Provided by: dpkg_1.16.0.3ubuntu5_i386 bug

NAZWA

    dpkg - meneder pakietow Debiana

SK/LADNIA

    dpkg [opcje] dzia/lanie

UWAGA

    Ten podrcznik jest przeznaczony dla uytkownikow, ktorzy chc pozna opcje
    programu dpkg oraz chc dowiedzie si o pakietach wicej ni podaje to dpkg
    --help.

    Ten podrcznik nie wyjania technicznych szczegolow, np. w jaki sposob
    dpkg instaluje lub usuwa swoje pakiety, gdy jest to dla przecitnego
    uytkownika zupelnie nieistotne.

OPIS

    dpkg jest narzdziem do instalowania, tworzenia, usuwania pakietow
    systemu Debian oraz do zarzdzania nimi. Podstawowym i  bardziej
    przyjaznym uytkownikowi narzdziem-nakladk dpkg jest aptitude(1). Sam
    dpkg jest obslugiwany z linii komend, przez podanie dokladnie jednego
    dzialania oraz dodatkowych, nieobowizkowych opcji. Parametr dzialanie
    okrela, co dpkg ma zrobi, a dodatkowe opcje modyfikuj to dzialanie.

    dpkg moe by take uyty jako nakladka na dpkg-deb(1). Wymienione poniej
    dzialania s dzialaniami programu dpkg-deb i jeeli zostan uyte, to dpkg
    uruchomi dpkg-deb, przekazujc mu odpowiednie parametry:
      -b, --build,
      -c, --contents,
      -I, --info,
      -f, --field,
      -e, --control,
      -x, --extract,
      -X, --vextract oraz
      --fsys-tarfile.
    Dzialania te s opisane w osobnym podrczniku do dpkg-deb(1).

INFORMACJE O PAKIETACH

    dpkg zarzdza informacjami o dostpnych pakietach. Informacje zostaly
    podzielone na trzy klasy: stan biecy, stan wyboru oraz flag. Wartoci te
    mog zosta zmienione za pomoc programu dselect.

  STAN BIECY PAKIET'OW
    not-installed (niezainstalowany)
       Pakiet nie jest zainstalowany w systemie.

    config-files (pliki-konfiguracyjne)
       Tylko pliki konfiguracyjne pakietu zostaly w systemie.

    half-installed (wp'o/lzainstalowany)
       Instalacja pakietu zostala rozpoczta, ale niedokoczona z pewnych
       powodow.

    unpacked (rozpakowany)
       Pakiet jest rozpakowany, ale nie skonfigurowany.

    half-configured (wp'o/lskonfigurowany)
       Pakiet jest rozpakowany, a konfiguracja zostala rozpoczta, ale
       niedokoczona z pewnych powodow.

    triggers-awaited
       Pakiet oczekuje przetworzenia wyzwalaczy przez inny pakiet.

    triggers-pending
       Pakiet zostal pobudzony.

    installed (zainstalowany)
       Pakiet jest rozpakowany i poprawnie skonfigurowany.

  STAN WYBORU PAKIET'OW
    install (instalacja)
       Pakiet zostal wybrany do zainstalowania.

    hold (wstrzymanie)
       Pakiet oznaczony jako wstrzymany nie jest obslugiwany przez
       dpkg, chyba e uyje si opcji --force-hold.

    deinstall (deinstalacja)
       Pakiet zostal wybrany do odinstalowania (to znaczy, e chcemy
       skasowa wszystkie pliki pakietu oprocz plikow konfiguracyjnych).

    purge (wyczyszczenie)
       The package is selected to be purged (i.e. we want to remove
       everything from system directories, even configuration files).

  FLAGI PAKIET'OW
    reinst-required (konieczna-reinstalacja)
       Pakiet oznaczony jako konieczna-reinstalacja jest uszkodzony i
       wymaga reinstalacji. Taki pakiet nie moe zosta usunity, chyba e
       uyje si opcji --force-remove-reinstreq.

AKCJE

    -i, --install plik_pakietu...
       Instalacja pakiet. Jeli zostala uyta opcja --recursive lub -R,
       plik_pakietu musi oznacza wybrany katalog.

