Provided by: dpkg-dev_1.16.0.3ubuntu5_all bug

NAZWA

    dpkg-buildpackage - buduje pakiety rodlowe lub binarne ze rodel

SK/LADNIA

    dpkg-buildpackage [opcje]

OPIS

    dpkg-buildpackage  jest  programem automatyzujcym proces budowania
    pakietu Debiana. Proces ten sklada si z nastpujcych krokow:

    1. It prepares the build environment by setting various environment
     variables (see ENVIRONMENT) and calls dpkg-source --before-build
     (unless -T or --target has been used).

    2. Sprawdza czy zalenoci i konflikty czasu budowania s spelnione (o ile
     nie jest podane -d).

    3. Jeli okrelony cel zostal wskazany z uyciem opcji -T lub --target,
     wywoluje ten cel i na tym koczy. W przeciwnym wypadku wywoluje
     fakeroot debian/rules clean, aby wyczyci drzewo budowania pakietu
     (chyba e uyje si opcji -nc).

    4. It calls dpkg-source -b to generate the source package (unless a
     binary-only build has been requested with -b, -B or -A).

    5. Wywoluje  debian/rules build, a nastpnie fakeroot debian/rules
     binary-target (chyba e dano tylko zbudowania pakietu rodlowego,
     podajc opcj -S). Prosz zauway, e binary-target ma warto binary
     (domylnie, lub gdy podano -b), binary-arch (jeli podano -B) lub
     binary-indep (jeli podano -A).

    6. Wywoluje gpg aby podpisa plik .dsc (jeli jest, chyba e podano opcj
     -us).

    7. Wywoluje dpkg-genchanges  aby  wygenerowa  plik  .changes.  Do
     dpkg-genchanges przekazywanych jest wiele opcji dpkg-buildpackage.

    8. Wywoluje gpg aby podpisa plik .changes (chyba e podano opcj -uc).

    9. If -tc is specified, it will call fakeroot debian/rules clean again.
     Finally it calls dpkg-source --after-build.

OPCJE

    -b   Okrela budowanie tylko pakietow binarnych, adne pliki rodlowe
       nie  bd  budowane  ani  dystrybuowane.  Przekazywane  do
       dpkg-genchanges.

    -B   Okrela budowanie tylko pakietow binarnych, ograniczone  do
       pakietow  zalenych  od  architektury.  Przekazywane  do
       dpkg-genchanges.

    -A   Okrela budowanie tylko pakietow binarnych, ograniczone  do
       pakietow  niezalenych  od  architektury.  Przekazywane  do
       dpkg-genchanges.

    -S   Okrela budowanie tylko pakietow rodlowych,  bez  budowania
       pakietow binarnych. Przekazywane do dpkg-genchanges.

    -F   Specifies a normal full build, binary and source packages will
       be built. This is the same as the default case when no build
       option is specified.

    --target=cel
    --target cel
    -Tcel
       Wywoluje debian/rules cel po przygotowaniu rodowiska budowania i
       na tym koczy proces budowania pakietu. Jeli podana zostala
       rownie opcja --as-root, wtedy polecenie to jest wykonywane z
       prawami administratora. Prosz zauway, e cele oficjalnie okrelone
       w  Polityce Debiana jako wymagajce uruchamiania z prawami
       administratora nie wymagaj tej opcji.

    --as-root
       Znaczca jedynie w  polczeniu  z  opcj  --target.  Wymusza
       uruchomienie celu z prawami administratora.

    -si
    -sa
    -sd
    -vwersja
    -Copis_zmian
    -madres opiekuna
    -eadres_opiekuna
       Przekazywana bez zmian do dpkg-genchanges. Wicej informacji na
       stronie podrcznika tego programu.

    -aarchitektura
       Okrela architektur Debiana dla ktorej jest budowany pakiet.
       Architektura maszyny, na ktorej jest budowany pakiet, jest
       okrelana automatycznie i stanowi rownie domyln architektur
       docelow.

    -ttyp-systemu-gnu
       Okrela typ systemu GNU, dla ktorego budujemy. Moe by uyte
       zamiast -a lub jako uzupelnienie do nadpisania domylnego typu
       systemu GNU docelowej architektury Debiana.

    -jzadania
       Liczba  zada,  ktore  mog  zosta  rownoczenie uruchomione,
       odpowiednik opcji make(1) o tej samej nazwie. Dodaje si do
       zmiennej  rodowiskowej  MAKEFLAGS, co powinno spowodowa, e
       wszystkie kolejne wywolania programu make odziedzicz t opcj.
       Take  dodaje  parallel=zadania  do  zmiennej  rodowiskowej
       DEB_BUILD_OPTIONS, co pozwala plikom debian/rules na korzystanie
       z tej informacji dla ich wlasnych celow. Warto parallel=zadania
       zmiennej rodowiska DEB_BUILD_OPTIONS nadpisuje warto przekazan w
       opcji -j, jeli zostala ona podana.

    -D   Sprawdza  zalenoci  i  konflikty czasu budowania, przerywa
       dzialanie z bldem jeeli nie bd spelnione. Jest to zachowanie
       domylne.

