Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    dumpkeys - wypisz tabele translacji klawiatury

SK/LADNIA

    dumpkeys [ -hilfn -ccharset --help --short-info --long-info --numeric
    --full-table --funcs-only --keys-only --compose-only --charset=charset
    ]

OPIS

    dumpkeys zapisuje na standardowe wyjcie obecn zawarto tablic translacji
    sterownika klawiatury. Formatem wyjciowym jest ten sam format, ktorego
    uywa keymaps(5).

    Przy uyciu ronych opcji, mona kontrolowa format wyjcia, a take uzyska
    inne dane od jdra i programow dumpkeys(1) oraz loadkeys(1).

OPCJE

    -h --help
       Wydrukuj wersj programu i krotk informacj o jego uyciu. Drukuj
       na stderr i zakocz program.

    -i --short-info
       Wydrukuj niektore parametry sterownika klawiatury. Pokazywane
       elementy wlczaj:

       Keycode range supported by kernel (zakres kodow klawiszy,
       obslugiwanych przez jdro)

           Mowi to, ktore wartoci mog by uyte po slowie kluczowym
           keycode w plikach z tablicami klawiszy (keytable). Zobacz
           keymaps(5) aby dowiedzie si wicej o formacie tych plikow.

       Number of actions bindable to a key (ilo akcji, ktore mona
       przypisa do klawisza)

           Mowi, ile ronych akcji mona przypisa do danego klawisza
           przy uyciu ronych klawiszy modyfikujcych. Jeli warto ta
           wynosi np. 16, moesz zdefiniowa do 16 ronych akcji na
           klawisz (w kombinacji z modyfikatorami).  Jeli warto
           wynosi 16, to jdro prawdopodobnie zna okolo czterech
           klawiszy modyfikujcych, ktore moesz nacisn w ronych
           kombinacjach z danym normalnym klawiszem.

       Ranges of action codes supported by the kernel (zakresy kodow
       akcji obslugiwanych przez jdro)

           To pole zawiera list zakresow kodow akcji w notacji
           szesnastkowej. S to wartoci, ktore mog by uyte po prawej
           stronie definicji klawisza, np. symbole vv w linii

              keycode xx = vv vv vv vv

           (Zobacz keymaps(5) aby pozna dalsze szczegoly formatu
           linii definicji klawisza).  dumpkeys(1) i loadkeys(1)
           obsluguj  notacj  symboliczn,  ktora  jest  bardziej
           preferowana ni numeryczna, gdy kody akcji mog si roni w
           ronych wersjach jdra, podczas gdy nazwy symboliczne
           zwykle pozostaj jednakowe. Jednak mimo wszystko lista
           zakresow kodow akcji moe zosta uyta do sprawdzenia czy
           jdro rzeczywicie obsluguje wszystkie symbole, ktore zna
           loadkeys(1), czy te moe istniej jakie akcje jdra, ktore
           nie s nazwane w programie loadkeys(1) Aby to sprawdzi,
           porownaj list zakresow z list symboli akcji; zobacz niej
           opcj --long-info.

       Number of function keys supported by kernel (liczba klawiszy
       funkcyjnych, obslugiwanych przez jdro)

           Okrela to liczb kodow akcji, ktore mog zosta uyte do
           wyprowadzania cigow znakow. Te kody akcji tradycyjnie s
           przypisane do ronych klawiszy funkcyjnych i edytujcych
           klawiatury i s zdefiniowane tak, aby wysylaly sekwencje
           eskejpowe. Jednake moesz przedefiniowa je aby wysylaly
           czsto uywane polecenia, adresy e-mail czy jeszcze co
           innego.  Szczegolnie jeli liczba tych elementow jest
           wiksza ni liczba klawiszy funkcyjnych i edytujcych twojej
           klawiatury, moesz wykorzysta niektore "wolne" kody akcji,
           ktore mona przypisa np. do kombinacji AltGr-litera aby
           wysylaly przydatne cigi znakow. Zobacz loadkeys(1) jeli
           interesuj ci szczegoly.

       Function strings (funkcyjne cigi znakow)

           Moesz obejrze obecne definicje klawiszy z pomoc polecenia

              dumpkeys --funcs-only

    -l --long-info
       Opcja ta nakazuje dumpkeys wydrukowanie dlugiego  listingu
       informacyjnego. Wyjcie jest takie samo jak z opcj --short-info z
       dodan  list  symboli  obslugiwanych  przez  loadkeys(1)  i
       dumpkeys(1), wraz z ich wartociami numerycznymi.

    -n --numeric
       Opcja ta powoduje, e dumpkeys pomija konwersj kodow akcji na
       notacj symboliczn i drukuje je w formacie szesnastkowym.

    -f --full-table
       Powoduje to, e dumpkeys pomija wszystkie heurystyki short-hand.
       (zobacz keymaps(5)) i na wyjciu wypisuje powizania klawiszy w
       formie kanonicznej. Najpierw lini w formacie keymaps opisujc
       aktualnie zdefiniowane kombinacje modyfikatorow. Nastpnie dla
       kadego klawisza drukowany jest wiersz zawierajcy kolumny dla
       wszystkich kombinacji modyfikatorow. Na przyklad, jeli aktualnie
       uywana mapa klawiatury korzysta z siedmiu modyfikatorow, to kady
       wiersz bdzie mial siedem kolumn akcji. Format ten moe by
       przydatny dla programow przetwarzajcych wyjcie dumpkeys.

    --funcs-only
       Gdy podana jest ta opcja, dumpkeys  drukuje  tylko  cigi
       definicyjne klawiszy funkcyjnych. Normalnie dumpkeys drukuje
       zarowno przypisania klawiszy, jak i te definicje.

    --keys-only
       Gdy podana jest ta opcja, dumpkeys drukuje tylko powizania
       klawiszy. Normalne zachowanie jest j/w.

    --compose-only
       Gdy podana jest ta opcja, dumpkeys drukuje tylko kombinacje
       klawiszy kompozycji (compose keys). Opcja ta jest dostpna tylko
       jeli twoje jdro obsluguje te klawisze.

    -ccharset --charset=charset
       Powiadamia to dumpkeys aby interpretowal wartoci kodow znakow wg
       okrelonego zestawu znakow (character set, charset). Dotyczy to
       tylko tlumaczenia kodowych wartoci znakow na nazwy symboliczne.
       Prawidlowe wartoci charset to: iso-8859-X, gdzie X jest cyfr z
       zakresu 1-9.  Jeli nie poda si parametru charset, Domylnie
       zostanie uyty iso-8859-1. Ta opcja wypisuje take lini `charset
       "iso-8859-X"',  informujc  loadkeys,  jak zinterpretowa map
       klawiszy (keymap). (Np. "division" to 0xf7 w iso-8859-1, lecz
       0xba w iso-8859-8.)

PLIKI

    /usr/share/keymaps zalecany katalog plikow tablic klawiszowych

ZOBACZ TAKE

    loadkeys(1), kemaps(5)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                1 wrzenia 1993           DUMPKEYS(1)