       Instalacja sklada si z nastpujcych krokow:

       1. Rozpakowanie plikow kontrolnych nowego pakietu.

       2. Jeli inna wersja tego samego pakietu jest ju zainstalowana,
       uruchomienie skryptu prerm starego pakietu.

       3. Uruchomienie skryptu preinst, jeli pakiet go zawiera.

       4. Rozpakowanie nowych plikow, ale przechowanie starych na
       wypadek, gdyby instalacja si nie powiodla i trzeba by je
       odzyska.

       5.  Jeli inna wersja tego samego pakietu byla poprzednio
       zainstalowana, uruchomienie skryptu postrm starego pakietu.
       Prosz zauway, e ten skrypt jest uruchamiany po skrypcie preinst
       nowego pakietu, poniewa nowe pliki s zapisywane w tym samym
       czasie, gdy stare s kasowane.

       6. Konfiguracja pakietu. Bardziej szczegolowe informacje zawarto
       przy opisie parametru --configure.

    --unpack plik_pakietu...
       Rozpakowanie pakietu, ale bez konfigurowania go. Jeli zostala
       uyta opcja --recursive lub -R, plik_pakietu musi oznacza wybrany
       katalog.

    --configure pakiet...|-a|--pending
       Configure a package which has been unpacked but not yet
       configured. If -a or --pending is given instead of package, all
       unpacked but unconfigured packages are configured.

       To reconfigure a package which has already been configured, try
       the dpkg-reconfigure(8) command instead.

       Konfigurowanie sklada si z nastpujcych krokow:

       1. Rozpakowanie nowych plikow konfiguracyjnych, ale przechowanie
       starych na wypadek, gdyby konfigurowanie si nie powiodlo i
       trzeba by je odzyska.

       2. Uruchomienie skryptu postinst, jeli pakiet go zawiera.

    --triggers-only pakiet...|-a|--pending
       Przetwarzanie  samych  wyzwalaczy.  Wszystkie  zaplanowane
       wyzwalacze zostan przetworzone. Jeli podane s nazwy pakietow,
       tylko ich wyzwalacze zostan przetworzone - kady dokladnie raz,
       tam gdzie to potrzebne. Uycie tej opcji moe pozostawi pakiety w
       niewlaciwym stanie triggers-awaited lub triggers-pending. Moe to
       by poniej naprawione  przez  wywolanie:  dpkg  --configure
       --pending.

    -r, --remove, -P, --purge pakiet...|-a|--pending
       Remove an installed package. -r or --remove remove everything
       except conffiles. This may avoid having to reconfigure the
       package if it is reinstalled later. (Conffiles are configuration
       files that are listed in the DEBIAN/conffiles control file). -P
       or --purge removes everything, including conffiles. If -a or
       --pending is given instead of a package name, then all packages
       unpacked,  but  marked  to be removed or purged in file
       /var/lib/dpkg/status, are removed or purged, respectively. Note:
       some configuration files might be unknown to dpkg because they
       are created and handled separately through the configuration
       scripts. In that case, dpkg won't remove them by itself, but the
       package's postrm script (which is called by dpkg), has to take
       care of their removal during purge. Of course, this only applies
       to files in system directories, not configuration files written
       to individual users' home directories.

       Usunicie pakietu sklada si z nastpujcych krokow:

       1. Uruchomienie skryptu prerm

       2. Usunicie zainstalowanych plikow

       3. Uruchomienie skryptu postrm

    --update-avail, --merge-avail plik-pakiet'ow
       Zaktualizowanie  bazy danych programu dpkg oraz dselect o
       dostpnych pakietach. Opcja --merge-avail powoduje, e poprzednie
       informacje  s  lczone  z  nowymi  z pliku_pakiet'ow. Opcja
       --update-avail powoduje zastpienie starych informacji nowymi z
       pliku_pakiet'ow. Plik_pakiet'ow dystrybuowany razem z systemem
       Debian nazywa si po prostu Packages. dpkg przechowuje informacje
       o dostpnych pakietach w pliku /var/lib/dpkg/available.

       Prostszym  poleceniem, ktorego mona uy w celu pobrania i
       odwieenia pliku available, jest dselect update. Prosz zauway, e
       plik ten jest zasadniczo nieuyteczny, jeli nie uywa si dselect
       tylko nakladki bazujcej na APT. Przyczyn tego jest fakt, e APT
       posiada wlasny system okrelania dostpnoci pakietow.

