Provided by: dpkg-dev_1.16.0.3ubuntu5_all bug

NAZWA

    dpkg-architecture - ustawia i zwraca architektur budowania pakietow.

SK/LADNIA

    dpkg-architecture [opcje] [polecenia]

OPIS

    dpkg-architecture  dostarcza  sposobu  na  okrelenie i ustawienie
    architektury budowania oraz architektury docelowej dla  budowania
    pakietow.

    Architektura budowania jest zawsze okrelana przez wywolanie dpkg i nie
    moe by ustawiona w linii polece.

    Mona poda architektur docelow przez podanie jednej lub obu opcji sporod
    -a i -t. Warto domylna jest okrelana przez wywolanie programu gcc(1), a
    w razie gdy CC i gcc nie s dostpne, jest taka sama jak architektura
    budowania. Wystarczy poda tylko jedn sporod opcji -a i -t, poniewa ta
    druga zostanie ustawiona na sensown warto domyln. Co wicej, czsto
    podanie jednej opcji jest lepsze ni podanie ich obu naraz, gdy
    dpkg-architecture wypisze ostrzeenie, jeli podane wartoci nie bd
    odpowiadaly wartociom domylnym.

POLECENIA

    -l   Wywietla zmienne rodowiskowe, po jednej w kadej linii, w
       formacie ZMIENNA=warto. Jest to domylna akcja.

    -earchitektura-debiana
       Sprawdza rownowano architektur. Domylnie architektura-debiana
       jest porownywana z biec architektur Debiana, traktowan jako
       architektura gospodarza. Ta akcja nie rozwija masek architektur.
       Polecenie koczy si kodem wyjcia 0 jeli dopasowanie architektur
       si powiodlo, lub kodem 1 jeli nie bylo dopasowania.

    -imaska-architektury
       Sprawdzenie architektury przez rozwinicie w odpowiedni sposob
       maski-architektury i porownanie z biec architektur Debiana.
       Polecenie koczy si kodem wyjcia 0 jeli dopasowanie architektur
       si powiodlo, lub kodem 1 jeli nie bylo dopasowania.

    -qnazwa-zmiennej
       Wywietla warto pojedynczej zmiennej.

    -s   Wywietla polecenie export, ktore moe by uyte do ustawienia
       zmiennych rodowiskowych za pomoc eval.

    -u   Wywietla polecenie podobne do -s, jednake  ze  wszystkimi
       zmiennymi nieustawionymi.

    -c polecenie
       Wykonuje polecenie w rodowisku, ktore ma wszystkie zmienne
       ustawione na wyznaczone wartoci.

    -L   Wywietla list poprawnych nazw architektur.

    --help Wywietla informacj o uytkowaniu i koczy dzialanie.

    --version
       Wywietla informacj o wersji i pomylnie koczy dzialanie.

OPCJE

    -aarchitektura-debiana
       Ustawia architektur Debiana.

    -ttyp-systemu-gnu
       Ustawia typ systemu GNU.

    -f   Honorowane s wartoci  ustawione  w  istniejcych  zmiennych
       rodowiskowych o tych samych nazwach, co uywane w skryptach (np.
       uyte przez dpkg-architecture), chyba e jest obecna ta flaga
       wymuszenia.  Pozwala  to na nadpisanie wartoci nawet jeli
       wywolanie dpkg-architecture jest ukryte glboko w jakim innym
       skrypcie (np. dpkg-buildpackage(1)).

WARUNKI

    maszyna budowania
      Rodzaj maszyny, na ktorej pakiet jest budowany.

    maszyna docelowa
      Rodzaj maszyny, dla ktorej pakiet jest budowany.

    architektura Debiana
      Lacuch znakow zawierajcy architektur Debiana, ktora okrela drzewo
      binarne w archiwum FTP. Przyklady: i386, sparc, hurd-i386.

    maska architektury
      Maska architektury jest specjalnym lacuchem znakow, ktory bdzie
      pasowal do kadej architektury, ktora jest jego czci. Ogolna posta
      jest nastpujca: <jdro>-<procesor>. Przyklady: linux-any, any-i386,
      hurd-any.

    typ systemu GNU
      Lacuch znakow okrelajcy architektur skladajcy si z dwoch czci
      oddzielonych  mylnikiem:  procesor  i  system.  Przyklady:
      i386-linux-gnu, sparc-linux-gnu, i386-gnu, x86_64-netbsd.

ZMIENNE

    dpkg-architecture ustawia nastpujce zmienne:

    DEB_BUILD_ARCH
      Architektura wg Debiana komputera, na ktorym budowany jest pakiet.

    DEB_BUILD_ARCH_OS
      Nazwa systemu wg Debiana komputera, na ktorym budowany jest pakiet.

    DEB_BUILD_ARCH_CPU
      Nazwa procesora wg Debiana komputera, na ktorym budowany jest
      pakiet.

