Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    expr - wykonaj wyraenia

SK/LADNIA

    expr wyraenie...
    expr [--help] [--version]

OPIS

    Ta strona podrcznika man opisuje polecenie expr w wersji GNU.

    expr wykonuje obliczenie i zapisuje rezultat na standardowe wyjcie.
    Kady eton wyraenia musi by oddzielnym argumentem. Operandy mog by
    liczbami lub cigami znakow. Lacuchow znakow nie cytuje si dla expr, cho
    moesz by zmuszonym do tego, by ochroni je przed powlok (znaki i lacuchy
    o specjalnym znaczeniu dla powloki, np. spacja). expr rzutuje wszystko
    znajdujce si po stronie operandowej na integer lub lacuch, zalenie od
    rodzaju operacji.

    Operatory mog by podawane jako symbole wrostkowe lub kluczowe slowa
    przedrostkowe. Do grupowania mona w zwykly sposob korzysta z nawiasow.
    (nawiasy musz by jednak cytowane, by ochroni je przed rozwiniciem przez
    powlok).

OPERACJE

    Operatory (w kolejnoci rosncego priorytetu) to:

  Wyraenia /lacuchowe
    expr obsluguje dopasowywanie wzorcow i inne operatory lacuchowe.  Maj
    one niszy priorytet ni operatory numeryczne czy relacyjne (w nastpnych
    sekcjach).

    /lacuch : regex
       Dokonuje porownania wzorcow. Argumenty s rzutowane na lacuchy, a
       drugi jest uwaany za (podstawowe, a la GNU `grep') wyraenie
       regularne, poprzedzone niejawnym `^'. Nastpnie pierwszy argument
       jest dopasowywany do tego wyraenia regularnego. Jeli porownanie
       jest pomylne a wyraenie regularne korzysta z `\(' i `\)', to
       wyraenie : zwraca cz lacucha dopasowan tym podwyraeniem. W
       przeciwnym zwracana jest liczba dopasowanych znakow.

       Jeli porownanie zawiedzie, operator `:' zwraca lacuch pusty jeli
       w wyraeniu regularnym uyto `\(' i `\)' lub zero w przeciwnym
       wypadku.

       Tylko pierwsza para nawiasow `\(' i `\)' jest istotna dla
       zwracanej wartoci. Dodatkowe maj znaczenie tylko przy grupowaniu
       operatorow wyraenie regularnego.

       W wyraeniu regularnym znaki `\+', `\?' i `\|' s operatorami
       dopasowujcymi odpowiednio jedno lub wicej, zero lub jedno
       wystpienie lub alternatywy rozlczne. Pochodzce z SunOS i inne
       implementacje expr traktuj je jak zwykle znaki. POSIX dopuszcza
       oba zachowania.

    match /lacuch regex
       Alternatywny sposoba porownywania wzorcow. Jest to identyczne z
       `/lacuch : regex'.

    substr /lacuch pozycja d/lugo
       Zwraca lacuch bdcy czci /lacucha, zaczynajc si na pozycji i o
       dlugoci najwyej d/lugo. Jeli pozycja lub d/lugo jest niedodatnie
       lub nienumeryczne, zwracany jest lacuch pusty.

    index /lacuch klasa-znakowa
       Zwraca pierwsz pozycj w /lacuchu gdzie znale mona pierwszy znak z
       klasy-znakowej. Jeli nie znaleziono adnego znaku z klasy-
       znakowej, zwraca 0.

    length /lacuch
       Zwraca dlugo /lacucha.

    quote token
       Interpretuje token jako lacuch, nawet jeli jest on slowem
       kluczowym, jak match lub operatorem jak `/'. Umoliwia to
       testowanie `expr length quote "$x"' lub `expr quote "$x" :
       '.*/\(.\)'' i otrzymanie prawidlowego wyniku nawet jeli wartoci
       $X bdzie, na przyklad, `/' czy `index'. Ten operator jest
       rozszerzeniem GNU. Jest wylczany, jeli ustawiona jest zmienna
       rodowiska POSIXLY_CORRECT.

    Chcc, by expr interpretowal slowa kluczowe jako lacuchy naley uy
    operatora quote.

  Wyraenia numeryczne
    expr obsluguje zwyczajowe operatory numeryczne, w kolejnoci rosncego
    priorytetu.  Operatory  lacuchowe  (poprzednia  sekcja) maj niszy
    priorytet, za lczniki (connectives) (nastpna sekcja) wyszy.

    +, -  Dodawanie i odejmowanie. Obydwa argumenty s rzutowane na liczby.
       Jeli to niemoliwe, pojawia si bld.

    *, /, %
       Mnoenie, dzielenie, reszta z dzielenia. Obydwa argumenty s
       rzutowane na liczby. Jeli to niemoliwe, pojawia si bld.

  Relacje
    expr obsluguje zwyczajowe lczniki i relacje logiczne. Maj one wyszy
    priorytet ni operatory lacuchowe lub numeryczne, opisane w poprzednich
    sekcjach. Oto ich lista, poczynajc od operatorow o najmniejszym
    priorytecie.

    |   Zwraca swoj pierwszy argument w wypadku gdy jest niezerowy i
       niepusty, lub drugi w przeciwnym wypadku. Jest to zwykla
       operacja `or'.

    &   Zwraca swoj pierwszy argument w wypadku gdy aden z argumentow
       nie jest zerowy ani pusty. W przeciwnym wypadku zwraca zero.

    <, <=, =, ==, !=, >=, >
       Porownuje argumenty i zwraca 1 jeli relacja jest prawdziwa lub
       zero w przeciwnym wypadku. (== jest synonimem =.) expr probuje
       rzutowa obydwa argumenty na liczby  i  dokona  porownania
       numerycznego;  jeli  to  zawiedzie,  probuje  porownania
       leksykalnego.

    Nawiasy s uywane zazwyczaj do grupowania. Slowa kluczowe nie mog by
    uywane jako napisy.

  OPCJE
    Gdy uruchomi si GNU expr z jednym argumentem, rozpoznawane s nastpujce
    opcje:

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

PRZYK/LADY

    Kilka przykladow, lcznie z cytowaniem metaznakow powloki:

    Dodanie 1 do zmiennej powlokowej, w powloce zgodnej z powlok Bourne'a:
    a:

        a=`expr $a + 1`

    Ponisze polecenie moe zosta uyte do wydrukowania niekatalogowej czci
    nazwy pliku, przechowywanej w zmiennej a (cz ta nie powinna zawiera
    `/'):

        expr $a : '.*/\(^.*\)' '^|' $a

    Zauwa cytowane metaznaki powloki.

    Przyklad pokazujcy, e `\+' jest operatorem:

        expr aaa : 'a\+'
        => 3

    Nieco innych:

        expr abc : 'a\(.\)c'
        => b
        expr index abcdef cz
        => 3
        expr index index a
        error--> expr: syntax error
        expr index quote index a
        => 0

KOD ZAKOCZENIA

    expr zwraca nastpujcy kod zakoczenia:

    0   jeli wyraenie nie jest ani null, ani 0.

    1   jeli wyraenie jest null lub 0,

    2   dla nieprawidlowych wyrae.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    dc(1), test(1), sh-utils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla  narzdzi
    powlokowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.