    -A, --record-avail plik_pakietu...
       Zaktualizowanie bazy danych programow dpkg oraz dselect o
       dostpnych pakietach, uwzgldniajc informacje zawarte w pakiecie
       plik_pakietu. Jeli zostala uyta opcja --recursive lub -R,
       plik_pakietu musi oznacza wybrany katalog.

    --forget-old-unavail
       Aktualnie przestarza/le i nie daje adnego efektu, poniewa dpkg
       automatycznie  zapomina  o  niezainstalowanych, niedostpnych
       pakietach.

    --clear-avail
       Skasowanie informacji o dostpnych pakietach.

    -C, --audit
       Wyszukanie pakietow, ktore zainstalowane s w systemie tylko
       czciowo. dpkg zasugeruje, co mona zrobi z tymi pakietami, aby w
       pelni dzialaly.

    --get-selections [wzorzec-nazwy-pakietu...]
       Pobranie listy wybranych pakietow i wypisanie jej na stdout.
       Jeeli nie podano wzorca, pakiety niezainstalowane (czyli takie,
       ktore nie zostaly uprzednio wyczyszczone) nie zostan wywietlone.

    --set-selections
       Ustawia  wybor  pakietow  uywajc  pliku  przeczytanego  ze
       standardowego wejcia. Plik ten powinien by w nastpujcym formacie
       "<pakiet> <stan>", gdzie stan jest jednym z install, hold,
       deinstall lub purge. Dozwolone s take linie puste i linie
       komentarza - zaczynajce si od "#".

    --clear-selections
       Oznacza wszystkie pakiety nie  bdce  pakietami  niezbdnymi
       (essential) jako przeznaczone do usunicia. Opcja ta powinna by
       uyta bezporednio przed --set-selections, aby usun wszystkie
       pakiety niewymienione w --set-selections.

    --yet-to-unpack
       Wyszukanie pakietow przeznaczonych do zainstalowania, ktore z
       pewnych powodow nie mogly zosta zainstalowane.

    --print-architecture
       Podanie architektury pakietow instalowanych przez dpkg
       (na przyklad "i386").

    --compare-versions wersja1 op wersja2
       Porownanie numerow wersji, gdzie op jest operatorem
       binarnym. dpkg zwroci prawd (rezultat zerowy) - gdy
       warunek  jest spelniony, lub zwroci falsz (rezultat
       niezerowy) - w przeciwnym razie. Istniej dwie grupy
       operatorow, w zalenoci od tego, w jaki sposob traktuje si
       pusty numer wersji1 lub wersji2. Operatory, dla ktorych
       pusty numer wersji oznacza wersj wczeniejsz ni dowolna:
       lt le eq ne ge gt. Operatory, dla ktorych pusty numer
       wersji oznacza wersj poniejsz ni dowolna: lt-nl le-nl
       ge-nl  gt-nl.  Operatory  istniejce,  aby  zachowa
       kompatybilno z plikiem kontrolnym: < << <= = >= >> >.

    --command-fd <n>
       Accept a series of commands on input file descriptor <n>.
       Note: additional options set on the command line, and
       through  this  file  descriptor, are not reset for
       subsequent commands executed during the same run.

    --help Wywietlenie krotkiego komunikatu pomocy.

    --force-help
       Wywietlenie opisu opcji --force-dzia/lanie.

    -Dh, --debug=help
       Wywietlenie opisu opcji debuggera.

    --version
       Wywietlenie informacji o wersji dpkg.

    akcje dpkg-deb
       Prosz zajrze do dpkg-deb(1), aby pozna pelny  opis
       nastpujcych dziala.

       -b, --build katalog [archiwum|katalog]
         Zbudowanie pakietu deb.
       -c, --contents archiwum
         Podanie zawartoci pakietu deb.
       -e, --control nazwa-pliku [katalog]
         Rozpakowanie plikow kontrolnych z pakietu.
       -x, --extract archiwum katalog
          Rozpakowanie plikow zawartych w pakiecie.
       -X, --vextract archiwum katalog
         Rozpakowanie pakietu i podanie nazw plikow, ktore
         zawiera pakiet.
       -f, --field archiwum [pole-kontrolne...]
         Podanie informacji z pol kontrolnych pakietu.
       --fsys-tarfile archiwum
         Podanie na stdout archiwum tar, ktore zawiera pakiet
         Debiana.
       -I, --info archiwum [plik-kontrolny...]
          Podanie informacji o pakiecie.

    akcje dpkg-query
       Prosz przeczyta dpkg-query(8), aby uzyska szczegolowe
       informacje o nastpujcych dzialaniach.

