Provided by: dselect_1.16.0.3ubuntu5_i386 bug

NAZWA

    dselect - konsolowe narzdzie zarzdzania pakietami Debiana

SK/LADNIA

    dselect  [--admindir  <directory>] [--help] [--version] [--expert]
    [--debug|-D<file>]       [<action>]       [--colour|--color
    screenpart:[foreground],[background][:attr[+attr+..]]]

OPIS

    dselect jest jednym z podstawowych narzdzi uytkownika do zarzdzania
    pakietami Debiana. Z glownego menu programu dselect administrator
    systemu moe:
    - zaktualizowa list dostpnych pakietow,
    - wywietli stan zainstalowanych i dostpnych wersji pakietow,
    - wybiera pakiety i zarzdza zalenociami,
    - zainstalowa nowe pakiety lub zaktualizowa pakiety do nowszych
    wersji.

    dselect jest nakladk na polecenie dpkg(1), niskopoziomowe narzdzie
    zarzdzania  pakietami Debiana. Jego podstawow zalet jest menader
    pelnoekranowego wyboru pakietow z moliwoci znajdowania zalenoci midzy
    nimi  i  rozwizywania  konfliktow. Program uruchomiony z prawami
    administratora daje moliwo instalowania, aktualizowania oraz usuwania
    pakietow. Mona skonfigurowa ronorodne metody dostpu, za ktorych pomoc
    mona cign z repozytorium pakietow zarowno informacje o dostpnych
    wersjach pakietow, jak i same pakiety do zainstalowania. W zalenoci od
    metody dostpu repozytoria te mog  si  znajdowa  na  publicznych
    serwerach-archiwach w Internecie, lokalnych serwerach z archiwami lub
    na CD-ROM-ach. Zalecan metod dostpu jest metoda apt, dostarczana przez
    pakiet apt.

    Zazwyczaj  dselect jest uruchamiany bez adnych parametrow. Wtedy
    wywietlane jest interaktywne menu z list akcji. Jeeli akcja zostanie
    podana jako argument wywolania programu, to ta akcja jest od razu
    wykonywana. Ponadto jest dostpnych kilka parametrow wywolania, ktore
    modyfikuj zachowanie dselecta albo wywietlaj dodatkowe informacje o
    programie.

OPCJE

    Wszystkie opcje mog by podane zarowno w linii polece, jak i w pliku
    konfiguracyjnym /etc/dpkg/dselect.cfg programu dselect lub w plikach w
    katalogu konfiguracyjnym /etc/dpkg/dpkg.cfg.d/. Kada  linia  pliku
    konfiguracyjnego jest albo opcj (dokladnie tak sam jak opcja linii
    polece, ale bez pocztkowych mylnikow), albo komentarzem (jeeli zaczyna
    si od #).

    --admindir <katalog>
       Zmienia katalog zawierajcy pliki "status" ,"available" i inne
       potrzebne  programowi  dpkg.  Domylnym  katalogiem  jest
       /var/lib/dpkg i zazwyczaj nie powinno by potrzeby zmieniania go
       na inny.

    --debug <plik> | -D<plik>
       Wlcza opcj debuggera. Informacje debuggera s wysylane  do
       <pliku>.

    --expert
       Wlcza tryb dowiadczonego uytkownika i na przyklad nie wywietla
       mczcych informacji z pomoc.

    --colour|--color cz_ekranu:[pierwszoplan],[t/lo][:atr[+atr+..]]
       Ustawia kolory ekranu. Dziala tylko pod warunkiem, e terminal
       obsluguje kolory. Ta opcja moe zosta uyta wiele razy (i
       najlepiej jej uywa w dselect.cfg). Kade uycie zmienia kolor (i
       opcjonalnie inne atrybuty) jakiej czci ekranu. Czci ekranu s
       nastpujce (od gory do dolu):

       title Tytul ekranu.

       listhead
           Linia naglowka nad list pakietow.

       list  Przewijana lista pakietow (i rownie niektore teksty
           pomocy).