    DEB_BUILD_ARCH_BITS
      Rozmiar wskanika na komputerze budujcym (w bitach).

    DEB_BUILD_ARCH_ENDIAN
      Kolejno bajtow (endian) na komputerze budujcym (little / big).

    DEB_BUILD_GNU_CPU
      The CPU part of DEB_BUILD_GNU_TYPE.

    DEB_BUILD_GNU_SYSTEM
      Cze dotyczca systemu z DEB_BUILD_GNU_TYPE.

    DEB_BUILD_GNU_TYPE
      Typ systemu GNU komputera, na ktorym budowany jest pakiet.

    DEB_BUILD_MULTIARCH
      The clarified GNU system type of the build machine, used for
      filesystem paths.

    DEB_HOST_ARCH
      Architektura wg Debiana dla maszyny docelowej.

    DEB_BUILD_ARCH_OS
      Nazwa systemu wg Debiana dla maszyny docelowej.

    DEB_HOST_ARCH_CPU
      Nazwa procesora wg Debiana dla maszyny docelowej.

    DEB_HOST_ARCH_BITS
      Rozmiar wskanika na maszynie docelowej (w bitach).

    DEB_HOST_ARCH_ENDIAN
      Kolejno bajtow (endian) na maszynie docelowej (little / big).

    DEB_HOST_GNU_CPU
      Cz dotyczca CUP z DEB_HOST_GNU_TYPE.

    DEB_HOST_GNU_SYSTEM
      Cz dotyczca systemu z DEB_HOST_GNU_TYPE.

    DEB_HOST_GNU_TYPE
      Typ systemu GNU dla maszyny docelowej.

    DEB_HOST_MULTIARCH
      The clarified GNU system type of the host machine, used for
      filesystem paths.

DEBIAN/RULES

    Zmienne rodowiskowe ustawione przez dpkg-architecture s przekazywane do
    debian/rules jako zmienne programu make (patrz dokumentacja do make).
    Jednake nie naley na nich polega, gdy psuje to rczne uruchomienie tego
    skryptu.  Zamiast  tego,  naley  zawsze  inicjowa  je,  uywajc
    dpkg-architecture z opcj -q. Poniej znajduje si par przykladow, ktore
    take pokazuj, jak mona polepszy wsparcie dla kompilacji krzyowej
    pakietu:

    Zamiast:

       ARCH=`dpkg --print-architecture`
       configure $(ARCH)-linux

    prosz uywa:

       DEB_BUILD_GNU_TYPE := $(shell dpkg-architecture -qDEB_BUILD_GNU_TYPE)
       DEB_HOST_GNU_TYPE := $(shell dpkg-architecture -qDEB_HOST_GNU_TYPE)

       configure --build=$(DEB_BUILD_GNU_TYPE) --host=$(DEB_HOST_GNU_TYPE)

    Zamiast:

       ARCH=`dpkg --print-architecture`
       ifeq ($(ARCH),alpha)
        ...
       endif

    prosz uywa:

       DEB_HOST_ARCH := $(shell dpkg-architecture -qDEB_HOST_ARCH)

       ifeq ($(DEB_HOST_ARCH),alpha)
        ...
       endif

    albo jeli trzeba sprawdzi tylko typ CPU lub OS, naley uy zmiennych
    DEB_HOST_ARCH_CPU lub DEB_HOST_ARCH_OS.

    Ogolnie wywolywanie dpkg w pliku rules w celu pobrania informacji o
    architekturze jest przestarzale (chyba e chce si zachowa kompatybilno
    wsteczn, patrz niej). W szczegolnoci opcja --print-architecture jest
    niezbyt wiarygodna, poniewa istniej architektury Debiana, ktore nie s
    rowne nazwie procesora.

KOMPATYBILNO WSTECZNA

    Zmienne DEB_*_ARCH_BITS oraz DEB_*_ARCH_ENDIAN zostaly wprowadzone w
    dpkg-dev 1.15.4. Uywanie ich w debian/rules wymaga wic zalenoci czasu
    budowania dla dpkg-dev (>= 1.15.4).

    Zmienne DEB_HOST_ARCH_CPU oraz DEB_HOST_ARCH_OS s dostpne w miar nowych
    wersjach dpkg-architecture (od dpkg 1.13.2). Wczeniej w  plikach
    debian/rules  byly  sprawdzane  zmienne  DEB_HOST_GNU_CPU  lub
    DEB_HOST_GNU_TYPE, ktore zostaly zmienione.