       -l, --list wzorzec-nazw-pakiet'ow...
         Wywietla pakiety pasujce do wzorca.
       -s, --status nazwa-pakietu...
         Wywietla informacje o stanie danego pakietu.
       -L, --listfiles nazwa-pakietu...
         Wywietla list plikow zainstalowanych w systemie przez pakiet nazwa-pakietu.
       -S, --search wzorzec-wyszukiwania-nazw-plik'ow...
         Wyszukuje nazwy plikow w zainstalowanych pakietach.
       -p, --print-avail nazwa-pakietu...
         Wywietla szczegolowe informacje na temat pakietu nazwa-pakietu,
         pochodzce z pliku /var/lib/dpkg/available. Uytkownicy nakladek
         opartych o APT powinni uywa apt-cache show package-name zamiast
         tej opcji.

OPCJE

    Wszystkie opcje mog by podane zarowno w linii polece, jak i w
    pliku konfiguracyjnym /etc/dpkg/dpkg.cfg programu dpkg lub w
    plikach w katalogu konfiguracyjnym /etc/dpkg/dpkg.cfg.d/. Kada
    linia pliku konfiguracyjnego jest albo opcj (dokladnie tak sam
    jak opcja linii polece, ale bez pocztkowych mylnikow), albo
    komentarzem (jeeli zaczyna si od #).

    --abort-after=liczba
       Zmiana  liczby  bldow, po ktorych dpkg zaprzestanie
       dzialania. Domylna warto to 50.

    -B, --auto-deconfigure
       Gdy pakiet  jest  usuwany,  moliwe  jest,  e  inny
       zainstalowany pakiet zaley od tego usuwanego. Podanie tej
       opcji spowoduje automatyczne dekonfigurowanie pakietow,
       ktore s zalene od usuwanego.

    -D'osemkowo, --debug='osemkowo
       Wlczenie trybu debuggera. 'osemkowo jest liczb osemkow bdc
       sum logiczn bitow opcji debuggera z poniszej listy (te
       wartoci mog si zmieni w przyszloci). Parametr -Dh lub
       --debug=help wywietla te wartoci.

         Number  Description
            1  Generally helpful progress information
            2  Invocation and status of maintainer scripts
           10  Output for each file processed
           100  Lots of output for each file processed
           20  Output for each configuration file
           200  Lots of output for each configuration file
           40  Dependencies and conflicts
           400  Lots of dependencies/conflicts output
          10000  Trigger activation and processing
          20000  Lots of output regarding triggers
          40000  Silly amounts of output regarding triggers
          1000  Lots of drivel about e.g. the dpkg/info dir
          2000  Insane amounts of drivel

    --force-dzia/lania, --no-force-dzia/lania, --refuse-dzia/lania

       Wymu (--force-) wykonanie pewnych dziala lub pozostaw
       domylny sposob (no-force i refuse oznaczaj to samo)
       wykonania dziala. dzia/lania to rozdzielona przecinkami
       lista dziala. --force-help wywietla opis tych dziala.
       Dzialania oznaczone przez (*) s domylnie wymuszone.

       Ostrzeenie: Te opcje s zwykle przeznaczone wy/lcznie dla
       dowiadczonych  uytkownik'ow.  Uycie  ich  bez pe/lnego
       zrozumienia efektu dzia/lania moe spowodowa uszkodzenie
       systemu.

       all: Wlcza (lub wylcza) wszystkie opcje typu "force".

       downgrade(*): Zainstalowanie pakietu, nawet gdy nowsza
       jego wersja jest ju zainstalowana.

       Ostrzeenie: W chwili obecnej dpkg nie sprawdza zalenoci
       podczas instalowania starszej wersji pakietu i dlatego
       nie wypisze ostrzeenia, jeeli zainstalowanie starszej
       wersji popsuje zalenoci innych pakiet'ow. Instalowanie
       starszych wersji niezbdnych (essential) pakiet'ow moe
       spowodowa - i jest to powany skutek uboczny - e Tw'oj
       system nie bdzie si nadawa/l do uytku. Prosz uywa tej
       opcji ostronie.

       configure-any: Skonfigurowanie wszystkich rozpakowanych
       ale nieskonfigurowanych pakietow, od ktorych zaley biecy
       pakiet.

