Provided by: dpkg_1.16.0.3ubuntu5_i386 bug

NAZWA

    dpkg-split - narzdzie dzielenia/lczenia pakietow Debiana

SK/LADNIA

    dpkg-split [opcje] polecenie

OPIS

    dpkg-split dzieli pakiety binarne Debiana na mniejsze czci oraz scala
    je z powrotem, tak e moliwe jest przechowanie wikszych pakietow na
    malych nonikach, takich jak dyskietki.

    Program wywoluje si rcznie, wraz z opcj --split, --join lub --info.

    Moliwe jest take wywolanie automatyczne, przez uycie opcji --auto.
    Wtedy to tworzona jest kolejka czci pakietu, a gdy wszystkie czci bd
    dostpne, caly pakiet zostanie odtworzony. Opcje --listq i --discard
    pozwalaj na zarzdzanie kolejk.

    Wszystkie dzialania, takie jak rozdzielanie, lczenie, czy kolejkowanie,
    powoduj wywietlenie informacji na standardowe wyjcie. Informacje te
    mona zignorowa.

POLECENIA

    -s, --split kompletne-archiwum [przedrostek]
       Rozdzielenie pojedynczego pakietu binarnego na poszczegolne
       czci.

       Czci maj nazw przyrostek.NofM.deb gdzie N jest numerem czci,
       rozpoczynajc od 1, a M jest liczb wszystkich czci (dziesitnie).

       Jeli nie podano przedrostka, to uyta  jest  nazwa  pliku
       pe/lnego-archiwum, wraz z katalogiem, gdy jest okrelony. Ponadto
       usunita jest kocowka .deb.

    -j, --join part...
       Lczenie czci pakietu i odtworzenie oryginalnego pliku sprzed
       dzielenia.

       Pliki  podane jako argumenty musz by czciami tego samego
       oryginalnego pakietu. Kada cz musi pojawi si raz na licie
       argumentow,  ale  nie  jest  konieczne zachowanie wlaciwej
       kolejnoci.

       Czci musz by wygenerowane z uyciem tego samego rozmiaru, co
       oznacza, e musz to by te same czci utworzone za pomoc polecenia
       dpkg-split --split.

       Nazwy plikow czci nie maj znaczenia dla procesu odtworzenia
       pakietu.

       Domylnie, odtworzony plik ma nazw pakiet-wersja.deb.

    -I, --info part...
       Wywietlanie  informacji, podanych w formacie czytelnym dla
       czlowieka, o czciach pakietu. Argumenty, ktore nie s czci
       pakietu,  powoduj  wywietlenie informacji o tym fakcie na
       standardowym wyjciu.

    -a, --auto -o pe/lne-archiwum cz
       Automatyczne kolejkowanie czci i odtworzenie pakietu, gdy to
       jest moliwe.

       Podana cz zostaje sprawdzona i porownana z innymi czciami tego
       samego pakietu, ktore znajduj si w kolejce.

       Jeli wszystkie czci pakietu s ju dostpne, pakiet jest odtwarzany
       i zapisywany do pe/lnego-archiwum.

       Jeli jeszcze nie ma wszystkich czci, podana cz jest kopiowana do
       kolejki i pe/lne-archiwum nie jest odtwarzane.

       Jeli plik cz nie jest czci pakietu binarnego, dpkg-split zakoczy
       si i zwroci kod bldu 1, albo kod bldu 2 w przypadku wystpienia
       innych problemow.

       Opcja --output lub -o musi zosta podana w przypadku uycia
       --auto. (W przeciwnym razie program nie wiedzialby, jakiego
       spodziewa si pliku wyjciowego.)

    -l, --listq
       Listowanie zawartoci kolejki czci pakietu do odtworzenia.

       Dla kadego pliku czci pakietu wywietlana jest nazwa pakietu, cz
       w kolejce, calkowita liczba bajtow przechowywanych w kolejce.

    -d, --discard [pakiet...]
       Usuwa czci pakietu z kolejki.

       Jeli nie podano nazwy pakietu, czyszczona jest cala kolejka. Gdy
       nazwa jest podana, usuwane s tylko czci podanego pakietu.

    -h, --help
       Wywietla informacj o uytkowaniu i koczy dzialanie.

    --version
       Wywietla informacj o wersji i pomylnie koczy dzialanie.

OPCJE

    --depotdir katalog
       Okrelenie alternatywnego katalogu dla kolejki czci pakietow do
       zrekonstruowania. Domylnym jest /var/lib/dpkg.

    -S, --partsize kibibajty
       Okrelenie maksymalnego rozmiaru czci pakietu w kibibajtach (KiB,
       1024 bajtow). Wartoci domyln jest 450 KiB.

    -o, --output pe/lne-archiwum
       Okrelenie nazwy pliku pelnego archiwum.

       Ta opcja nadpisuje domyln nazw przy odtwarzaniu pakietu (--join)
       oraz  jest wymagana przy automatycznym odtwarzaniu pakietu
       (--auto).

    -Q, --npquiet
       Gdy wykonywane jest  automatyczne  lczenie  czci  pakietu,
       dpkg-split zwykle wywietla informacje o bldzie, gdy dany plik
       czci nie jest czci pakietu. Ta opcja zapobiega wywietlaniu
       nadmiernej iloci informacji przez programy takie jak dpkg.

    --msdos
       Pliki  generowane  przez  --split s zapisywane w formacie
       odczytywanym przez MSDOS.

       Zmieniany jest przedrostek, zarowno ten domylny jak i ten podany
       w argumencie: litery s zamieniane na male, znak plusa zamieniany
       jest na x, a pozostale znaki s pomijane.

       Powstaly przedrostek jest ucinany do niezbdnego  rozmiaru.
       Powstala nazwa ma posta przedrostekNofM.deb..

KOD WYJCIA

    Kod bldu 0 oznacza, e dana operacja dzielenia, lczenia czy jakakolwiek
    inna, zakoczyla si sukcesem. Polecenie --info koczy si sukcesem nawet
    gdy podany plik nie jest czci pakietu.

    Kod bldu 1 oznacza, e opcja --auto zostala wykonana na pliku, ktory nie
    jest czci pakietu.

    Kod bldu 2 pojawia si przy ronego rodzaju problemach, takich jak bldy
    wywolania funkcji systemu, uszkodzenie plikow czci pakietu, czy innych
    wypadkach.

B/LDY

    dpkg-split uywa raczej starej konwencji nazw plikow pakietow.

    Pobranie pelnej informacji o pakietach w kolejce jest niemoliwe, bez
    przeszukania katalogu kolejki.

    Nie ma prostego testu na sprawdzenie, czy dany plik jest na pewno czci
    pakietu.

    Architektura nie jest okrelona w plikach czci pakietu, jedynie w
    kontrolnych plikach calego pakietu, tak wic architektura nie jest czci
    generowanej nazwy pliku.

PLIKI

    /var/lib/dpkg/parts
       Domylny katalog kolejki czci pakietow czekajcych na automatyczne
       odtworzenie.

       Nazwy plikow w tym katalogu s wewntrznie utworzone przez
       dpkg-split i nie s uyteczne dla innych programow.

ZOBACZ TAKE

    deb(5), deb-control(5), dpkg-deb(1), dpkg(1).

AUTOR

    Copyright (C) 1995-1996 Ian Jackson

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawd Powszechn Licencj
    Publiczn GNU w wersji drugiej lub poniejszej, by dowiedzie si o
    warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

T/LUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feski <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008