta wylczone.  Jeeli standardowa
       diagnostyka  nie  zostala przekierowana, prawie wszystkie komunikaty id
       do /dev/null.

       Przyklady:
         "-D+a-v" or "-D1-v"  : wszystkie komunikaty oprocz ekranu
         "-D+kd"              : domylne + klawiatura i dysk
         "-D0+RW"             : tylko zapis i odczyt z dysku

       Kada litera  moe  si  pojawi  w  dowolnym  miejscu,  nawet  bezsensowne
       kombinacje,  jak  -D01-a-1+0,  bd zaakceptowane, wic naley by ostronym.
       Niektore opcje s standardowo wlczone, a niektore nie. Jest to  zupelnie
       arbitralna  decyzja  autora i moe to ulec zmianie w nastpnych wersjach.
       Aby mie pewno, e opcja jest wlczona, naley j jawnie wlczy.

SPECJALNE KLAWISZE

       W trybie bezporedniego dostepu do klawiatury (opcja -k) DOSEMU  reaguje
       na pewne kombinacje klawiszy.

              ctrl-scrlock   =  pokazuje wektor przerwania 0x32
              alt-scrlock    =  pokazuje rejestry vm86
              rshift-scrlock =  generuje przerwanie 8 (timer)
              lshift-scrlock =  generuje przerwanie 9 (klawiatura)
              ctrl-break     =  ctrl-break jak w DOS-ie.
              ctrl-alt-pgup  =  restart DOS. Ta opcja moe by niebezpieczna.
              ctrl-alt-pgdn  =  koniec pracy.

       Do  przelczania  na  inn  konsol  wirtualn naley Uywa <LEFT CTRL>-<LEFT
       ALT>-<klawisz funkcyjny>.

PAMI

       Obsluga pamici XMS w DOSEMU jest zgodna ze specyfikacj opracowan  przez
       firmy   Lotus/Intel/Microsoft/AST   w   wersji   3.0.  Zaimplementowano
       wszystkie funkcje oprocz 0x12 (realokacja bloku UMB).

       Wszystkie funkcje UMB sa na razie  niedopracowane.  W  kolejnej  wersji
       zostanie to poprawione.

       DOSEMU 0.97 obsluguje te standard EMS 4.0 oraz DPMI 0.9 (czciowo 1.0).

LOGI SYSTEMOWE

       DOSEMU  moe  logowa  wszystkie  operacje  poprzez email lub syslogd(8).
       Plik /etc/dosemu.loglevel zawiera informacje o tej funkcji.  Przeczytaj
       te plik doc/README.txt.

AUTOR

       DOSEMU (skladajcy si z plikow dos i libdosemu ) opiera si na wersji 0.4
       oryginalnego programu napisanego przez  Matthiasa  Lautnera  (nie  znam
       jego aktualnego adresu).

       Robert  Sanders  <gt8134b@prism.gatech.edu>  sprawuje  opiek  nad wersj
       DOSEMU, z ktor ukazal si ten opis (strona podrcznika man). Przez cztery
       lata  James  B.  MacLean  <macleajb@ednet.ns.ca>  bez chwili odpoczynku
       kierowal rozwijaniem DOSEMU,  implementacj  DPMI  (dziki  ktoremu  mona
       uruchomi  m.in.   Windows 3.1, dos4gw, djgpp) doprowadzajc go niemal do
       wersji  beta.   Teraz  program  jest  rozwijany  przez  Hansa   Lermena
       <lermen@fgan.de>.

PROBLEMY

       Jest   ich  zbyt  duo,  by  wszystkie  wyliczy,  jednak  duo  mniej  si
       zamanifestowalo.

       Zglaszaj problemy do autora. Chcialby on  te  wiedzie,  ktore  programy
       DZIALAJ.   Po  prostu  wylij  mu  informacj  jakiego programu uywasz, w
       jakiej wersji; co dziala, a co nie itd.

DOSTPNO

       Najnowsza  publiczna  wersja  DOSEMU  moe  byc  pobrana  przez  ftp   z
       tsx-11.mit.edu  w  katalogu  /pub/linux/ALPHA/dosemu  Jeeli  chcesz mie
       dostp do wersji rozwojowych, dolcz do zespolu DOSEMU - przydadz  ci  si
       nawet raporty o zauwaonych bldach.

PLIKI

       /usr/bin/dos
              Glowny plik programu.
       /usr/bin/xdos
              Wersja do X Window.
       $HOME/dosemu
              lokalny   katalog   DOSEMU  uytkownika.  Zostanie  on  po  cichu
              utworzony, jeli nie istnieje.
       $HOME/dosemu/tmp
              Wszystkie pliki tymczasowe s tworzone w  tym  katalogu,  katalog
              /tmp nie jest ju uywany.
       /var/run/dosemu.*
              lub
       $HOME/dosemu/run
              Rozmaite  pliki  uywane  przez  DOSEMU  wlczajc potoki uywane do
              ledzenia.
       lub
       $HOME/dosemu/lib
              Rozmaite pliki uywane przez  DOSEMU  wlcznie  z  obrazami
              dyskow  i  plikami  konfiguracyjnymi do obslugi tyche.  W
              tym   katalogu   znajduje   si   rownie    glowny    plik
              konfiguracyjny   dla   DOSEMU  global.conf,  ktory  wlcza
              /etc/dosemu.conf.     Jeli    /etc/dosemu.users    danemu
              uytkownikowi  na  to pozwala (o ile program nie jest suid
              root),  to  zamiast  /var/lib/dosemu/*  moe   by   uywany
              $HOME/dosemu/lib.    Uytkownik   moe   wowczas  mie  swoj
              calkowicie wlasn konfiguracj.
       /etc/dosemu.conf
              Glowny plik konfiguracyjny DOSEMU, wlczony w global.conf.
       /etc/dosemu.users
              Okrela  prawa  dostpu  do   DOSEMU   dla   poszczegolnych
              uytkownikow  i ustawia pewne ywotne opcje konfiguracyjne.
              Jest  to   jedyny   plik   konfiguracyjny   o   ustalonej
              lokalizacji,  DOSEMU  najpierw szuka /etc/dosemu.users a,
              gdy go nie  znajdzie,  /etc/dosemu/dosemu.users  .   Przy
              uyciu  slowa  kluczowego  default_lib_dir= w dosemu.users
              mona   przenie    katalog    systemowy    /var/lib/dosemu
              gdziekolwiek. Wicej informacji na ten temat znajduje si w
              ./doc/README.txt.
       /etc/dosemu/dos.ini
              Plik konfiguracyjny IPX.

       doc/DPR
              Zespol DOSEMU: kto co robi przy programie.
       doc/DANG
              Pomoc w poprawianiu kodu rodlowego.  DOSEMU.
       doc/README.*
              Pliki dokumentacyjne.
       QuickStart
              Szybkie wprowadzenie do DOSEMU.
       ChangeLog
              Zmiany w programie od ostatniej wersji.
       Lista pocztowa MS-DOS -
              wylij list  do  linux-msdos@vger.rutgers.edu  aby  uzyska
              wicej informacji.

ZOBACZ TAKE

       mkfatimage16(1), mtools(1)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

       Powysze   tlumaczenie  pochodzi  z  nieistniejcego  ju  Projektu
       Tlumaczenia Manuali i moe nie by  aktualne.  W  razie  zauwaenia
       ronic   midzy   powyszym   opisem   a  rzeczywistym  zachowaniem
       opisywanego programu lub funkcji,  prosimy  o  zapoznanie  si  z
       oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.