Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    eject - wysuwanie wyjmowalnego nonika

SK/LADNIA

    eject -h
    eject [-vnrsfqp] [<nazwa-urzdzenia>]
    eject [-vn] -d
    eject [-vn] -a on|off|1|0 [<nazwa-urzdzenia>]
    eject [-vn] -c slot [<nazwa-urzdzenia>]
    eject [-vn] -t [<nazwa-urzdzenia>]
    eject [-vn] -x <prdko> [<nazwa-urzdzenia>]
    eject -V

OPIS

    Eject umoliwia programowe wysuwanie nonika w napdach, ktore na to
    pozwalaj (zwykle CD-ROM, stacje dyskietek, napdy tamowe, dyski JAZ i
    ZIP). Tym programem moesz rownie: kontrolowa czytniki CD-ROM wyposaone
    w zmieniacz plyt, ustawia prdko napdu CD-ROM, automatycznie wysuwa
    nonik (funkcja dostepna tylko w niektorych napdach) oraz chowa tack w
    napdach CD-ROM.

    Wyrzucone zostanie urzdzenie <nazwa-urzdzenia>. Nazw moe by plik
    urzdzenia lub punkt montowania. Moe by podana pelna cieka, ale mona te
    pomin pocztkowe "/dev" lub "/mnt". Jeli nie zostanie podane adne
    urzdzenie, to zostanie uyta domylna nazwa "cdrom".

    Istniej cztery rone metody na wyrzucanie nonika, przeznaczone do ronego
    rodzaju urzdze (CD-ROM, urzdznia SCSI, stacje dyskietek i napdy
    tamowe). Domylnie eject probuje skorzysta po kolei z wszystkich metod.

    Urzdzenie zostanie odmontowane jeli w momencie uruchomienia ejecta bylo
    podmontowane.

OPCJE

    -h  Ta opcja spowoduje, e eject wywietli krotki opis swoich opcji.

    -v  Gdy wywolasz eject z t opcj bdzie on wywietlal wicej informacji na
      temat wykonywanych operacji.

    -d  Ta opcja powoduje wywietlenie domylnej nazwy urzdzenia.

    -a on|1|off|0
      Ta opcja kontroluje tryb automatycznego wysuwania obslugiwany
      przez niektore urzdzenia. Jeli jest on  wlczony,  to  napd
      automatycznie wysunie nonik, gdy urzdzenie zostanie zamknite.

    -c <slot>
      Przy pomocy tej opcji moesz wybra plyt w napdzie CD-ROM wyposaonym
      w zmieniacz plyt. Wymagana jest wersja 2.0 (lub wysza) Linuksa.
      Napd nie moe by w uyciu (nie moe by zamontowany ani te nie moe by
      odtwarzana muzyka z plyty audio). Zauwa, e do pierwszej plyty
      odwolujesz si poprzez numer 0, a nie 1.

    -t  Ta opcja powoduje wyslanie do napdu CD-ROM polecenia wsunicia
      tacki. Nie wszystkie urzdzenia maj tak moliwo.

    -x <prdko>
      Ta opcja probuje ustawi prdko napdu CD. Parametr "prdko" okrela
      podan prdko (np. 8 jeli chcesz uzyska prdko 8X). Jesli ma on
      warto 0, to zostanie wybrana maksymalna moliwa.  Nie wszystkie
      urzdzenia potrafi zmienia prdko. Moesz podawa wylcznie prdkoci,
      ktore obsluguje dany napd. Przy kadej zmianie nonika ustawienie
      prdkoci jest zapominane. Ta opcja moe by uywana samodzielnie, bd
      te w polczeniu z opcjami -t i -c.

    -n  Ta opcja powoduje wywietlenie nazwy wybranego urzdzenia. Nie s
      podejmowane inne akcje.

    -r  Ta opcja powoduje prob wysunicia nonika przy pomocy komendy
      "eject" CDROM.

    -s  Ta opcja powoduje prob wysunicia nonika przy pomocy komend SCSI.

    -f  Ta opcja powoduje prob wysunicia nonika przy pomocy komendy
      "eject" stacji dyskietek.

    -q  Ta opcja powoduje prob wysunicia nonika przy pomocy komend napdu
      tamowego.

    -p  Ta opcja pozwala na uycie /proc/mounts zamiast /etc/mtab. Dodaje
      take opcj -n do wywolania umount(1).

    -V  Ta opcja powoduje wywietlenie numeru wersji i zakoczenie programu.

D/LUGIE NAZWY OPCJI

    Wszystkie opcje maj swoje dlusze odpowiedniki. Mona podawa tylko cz
    nazwy tak dlugo, jak jest ona jednoznaczna.

