Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    g77 - Kompilator Fortranu GNU (v0.5.24)

SK/LADNIA

    g77 [opcje | nazwa pliku ]...

OSTRZERZENIE

    Informacje  na  tej  stronie  podrcznika  systemowego  s jedynie
    streszczeniem pelnej dokumentacji kompilatora fortranu GNU (w wersji
    0.5.24). W zwizku z tym ta strona opisuje tylko pewne wybrane opcje.

    Ta strona nie jest i nie bdzie aktualna, tak dlugo jak nie znajd si
    chtni do jej aktualizowania wolontariusze. Jeeli znajdziesz rozbienoci
    pomidzy strona podrcznika systemowego a programem, sprawd prosz plik
    Info, ktory zawiera peln dokumentacje do kompilatora Fortran GNU.

    Gdyby okazalo si, e informacje na tej stronie s zupelnie nie aktualne i
    wprowadzaj w bld, przestaniemy rozprowadza t stron. Aktualizowanie i
    tej strony i pliku Info, jest niepraktyczne i nie mamy na to czasu.

    Po kompletn i aktualn inforamcj, zajrzyj do pliku Info `g77' lub do
    Using and Porting GNU Fortran (dla wersji 0.5.24). Oba te rodla
    informacji zostaly stworzone z tego samego pliku g77.texi.

    Jeeli twoj system ma zainstalowan komend `info', wowczas komenda `info
    g77'  powinna  dziala,  pod  warunkiem, e g77 zostalo poprawnie
    zainstalowane.

OPIS

    Kompilatory C i F77 s zintegrowane; g77 jest programem wywolujacym gcc
    z opcjami umoliwjajcymi kompilacj programow napisanych w Fortranie
    (ANSI FORTRAN 77, nazywany rownie F77). W pracy gcc wyroni mona cztery
    etapy: preprocesing, wlaciwa kompilacja, kompilacja z uyciem assemblera
    oraz linkowanie. Ta strona manuala zawiera pelny opis tylko aspektow
    specyficznych dla kompilatora F77. Chociarz zawiera ona rownierz opis
    pewnych opcji o szerszym zastsowaniu. Po pelniejsze wyjanienia pracy
    kompilatora, signij do gcc(1).

    Pliki rodlowe F77 uywaj rozszerze `.f ' lub `.for '; Pliki rodlowe F77
    preprocesowane przez cpp(1) uywaj rozszerzenia `.F' lub `.fpp'; Pliki
    rodlowe Ratfot uzywaj roozszeenia `.r' ( ratfor jako taki nie jest
    czeci g77).

OPCJE

    Istnieje bardzo duo opcji wywolywanych z linii komend, wlczajc w to
    opcj konrolujce: szczegoly optymalizacyjne, ostrzerzenia i generacj
    kodu wspolne dla obu programow gcc i g77. Po pelna dokumentacje
    wszystkich opcji, zobacz gcc(1).

    Opcj musz by oddzielone: `-dr' jest zupelnie czym innym ni `-d -r '.

    Wikszo opcji zaczynajcych si od `-f' i `-W'posiada dwie formy: -fname i
    -fno-name (lub -Wname i -Wno-name). Na tej stronie opisan s tylko nie
    standardowe opcje.

    -c   Skompiluj kompilatorem fortranu i kompilatorem assemblera pliki
       rodlowe, ale nie linkuj ich. Wynikiem pracy programu z t opcj
       jest po jednym pliku typu object dla kadego pliku rodlowego.

    -Dmacro
       Zdefinjuj makro macro z cigiem znakow `1' jako jego definicj.

    -Dmacro=defn
       Zdefinjuj makro macro jako defn.

    -E   Zatrzymaj po etapie preprocesowania; nie uruchamiaj wlaciwego
       kompilatora. Wynikiem jest preprocesowany kod rodlowy, wysylany
       na standardowe wyjcie.

