Provided by: dpkg-dev_1.16.0.3ubuntu5_all bug

NAZWA

    dpkg-shlibdeps  -  generowanie  zalenoci podstawie wspoldzielonych
    bibliotek

SK/LADNIA

    dpkg-shlibdeps [opcje] plik_wykonywalny|-eplik_wykonywalny [opcje]

OPIS

    dpkg-shlibdeps okrela zalenoci podstawie wspoldzielonych bibliotek dla
    plikow wykonywalnych podanych jako argumenty. Zalenoci te s dodawane do
    pliku  podstawie  zmiennych  debian/substvars  jako   zmienne
    shlibs:pole-zalenoci, przy czym pole-zalenoci jest nazw odpowiedniego
    pola zalenoci. Wszystkie inne zmienne rozpoczynajce si od shlibs: s
    usuwane z tego pliku.

    dpkg-shlibdeps ma dwa rodla informacji sluce do generowania informacji
    o zalenociach. S to pliki symbols lub pliki shlibs. Dla kadego pliku
    binarnego  analizowanego przez dpkg-shlibdeps okrelana jest lista
    bibliotek, z ktorymi jest on linkowany. Nastpnie dla kadej biblioteki
    przegldany jest plik symbols lub plik shlibs (jeli ten pierwszy nie
    istnieje, lub gdy debian/shlibs.local zawiera stosown zaleno). Oba
    pliki powinny by dostarczane przez pakiet zawierajcy bibliotek i
    powinny wic by dostpne jako /var/lib/dpkg/info/pakiet.symbols lub
    /var/lib/dpkg/info/pakiet.shlibs. Nazwa pakietu jest okrelana w dwoch
    krokach: odnalezienie pliku biblioteki w systemie (sprawdzajc w tych
    samych katalogach, ktorych uywa ld.so), a nastpnie uycie dpkg -S
    plik-biblioteki w celu okrelenia pakietu dostarczajcego dan bibliotek.

  Pliki symboli
    Pliki  symboli  zawieraj  dokladniejsze  okrelenia  informacji  o
    zalenociach,  dostarczajc  minimum  zalenoci  dla  kadego symbolu
    eksportowanego przez bibliotek. Skrypt probuje odnale plik zwizany z
    pakietem  biblioteki w nastpujcych miejscach (uyte jest pierwsze
    dopasowanie):

    debian/*/DEBIAN/symbols
       Informacje o wspoldzielonej bibliotece wygenerowane w biecym
       procesie budowy, ktory wywolal rownie dpkg-shlibdeps. S one
       generowane przez dpkg-gensymbols(1). S uywane  tylko,  gdy
       biblioteka  znajduje si w drzewie budowania pakietu. Plik
       "symbols" z tego drzewa ma pierwszestwo nad plikami symboli z
       innych pakietow binarnych.

    /etc/dpkg/symbols/pakiet.symbols.arch

    /etc/dpkg/symbols/pakiet.symbols
       Informacje  o zasigu systemu, ktore nadpisuj informacje o
       zalenociach bibliotek wspoldzielonych. arch jest architektur
       biecego   systemu   (okrelon   przez   dpkg-architecture
       -qDEB_HOST_ARCH).

    Output from "dpkg-query --control-path package symbols"
       Package-provided shared library dependency information.  Unless
       overridden  by  --admindir,  those  files  are located in
       /var/lib/dpkg.

    Podczas przeszukiwania symboli uywanych przez wszystkie pliki binarne,
    dpkg-shlibdeps zapamituje (najwiksz) minimaln wersj wymagan dla kadej
    biblioteki. Na kocu procesu jest wic w stanie wypisa minimalne zalenoci
    dla kadej uytej biblioteki (pod warunkiem, e informacja z plikow
    symbols jest dokladna).

    Jako zabezpieczenie plik symboli moe zawiera pole metainformacji
    Build-Depends-Package,  za  dpkg-shlibdeps okrelajc minimaln wersj
    wymagan przez odpowiadajcy pakiet z pola Build-Depends bdzie uywa
    wlanie tej wersji, jeli jest ona wysza ni minimalna wersja okrelona
    dziki przeszukiwaniu symboli.

  Pliki "shlibs"
    Pliki "shlibs" wi bezporednio bibliotek z zalenociami (bez przegldania
    symboli). Jest to wic czsto silniejsze ni naprawd potrzebne, ale bardzo
    bezpieczne i latwe w obsludze.

    Zalenoci dla biblioteki s wyszukiwane w kilku miejscach. Uywany jest
    pierwszy plik zawierajcy informacje dla danej biblioteki:

    debian/shlibs.local
       Lokalne informacje z pakietu nadpisujce informacje o zalenociach
       bibliotek wspoldzielonych.

