Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    du - szacuje zuycie miejsca na dysku

SK/LADNIA

    du [opcja]... [plik]...

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo du
    lub
       info du.

    Ta strona podrcznika opisuje polecenie du w wersji GNU.

    du wywietla ilo przestrzeni dyskowej zajmowanej przez kady argument, a
    dla kadego argumentu katalogowego rownie przez elementy tego katalogu.
    Jeeli nie podano argumentow, to du podaje przestrze dyskow zajmowan
    przez katalog biecy. Przestrze jest mierzona w blokach po 1K, ale moe
    to zosta uniewanione, m.in. przez zdefiniowanie zmiennej rodowiskowej
    POSIXLY_CORRECT (w tym przypadku uywane s bloki po 512B). Wicej na ten
    temat znajduje si w sekcji `Rozmiar bloku' podrcznika fileutils(1).

OPCJE

    -a, --all
       Wypisuje liczby dla wszystkich plikow, nie tylko katalogow.

    --block-size=rozmiar
       Uywa blokow o wielkoci rozmiar bajtow.

    -b, --bytes
       Wypisuje rozmiary w bajtach, bez wzgldu na ustalony rozmiar
       bloku. Zobacz `Rozmiar bloku' w fileutils(1).

    -c, --total
       Podaje calkowit sum wszystkich argumentow po ich przetworzeniu.
       Moe by uywane do znalezienia calkowitej objtoci zadanego zestawu
       plikow lub katalogow.

    -D, --dereference-args
       Dereferencjuje dowizania symboliczne, ktore s argumentami z
       wiersza polece.  Nie dotyczy to innych dowiza symbolicznych.
       Pomocne do uzyskania wykorzystania dysku przez katalogi takie
       jak @file{/usr/tmp}, ktore czsto s dowizaniami symbolicznymi.

    -h, --human-readable
       Pokazuje objtoci w postaci czytelniejszej dla czlowieka, dodajc
       literowe przyrostki okrelajce potgi  1024,  np.  `M'  dla
       megabajtow. `M' oznacza 1.048.576 bajtow. Jeeli wolisz potgi
       1000 - uyj opcji -H (--si).

    -H, --si
       Podobnie jak --human-readable, ale posluguje si potgami 1000 a
       nie 1024. (SI - Midzynarodowy System Miar definiuje przyrostki
       potg 1000). Przy zastosowaniu tej opcji przyrostek `M' oznacza
       1.000.000 bajtow. Poslu si opcj -h (--human-readable), jeli
       wolisz potgi 1024.

    -k, --kilobytes
       Pokazuje rozmiary w blokach 1024-bajtowych (kilobajtach).  Jak
       --block-size=1024.  Przeslania to domyln wielko bloku. Zobacz
       `Rozmiar bloku' w fileutils(1).

    -l, --count-links
       Liczy rozmiar wszystkich plikow, nawet jeli ju si pojawily (jako
       inne dowizania twarde). Rozmiary plikow o wielu dowizaniach
       twardych s wowczas zliczane wielokrotnie.

    --max-depth=max_g/lboko
       Pokazuje calkowit objto kadego z katalogow (i plikow, jeeli
       posluono si opcj --all) bdcego co najwyej max_g/lboko poziomow w
       dol hierarchii plikow liczc od korzenia. Korze poloony jest na
       poziomie 0, zatem du --max-depth=0 jest rownowanikiem du -s.

    -L, --dereference
       Dereferencjuje wszystkie dowizania symboliczne (pokazuje objto
       zajmowan przez plik lub katalog, na ktory wskazuje dowizanie,
       zamiast objtoci samego dowizania).

    -m, --megabytes
       Podobnie jak --block-size=1048576.

    -S, --separate-dirs
       Wyszczegolnia  rozmiar kadego katalogu osobno, nie wlczajc
       rozmiarow podkatalogow.

    -s, --summarize
       Wywietla tylko objto calkowit kadego argumentu.

    -x, --one-file-system
       Pomija katalogi lece na innym systemie plikow ni ten, na ktorym
       znajduje si przetwarzany wlanie argument.

    --exclude=wzorzec
       Podczas przetwarzania rekurencyjnego pomija pliki lub katalogi
       pasujce do wzorca. Na przyklad, du --exclude='*.o' wyklucza
       pliki o nazwach koczcych si na `.o'.

    -X plik_wz, --exclude-from=plik_wz
       Podobnie do --exclude, ale pobiera wzorce wyklucze z pliku_wz,
       po jednym na wiersz. Jeeli plikiem_wz jest -, to wzorce
       pobierane s ze standardowego wejcia.

    --help Wywietl informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy dzialanie.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy dzialanie.

AUTOR

    Napisane przez Torbjorna Granlund, Davida MacKenzie, Larry'ego McVoy
    oraz Paula Eggert.

B/LDY

    Na systemach BSD, dla plikow zamontowanych przez NFS z systemu HP-UX,
    du zglasza rozmiary, ktore s o polow mniejsze od poprawnych wielkoci.
    Na HP-UX zglasza rozmiary dwa razy wiksze od poprawnych, jeli pliki s
    zamontowane przez NFS z BSD. Jest to usterka HP-UX i ma wplyw rownie
    na program du z tego systemu.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz.ang., do <bug-fileutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    df(1), ls(1), fileutils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano  i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzdzi
    plikowych GNU wersji 4.01.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.