Provided by: dpkg-dev_1.16.0.3ubuntu5_all bug

NAZWA

    dpkg-gencontrol - tworzy pliki kontrolne Debiana

SK/LADNIA

    dpkg-gencontrol [opcje]

OPIS

    dpkg-gencontrol czyta informacje z rozpakowanego drzewa rodel pakietu
    Debiana i generuje plik kontrolny pakietu binarnego (domylnie jest to
    debian/tmp/DEBIAN/control),  upraszczajc podczas tego procesu pola
    dotyczce zalenoci.

    Pola Pre-Depends, Depends, Recommends oraz Suggests s upraszczane w tej
    wlanie kolejnoci przez usuwanie zalenoci o ktorych wiadomo, e s
    prawdziwe, poniewa wynikaj z innych, przetworzonych ju mocniejszych
    zalenoci. Usunite take bd wszelkie zalenoci pakietu od samego siebie
    (dokladniej: usunite bd wszystkie zalenoci, ktore bd prawdziwe po
    zainstalowaniu biecej wersji pakietu). Mowic jzykiem logiki, zachowana
    bdzie cz wspolna ze zbioru wszystkich zalenoci dotyczcych tego samego
    pakietu. Porzdek zalenoci jest zachowywany w takim stopniu, w jakim
    jest to tylko moliwe: jeeli jaka zaleno musi by usunita z powodu innej
    zalenoci wystpujcej dalej w danym polu, wypierajca zaleno zajmie
    miejsce tej usuwanej.

    Pozostale pola relacyjne (Enhances, Conflicts, Breaks, Replaces oraz
    Provides) take s indywidualnie upraszczane przez wyliczanie sumy ronych
    zalenoci, jeli w danym polu pakiet jest wymieniony wiele razy.

    dpkg-gencontrol dodaje ponadto wpis dotyczcy pakietu binarnego do
    debian/files.

OPCJE

    -vwersja
       Ustawia numer wersji generowanego pakietu binarnego.

    -Vnazwa=warto
       Ustawia  zmienn  podstawienia  wyjcia.  Szczegolowy  opis
       podstawiania  zmiennych  wyjciowych  znajduje   si   w
       deb-substvars(5).

    -Tplik_zmiennych_podst
       Read substitution variables in substvarsfile; the default is
       debian/substvars. This option can be used multiple times to
       read substitution variables from multiple files.

    -Dpole=warto
       Nadpisuje lub dodaje wyjciowe pole pliku kontrolnego.

    -Upole Usuwa wyjciowe pole pliku kontrolnego.

    -cplik_kontrolny
       Okrela glowny plik kontrolny, z ktorego bd czytane informacje.
       Domylnie jest to debian/control.

    -ldziennik_zmian
       Okrela dziennik zmian, z ktorego bd czytane informacje. Domylnym
       plikiem jest debian/changelog.

    -fplik_z_list_plik'ow
       Czyta lub zapisuje list plikow wydania do pliku podanego jako
       argument tej opcji, zamiast do pliku debian/files.

    -Fformat_dziennika_zmian
       Okrela format dziennika zmian. Domylnie format jest czytany ze
       specjalnej linii znajdujcej si przy kocu pliku lub - jeli taka
       linia nie istnieje - uywany jest standardowy format Debiana.

    -ppakiet
       Generuje informacje o pakiecie binarnym pakiet. Jeeli plik
       kontrolny pakietu rodlowego wymienia tylko jeden pakiet binarny,
       to opcj t mona pomin, w przeciwnym wypadku wymagane jest
       wskazanie, dla ktorego pakietu binarnego wygenerowa informacje.

    -nnazwa_pliku
       Okrela, e nazw pliku pakietu bdzie nazwa_pliku zamiast normalnej
       nazwy pliku w postaci pakiet_wersja_architektura.deb

    -is, -ip, -isp
       Te opcje s ignorowane w celu zachowania kompatybilnoci ze
       starszymi wersjami dpkg-dev, obecnie s uznawane za przestarzale.
       Poprzednio byly uywane do nakazania programowi dpkg-gencontrol
       wlczenia pol Section i Priority do pliku kontrolnego. Obecnie
       jest to domylne zachowanie. Aby uzyska poprzednie zachowanie,
       mona uy opcji -U, dziki ktorej mona usun powysze pola z pliku
       kontrolnego.

    -Pkatalog_budowania_pakietu
       Mowi programowi dpkg-source, e  pakiet  jest  budowany  w
       katalogu_budowania_pakietu, zamiast w debian/tmp. Katalog ten
       jest uywany  do  znalezienia  domylnych  wartoci  zmiennej
       podstawiania Installed-Size i pola w pliku kontrolnym o tej
       samej nazwie (przy uyciu du) oraz domylnej lokalizacji pliku
       wynikowego.

    -O   Wypisuje plik kontrolny na standardowe wyjcie, a nie do pliku
       debian/tmp/DEBIAN/control                  (lub
       katalogu_budowania_pakietu/DEBIAN/control, gdy uyto -P).

    -h, --help
       Wywietla informacj o uytkowaniu i koczy dzialanie.

    --version
       Wywietla informacj o wersji i pomylnie koczy dzialanie.

PLIKI

    debian/control
       Glowny plik kontrolny, zawierajcy niezalene od wersji informacje
       zarowno o pakiecie rodlowym, jak i o pakietach binarnych, ktore
       s tworzone z pakietu rodlowego.

    debian/files
       Lista wygenerowanych plikow, ktore s czci przygotowywanego
       wydania. dpkg-gencontrol zapisuje tutaj przypuszczalne nazwy
       plikow-pakietow binarnych generowanych z pliku kontrolnego.

AUTORZY

    Copyright (C) 1995-1996 Ian Jackson
    Copyright (C) 2000 Wichert Akkerman
    Copyright (C) 2007-2008 Raphael Hertzog

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawd Powszechn Licencj
    Publiczn GNU w wersji drugiej lub poniejszej, by dowiedzie si o
    warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

T/LUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feski <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008