       listsel
           Podwietlony element z listy.

       pkgstate
           W licie pakietow - tekst oznaczajcy obecny stan kadego
           pakietu.

       pkgstatesel
           W licie pakietow - tekst  oznaczajcy  obecny  stan
           podwietlonego pakietu.

       infohead
           Linia naglowka, w ktorej wywietlony jest stan obecnie
           zaznaczonego pakietu.

       infodesc
           Krotki opis pakietu.

       info  Uywane do wywietlania informacji o pakiecie takich jak
           jego opis.

       infofoot
           Ostatnia linia ekranu z wyborem pakietow.

       query Uywane do wywietlania linii zapyta.

       helpscreen
           Kolor ekranow pomocy.

    Po czci ekranu nastpuje dwukropek i specyfikacja koloru. Mona okreli
    kolor czcionek, kolor tla albo oba te kolory, uniewaniajc domylne
    wartoci kolorow. Naley uywa standardowych nazw kolorow z biblioteki
    curses.

    Opcjonalnie, po specyfikacji kolorow mona doda jeszcze jeden dwukropek,
    a po nim opis atrybutow. Jest to lista zawierajca jeden lub wicej
    atrybutow oddzielonych znakami plusa ("+"). Dostpne atrybuty (nie
    wszystkie dzialaj na wszystkich terminalach) to: normal (normalny),
    standout (wyroniony), underline (podkrelony), reverse (odwrocony),
    blink (migajcy), bright (jasny), dim (ciemny), bold (pogrubiony).

    --help Wywietla krotk informacj o pomocy i pomylnie koczy dzialanie.

    --version
       Wywietla informacj o wersji i pomylnie koczy dzialanie.

UYTKOWANIE

    dselect uruchomiony w trybie interakcyjnym wywietla menu z nastpujcymi
    akcjami:

  access (dostp)
    Wybiera metod dostpu uywan do znalezienia repozytorium pakietow.

    Domylnie istnieje kilka metod, takich jak floppy (dyskietka), harddisk
    (dysk twardy) lub cdrom (CD-ROM), ale inne pakiety mog dostarczy
    dodatkowych metod, na przyklad metody apt dostarcza pakiet apt, a
    multi_cd - pakiet dpkg-multicd.

    Zalecane jest uywanie metody apt.

  update (aktualizacja)
    Aktualizuje baz dostpnych pakietow.

    ciga  list  dostpnych  wersji  pakietow z repozytorium pakietow,
    skonfigurowanego za pomoc wybranej metody dostpu, i aktualizuje baz
    pakietow  programu  dpkg. Listy pakietow s zwyczajowo zawarte w
    repozytorium w plikach nazwanych Packages lub Packages.gz. Pliki te mog
    zosta wygenerowane przez opiekunow repozytoriow za pomoc programu
    dpkg-scanpackages(1).

    Szczegoly aktualizacji zale od implementacji metody dostpu. Zazwyczaj
    ten proces jest bardzo prosty i nie wymaga interakcji z uytkownikiem.

  select (wyb'or)
    Wywietla informacje o wyborze pakietow i zalenociach oraz zarzdza nimi.

    Jest to glowna funkcja programu dselect. W ekranie wyboru pakietow
    uytkownik moe przeglda list dostpnych i zainstalowanych pakietow. Jeeli
    program dziala z uprawnieniami administratora, moliwe jest interaktywne
    zmienianie stanu pakietow. dselect ledzi wplyw tych zmian na pakiety
    zalene.

    Jeli zostanie wykryty konflikt lub niespelniona zaleno, wywietlany jest
    ekran rozwizywania zalenoci pokazujcy list pakietow,  powodujcych
    konflikt lub niespelnion zaleno i dla kadego wywietlonego pakietu -
    przyczyn, dla ktorej jest on wywietlony. Uytkownik moe zastosowa si do
    sugestii zaproponowanych przez dselect, uniewani je lub wycofa si ze
    zmian, wlczajc w to pakiety, ktore spowodowaly niespelnione zalenoci
    lub konflikty.

