Provided by: dpkg_1.16.0~ubuntu8_i386 bug

NAZWA

    dpkg-query - narzdzie przepytywania bazy danych dpkg

SK/LADNIA

    dpkg-query [opcja...] polecenie

OPIS

    dpkg-query jest narzdziem slucym do pokazywania informacji o pakietach
    wymienionych w bazie danych dpkg.

POLECENIA

    -l, --list wzorzec-nazwy-pakietu...
       Wypisuje list pakietow odpowiadajcych podanemu wzorcu nazwy.
       Jeli nie podano wzorca-nazwy-pakietu, wypisuje list wszystkich
       pakietow z pliku /var/lib/dpkg/status, pomijajc jednak te, ktore
       s oznaczone jako niezainstalowane (czyli takie, ktore zostaly
       uprzednio wyczyszczone z plikow konfiguracyjnych - purge). Do
       wzorca-nazwy-pakietu  mona  wpisa  znaki  specjalne powloki
       (wildcards).  Prawdopodobnie  potrzebne  bdzie  zacytowanie
       wzorca-nazwy-pakietu, aby powloka nie rozwinla tego wzorca. Na
       przyklad, ponisze polecenie wypisze nazwy wszystkich pakietow
       zaczynajcych si od "libc6":

        dpkg-query -l 'libc6*'

       The first three columns of the output show the desired action,
       the package status, and errors, in that order.

       Desired action:
        u = Unknown
        i = Install
        h = Hold
        r = Remove
        p = Purge

       Package status:
        n = Not-installed
        c = Config-files
        H = Half-installed
        U = Unpacked
        F = Half-configured
        W = Triggers-awaiting
        t = Triggers-pending
        i = Installed

       Error flags:
        <empty> = (none)
        R = Reinst-required

       An uppercase status or error letter indicates the package is
       likely to cause severe problems. Please refer to dpkg(1) for
       information about the above states and flags.

       Format wyjcia tej  opcji  nie  jest  konfigurowalny,  ale
       automatycznie si zmienia, dostosowujc si do szerokoci terminalu.
       Jest to przeznaczone dla ludzi i nie musi by latwo parsowalne
       przez maszyn. Patrz opcje -W (--show) and --showformat, aby
       dowiedzie si, jak skonfigurowa format wyjcia.

    -W, --show wzorzec-nazwy-pakietu...
       Zupelnie tak jak opcja --list, ta opcja wywietli wszystkie
       pakiety  pasujce  do danego wzorca. Jednake uytkownik moe
       dostosowa format wyjcia do swoich potrzeb za pomoc opcji
       --showformat. W domylnym formacie dla kadego pasujcego pakietu
       wywietlana jest pojedyncza linia zawierajca jego nazw oraz - po
       znaku tabulacji - zainstalowan wersj.

    -s, --status nazwa-pakietu...
       Podanie stanu pakietu o podanej nazwie. Polecenie po prostu
       wywietli informacje, ktore znajduj si w bazie danych pakietow.

    -L, --listfiles nazwa-pakietu...
       Podanie listy plikow zainstalowanych z nazwy-pakietu. Jednake
       pliki,  ktore zostaly utworzone przez skrypty instalacyjne
       pakietu, nie bd podane.

    -c, --control-path nazwa-pakietu [plik-kontrolny]
       Wywietla list cieek dla plikow kontrolnych instalowanych w
       systemie przez pakiet o podanej nazwie-pakietu. Jeli podany jest
       plik-kontrolny, wywietlana jest jedynie cieka dla tego pliku
       kontrolnego, o ile tylko istnieje. Uwaga: to polecenie jest
       polowicznie publiczne, powinno by uywane tylko w ostatecznoci
       jeli aden inny interfejs nie jest dostpny. Moe zosta uznane za
       przestarzale jeli powstan lepsze interfejsy lub zostan rozwizane
       biece niedostatki architektoniczne.