    /etc/dpkg/shlibs.override
       Informacje o zasigu systemu, ktore nadpisuj informacje  o
       zalenociach bibliotek wspoldzielonych.

    debian/*/DEBIAN/shlibs
       Informacje o zalenociach wspoldzielonych bibliotek wygenerowane
       w biecym procesie budowy, ktory wywolal rownie dpkg-shlibdeps. S
       uywane tylko, gdy biblioteka znajduje si w drzewie budowania
       pakietu. Plik "shlibs" z tego drzewa ma pierwszestwo nad plikami
       shlibs z innych pakietow binarnych."

    Output from "dpkg-query --control-path package shlibs"
       Package-provided shared library dependency information. Unless
       overridden by --admindir,  those  files  are  located  in
       /var/lib/dpkg.

    /etc/dpkg/shlibs.default
       Domylna informacja o zalenociach bibliotek wspoldzielonych, o
       zakresie systemu.

    Uzyskane zalenoci s uywane bezporednio (chyba, e s odfiltrowane poniewa
    zostaly zidentyfikowane jako duplikaty lub slabsze ni jaka inna
    zaleno).

OPCJE

    dpkg-shlibdeps interpretuje parametry nie bdce opcjami jako nazwy
    plikow wykonywalnych, tak jakby byly podane przez -eplik_wykonywalny.

    -eplik_wykonywalny
       Wlczenie  zalenoci odpowiadajcych bibliotekom wspoldzielonym
       wymaganym przez plik_wykonywalny.

    -dpole_zalenoci
       Dodanie zalenoci, ktore maj by dodane do  pola  zalenoci
       pole_zalenoci pliku kontrolnego. (Zalenoci dla tego pola s
       umieszczane w zmiennej shlibs:pole_zalenoci.)

       Opcja -dpole_zalenoci wplywa na wszystkie pliki wykonywalne
       podane po tej opcji, a do nastpnego -dpole_zalenoci. Domylnym
       polem_zalenoci jest Depends.

       Jeli to samo okrelenie zalenoci (lub zbior alternatyw) pojawia
       si w wicej ni jednej nazwie z rozronianych pol zalenoci
       Pre-Depends, Depends, Recommends, Enhances lub Suggests to
       dpkg-shlibdeps automatycznie usunie zaleno ze wszystkich pol,
       poza polem reprezentujcym najwaniejsze zalenoci.

    -pprefiks_nazw_zmiennych
       Rozpoczynanie   nazw   zmiennych   podstawiania   od
       prefiks_nazw_zmiennych: zamiast shlibs:. Podobnie, wszystkie
       zmienne rozpoczynajce si od prefiks_nazw_zmiennych: (zamiast
       shlibs:) s usuwane z pliku zmiennych podstawiania.

    -O   Wywietlenie  ustawie  zmiennych podstawiania na standardowe
       wyjcie, zamiast dodawania ich do pliku zmiennych podstawiania
       (domylnie debian/substvars).

    -ttyp Preferowanie informacji o zalenociach bibliotek wspoldzielonych
       oznaczonych dla danego typu pakietu. Jeli informacji oznaczonych
       nie ma, uywane s informacje bez oznacze. Domylnym typem pakietu
       jest "deb". Informacje o zalenociach bibliotek wspoldzielonych s
       oznaczane dla danego typu pakietu przez poprzedzenie ich nazw
       typu, dwukropkiem oraz bialymi znakami (spacjami).

    -Llokalny_plik_shlibs
       Odczyt nadpisa informacji o bibliotekach wspoldzielonych z
       lokalnego_pliku_shlibs zamiast debian/shlibs.local.

    -Tplik_zmiennych_podst
       Zapis  zmiennych podstawiania w pliku plik_zmiennych_podst;
       domylnie jest to debian/substvars.

    -v   Wlczenie dodatkowych informacji.  Wywietlanych  jest  wiele
       komunikatow tlumaczcych dzialanie dpkg-shlibdeps.

    -xpakiet
       Wylczenie pakietu z generowanych zalenoci. Uyteczne aby zapobiec
       zalenociom pakietu od samego siebie dla pakietow dostarczajcych
       binaria typu ELF (pliki wykonywalne lub biblioteki), ktore zale
       od innej biblioteki zawartej w tym samym pakiecie. Ta opcja moe
       by uyta wielokrotnie aby wylczy kilka pakietow.

    -Skatalog_budowania_pakietu
       Przegldanie  najpierw katalogu_budowania_pakietu przy probie
       odnalezienia biblioteki. Przydatne gdy pakiet rodlowy tworzy
       wiele odmian tej samej biblioteki, a chce si zapewni uzyskanie
       zalenoci od okrelonego pakietu binarnego. Ta opcja moe by uyta
       wielokrotnie: katalogi bd przegldane w tej samej kolejnoci przed
       katalogami innych pakietow binarnych.