    Uywanie  ekrany do zarzdania interaktywnym wyborem pakietow jest
    szczegolowo wyjnione poniej.

  install (instalacja)
    Instaluje wybrane pakiety.

    Za pomoc skonfigurowanej metody  dostpu  zostan  z  odpowiednich
    repozytoriow pobrane pakiety do zainstalowania lub zaktualizowania za
    pomoc programu dpkg. Zalenie od implementacji tej metody dostpu,
    pakiety mog zosta pobrane wczeniej - przed instalacj - lub wtedy, gdy
    bd potrzebne. Niektore metody dostpu rownie usuwaj pakiety zaznaczone
    do usunicia.

    Jeeli podczas instalacji wystpi bld, poleca si uruchomienie akcji
    install jeszcze raz. W wikszoci przypadkow, problemy same znikn lub
    zostan rozwizane. Jeli problem pozostaje lub przeprowadzona instalacja
    byla nieprawidlowa, prosimy o zbadanie przyczyn problemu i okolicznoci
    jego wystpienia i o wyslanie reportu o bldzie do systemu ledzenia bldow
    Debiana. Instrukcje, jak  to  zrobi,  mona  znale  pod  adresem
    http://bugs.debian.org/  albo w dokumentacji programow bug(1) lub
    reportbug(1), jeeli s zainstalowane.

    Szczegoly dotyczce akcji instalacji zale od implementacji metody
    dostpu. Podczas instalacji, konfiguracji czy usuwania pakietow moe by
    potrzebna interakcja z uytkownikiem. Zaley to od skryptow opiekuna
    pakietu. Niektore pakiety uywaj biblioteki debconf(1), co pozwala na
    bardziej elastyczn lub nawet w pelni automatyczn instalacj pakietu.

  config (konfigurowanie)
    Konfiguruje wszystkie pakiety poprzednio zainstalowane, ale nie do koca
    skonfigurowane.

  remove (usuwanie)
    Usuwa lub czyci te zainstalowane pakiety, ktore s zaznaczone do
    usunicia.

  quit (wyjcie)
    Wyjcie z dselect.

    Wychodzi z programu z zerowym kodem bldu (pomylnie).

Zarzdzanie wyborem pakiet'ow

  Wstp
    dselect odkrywa przed administratorem niektore zloonoci wice si z
    zarzdzaniem duym zbiorem pakietow z wieloma zalenociami midzy nimi. Dla
    uytkownika, ktory nie jest zaznajomiony z koncepcjami Debianowego
    systemu zarzdzania pakietami, moe to by bardzo przytlaczajce. Chocia
    celem programu dselect jest ulatwienie zarzdzania i administrowania
    pakietami, jest on tylko instrumentem slucym do tego i nie moe w
    wystarczajcym stopniu zastpi umiejtnoci i wiedzy  administratora.
    Uytkownik powinien by zaznajomiony z koncepcjami lecymi u podstaw
    systemu pakietow Debiana. W razie jakichkolwiek wtpliwoci, naley je
    sprawdzi w podrczniku dpkg(1) oraz w podrczniku "Zasady polityki
    Debiana" zawartym w pakiecie debian-policy.

    Jeeli dselect nie byl uruchomiony w trybie eksperta (expert) lub trybie
    pilnym (immediate), to po wybraniu akcji z menu, wywietlany jest ekran
    pomocy. Uytkownik powinien dokladnie przeczyta wszystkie informacje
    zawarte w ekranach pomocy, kiedy si pojawiaj. Ekrany pomocy mog zosta
    wywietlone w dowolnym momencie przez wybranie klawisza "?".

  Uk/lad ekranu
    Ekran wyboru pakietow domylnie podzielony jest na gorn i doln polow. W
    gornej polowie wywietlona jest lista pakietow. Za pomoc paska wyboru
    mona wybra pojedynczy pakiet lub grup pakietow, przez zaznaczenie
    naglowka grupy pakietow. W dolnej polowie ekranu pokazane s szczegolowe
    informacje na temat pakietu obecnie wybranego w gornej polowie ekranu.
    Typ tych informacji moe by rony.

