Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    dxpc - ronicowy kompresor protokolu X

WERSJA

    3.8.0

SK/LADNIA

    dxpc [wsp'olne] [klient | serwer] [po/lczenie]

    [wsp'olne] opcje:
      -p numer_portu -f -k -v -s poziom_debugowania -l log_file

    [klient] opcje (dla procesu KLIENT-a):
      -i poziom_kopresji -d numer_dispalya -u

    [serwer] opcje (dla procesu SERWER-a):
      -D display

    [po/lczenie] opcje:
      nazwa_hosta -w

OPIS

    dxpc jest kompresorem protokolu X stworzonym w celu zwikszenia szybkoci
    "transmisji" aplikacji X11 uruchamianych przez wolne lcza  (np.:
    telefoniczne polczenia PPP).

    dxpc musi by uruchomiony po obu stronach lcza. Na jednym z hostow -
    gdzie pracuje rzeczywisty X serwer - dxpc pracuje w trybie "serwera
    proxy", na drugim w trybie "klienta proxy". "Klient proxy" musi by
    uruchomiony jako pierwszy. W czasie startu "serwer proxy" nawizuje
    polczenie z "klientem". (Zauwa, e wersje dxpc sprzed 3.3.1 uywaj
    odwrotnej konwencji.) Kiedy jeden z procesow dxpc jest przerywany,
    drugi automatycznie wylcza si rownie.

    "Klient proxy" naladuje X-serwer. Aplikacje X-klienta lcz sie z
    "klientem proxy" uywajc displaya "unix:8" (lub <nazwa_hosta>:8 ; dxpc
    wspomaga zarowno domeny UNIX-owe jak i gniazda TCP). "Klient proxy"
    przechwytuje wywolania X-owe od aplikacji, kompresuje je i wysyla do
    "serwera proxy". "Serwer" dekompresuje je i przesyla do rzeczywistego
    serwera X. Podobnie "serwer proxy" otrzymuje zdarzenia, odpowiedzi i
    bldy od rzeczywistego X-serwera, kompresuje i przesyla do "klienta
    proxy", ktory po dekompresji le je do aplikacji klienta.

    Stopie kompresji dxpc zaley od typu aplikacji X-owej. Dla wikszoci
    aplikacji dxpc uzyskuje wyniki kompresji od 3:1 do 6:1.

MODY PRACY

    dxpc moe pracowa w jednym z dwoch stanow: stanie nawizywania polczenia
    (nas/luchiwanie lub /lczenie) i stanie pracy w Systemie X (klient lub
    serwer). Kada sesja pracy w dxpc zawsze zaczyna sie od stanu nawizywnia
    polczenia po czym - jeeli polczenie jest nawizane - przechodzi do stanu
    pracy w Systemie X.

    Nas/luchiwanie  oczekuje na inicjacj polczenia TCP - midzy dwoma
    procesami - przez /lczenie. Nas/luchiwanie musi by zawsze uruchamiane
    jako pierwsze. /Lczenie jest inicjatorem polczenie TCP z nas/luchiwaniem.
    dxpc startuje w trybie /lczenia jeeli podany jest argument nazwa_hosta
    (zobacz: opcje po/lczenie, powyej). W innym przypadku startuje w trybie
    nas/luchiwania.

    Proces serwera jest zwykle umiejscowiony na tej samej maszynie, na
    ktorej  pracuje  rzeczywisty X-serwer i odpowiada za wywietlanie
    aplikacji, proces klienta za na maszynie, gdzie jest uruchomiona
    aplikacja X i odpowiada on za przekazywanie wyniku pracy aplikacji do
    procesu serwera. Domylna kolejno pracy dxpc jest nastpujaca: tryb
    nas/luchiwania, a po zestawieniu polczenia tryb klienta (jeeli nie uyto
    argumentu nazwa_hosta) lub tryb /lczenia, a po polczeniu tryb serwera.
    Opcja -w zmienia ta kolejno (tj.: nas/luchiwanie-serwer lub /lczenie-
    klient).

