Provided by: dpkg-dev_1.16.0.3ubuntu5_all bug

NAZWA

    dpkg-genchanges - tworzy pliki .changes

SK/LADNIA

    dpkg-genchanges [opcje]

OPIS

    dpkg-genchanges czyta informacje z rozpakowanego i zbudowanego drzewa
    pakietu rodlowego Debiana oraz z plikow, ktore wygenerowal, i na ich
    podstawie tworzy plik kontrolny wydania (plik .changes).

OPCJE

    -b, -B, -A
       Okrela, e wykonywane jest budowanie tylko pakietow binarnych
       (bez wlczania jakichkolwiek plikow rodlowych). Nie ma ronicy
       midzy -b, -B i -A, wygenerowany plik .changes bdzie zawiera
       wszystkie pliki utworzone przez reguly binary-* budowanych
       wlanie pakietow.

    -S   Okrela, e tylko rodla bd dolczone do wydania (bez adnych
       pakietow binarnych).

    Opcje -sx okrelaj, czy do wydania dolczane s oryginalne pliki rodlowe,
    jeeli zostanie wygenerowany cho jeden z nich (tj. nie uyto opcji -b lub
    -B).

    -si  Domylnie lub jeli to okrelono, oryginalne rodla bd dolczone
       tylko jeli numer oryginalnej wersji autora programu (tzn. wersja
       bez epoki i bez numeru rewizji Debiana) roni si od numeru wersji
       autora programu z poprzedniego wpisu dziennika zmian.

    -sa  Wymusza dolczenie oryginalnych rodel.

    -sd  Wymusza pominicie oryginalnych rodel i dolczenie tylko pliku
       ronic (diff).

    -vwersja
       Powoduje, e bd uywane informacje z dziennika zmian ze wszystkich
       wersji wikszych ni wersja.

    -Copis_zmian
       Czyta opis zmian z pliku opis_zmian, zamiast uywa informacji z
       dziennika zmian z katalogu ze rodlami.

    -madres opiekuna
       Uywa adresu_opiekuna jako nazwy i adresu e-mail opiekuna tego
       pakietu, zamiast pobiera te wartoci z pliku kontrolnego z
       katalogu ze rodlami.

    -eadres_opiekuna
       Uywa adresu_opiekuna jako nazwy i adresu e-mail opiekuna tego
       wydania, zamiast pobiera te wartoci z dziennika zmian z katalogu
       ze rodlami.

    -Vnazwa=warto
       Ustawia  zmienn  podstawienia  wyjcia.  Szczegolowy  opis
       podstawiania   zmiennych   wyjciowych  znajduje  si  w
       deb-substvars(5).

    -Tplik_zmiennych_podst
       Read substitution variables in substvarsfile; the default is
       debian/substvars.  No variable substitution is done on any of
       the fields that are output, however the special variable Format
       will override the field of the same name. This option can be
       used multiple times to read substitution variables from multiple
       files.

    -Dpole=warto
       Nadpisuje lub dodaje wyjciowe pole pliku kontrolnego.

    -Upole Usuwa wyjciowe pole pliku kontrolnego.

    -cplik_kontrolny
       Okrela glowny plik kontrolny, z ktorego bd czytane informacje.
       Domylnie jest to debian/control.

    -ldziennik_zmian
       Okrela dziennik zmian, z ktorego bd czytane informacje. Domylnym
       plikiem jest debian/changelog.

    -fplik_z_list_plik'ow
       Czyta  z tego pliku list plikow do wydania zamiast uywa
       debian/files.

    -Fformat_dziennika_zmian
       Okrela format dziennika zmian. Domylnie format jest czytany ze
       specjalnej linii znajdujcej si przy kocu pliku lub - jeli taka
       linia nie istnieje - uywany jest standardowy format Debiana.

    -ukatalog_z_plikami_wydania
       Poszukuje plikow, ktore maj by  dolczone  do  wydania  w
       katalogu_z_plikami_wydania   zamiast   w   katalogu   ..
       (dpkg-genchanges musi znale te pliki, tak eby moc zapisa ich
       rozmiary oraz sumy kontrolne w pliku .changes).

    -q   Zazwyczaj dpkg-genchanges na standardowym wyjciu bldow wypisze
       komunikaty  informujce  na  przyklad  o  liczbie  plikow
       wygenerowanych rodlowych pakietu. -q powstrzymuje wypisywanie
       takich komunikatow

    -h, --help
       Wywietla informacj o uytkowaniu i koczy dzialanie.

    --version
       Wywietla informacj o wersji i pomylnie koczy dzialanie.

PLIKI

    debian/files
       Lista wygenerowanych plikow, ktore s czci przygotowywanego
       wydania. dpkg-genchanges czyta std dane podczas tworzenia pliku
       .changes.

AUTORZY

    Copyright (C) 1995-1996 Ian Jackson
    Copyright (C) 2000 Wichert Akkerman

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawd Powszechn Licencj
    Publiczn GNU w wersji drugiej lub poniejszej, by dowiedzie si o
    warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

T/LUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feski <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008