    Nacinicie  klawisza  "I" przelcza pomidzy pelnoekranowym widokiem
    pakietow, powikszonym widokiem szczegolowych informacji o pakiecie albo
    dzieli ekran na polow.

  Widok szczeg'o/lowych informacji o pakiecie
    W widoku szczegolowych informacji o pakiecie domylnie wywietlony jest
    rozszerzony opis pakietu obecnie wybranego w licie pakietow. Typ tych
    informacji moe by zmieniony za pomoc klawisza "i". Moliwe wybory s
    nastpujce:
    - poszerzony opis
    - informacja o zainstalowanej wersji pakietu
    - informacja o dostpnej wersji pakietu

    Ekran rozwizywania zalenoci daje take moliwo podejrzenia okrelonych
    niespelnionych zalenoci bd konfliktow zwizanych z pakietem, tj. tych
    zalenoci, ktore spowodowaly wylistowanie tego pakietu.

  Lista stan'ow pakiet'ow
    W glownym ekranie wyboru pakietow wywietlona jest lista wszystkich
    pakietow znanych systemowi zarzdzania pakietami Debiana. S to zarowno
    pakiety zainstalowane w systemie, jak i pakiety zawarte w bazie
    dostpnych pakietow.

    Dla kadego pakietu pokazane s: jego stan, priorytet, sekcja, numer
    wersji zainstalowanej i numer wersji dostpnej, nazwa pakietu oraz
    krotki opis - wszystko w jednej linii. Naciskajc klawisz "V", mona
    wlcza i wylcza wywietlanie informacji o numerze zainstalowanej i
    dostpnej wersji pakietu. Nacinicie klawisza "v" powoduje przelczanie
    pomidzy wywietlaniem rozwleklego i skroconego opisu stanu pakietu.
    Skrocony opis stanu jest wywietlany domylnie.

    Na skrocony opis stanu pakietu skladaj si cztery czci: flaga bldu,
    ktora normalnie powinna by czysta, obecny stan zainstalowania pakietu,
    poprzedni stan wyboru pakietu oraz obecny stan wyboru pakietu. Dwie
    pierwsze czci s zwizane z obecnym stanem pakietu, kolejne dwie -
    zwizane z wyborami dokonanymi przez uytkownika.

    Oznaczenia uywane w skroconym opisie stanu pakietu s nastpujce:
    Flaga bldu:
     pusty  bez bldu;
     R    powany bld, pakiet wymaga reinstalacji;
    Stan instalacji:
     pusty  nie zainstalowany;
     *    w pelni zainstalowany i skonfigurowany;
     -    nie zainstalowany, ale mogly pozosta pliki konfiguracyjne;
     U    rozpakowany, ale jeszcze nie skonfigurowany;
     C    w polowie skonfigurowany (wystpil bld);
     I    w polowie zainstalowany (wystpil bld).
    Obecne i dane wybory:
     *    zaznaczony do zainstalowania lub zaktualizowania;
     -    zaznaczony do usunicia z pozostawieniem plikow konfig.;
     =    wstrzymany: pakiet nie bdzie przetwarzany;
     _    zaznaczony do usunicia i wyczyszczenia plikow konfig.;
     n    pakiet jest nowy i jeszcze nie byl znaczony.