    -h --help
    -v --verbose
    -d --default
    -a --auto
    -c --changerslot
    -t --trayclose
    -x --cdspeed
    -n --noop
    -r --cdrom
    -s --scsi
    -f --floppy
    -q --tape
    -V --version
    -p --proc

WARTO ZWRACANA

    Eject zwraca 0 jesli operacja si powiodla, 1 jeli nie (lub popelniono
    bld w skladni polecenia)

PRZYK/LADY

    Wysu nonik z domylnego urzdzenia

       eject

    Wysu nonik z urzdzenia o nazwie (lub podmontownego jako) cdrom:

       eject cdrom

    Wysu nosnik podajc nazw urzdzenia:

       eject /dev/cdrom

    Wysu nonik podajc punkt podmontowania:

       eject /mnt/cdrom/

    Wysu nonik z czwartego urzdzenia IDE:

       eject hdd

    ... lub z pierwszego urzdzenia SCSI:

       eject sda

    Wysu nonik podajc nazw partycji SCSI (np. dla stacji ZIP):

       eject sda4

    Wybierz 5 plyt w wielodyskowym czytniku CD:

       eject -v -c5 /dev/cdrom

    Wlcz tryb automatycznego wyrzucania w napdzie CD-ROM SoundBlaster:

       eject -a on /dev/sbpcd

UWAGI

    Eject dziala tylko z urzdzeniami ktore obsluguj co najmniej jedn z
    czterech metod wysuwania. W tej grupie zawiera si wikszo napdow CD-ROM
    (IDE, SCSI i inne), niektore napdy tamowe SCSI, napdy JAZ i ZIP
    (podlczane do portu rownoleglego, wersje SCSI i IDE) oraz stacje LS120.
    Uytkownicy  raportowali take powodzenie ze stacjami dyskietek na
    komputerach Sun SPARC i Apple Macintosh. Jeli eject nie dziala, to jest
    to najprawdopodobniej ograniczenie sterownika w jdrze systemu, a nie
    ejecta jako takiego.

    Opcje -r, -s, -f i -q pozwalaj na wybor metody uywanej do wysunicia
    nonika. Mona poda wicej ni jedn opcj. Jeli nie zostanie podana adna z
    nich, to eject sprobuje wszystkich czterech (co w wikszoci przypadkow
    daje zadowalajce rezultaty).

    Eject moe nie by w stanie wykry, czy urzdzenie jest podmontowane (np.
    jeli ma ono par nazw). Jeli nazwa  urzdzenia  jest  dowizaniem
    symbolicznym, to eject pody za nim i uyje urzdzenia, na ktore ono
    wskazuje.

    Jeli eject stwierdzi, e urzdzenie moe mie kilka partycji, to sprobuje
    odmontowa  wszystkie zamontowane partycje przed wysuniciem.  Jeli
    odmontowanie si nie powiedzie, to program nie bdzie probowa wysuwa
    nonika.

    Moesz wysuwa plyty audio. Niektore napdy CD-ROM nie pozwalaj na
    wysunicie tacki, gdy w napdzie nie ma plyty. Niektore urzdzenia nie
    obsluguj komendy wcignicia tacki.

    Jeli uaktywniony zostal tryb automatycznego wysuwania, to zawsze po
    wykonaniu tej komendy nastapi wysunicie  nonika.  Nie  wszystkie
    sterowniki CD-ROM w jdrze linuksa wspieraj ten tryb. Nie ma sposobu na
    wykrycie, czy tryb automatycznego wysuwania jest aktywny, czy nie.

    Potrzebujesz odpowiednich uprawnie do uzyskania dostpu do plikow
    urzdze. Musisz uruchomi ejecta jako root (lub ustawi setuid root), eby
    moc wysuwa niektore urzdzenia (np. SCSI).

    Oto opis heurystyki uywanej do znalezienia urzdzenia: jeli podana nazwa
    koczy si ukonikiem, to zostanie on usunity (w ten sposob radzimy sobie
    z nazwami wygenerowanymi przez uzupelnianie nazw plikow w powloce).
    Jeli pierwszym znakiem nazwy jest '.' lub '/', to nazwa zostanie wzita
    za urzdzenie lub punkt podmontowania. Jeli to si nie uda, to eject
    szukajc dzialajcego urzdzenia bdzie probowal doda na pocztku nazwy
    nastpujce cigi znakow: '/dev/', '/mnt/', '/dev/cdroms', '/dev/rdsk/',
    '/dev/dsk/' oraz './'. Program sprawdza /etc/mtab w celu wykrycia
    podmontowanych urzdze. Jeli to zawiedzie, to sprawdzi take /etc/fstab w
    poszukiwaniu punktow montowania aktualnie odmontowanych urzdze.

    Zalecane jest utworzenie symbolicznych dowiza, takich jak /dev/cdrom,
    czy /dev/zip. Dziki nim eject bdzie odwolywa si do odpowiednich urzdze
    poprzez latwe do zapamitania nazwy.

    Aby oszczdzi sobie troch pisania moesz stworzy w Twojej powloce alias
    dla ejecta wywolujcy go z odpowiednimi dla twojej konfiguracji opcjami.

AUTOR

    Eject zostal napisany przez Jeffa Trantera <tranter@pobox.com> i jest
    udostpniony na warunkach GNU General Public License. Wicej szczegolow
    znajdziesz w pliku COPYING i w uwagach w kodzie rodlowym.

    Opcja  -x   zostala   dodana   przez   Nobuyuki   Tsuchimur
    <tutimura@nn.iij4u.or.jp>,  z  podzikowaniami dla Rolanda Krivanka
    <krivanek@fmph.uniba.sk> i jego programu cdrom_speed.

ZOBACZ TAKE

    mount(2), umount(2), mount(8), umount(8)
    /usr/src/linux/Documentation/cdrom/

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.