Provided by: dpkg_1.16.0.3ubuntu5_i386 bug

NAZWA

    dpkg-deb - narzdzie obslugi plikow archiwum Debiana (.deb)

SK/LADNIA

    dpkg-deb [opcje] polecenie

OPIS

    dpkg-deb tworzy, rozpakowuje i podaje informacje o plikach archiwum
    (czyli pakietach) Debiana.

    Do instalowania i usuwania pakietow z systemu sluy polecenie dpkg.

    Ponadto mona skorzysta z dpkg-deb wywolujc dpkg z odpowiedni opcj,
    ktora zostanie przekazana do dpkg-deb. dpkg uruchomi dpkg-deb i wykona
    dan operacj.

POLECENIA

    -b, --build katalog [archiwum|katalog]
       Tworzy archiwum Debiana z plikow zawartych w katalogu. katalog
       musi zawiera podkatalog o nazwie DEBIAN, w ktorym zawarte s
       pliki kontrolne, takie jak np. control. Ten katalog nie pojawi
       si w archiwum binarnym pakietu, tylko zostanie umieszczony jako
       informacje kontrolne pakietu, ktore opisuj wlaciwoci pakietu.

       Jeli  pominito  opcj  --nocheck,  dpkg-deb  odczyta  plik
       DEBIAN/control i przetworzy go. Sprawdzi przy tym, czy nie
       wystpuj w nim bldy skladniowe lub inne problemy, a nastpnie
       wywietli nazw pakietu, ktory jest tworzony. dpkg-deb ponadto
       sprawdzi prawa dostpu skryptow instalacyjnych i innych plikow
       znajdujcych si w katalogu DEBIAN.

       Jeli nie podano nazwy archiwum, to dpkg-deb zapisze pakiet w
       pliku katalog.deb.

       Jeeli taki pakiet ju istnieje, to zostanie nadpisany.

       Jeli drugim argumentem jest katalog, to dpkg-deb zapisze pakiet
       pod    nazw    katalog/pakiet_wersja_arch.deb    lub
       katalog/pakiet_wersja.deb, jeli nie zostalo  okrelone  pole
       Architecture w pliku kontrolnym. Gdy podany jest katalog, to nie
       moe zosta uyta opcja --no-check,  poniewa  dpkg-deb  musi
       przetworzy plik kontrolny, aby rozpozna nazw i wersj pakietu.

    -I, --info archiwum [nazwa-pliku-kontrolnego...]
       Dostarcza informacji o pakiecie.

       Gdy nie podano adnej nazwy-pliku-kontrolnego, wywietlana jest
       informacja o zawartoci pakietu oraz zestawienie wykorzystanych
       plikow kontrolnych.

       W  razie podania nazwy-pliku-kontrolnego, dpkg-deb wywietli
       zawarto tego pliku. Jeli ten plik nie istnieje, wywietlony
       zostanie komunikat bldu na standardowe wyjcie bldow i program
       zakoczy si z kodem bldu 2.

    -W, --show archiwum
       Wywietla informacj o pakiecie binarnym w formacie okrelonym opcj
       --showformat. W domylnym formacie w kadej linii wywietlane s
       nazwa i wersja pakietu, oddzielone od siebie znakiem tabulacji.

    -f, --field archiwum [nazwa-pola-kontrolnego...]
       Wywietla zawarto pliku kontrolnego o nazwie control.

       Jeli nie podano adnej nazwy-pola-kontrolnego, to wywietlana jest
       zawarto calego pliku control.

       Jeli podano nazw-pola-kontrolnego, to dpkg-deb wywietli jej
       zawarto. Gdy podano wicej ni jedn nazw-pola-kontrolnego, to
       dpkg-deb wywietli pola wraz z nazw (oraz dwukropkiem i spacj) w
       takiej kolejnoci, w jakiej s wymienione w pliku kontrolnym.

       Dla nieodnalezionych pol kontrolnych nie s wywietlane komunikaty
       bldow.

    -c, --contents archiwum
       Wywietla zawarto archiwum. Wydruk jest podany w takiej postaci,
       jak generuje polecenie tar.

    -x, --extract katalog archiwum
       Rozpakowuje zawarto archiwum do podanego katalogu.

