Provided by: dpkg-dev_1.16.0.3ubuntu5_all bug

NAZWA

    dpkg-parsechangelog - przetwarza pliki dziennikow zmian Debiana

SK/LADNIA

    dpkg-parsechangelog [opcje]

OPIS

    dpkg-parsechangelog czyta i przetwarza dziennik zmian rozpakowanego
    drzewa rodel pakietu Debiana i wypisuje te informacje na standardowym
    wyjciu w postaci czytelnej dla maszyny.

OPCJE

    -ldziennik_zmian
       Okrela dziennik zmian, z ktorego bd czytane informacje. Domylnym
       plikiem jest debian/changelog.

    -Fformat_dziennika_zmian
       Okrela format dziennika zmian. Domylnie format jest czytany ze
       specjalnej linii znajdujcej si przy kocu pliku lub - jeli taka
       linia nie istnieje - uywany jest standardowy format Debiana.

    -Lkatalog-lib
       Okrela dodatkowy katalog, w ktorym bd wyszukiwane skrypty
       parsera.  Katalog  ten  jest przeszukiwany przed domylnymi
       katalogami, ktorymi obecnie s /usr/local/lib/dpkg/parsechangelog
       oraz /usr/lib/dpkg/parsechangelog.

    -h, --help
       Wywietla informacj o uytkowaniu i koczy dzialanie.

    --version
       Wywietla informacj o wersji i pomylnie koczy dzialanie.

  Opcje parsera
    Ponisze opcje mog by uyte do wplywania na parser dziennika zmian, np.
    na zakres wpisow lub format wyjcia. Powinny by obslugiwane przez
    skrypty parsera. Patrz take OSTRZEENIA.

    --format format_wyjciowy
       Ustawia format wyjcia. Obecnie wspieranymi wartociami s dpkg
       oraz rfc822. dpkg jest klasycznym formatem wyjcia (z czasow
       sprzed powstania tej opcji) i jest domylnym formatem. Sklada si
       z jednego akapitu w formacie pliku kontrolnego Debiana (patrz
       dpkg-control(5)). Jeli zadano wicej ni jednego wpisu, to o ile
       nie podano inaczej - wikszo pol jest brana z najnowszego wpisu:

       Source: <nazwa pakietu>

       Version: <wersja>

       Distribution: <dystrybucja docelowa>

       Urgency: <wano>
           Jest uywana najwiksza warto  wanoci  ze  wszystkich
           dolczonych wpisow.

       Maintainer: <autor>

       Date: <data>

       Closes: <number bldu>
           Pola Closes wszystkich wlczonych wpisow s lczone.

       Changes: <wpisy dziennika zmian>
           Tekst wszystkich wpisow dziennika zmian jest lczony. Aby
           uczyni to pole poprawnym wieloliniowym polem w formacie
           pliku  kontrolnego Debiana, wszystkie puste linie s
           zastpowane pojedynczymi kropkami oraz jest  dodawana
           spacja na pocztku kadej linii. Dokladana zawarto zaley od
           formatu dziennika zmian.

       Mog take wystpowa dodatkowe pola zdefiniowane przez uytkownika.

       Format rfc822 uywa tych samych pol, ale wypisuje osobny akapit
       dla kadego uytego wpisu z dziennika zmian tak, e zachowane s
       wszystkie metadane z kadego wpisu.

    --since wersja, -swersja, -vwersja
       dolcza wszystkie zmiany poniejsze ni wersja.

    --until wersja, -uwersja
       dolcza wszystkie zmiany wczeniejsze ni versja.

    --from wersja, -fwersja
       dolcza wszystkie zmiany rowne wersji lub poniejsze od niej.

    --to wersja, -twersja
       dolcza wszystkie zmiany wiksze do wersji lub rowne jej.

    --count liczba, -cliczba, -nliczba
       dolcza liczba wpisow z pocztku pliku (lub z jego koca, gdy
       liczba jest mniejsza od zera).

    --offset liczba, -oliczba
       zmienia punkt pocztkowy dla opcji --count, liczc od pocztku
       pliku (lub od jego koca, jeli liczba jest mniejsza od zera).

    --all include all changes. Note: other options have no effect when
       this is in use.

OSTRZEENIA

    Wszystkie opcje parsera, z wyjtkiem -v, s obslugiwane przez dpkg od
    wersji 1.14.16. Zewntrzne parsery dziennikow zmian w formatach innych
    ni debian mog nie obslugiwa wszystkich opcji.

PLIKI

    debian/changelog
       Dziennik zmian jest uywany do pozyskania informacji o pakiecie
       rodlowym zalenych od jego wersji, takich jak wano i dystrybucja
       wydania, zmiany dokonane po okrelonym wydaniu, oraz numer wersji
       pakietu.

AUTORZY

    Copyright (C) 1995-1996 Ian Jackson
    Copyright (C) 2000 Wichert Akkerman
    Copyright (C) 2007, 2008 Frank Lichtenheld

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawd Powszechn Licencj
    Publiczn GNU w wersji drugiej lub poniejszej, by dowiedzie si o
    warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

T/LUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feski <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008