  Przesuwanie kursora i ekranu
    Ekran wyboru pakietow oraz ekran rozwizywania zalenoci mona przesuwa
    uywajc polece przypisanych do nastpujcych klawiszy:
     p, Up, k      przesunicie paska kursora w gor
     n, Down, j     przesunicie paska kursora w dol
     P, Pgup, Backspace przesunicie listy 1 stron w gor
     N, Pgdn, Space   przesunicie listy 1 stron w dol
     ^p         przesunicie listy 1 lini w gor
     ^n         przesunicie listy 1 lini w dol
     t, Home      skok na pocztek listy
     e, End       skok na koniec listy
     u         przesunicie informacji 1 stron w gor
     d         przesunicie informacji 1 stron w dol
     ^u         przesunicie informacji 1 lini w gor
     ^d         przesunicie informacji 1 lini w dol
     B, Left-arrow   przesunicie ekranu o 1/3 ekranu w lewo
     F, Right-arrow   przesunicie ekranu o 1/3 ekranu w prawo
     ^b         przesunicie ekranu o 1 znak w lewo
     ^f         przesunicie ekranu o 1 znak w prawo

  Wyszukiwanie i sortowanie
    List pakietow mona przeszukiwa po nazwie pakietu. Mona to zrobi,
    przyciskajc "/" i wpisujc tekst wyszukiwania, ktory jest interpretowany
    jako wyraenie regularne regex(7). Dodanie "/d" do lacucha wyszukiwania,
    spowoduje  przeszukiwanie  rownie  opisow. Dodanie "/i" spowoduje
    ignorowanie wielkoci znakow podczas wyszukiwania. Mona lczy te sufiksy,
    na  przyklad  tak:  "/id".  Powtorne wyszukiwanie nastpuje przez
    wielokrotne naciskanie klawiszy "n" lub "\", a  do  znalezienia
    poszukiwanego pakietu. Po osigniciu koca listy, poszukiwanie jest
    kontynuowane od pocztku listy.

    Porzdek sortowania listy mona zmienia przez wielokrotne naciskanie
    klawiszy "o" i "O". Mona wybra jeden z dziewiciu nastpujcych porzdkow
    sortowania:
    alfabetyczny   dostpny      stan
    priorytet+sekcja dostpny+priorytet stan+priorytet
    sekcja+priorytet dostpny+sekcja   stan+sekcja
    Tam gdzie nie jest to powyej wyranie powiedziane, porzdek alfabetyczny
    jest uywany jako klucz podwyszukiwania.

  Zmienianie wyboru pakiet'ow
    dany  stan  wyboru indywidualnych pakietow mona zmieni za pomoc
    nastpujcych polece:
     +, Insert  instalacja lub aktualizacja
     =, H     wstrzymanie pakietu w obecnym stanie i wersji
     :, G     zaprzestanie wstrzymania: aktualizacja pakietu lub
    pozostawienie go jako niezainstalowanego
     -, Delete  usunicie, ale z zostawieniem plikow konfiguracyjnych
     _      usunicie z wyczyszczeniem plikow konfiguracyjnych

    Kiedy w wyniku zmian powstaj jedna lub wicej niespelnionych zalenoci
    albo konflikty, dselect wywietla uytkownikowi ekran  rozwizywania
    zalenoci. Bdzie on objaniony nieco poniej.

    Powysze polecenia mona zastosowa rownie do grup pakietow - przez
    ustawienie paska kursora na naglowku grupy. Sposob grupowania pakietow
    zaley od ustawie sortowania listy pakietow.

    Naley zachowa naleyt ostrono, zmieniajc due grupy pakietow, poniewa moe
    to oznacza natychmiastowe utworzenie duej  liczby  niespelnionych
    zalenoci i konfliktow, bardzo trudnej do rozwizania. W praktyce tylko
    operacje wstrzymania i zaprzestania  wstrzymania  s  uyteczne  w
    odniesieniu do grup pakietow.

  Rozwizywanie zalenoci i konflikt'ow
    Kiedy w wyniku zmian powstaj jedna lub wicej niespelnionych zalenoci
    albo konflikty, dselect wywietla uytkownikowi ekran  rozwizywania
    zalenoci. Najpierw, jednake, wywietlany jest ekran pomocy.

    W gornej polowie ekranu rozwizywania zalenoci wywietlone s wszystkie te
    pakiety, ktore w wyniku zastosowania danych przez uytkownika zmian
    mialyby  niespelnione zalenoci albo konflikty, oraz wszystkie te
    pakiety, ktorych instalacja spelnilaby ktore z tych zalenoci, lub
    ktorych usunicie rozwizaloby konflikty. W dolnej polowie wywietlone s
    te zalenoci lub konflikty, ktore spowodowaly, e obecnie wybrany pakiet
    zostal umieszczony na licie.