       hold: Dzialanie obejmie take pakiety oznaczone jako
       "wstrzymane" (hold).

       remove-reinstreq: Usunicie pakietu, nawet wtedy gdy jest
       uszkodzony i wymaga przeinstalowania. Moe to spowodowa
       pozostawienie czci pakietu w systemie, gdy dpkg zapomni o
       niej.

       remove-essential: Usunicie pakietu, nawet wtedy gdy jest
       on uznany za niezbdny (essential). Pakiety niezbdne
       zawieraj podstawowe polecenia Uniksa. Usunicie ich moe
       spowodowa, e system przestanie dziala. Naley zachowa
       szczegoln ostrono przy uyciu tej opcji.

       depends: Zamiana wszystkich problemow z zalenociami na
       ostrzeenia.

       depends-version: Zignorowanie problemow z numerami wersji
       przy sprawdzaniu zalenoci.

       breaks: Instalacja, nawet jeliby to popsulo inny pakiet.

       conflicts: Instalacja, nawet gdy pakiet powoduje konflikt
       z innym. Powsta moe niebezpieczestwo nadpisania plikow z
       innego pakietu, dlatego naley zachowa ostrono przy uyciu
       tej opcji.

       confmiss:  Zawsze  bd  instalowane  brakujce  pliki
       konfiguracyjne. Uywanie tej opcji moe by niebezpieczne,
       poniewa nie zachowuje to zmiany dokonanej na pliku (czyli
       jego usunicia).

       confnew: Jeli plik konfiguracyjny zostal zmodyfikowany,
       zainstalowana zostanie jego nowa wersja bez pytania,
       chyba e uyto rownie opcji --force-confdef, co spowoduje
       wykonanie domylnej akcji.

       confold: Jeli plik konfiguracyjny zostal zmodyfikowany,
       stara wersja zostanie zachowana bez pytania, chyba e uyto
       rownie opcji --force-confdef, co spowoduje wykonanie
       domylnej akcji.

       confdef: Jeli plik konfiguracyjny zostal zmodyfikowany,
       wybrane zostanie domylne dzialanie. Jeeli nie okrelono
       domylnej akcji, uytkownik zostanie poproszony o dokonanie
       wyboru. Podanie dodatkowo opcji --force-confnew  lub
       --force-confold zdecyduje o dalszym dzialaniu.

       confask: If a conffile has been modified always offer to
       replace it with the version in the package, even if the
       version in the package did not change. If any of
       --force-confmiss, --force-confnew, --force-confold, or
       --force-confdef is also given, it will be used to decide
       the final action.

       overwrite: Nadpisanie plikow z innych  pakietow,  w
       przypadku gdy dany plik wystpuje take w innym pakiecie.

       overwrite-dir Nadpisanie katalogow z innych pakietow, w
       przypadku gdy dany katalog wystpuje take  w  innym
       pakiecie.

       overwrite-diverted: Nadpisanie plikow ominitych plikami
       nieominitymi.

       unsafe-io: Do not perform safe I/O operations when
       unpacking. Currently this implies not performing file
       system syncs before file renames, which is known to cause
       substantial performance degradation on some file systems,
       unfortunately the ones that require the safe I/O on the
       first place due to their unreliable behaviour causing
       zero-length files on abrupt system crashes.

       Note: For ext4, the main offender, consider using instead
       the mount option nodelalloc, which will fix both the
       performance degradation and the data safety issues, the
       latter by making the file system not produce zero-length
       files on abrupt system crashes with any software not
       doing syncs before atomic renames.

       Warning: Using this option might improve performance at
       the cost of losing data, use with care.

       architecture: Process even packages with wrong or no
       architecture.

       bad-path: Zignorowanie braku pewnych programow w ciece
       zmiennej systemowej PATH.

       not-root: Proba (de)instalacji, gdy dpkg  nie  jest
       uruchamiany z konta administartora.

       bad-verify:  Instalowanie  pakietu,  nawet jeeli nie
       powiedzie si sprawdzenie jego autentycznoci.

    --ignore-depends=pakiet,...
       Zignorowanie sprawdzania zalenoci od podanych pakietow (a
       cilej rzecz biorc, sprawdzanie si odbywa, ale w przypadku
       konfliktow wywietlane jest tylko ostrzeenie).

    --new, --old
       Wybor pomidzy nowym i starym formatem binarnym pakietu.
       Ta opcja jest przeslana do dpkg-deb(1).