    --ignore-missing-info
       Kontynuacja pomimo braku informacji o zalenociach dla biblioteki
       wspoldzielonej.  Odradza  si  uywanie tej opcji, wszystkie
       biblioteki powinny dostarcza informacje o zalenociach (w postaci
       plikow shlibs lub plikow symboli) - nawet jeli nie s jeszcze
       uywane przez inne pakiety.

    --warnings=warto
       warto jest polem bitowym definiujcym zbior ostrzee, ktore mog by
       wyslane przez dpkg-shlibdeps. Bit 0 (warto=1) wlcza ostrzeenie
       "w adnej z bibliotek nie znaleziono symbolu symb uywanego przez
       plik_binarny", bit 1 (warto=2) wlcza ostrzeenie "mona by unikn
       zalenoci od biblioteki bibl", za bit 2  (warto=4)  wlcza
       ostrzeenie "plik_binarny nie powinien by linkowany z bibliotek".
       Domyln wartoci jest 3: pierwsze dwa ostrzeenia s domylnie
       aktywne, za ostatnie nie. Ustawienie wartoci na 7 powoduje
       aktywacj wszystkich ostrzee.

    --admindir=katalog
       Zmienia poloenie  bazy  danych  dpkg.  Domylnie  jest  to
       /var/lib/dpkg.

    -h, --help
       Wywietla informacj o uytkowaniu i koczy dzialanie.

    --version
       Wywietla informacj o wersji i pomylnie koczy dzialanie.

UWAGI

    Poniewa dpkg-shlibdeps analizuje zbior symboli uywanych przez kady plik
    binarny generowanego pakietu, jest w stanie wysyla ostrzeenia w pewnych
    przypadkach. Informuj one o rzeczach, ktore mog by ulepszone w
    pakiecie. W wikszoci przypadkow dotyczy to bezporednio oryginalnych
    rodel. Poniej zebrane s ostrzeenia na jakie mona natrafi, w kolejnoci
    malejcej wanoci:

    w adnej z bibliotek nie znaleziono symbolu symb uywanego przez
    plik_binarny
       Wskazany symbol nie zostal odnaleziony w adnej z bibliotek, z
       ktorymi jest linkowany plik binarny. Taki plik_binarny jest
       najpewniej  bibliotek  i powinien by linkowany z dodatkow
       bibliotek podczas  budowania  pakietu  (opcja  -lbiblioteka
       linkera).

    plik_binarny  zawiera nierozwizywalne odniesienie do symbolu sym:
    prawdopodobnie jest to wtyczka
       Wskazany symbol nie zostal odnaleziony w adnej z bibliotek, z
       ktorymi jest linkowany plik binarny. Taki plik_binarny jest
       najpewniej wtyczk i jest prawdopodobnie dostarczany wraz z
       programem, ktory laduj tak wtyczk. Teoretycznie wtyczka nie
       powinna mie pola SONAME, jednak ten plik binarny je posiada i
       nie mona go zidentyfikowa na tej podstawie. Fakt, i plik ten
       jest umieszczony w niepublicznym katalogu mocno wskazuje na to,
       e nie jest on zwykl bibliotek wspoldzielon. Jeli plik binarny
       rzeczywicie jest wtyczk, mona pomin to ostrzeenie. Jednak zawsze
       istnieje moliwo, e jest to biblioteka i programy z ni linkowane
       uywaj RPATH, aby dynamiczny loader byl w stanie j odnale. W
       takim przypadku bibliotek mona uzna za zepsut i naley j naprawi.

    mona by unikn zalenoci od biblioteki, jeeli nie by/loby niepotrzebnego
    linkowania plik'ow_binarnych z ni (nie s uywane adne z tamtejszych
    symboli).
       aden z plik'ow_binarnych, ktore s linkowane z bibliotek nie uywa
       symboli przez ni udostpnianych. Poprawiajc wszystkie pliki
       binarne mona unikn zalenoci zwizanych z t bibliotek (chyba, e
       taka sama zaleno jest rownie generowana przez inn bibliotek,
       ktora jest faktycznie uywana).

    plik_binarny nie powinien by linkowany z bibliotek (nie s uywane adne z
    tamtejszych symboli).
       plik_binarny jest linkowany z bibliotek, ktorej nie potrzebuje.
       Nie jest to problem, ale mona uzyska pewn popraw wydajnoci czasu
       ladowania pliku binarnego, jeli biblioteka ta nie bdzie z nim
       linkowana.  To  ostrzeenie sprawdza te same informacje co
       poprzednie, ale wykonuje to dla kadego pliku binarnego zamiast
       wykonywania globalnego sprawdzenia dla wszystkich analizowanych
       plikow.