    Wywietlajc pocztkow podlist pakietow, dselect mogl ustawi ju pewne dane
    wybory niektorych sporod wylistowanych pakietow, w celu rozwizania
    zalenoci  lub konfliktow, ktore byly przyczyn wywietlenia ekranu
    rozwizywania zalenoci. Zazwyczaj najlepszym wyjciem jest zastosowanie
    si do sugestii zrobionych przez dselect.

    Moliwe jest przywrocenie stanu wyborow wylistowanych pakietow do
    poprzednich ustawie, zanim zostaly stworzone nierozwizane zalenoci lub
    konflikty - przez nacinicie klawisza "R". Naciskajc klawisz "D",
    spowodujemy odznaczenie automatycznych propozycji i jest przy tym
    zachowywana zmiana, ktora spowodowala wywietlenie ekranu rozwizywania
    zalenoci. W kocu, po naciniciu klawisza "U" wybory s ponownie ustawiane
    na sugerowane wartoci.

  Ustanawianie danych wybor'ow pakiet'ow
    Po naciniciu klawisza enter, obecnie wywietlony zbior wyborow zostaje
    zaakceptowany. Jeeli dselect nie wykryje niespelnionych  zalenoci
    powstalych w wyniku zaakceptowania danych wyborow, to zostan one
    ustawione. Jednake, jeeli bd nierozwizane zalenoci, to dselect ponownie
    wywietli ekran rozwizywania zalenoci.

    Aby zmieni zbior wyborow, ktory powoduje powstanie nierozwizanych
    zalenoci i zmusi dselect do zaakceptowania go, naley nacisn klawisz
    "Q". Spowoduje to bezwarunkowe ustawienie wyborow podanych przez
    uytkownika. Ogolnie, nie naley tego robi.

    Aby uzyska przeciwny efekt - wycofanie si ze wszystkich zmian i
    powrocenie do poprzedniej listy wyborow, naley nacisn klawisze "X" lub
    escape. Przez powtarzajce si przyciskanie tych klawiszy mona wycofa si
    ze wszystkich potencjalnie szkodliwych zmian w wyborze pakietow a do
    ostatniego dobrego ustawienia.

    Jeeli pewne ustawienia przez pomylk zostaly wlczone i istnieje potrzeba
    wycofania tych zmian i zmienienia ustawie na takie, jakie s obecnie w
    systemie, naley uy przycisku "C". Jest to troch podobne do polecenia
    unhold  wydanego na wszystkich pakietach, ale dostarcza bardziej
    oczywistego sposobu dzialania w sytuacji, gdy uytkownik nacisnl Enter
    przez pomylk.

RODOWISKO

    HOME  If set, dselect will use it as the directory from which to read
       the user specific configuration file.

B/LDY

    Dla nowych uytkownikow, dselect moe by trudny do opanowania. Podobno
    zmusza do placzu nawet wytrawnych wspoltworcow jdra Linuksa.

    Dokumentacja jest wybrakowana.

    Brak opcji "pomoc" w glownym menu.

    Nie mona ograniczy listy dostpnych pakietow.

    Wbudowane metody dostpu nie s zgodne z obecnymi standardami jakoci.
    Naley uywa metody apt, ktora nie tylko nie jest zepsuta, ale take jest
    o wiele bardziej elastyczna ni metody wbudowane.

ZOBACZ TAKE

    dpkg(1), apt-get(8), sources.list(5), deb(5).

AUTORZY

    dselect was written by Ian Jackson (ijackson@gnu.ai.mit.edu). Full list
    of contributors may be found in 'dselect --version'.
    Podrcznik napisali Juho Vuori <javuori@cc.helsinki.fi>, Josip Rodin i
    Joost kooij.

T/LUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feski <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008