    --nocheck
       Brak sprawdzania zawartoci pliku kontrolnego podczas
       budowania  pakietu.  Ta  opcja  jest  przeslana  do
       dpkg-deb(1).

    --no-act, --dry-run, --simulate
       Podejmowane dzialania nie powoduj adnych zmian. Ta opcja
       jest uyteczna, gdy potrzeba sprawdzi, czy dzialanie si
       wykona, ale bez powodowania zmian czegokolwiek.

       Opcj --no-act naley poda jako pierwszy parametr, gdy w
       przeciwnym razie mona otrzyma niespodziewane efekty. (np.
       dpkg --purge bla --no-act wyczyci pakiet bla, a nastpnie
       sprobuje wyczyci pakiet o nazwie --no-act, mimo  e
       najprawdopodobniej spodziewale si, e takie polecenie nic
       nie zrobi).

    -R, --recursive
       Dzialanie obejmie wszystkie pliki *.deb z  podanego
       katalogu, wraz z podkatalogami tego katalogu. Ta opcja
       moe zosta uyta wraz z -i, -A, --install, --unpack oraz
       --avail.

    -G   Nieinstalowanie pakietu, jeli jego nowsza wersja jest ju
       zainstalowana.  Jest  to  dokladnie  to  samo,  co
       --refuse-downgrade.

    --admindir=katalog
       Zmiana domylnego katalogu administracyjnego, zawierajcego
       wiele  plikow  dostarczajcych  informacji  o  stanie
       zainstalowanych i niezainstalowanych pakietow itp. (Warto
       domylna to /var/lib/dpkg).

    --instdir=katalog
       Zmiana domylnego katalogu instalacyjnego, czyli katalogu,
       w  ktorym pakiety s instalowane. instdir jest take
       katalogiem przekazywanym do chroot(2) przed uruchomieniem
       skryptow  dostarczonyhc  przez  opiekuna pakietu, co
       oznacza, e skrypty te widz instdir jako glowny katalog
       hierarchii. (Warto domylna to /).

    --root=katalog
       Zmiana root zmienia instdir na katalog i admindir na
       katalog/var/lib/dpkg.

    -O, --selected-only
       Dzialanie  obejmuje  wylcznie  pakiety  wybrane  do
       instalacji. Wybor moe zosta dokonany przez polecenie
       dselect lub dpkg, gdy wykonuje operacje na pakietach. Na
       przyklad pakiet usuwany jest zaznaczany jako wybrany do
       odinstalowania.

    -E, --skip-same-version
       Nieinstalowanie pakietu, jeli o tej samej wersji jest ju
       zainstalowany w systemie.

    --pre-invoke=polecenie
    --post-invoke=polecenie
       Okrela dodatkowe polecenie, ktore bdzie wywolane przez
       "sh -c" przed lub po wykonaniu przez dpkg akcji: unpack,
       configure, install, triggers-only, remove oraz purge.
       Opcja ta moe by podana wielokrotnie. Zachowywana jest
       kolejno  podawania opcji, poprzedzane s one jeszcze
       opcjami z plikow konfiguracyjnych. Zmienna rodowiska
       DPKG_HOOK_ACTION jest ustawiana dla dodatkowych polece na
       warto odpowiadajc biecej akcji dpkg. Uwaga: nakladki mog
       uruchamia dpkg kilka razy w cigu jednego wywolania, co
       moe spowodowa uruchomienie dodatkowych polece wicej razy
       ni oczekiwano.

    --path-exclude=glob-pattern
    --path-include=glob-pattern
       Set glob-pattern as a path filter, either by excluding or
       re-including previously excluded paths matching  the
       specified patterns during install.

       Warning: take into account that depending on the excluded
       paths you might completely break your system, use with
       caution.

       The glob patterns use the same wildcards used in the
       shell, were '*' matches any sequence of characters,
       including the empty string and also '/'. For example,
       '/usr/*/READ*' matches '/usr/share/doc/package/README'.
       As usual, '?' matches any single character (again,
       including '/'). And '[' starts a character class, which
       can  contain  a  list  of  characters,  ranges and
       complementations. See glob(7) for detailed information
       about globbing. Note: the current implementation might
       re-include more directories and symlinks than needed, to
       be on the safe side and avoid possible unpack failures,
       future work might fix this.