       Prosz zauway, e rozpakowanie pakietu w katalogu glownym nie jest
       odpowiednikiem  zainstalowania  pakietu! Do tego celu sluy
       wylcznie polecenie dpkg.

       katalog (ale bez katalogow nadrzdnych) zostanie utworzony jeli
       trzeba,  a jego uprawnienia zostan zmodyfikowane tak, aby
       odpowiadaly zawartoci pakietu.

    -X, --vextract katalog archiwum
       Dziala podobnie do --extract (-x), z t ronic, e wywietla nazwy
       plikow, ktore s rozpakowywane.

    --fsys-tarfile archiwum
       Rozpakowuje pliki z archiwum i wysyla je na standardowe wyjcie w
       postaci formatu polecenia tar. Gdy ta operacja zostanie polczona
       z tar'em, moliwe jest rozpakowanie tylko wybranych plikow z
       archiwum.

    -e, --control archiwum [katalog]
       Rozpakowuje pliki kontrolne pakietu do podanego katalogu.

       Jeli katalog nie zostal okrelony, pliki s rozpakowywane do
       podkatalogu DEBIAN w katalogu biecym.

       W razie potrzeby, katalog docelowy bdzie utworzony.

    -h, --help
       Wywietla informacj o uytkowaniu i koczy dzialanie.

    --version
       Wywietla informacj o wersji i pomylnie koczy dzialanie.

OPCJE

    --showformat=format
       Opcja jest uywana do podania formatu wyjcia produkowanego przez
       --show. Format jest lacuchem znakow, ktory bdzie wywietlony dla
       kadego wypisanego pakietu.

       Argumentem jest lacuch znakow w postaci "${nazwa-pola}", ktory
       moe si odnosi do dowolnego pola pliku stanu. List  nazw
       poprawnych pol mona latwo wygenerowa, uywajc opcji -I na tym
       samym pakiecie. Pelne wyjanienie opcji formatowania (lcznie z
       sekwencjami cytowania i rozdzielaniem pol) mona znale w opisie
       opcji --showformat w dpkg-query(1).

       Domyln wartoci tego pola jest "${Package}\t${Version}\n".

    -zpoziom_kompresji
       Okrela poziom kompresji przekazywany do programu kompresujcego
       podczas budowania pakietu.

    -Ztyp_kompresji
       Specify which compression type to use when building a package.
       Allowed values are gzip, xz, bzip2, lzma, and none (default is
       gzip).

    --new Zapewnia, e dpkg-deb utworzy "nowy" format archiwum. Ta opcja
       jest domylna.

    --old Wymusza utworzenie przez dpkg-deb "starego" formatu archiwum.
       Ten  format  jest  slabo obslugiwany przez narzdzia spoza
       dystrybucji Debiana i obecnie jest przestarzaly. Ta opcja jest
       uyteczna  jedynie  w  przypadku korzystania z wersji dpkg
       wczeniejszej ni 0.93.76 (wrzesie 1995), ktora byla opublikowana
       jedynie dla i386 a.out.

    --nocheck
       Powoduje, e polecenie dpkg-deb --build nie bdzie sprawdza
       zawartoci archiwum. W ten sposob mona utworzy niepoprawny
       pakiet, jeli zajdzie taka potrzeba.

    -D, --debug
       Wlcza opcj debugowania. Nie jest to zbyt interesujce.

RODOWISKO

    TMPDIR If set, dpkg-deb will use it as the directory in which to create
       temporary files and directories.

B/LDY

    dpkg-deb -I pakiet1.deb pakiet2.deb dziala niepoprawnie.

    Nie ma sprawdzania autentycznoci plikow .deb, a nawet nie ma prostej
    sumy kontrolnej. (Narzdzia wyszego poziomu takie jak APT wspieraj
    uwierzytelnianie pakietow .deb pobieranych z danego repozytorium, za
    wikszo  wspolczesnych  pakietow  dostarcza  plik kontrolny md5sum
    wygenerowany przez debian/rules. Niestety, nie jest to bezporednio
    wspierane przez narzdzia niszego poziomu.)

    Nie naley uywa dpkg-deb do instalowania oprogramowania! Do tego celu
    naley korzysta z dpkg, ktory zainstaluje poprawnie pliki i uruchomi
    potrzebne skrypty instalacyjne.

ZOBACZ TAKE

    deb(5), deb-control(5), dpkg(1), dselect(1).

AUTOR

    Copyright (C) 1995-1996 Ian Jackson

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawd Powszechn Licencj
    Publiczn GNU w wersji drugiej lub poniejszej, by dowiedzie si o
    warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

T/LUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feski <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008