    Wszystkie pliki debian/rules, decydujce na podstawie tych zmiennych jak
    i co kompilowa, powinny by zaktualizowane i przystosowane do uywania
    nowych zmiennych i ich wartoci. Aby zachowa wsteczn kompatybilno z
    poprzednimi wersjami dpkg-dev, mona uy nastpujcego kodu:

       DEB_HOST_ARCH_CPU := $(shell dpkg-architecture -qDEB_HOST_ARCH_CPU 2>/dev/null)
       DEB_HOST_ARCH_OS := $(shell dpkg-architecture -qDEB_HOST_ARCH_OS 2>/dev/null)

       # Bierze pod uwag wyjcie ze starego dpkg-architecture.
       ifeq ($(DEB_HOST_ARCH_CPU),)
        DEB_HOST_ARCH_CPU := $(shell dpkg-architecture -qDEB_HOST_GNU_CPU)
        ifeq ($(DEB_HOST_ARCH_CPU),x86_64)
         DEB_HOST_ARCH_CPU := amd64
        endif
       endif
       ifeq ($(DEB_HOST_ARCH_OS),)
        DEB_HOST_ARCH_OS := $(subst -gnu,,$(shell dpkg-architecture -qDEB_HOST_GNU_SYSTEM))
        ifeq ($(DEB_HOST_ARCH_OS),gnu)
         DEB_HOST_ARCH_OS := hurd
        endif
       endif

    I podobnie dla DEB_BUILD_ARCH_CPU oraz DEB_BUILD_ARCH_OS.

    Jeli  chcesz  wci obslugiwa wersje dpkg-dev, ktore nie zawieraj
    dpkg-architecture, to poniszy kod wykonuje to zadanie:

       DEB_BUILD_ARCH := $(shell dpkg --print-architecture)
       DEB_BUILD_GNU_CPU := $(patsubst hurd-%,%,$(DEB_BUILD_ARCH))
       ifeq ($(filter-out hurd-%,$(DEB_BUILD_ARCH)),)
        DEB_BUILD_GNU_SYSTEM := gnu
       else
        DEB_BUILD_GNU_SYSTEM := linux-gnu
       endif
       DEB_BUILD_GNU_TYPE=$(DEB_BUILD_GNU_CPU)-$(DEB_BUILD_GNU_SYSTEM)

       DEB_HOST_ARCH := $(DEB_BUILD_ARCH)
       DEB_HOST_GNU_CPU := $(DEB_BUILD_GNU_CPU)
       DEB_HOST_GNU_SYSTEM := $(DEB_BUILD_GNU_SYSTEM)
       DEB_HOST_GNU_TYPE := $(DEB_BUILD_GNU_TYPE)

    Umie podzbior tych linii na gorze pliku debian/rules; te domylne
    wartoci bd nadpisane przez dpkg-architecture, jeli jest uywane.

    Nie ma potrzeby uywania pelnego zestawu zmiennych. Mona wybra spojny
    ich zbior, zawierajcy wartoci uywane w pliku rules. Na przyklad, jeeli
    potrzebna jest tylko architektura Debiana maszyny, dla ktorej budowany
    jest  pakiet,  wystarczajce  jest  uycie  "DEB_HOST_ARCH=`dpkg
    --print-architecture`"  (tak naprawd jest to architektura Debiana
    maszyny, na ktorej jest budowany pakiet, ale prosz pamita, e probujemy
    tylko zachowa wsteczn zgodno z natywn kompilacj).

    Opcje  -e  i  -i  zostaly  wprowadzone  w miar nowych wersjach
    dpkg-architecture (od wersji dpkg 1.13.13).

PRZYK/LADY

    dpkg-buildpackage  akceptuje  opcj  -a  i  przekazuje  j  do
    dpkg-architecture. Inne przyklady:

       CC=i386-gnu-gcc dpkg-architecture -c debian/rules build

       eval `dpkg-architecture -u`

    Sprawdzanie, czy architektura jest rowna architekturze biecej lub
    podanej:

       dpkg-architecture -elinux-alpha

       dpkg-architecture -amips -elinux-mips

    Sprawdzanie, czy architektura bieca podana przez -a jest systemem
    Linuksa:

       dpkg-architecture -ilinux-any

       dpkg-architecture -ai386 -ilinux-any

PLIKI

    Wszystkie te pliki musz by obecne, aby dpkg-architecture w ogole
    dzialal. Ich poloenie monazmieni w czasie dzialania programu przez
    ustawienie zmiennej rodowiskowej DPKG_DATADIR.

    /usr/share/dpkg/cputable
       Tabela znanych nazw procesorow i ich mapowanie na nazwy GNU.

    /usr/share/dpkg/ostable
       Tabela nazw znanych systemow operacyjnych i ich mapowanie na
       nazwy GNU.

    /usr/share/dpkg/triplettable
       Mapowanie midzy trojkami  architektur  Debiana  a  nazwami
       architektur Debiana.

ZOBACZ TAKE

    dpkg-buildpackage(1), dpkg-cross(1).

AUTOR

    dpkg-architecture i ta strona podrcznika ekranowego zostaly napisane
    Marcusa Brinkmanna <brinkmd@debian.org>.

T/LUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feski <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008