    Na przyklad komenda dxpc host.w_pracy.com startuje dxpc w trybie
    /lczenia (poniewa jest uyty argument nazwa_hosta) i potem serwera (bo
    opcja -w nie zostala uyta). Komenda dxpc -w startuje dxpc w trybie
    nas/luchiwania (bo nie ma argumentu nazwa_hosta) i potem serwera (bo
    opcja -w zmienia standardowe wywolanie)

Opcje

    -d numer_displaya
          Ustawia numer displaya, ktory dxpc imituje. Domylnie dxpc
          przyjmuje  warto 8 (opcja ignorowna w trybie "serwer
          proxy").

    -f     Powoduje powielenie si (forkowanie) dxpc i start jako
          daemon. Drukowanie komunikatow na wyjcie standardowe (poza
          bldami) jest wstrzymane, statystyki rownie. Proces daemona
          moe by wylczony przez (kolejne) uycie dxpc z opcj fB-k.

    -k     Powoduje przeczytanie numeru PID z pliku blokujcego w
          katalogu domowym uytkownika (~/.dxpc.pid-HOST-USER-PORT) i
          przeslanie sygnalu SIGKILL do pracujcego procesu dxpc. Plik
          blokujcy istnieje jedynie jeeli dxpc zostalo uruchomione z
          opcja -f.

    -l log_file Z t opcj dxpc zapisuje komunikaty i informacje statystyczne
          do pliku dziennika log_file. Opcja szczegolnie uyteczna z
          -f.

    -p numer_portu
          Ta  opcja  ustawia  port TCP, ktory bdzie uywany do
          komunikacji midzy "klientem proxy" i "serwerem proxy".
          Warto domylna 4000.

    -s(1|2)   Wywietla raport o poziomie kompresji. W trybie "klienta
          proxy" dxpc wypisuje raport o kompresji na podstawie
          komunikatow od X-klienta, w trybie "serwera proxy" na
          podstawie komunikatow X-serwera. Z opcj -s1 dxpc informuje
          o poziomie kompresji w postaci skroconej, z -s2 w postaci
          szczegolowej. Wikszoci uytkownikow z pewnoci wystarczy
          opcja -s1.

    -u -t    Normalnie dxpc w trybie "klienta proxy" imituje display :8
          (zarowno w przypadku gniazd TCP jak i domen UNIX-owych).
          Opcja -u zabrania dxpc uywania domen UNIX-owych, a -t
          gniazd TCP. (Opcje s ignorowane w trybie "serwer proxy").

    -v     dxpc z opcj -v wypisuje numer wersji, informacje o prawach
          autorskich i koczy prac.

    -w     Odwraca  kolejno "sluchania" i "inicjowania" w stanie
          nawizywania polczenia.  Oznacza to,  e  klient  bdzie
          inicjowal  polczenia  z  serwerem.  W miejsce komend
          uruchamiajcych: klienta dxpc -f i  serwera  dxpc  -f
          serwer.w_pracy.com mona uy: dxpc -w -f serwer.w_domu.priv -
          start klienta i dxpc -w -f - start serwera. Opcja -w jest
          uyteczna dla startu "klienta proxy" za firewallem.

    nazwa_hosta Argument nazwa_hosta musi by uyty w trybie "serwera proxy"
          w celu identyfikacji maszyny (po nazwie bd po adresie IP),
          na ktorej uruchomiony jest dxpc w trybie "klienta proxy".
          (Obecno tego argumentu implikuje start w trybie "serwera
          proxy", jego brak w trybie "klienta proxy").

    -D display Ustawia (display) hosta, na ktory przesylane bd aplikacje
          X. Domylnie jest to zmienna rodowiska DISPLAY.

    -i(0..9|99|999)
          Kontrola kompresji bitmap. (Opcja -i moe by uywana na
          kliencie albo - jeeli podano opcje -w - na serwerze, w
          pozostalych przypadkach jest ignorowana.) Numer odpowiada
          za poziom kompresji; wysze poziomy daj lepsz kompresj ale
          kosztem CPU i pamici (glownie na "kliencie  proxy").
          Aktulna lista poziomow i typow kompresji jest podana
          ponizej.