       This can be used to remove all paths except some
       particular ones; a typical case is:

       --path-exclude=/usr/share/doc/*
       --path-include=/usr/share/doc/*/copyright

       to remove all documentation files except the copyright
       files.

       These two options can be specified multiple times, and
       interleaved with each other. Both are processed in the
       given order, with the last rule that matches a file name
       making the decision.

    --status-fd n
       Wyslanie "czytelnego dla maszyny" statusu pakietu i
       informacji o postpie do deskryptora pliku n. Ta opcja moe
       by  podana  wielokrotnie.  Informacja  jest  ogolnie
       zapisywana po jednym wpisie w linii, w  jednej  z
       nastpujcych form:

       status: pakiet: status
           Nastpila zmiana statusu pakietu, status jest taki
           jak w pliku statusu pakietu.

       status: pakiet : error : rozszerzony-komunikat-b/ldu
           An error occurred. Any possible newlines  in
           extended-error-message will be converted to spaces
           before output.

       status: plik : conffile-prompt  :  'prawdziwy-stary'
       'prawdziwy-nowy' zmiany-uytkownika zmiany-dystrybucyjne
           Uytkownikowi  zostanie  przedstawione  pytanie
           odnonie pliku konfiguracyjnego.

       processing: etap: pakiet
           Sent just before a processing stage starts. stage
           is one of upgrade, install (both sent before
           unpacking),  configure,  trigproc,  disappear,
           remove, purge.

    --status-logger=command
       Send  machine-readable  package  status and progress
       information to the shell command's standard input. This
       option can be specified multiple times. The output format
       used is the same as in --status-fd.

    --log=nazwa-pliku
       Zapisuje informacje o zmianach stanu i akcjach do pliku
       logu  nazwa-pliku,  zamiast  do  domylnego  pliku
       /var/log/dpkg.log. Jeeli t opcj podano kilka razy, brany
       jest pod uwag plik podany w ostatniej opcji. Komunikaty
       logu s w postaci"YYYY-MM-DD HH:MM:SS <status> <pakiet>
       <wersja-zainstalowana>"  dla zmian stanu; "YYYY-MM-DD
       HH:MM:SS  <akcja>   <pakiet>   <wersja-instalowana>
       <wersja-dostpna>" dla akcji, gdzie <akcja> jest jedn z
       install (instalacja), upgrade (aktualizacja),  remove
       (usuwanie), purge (czyszczenie) oraz "YYYY-MM-DD HH:MM:SS
       conffile <nazwa-pliku> <decyzja>" dla  zmian  plikow
       konfiguracyjnych,  gdzie  <decyzja>  to albo install
       (instalacja nowej  wersji),  albo  keep  (zachowanie
       poprzedniej wersji).

    --no-debsig
       Nie probuje weryfikowa sygnatur pakietu.

    --no-triggers
       Nie  uruchamiaj  adnych  wyzwalaczy w tym przebiegu
       (aktywacje nadal bd zarejestrowane). Przy uyciu wraz z
       --configure pakiet lub --triggers-only pakiet skrypt
       "postinst" wskazanego pakietu nadal zostanie uruchomiony,
       nawet jeli wymagane jest tylko uruchomienie wyzwalaczy.
       Uycie tej opcji moe pozostawi pakiety w niewlaciwym
       stanie triggers-awaited lub triggers-pending. Moe to by
       poniej naprawione przez wywolanie: dpkg  --configure
       --pending.

    --triggers
       Anuluje poprzednie --no-triggers.

PLIKI

    /etc/dpkg/dpkg.cfg
       Plik konfiguracyjny zawierajcy domylne opcje.

    /var/log/dpkg.log
       Domylny plik logu (patrz /etc/dpkg/dpkg.cfg(5) i opcja
       --log).

    Pozostale pliki wymienione poniej odnosz si do swoich domylnych
    katalogow. Opcja --admindir moe zmieni lokalizacj tych plikow.

    /var/lib/dpkg/available
       Lista dostpnych pakietow.

    /var/lib/dpkg/status
       Stan dostpnych pakietow. Ten plik zawiera informacje o
       tym, czy dany pakiet jest wybrany do skasowania, czy jest
       zainstalowany itp. Te informacje s opisane w sekcji
       INFORMACJE O PAKIETACH.