    -S, --search wzorzec-wyszukiwania-nazwy-pliku...
       Szukanie pliku o podanym wzorcu porod zainstalowanych pakietow.
       Wzorzec moe zawiera zwykle operatory powtorzenia. Polecenie to
       nie  wyszuka  dodatkowych  plikow tworzonych przez skrypty
       instalacyjne pakietow oraz nie wywietli alternatyw.

    -p, --print-avail nazwa-pakietu...
       Wywietla szczegolowe informacje na temat pakietu nazwa-pakietu,
       pochodzce z pliku /var/lib/dpkg/available. Uytkownicy nakladek
       opartych o APT powinni uywa apt-cache show package-name zamiast
       tej opcji, poniewa plik available jest utrzymywany w aktualnoci
       jedynie przy uyciu dselect.

    -h, --help
       Wywietla informacj o uytkowaniu i koczy dzialanie.

    --version
       Wywietla informacj o wersji i pomylnie koczy dzialanie.

OPCJE

    --admindir=katalog
       Zmienia poloenie  bazy  danych  dpkg.  Domylnie  jest  to
       /var/lib/dpkg.

    -f, --showformat=format
       Opcja jest uywana do podania formatu wyjcia produkowanego przez
       --show. Format jest lacuchem znakow, ktory bdzie wywietlony dla
       kadego wypisanego pakietu.

       W lacuchu formatu, "\" jest znakiem cytowania:

         \n nowa linia
         \r powrot karetki
         \t tabulacja

       "\" poprzedzajcy jakikolwiek inny znak znosi specjalne znaczenie
       nastpujcego po nim znaku, co moe by przydatne dla "\" oraz "$".

       Informacje o pakiecie mona wywietla, dodajc odwolania do pol
       pakietu z uyciem skladni "${pole[;szeroko]}". Pola s wyrownywane
       do prawej strony, chyba e szeroko jest liczb ujemn, w ktorym to
       wypadku bdzie uyte wyrownanie do lewej strony. Rozpoznawane s
       nastpujce pola, ale niekoniecznie s one wlczane w pliku statusu
       (trafiaj tam tylko pola wewntrzne lub pola zawarte w binarnym
       pakiecie):

         Architecture
         Bugs
         Conffiles (wewntrzne)
         Config-Version (wewntrzne)
         Conflicts
         Breaks
         Depends
         Description
         Enhances
         Essential
         Filename (wewntrzne, zwizane z dselect)
         Homepage
         Installed-Size
         MD5sum (wewntrzne, zwizane z dselect)
         MSDOS-Filename (wewntrzne, zwizane z dselect)
         Maintainer
         Origin
         Package
         Pre-Depends
         Priority
         Provides
         Recommends
         Replaces
         Revision (przestarzale)
         Section
         Size (wewntrzne, zwizane z dselect)
         Source
         Status (wewntrzne)
         Suggests
         Tag (zwykle nie w .deb, ale w plikach Packages systemu APT)
         Triggers-Awaited (wewntrzne)
         Triggers-Pending (wewntrzne)
         Version

       Domylnym formatem jest "${Package}\t${Version}\n". Mona rownie
       zada  wszystkich pozostalych pol z pliku status (tj. pol
       zdefiniowanych przez uytkownika). Zostan one wypisane w takiej
       postaci, w jakiej znajduj si w pliku status, nie bdzie wic
       dokonywana adna konwersja czy sprawdzanie bldow. Aby wywietli
       nazw opiekuna pakietu dpkg i zainstalowan wersj tego pakietu,
       mona uruchomi:

        dpkg-query -W -f='${Package} ${Version}\t${Maintainer}\n' dpkg

KOD WYJCIA

    0   The requested query was successfully performed.

    1   Problems were encountered while parsing the command line or
       performing the query, including no file or package being found
       (except for --control-path).

RODOWISKO

    COLUMNS
       Zmienna ta wplywa na wyjcie polecenia --list, zmieniajc jego
       szeroko.

AUTOR

    Copyright (C) 2001 Wichert Akkerman

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawd Powszechn Licencj
    Publiczn GNU w wersji drugiej lub poniejszej, by dowiedzie si o
    warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

ZOBACZ TAKE

    dpkg(1).

T/LUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feski <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008