          0 : Bez kompresji (oprocz dxpc 3.7.0, gdzie daje bardzo
          slab kompresj).

          1 : kompresja LZO lzo1x_1; bardzo szybka, male zuycie CPU,
          rozsdny poziom kompresji.

          2-9: kompresja LZO wariant lzo1c_n . lzo1c_2 wydaje sie by
          gorsza ni lzo1x_1.

          99:  kompresja  LZO lzo1c_99. Wolna ale bardzo dobra
          kompresja. Zanotowano niespodziewane bldy. Nie zalecana.

          999: kompresja LZO lzo1x_999. Wolna (ale wystarczajco
          szybka dla polcze 128k ISDN, przy korzystaniu z Pentium
          II/300 nie uywa - nawet chwilowo - pelnej mocy procesora).
          Warto domylna i zalecana.

PRZYK/LADY

    W  przypadku  uycia rzeczywistego X-serwera na lokalnej maszynie
    (pc_w_domu)  i  korzystania  z  aplikacji  na  zdalnym  systemie
    (serwer.praca.com) wywietlanych na lokalnej maszynie.

    Na zdalnej maszynie serwer.praca.com
      $ export DISPLAY=pc_w_domu:0 (sh lub bash)
    lub $ setenv DISPLAY pc_w_domu:0 (csh lub tcsh)
      $ dxpc -f
      $ export DISPLAY=unix:8   (sh lub bash)
    lub $ setenv DISPLAY unix:8   (csh lub tcsh)

    Na lokalnej maszynie
      $ export DISPLAY=unix:0   (sh lub bash)
    lub $ setenv DISPLAY unix:0   (csh lub tcsh)
      $ dxpc -f serwer.praca.com

    Teraz znow na zdalnej maszynie
      $ xterm&
      $ xemacs&
      itd...

DXPC I XAUTH

    Jeeli uywasz autoryzacji X z plikiem .Xauthority na lokalnej maszynie,
    gdzie pracuje rzeczywisty X-serwer powiniene dostosowa plik .Xauthority
    na maszynie, gdzie dxpc jest uruchomione w trybie "klienta proxy".
    Jedn z drog do tego prowadzcych jest:
    .sp Skopiowanie pliku ~/.Xauthority z lokalnej maszyny na zdaln (gdzie
    jest "klient proxy").
    .sp Wydanie polecenia
      $ xauth list
    w celu obejrzenia kluczy autoryzacyjnych. Jedna z linijek w wydruku
    powinna zawiera Twoj display X i wyglda podobnie do:
      <Twoj_host>/unix:0  MIT-MAGIC-COOKIE-1  <HEX>
    Na maszynie, na ktorej pracuje "klient proxy" naley "doda" t lini do
    pliku .Xauthority, ale z "oszukanym" X-displayem (DISPLAY z serwera,
    gdzie "klient proxy" nasluchuje). Opcja "add" komendy xauth realizuje
    to nastpujco
      $ xauth add <host>/unix:8 MIT-MAGIC-COOKIE-1 <HEX>
    gdzie <host> jest nazw maszyny, gdzie jest uruchomiony "klient proxy".
    Po wykonaniu tego polecenia powinno by moliwe bezproblemowe uywanie
    dxpc.

    Uwaga: W przypadku polcze przez slogin (ssh) wydruk z komendy
      $ xauth list
    moe by inny. Warto przed podaniem w/w komendy skorzysta z
      $ echo $DISPLAY

AUTOR

    Brian Pane

POMOC

    Kevin Vigor (kevin@vigor.nu)

PODZIKOWANIA

    dxpc zaadoptowalo wiele koncepcji z systemu HBX i FHBX
    (http://www.cs.dartmouth.edu/~jmd/decs/DECSpage.html).

    Dziekuj wszystkim uytkownikom, ktorzy przesylali sugestie i uwagi.

ZOBACZ TAKE

    xauth(1), plik README z dytrybucji dxpc.

OD T/LUMACZA

    Dodano kilka slow w sekcji PRZYK/LADY.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.