       Kopia zapasowa pliku statusu jest tworzona w /var/backups
       kadego dnia. Moe to by przydatne jeli zostanie on
       utracony lub uszkodzony z powodu klopotow z systemami
       plikow.

    Ponisze  pliki  s  czci skladow pakietow binarnych. Wicej
    informacji o nich mona znale w deb(5).

    control

    conffiles

    preinst

    postinst

    prerm

    postrm

RODOWISKO

    HOME  If set, dpkg will use it as the directory from which to
       read the user specific configuration file.

    TMPDIR If set, dpkg will use it as the directory in which to
       create temporary files and directories.

    PAGER The program dpkg will execute when displaying  the
       conffiles.

    SHELL Program uruchamiany przez dpkg, gdy trzeba uruchomi now
       sesj powloki.

    COLUMNS
       Ustawia liczb kolumn uywanych przez dpkg w  czasie
       wywietlania sformatowanego tekstu. Obecnie uywane tylko
       przez opcj -l.

    DPKG_SHELL_REASON
       Defined by dpkg on the shell spawned on the conffile
       prompt to examine the situation. Current valid value:
       conffile-prompt.

    DPKG_CONFFILE_OLD
       Defined by dpkg on the shell spawned on the conffile
       prompt to examine the situation. Contains the path to the
       old conffile.

    DPKG_CONFFILE_NEW
       Defined by dpkg on the shell spawned on the conffile
       prompt to examine the situation. Contains the path to the
       new conffile.

    DPKG_RUNNING_VERSION
       Zdefiniowana przez dpkg w rodowisku skryptu opiekuna
       pakietu, jako wersja aktualnie uruchomionej instancji
       programu dpkg.

    DPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE
       Zdefiniowana przez dpkg w rodowisku skryptu opiekuna
       pakietu, jako nazwa przetwarzanego pakietu.

    DPKG_MAINTSCRIPT_ARCH
       Zdefiniowana przez dpkg w rodowisku skryptu opiekuna
       pakietu, jako architektura dla ktorej budowano pakiet.

    DPKG_MAINTSCRIPT_NAME
       Defined by dpkg on the maintainer script environment to
       the name of the script running (preinst, postinst, prerm,
       postrm).

PRZYK/LADY

    Wywietlenie wszystkich pakietow zwizanych z edytorem vi(1):
      dpkg -l '*vi*'

    Wywietlenie informacji z pliku /var/lib/dpkg/available o dwoch
    pakietach:
      dpkg --print-avail elvis vim | less

    Samodzielne przeszukanie informacji o pakietach:
      less /var/lib/dpkg/available

    Wykasowanie zainstalowanego pakietu elvis:
      dpkg -r elvis

    Aby zainstalowa pakiet, naley wpierw znale go w archiwum lub na
    CDROM. Plik "available" pokazuje, e pakiet vim jest w sekcji
    "editors":
      cd /media/cdrom/pool/main/v/vim
      dpkg -i vim_4.5-3.deb

    Aby stworzy kopi lokalnie wybranych pakietow:
      dpkg --get-selections >mojepakiety

    Ten plik mona przenie do innego systemu i zainstalowa te pakiety
    poprzez:
      dpkg --clear-selections
      dpkg --set-selections <mojepakiety

    Naley zauway, e ta opcja nie powoduje zainstalowania lub
    usunicia czegokolwiek, ale tylko zaznacza wskazane pakiety do
    zainstalowania bd usunicia. Do pobrania i zainstalowania tych
    pakietow trzeba uy innego programu. Na przyklad mona w tym celu
    uy polecenia apt-get dselect-upgrade.

    Zwyczajowo do wyboru pakietow sluy dselect(1), ktory daje wiksze
    moliwoci zmiany ich stanu.

DODATKOWA FUNKCJONALNO

    Dodatkow funkcjonalno mona uzyska, instalujc ktorykolwiek z
    nastpujcych pakietow: apt, aptitude oraz debsums.

ZOBACZ TAKE

    aptitude(1), apt(1), dselect(1), dpkg-deb(1), dpkg-query(1),
    deb(5), deb-control(5), dpkg.cfg(5), oraz dpkg-reconfigure(8).

B/LDY

    --no-act podaje raczej zbyt malo pomocnych informacji.

AUTORZY

    Patrz plik /usr/share/doc/dpkg/THANKS.gz zawierajcy list osob,
    ktore przyczynily si do rozwoju programu dpkg.

T/LUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feski <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008