B/LDY

    dpkg-shlibdeps przerwie dzialanie z bldem jeli nie bdzie w stanie znale
    publicznej biblioteki uywanej przez plik binarny, lub jeli biblioteka
    taka nie bdzie mie powizanej informacji o zalenociach (pliku shlibs lub
    pliku symboli). Publiczne biblioteki maj SONAME i s wersjonowane (jak
    np. libsomething.so.X). Biblioteki prywatne (jak np. wtyczki) nie
    powinny mie SONAME i nie musz by wersjonowane.

    nie  mona  znale  biblioteki  soname-biblioteki  potrzebnej  dla
    pliku_binarnego (RPATH to "rpath")
       plik_binarny uywa biblioteki o nazwie soname-biblioteki, ale
       dpkg-shlibdeps nie mogl odnale tej biblioteki. dpkg-shlibdeps
       tworzy list katalogow do sprawdzenia w nastpujcy  sposob:
       katalogi wymienione w RPATH pliku binarnego, katalogi wymienione
       w /etc/ld.so.conf, katalogi wymienione w zmiennej rodowiskowej
       LD_LIBRARY_PATH, oraz standardowe katalogi publiczne (/lib,
       /usr/lib, /lib32, /usr/lib32, /lib64, /usr/lib64). Nastpnie
       sprawdza podobnie katalogi w drzewie budowania pakietu dla
       analizowanego pliku binarnego, w drzewach budowania pakietow
       podanych jako parametry opcji -S, w innych drzewach budowania
       zawierajcych pliki DEBIAN/shlibs olub DEBIAN/symbols, a na kocu
       w katalogu glownym. Jeli biblioteka nie zostanie odnaleziona w
       adnym z tych katalogow, otrzymuje si ten bld.

       Jeli nie odnaleziona biblioteka jest w prywatnym katalogu tego
       samego pakietu, naley doda taki katalog do LD_LIBRARY_PATH. Jeli
       biblioteka jest w innym budowanym binarnym pakiecie, naley
       upewni si, e plik shlibs lub plik symboli dla tego pakietu
       zostal stworzony oraz, e LD_LIBRARY_PATH zawiera odpowiedni
       katalog jeli biblioteka take jest w katalogu prywatnym.

    nie znaleziono informacji o zalenociach dla plik-biblioteki (uywanego
    przez plik-binarny).
       Biblioteka wymagana przez plik-binarny zostala znaleziona przez
       dpkg-shlibdeps w pliku-biblioteki, ale dpkg-shlibdeps nie mogl
       odnale adnej informacji o zalenociach dla tej biblioteki. Aby
       okreli zalenoci, podjto prob uycia dpkg -Splik-biblioteki w celu
       okrelenia pakietu dostarczajcego  dan  bibliotek.  Nastpnie
       sprawdzono  odpowiednie  pliki  shlibs  i pliki symboli w
       /var/lib/dpkg/info/ oraz w ronych drzewach budowania pakietow
       (debian/*/DEBIAN/).

       To niepowodzenie moe by spowodowane przez niepoprawny lub
       nieistniejcy plik shlibs lub plik symboli w pakiecie biblioteki.
       Moe si rownie zdarzy jeli biblioteka jest budowana wewntrz tego
       samego pakietu rodlowego, a pliki shlibs jeszcze nie zostaly
       stworzone (w takim przypadku naley poprawi debian/rules aby
       shlibs  byly  tworzone  przed  wywolaniem  dpkg-shlibdeps).
       Niewlaciwa  warto RPATH moe rownie powodowa, e biblioteka
       zostanie odnaleziona pod nietypow nazw, ktora nie jest zwizana z
       adnym            pakietem            (np.
       /usr/lib/openoffice.org/../lib/libssl.so.0.9.8      zamiast
       /usr/lib/libssl.so.0.9.8). dpkg-shlibdeps probuje poradzi sobie
       z tym starajc si odczyta nazw kanoniczn (z uyciem realpath(3))
       ale moe to nie zawsze zadziala. Aby unikn problemow, najlepiej
       jest zawsze doprowadzi do porzdku RPATH pliku binarnego.

       Wywolanie dpkg-shlibdeps w trybie rozszerzonej informacji (-v)
       dostarcza wielu dodatkowych informacji o tym, gdzie probowal on
       znale informacj o zalenociach. Moe to by przydatne jeli nie
       wiadomo dlaczego zwracany jest ten bld.

ZOBACZ TAKE

    deb-shlibs(5), deb-symbols(5), dpkg-gensymbols(1).

AUTORZY

    Copyright (C) 1995-1996 Ian Jackson
    Copyright (C) 2000 Wichert Akkerman
    Copyright (C) 2006 Frank Lichtenheld
    Copyright (C) 2007-2008 Raphael Hertzog

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawd Powszechn Licencj
    Publiczn GNU w wersji drugiej lub poniejszej, by dowiedzie si o
    warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

T/LUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feski <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008