Provided by: dpkg-dev_1.16.0.3ubuntu5_all bug

NAZWA

    dpkg-name - zmienia nazwy pakietow Debiana na pelne

SK/LADNIA

    dpkg-name [opcje] [--] pliki

OPIS

    Ta strona podrcznika dokumentuje program dpkg-name, ktory dostarcza
    prostego sposobu na zmian nazw pakietow Debiana na pelne nazwy
    pakietow.   Pelna   nazwa   pakietu   jest   w   postaci
    <pakiet>_<wersja>_<architektua>.<typ_pakietu>, jak to okrelono w pliku
    kontrolnym pakietu. Cz <wersja> nazwy pliku zawiera oryginaln wersj
    nadan przez autora, po ktorej opcjonalnie nastpuje mylnik  oraz
    informacje o wersji zmian pakietu w Debianie.Cz <typ_pakietu> pochodzi
    z odpowiedniego pola, jeli jest obecne, lub jest rowna deb.

OPCJE

    -a, --no-architecture
       Wynikowy plik nie bdzie mial informacji o architekturze.

    -k, --symlink
       Tworzy dowizanie symboliczne, zamiast przenosi plik.

    -o, --overwrite
       Istniejce pliki bd nadpisane, jeeli ich nazwy s takie same jak
       nazwy plikow wynikowych.

    -s, --subdir [katalog]
       Pliki bd przeniesione do podkatalogu. Jeli istnieje katalog
       podany jako argument tej opcji, to pliki zostan przeniesione do
       tego katalogu, w przeciwnym wypadku nazwa katalogu docelowego
       jest wyodrbniana z pola Section w czci kontrolnej pakietu.
       Katalogiem      docelowym      bdzie      wtedy
       "unstable/binary-<architektura>/<sekcja>".  Jeli  sekcja  nie
       zostanie znaleziona w pliku kontrolnym, to jest przyjmowane
       "no-section" i w tym przypadku, jak i w przypadku sekcji
       "non-free"  oraz  "contrib",  katalogiem  docelowym  bdzie
       <sekcja>/binary-<architektura>". Pole kontrolne Section nie jest
       wymagane,  tak  wic  w  ten  sposob wiele pakietow bdzie
       umieszczonych w katalogu "no-section". Prosz ostronie uywa tej
       opcji, jest niechlujna.

    -c, --create-dir
       Opcja ta moe by uyta lcznie z opcj -s. Jeli katalog docelowy nie
       istnieje, to zostanie utworzony. Prosz ostronie uywa tej opcji.

    -h, --help
       Wywietla informacj o uytkowaniu i koczy dzialanie.

    -v, --version
       Wywietla informacj o wersji i pomylnie koczy dzialanie.

PRZYK/LADY

    dpkg-name bar-foo.deb
       Nazwa  pliku  "bar-foo.deb"  zostanie   zmieniona   na
       bar-foo_1.0-2_i386.deb  lub  co  podobnego  (w zalenoci od
       informacji zawartych w pliku kontrolnym pakietu "bar-foo.deb").

    find /root/debian/ -name '*.deb' | xargs -n 1 dpkg-name -a
       dpkg-name, jeli jest to konieczne, zmieni nazwy wszystkich pliki
       z  rozszerzeniem  "deb"  z  katalogu  /root/debian i jego
       podkatalogow na nazwy niezawierajce informacji o architekturze.

    find -name '*.deb' | xargs -n 1 dpkg-name -a -o -s -c
       Nie r'ob tego. Twoje archiwum zostanie kompletnie zepsute,
       poniewa wiele pakietow nie bdzie mialo informacji o sekcji. Nie
       r'ob tego.

    dpkg --build debian-tmp && dpkg-name -o -s .. debian-tmp.deb
       Moe zosta uyte do budowania nowych pakietow.

B/LDY

    Niektore   pakiety   maj   inn   struktur   nazwy   ni
    <pakiet>_<wersja>_<architektura>.deb. Pakiety, ktorym dpkg-name zmieni
    nazw, bd mialy powysz struktur nazwy. Ogolnie, polecenie to nie bdzie
    mialo adnego wplywu na to, jak pakiety s instalowane przez dselect(1)/
    dpkg(1), ale inne narzdzia instalacyjne mog zalee od powyszej struktury
    nazywania pakietow.

ZOBACZ TAKE

    deb(5), deb-control(5), dpkg(1), dpkg-deb(1), find(1), xargs(1).

AUTOR

    Copyright (C) 1995,1996 Erick Branderhorst

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawd Powszechn Licencj
    Publiczn GNU w wersji drugiej lub poniejszej, by dowiedzie si o
    warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

T/LUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feski <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008