    -d   Nie sprawdza zalenoci czasu budowania ani konfliktow.

    -nc  Pomija czyszczenie drzewa rodel pakietu (implikuje -b, jeli nic
       innego nie zostalo wybrane sporod -B, -A oraz -S).

    -tc  Po zbudowaniu pakietu czyci katalog  ze  rodlami  (uywajc
       gain-root-command debian/rules clean).

    -rpolecenie-uzyskiwania-praw-administratora
       Kiedy dpkg-buildpackage potrzebuje wykona cz procesu budowania
       jako  administrator,  poprzedza   wykonywane   polecenia
       poleceniem-uzyskiwania-praw-administratora, jeli takowe zostalo
       podane. Jeli natomiast nie zostalo podane, zostanie domylnie
       uyte   polecenie   fakeroot,  o  ile  jest  dostpne.
       polecenie-uzyskiwania-praw-administratora powinno zaczyna  si
       nazw programu dostpnego przez zmienn systemow PATH, ktoremu bd
       przekazywane argumenty w postaci wlaciwego programu do wykonania
       oraz jego parametrow. polecenie-uzyskiwania-praw-administratora
       moe samo zawiera parametry (musz by one rozdzielone spacjami),
       ale   nie   moe   zawiera   metaznakow   powloki.
       poleceniem-uzyskiwania-praw-administratora  mog  typowo  by
       fakeroot, sudo, super lub really. su nie nadaje si do tego celu,
       poniewa moe tylko wywola powlok uytkownika uywajc -c zamiast
       przekazywa indywidualnie argumenty dla polecenia do wykonania.

    -Rplik_rules
       Budowanie pakietu Debiana zwykle wymaga wywolania debian/rules
       jako polecenia z kilkoma standardowymi parametrami. Uywajc tej
       opcji mona poda wywolanie innego programu, ktory posluy do
       zbudowania pakietu (moe take zawiera  dodatkowe  parametry
       rozdzielone  spacjami).  Moe  by  take  uyta do wykonania
       standardowego pliku regul z uyciem innego programu make (np.
       podajc /usr/local/bin/make -f debian/rules jako plik_rules).

    -ppolecenie-podpisywania
       Gdy dpkg-buildpackage bdzie potrzebowal wywola GPG lub PGP aby
       podpisa plik kontrolny rodel (.dsc) lub plik .changes, zostanie
       uruchomione  polecenie-podpisywania  (w  razie  koniecznoci
       przeszukujc PATH) zamiast gpg. Parametry normalnie przekazywane
       do  pgp  zostan przekazane do polecenia-podpisywania. Jeli
       polecenie-podpisywania przyjmuje argumenty w stylu GPG zamiast
       atylu PGP, naley uy opcji -sgpg. polecenie-podpisywania nie
       powinno zawiera spacji ani innych metaznakow powloki.

    -kid-klucza
       Okrela ID klucza uywanego do podpisywania pakietow.

    -us  Nie probuje podpisywa pakietow.

    -uc  Nie probuje podpisywa plikow .changes.

    -i[wyra_regularne]
    -I[wzorzec]
    -s[nsAkurKUR]
    -z, -Z
       Przekazywana bez zmian do dpkg-source. Wicej informacji na
       stronie podrcznika tego programu

    --source-option=opt
       Pass option opt to dpkg-source.

    --changes-option=opt
       Pass option opt to dpkg-genchanges.

    --admindir=katalog
    --admindir katalog
       Zmienia  poloenie  bazy  danych  dpkg.  Domylnie  jest to
       /var/lib/dpkg.

    -h, --help
       Wywietla informacj o uytkowaniu i koczy dzialanie.

    --version
       Wywietla informacj o wersji i pomylnie koczy dzialanie.

RODOWISKO

    Even if dpkg-buildpackage export some variables, debian/rules should
    not rely on their presence and should instead use the respective
    interface to retrieve the needed values.

  Zmienne ustawiane przez dpkg-architecture
    Wywoluje program dpkg-architecture z przekazaniem parametrow -a oraz
    -t. Wszystkie zmienne uzyskane na wyjciu dziki jego opcji -s s dolczane
    do rodowiska budowania.

  Flagi kompilatora
    The CFLAGS, CXXFLAGS, FFLAGS, CPPFLAGS and  LDFLAGS  environment
    variables are set to the values that dpkg-buildflags returned. See its
    manual page for more information.

B/LDY

    Powinno by moliwe podanie spacji, metaznakow powloki oraz argumentow
    dla gain-root-command oraz sign-command.

ZOBACZ TAKE

    dpkg-source(1), dpkg-architecture(1), dpkg-genchanges(1), fakeroot(1),
    gpg(1).

AUTORZY

    Copyright (C) 1995-1996 Ian Jackson
    Copyright (C) 2000 Wichert Akkerman
    Copyright (C) 2007 Frank Lichtenheld
    Copyright (C) 2008-2010 Raphael Hertzog

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawd Powszechn Licencj
    Publiczn GNU w wersji drugiej lub poniejszej, by dowiedzie si o
    warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

T/LUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feski <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008