    -g   Dolcz inforamcje do "odpluskwiania" w formacje wlaciwym dla
       systemu operacyjnego (dla DBX, SDB lub DWARF). GDB potrafi
       pracowa z tymi informacjami. Na wikszoci systemow uywajcych
       formatu DBX,  opcja  `-g'  powodoje  dolczenie  dodatkowej
       informacji, ktor tylko GDB potrafi uy. W przeciwienstwie do
       wikszosci compilatorow Fortranu, Fortran GNU pozwala lczy opcje
       -g' z opcj `-O'. Skroty czynione przez zoptymalizowany kod mog
       czasami by du niespodziank. Pewnych zadeklarownych zmiennych moe
       wogole nie by; przeplyw kontroli moe ci ogolnie mowic przenie
       tam, gdzie tego nie oczekiwale; Pewne fragmenty kodu mog zosta
       wycite poniewa zwracaly staly wynik, lub ich warto byla ustalona
       od pocztku; Pewne fragmenty kodu mog zosta przeniesione na
       zewntrz ptli.  Jednak mimo to, moliwe jest debugowanie wyjcia
       zoptymalizowanego. Powoduje to, e jest sens uywa optymizera w
       programach, ktore mog mie bldy.

    -Idir  Dolcz katalog dir do listy katalogow przeszukiwanych w trakcje
       dolanczania plikow.

    -Ldir  Dolcz katalog dir do listy katalogow przeszukiwanych  w
       poszukiwaniu bibliotek.

    -llibrary
        Uyj biblioteki library podczas linkowania.

    -nostdinc
       Nie przeszukoj standardowego systemu plikow w poszukiwaniu
       plikow naglowkowych. Tylko katalogi wskazane opcj -I (i katalog
       biecy) maj by przeszukiwane.

    -O   Optymalizuj.  Optymalizacja  zabiera  duo czasu, i pamieci
       szczegolnie dla duych funkcji. Zajrzyj do dokumentacji GCC aby
       zapozna si z innymi opcjami optymalizacyjnymi. W szczegolnoci
       "odwijanie petli", moe by dobr inwestycj w typowych numerycznych
       programach Fortranowskich.

    -o plik
        Zapisz wynik w pliku plik.

    -S   Zatrzymaj  po  etapie  wlaciwej kompilacji; nie uruchamiaj
       kompilatora assemblera; Wynikiem jest jeden plik zawierajcy kod
       assemblerowy dla kadego nie-assemblerowego pliku zrodlowego.

    -Umacro
       Skasuj definicje makra macro.

    -v   Powoduje wypisywanie (na standardowym wyjciu dla bldow), komend
       wywolywanych podczas kolejnych etapow kompilacji.  Wypisuje
       rownie  numer  wersji:  programu  sterujcego  kompilatorem,
       preprocesora oraz wlaciwego kompilatora. Numery wersji g77 i
       dystrybucji GCC na ktorej bazuje s rone.

    -Wall Wypisuje  ostrzeenia  dla  sytuacji,  ktore  pretenduj  do
       konstrukcji, ktorych uywania si nie poleca i ktorych uycie jest
       proste, nawet w polczeniu z makrami.

PLIKI

    file.h       Plik naglowkowy C
    file.f       Plik rodlowy Fortranu
    file.for      Plik rodlowy Fortranu
    file.F       Wynik  dzialania  preprocesora  na plik rodlowy
    Fortranu.
    file.fpp      Wynik dzialania preprocesora  na  plik  rodlowy
    Fortranu.
    file.r       Plik rodlowy Ratfor (ratfor nie jest obslugiwany)
    file.s       Plik w jezyku assemblera
    file.o       Plik object
    a.out       Zlinkowane wyjcie.
    TMPDIR/cc*     Plik tymaczasowy
    LIBDIR/cpp     preprocesor
    LIBDIR/f771    kompilator
    LIBDIR/libg2c.a  Biblioteka Fortranu czasu wykonywania.
    LIBDIR/libgcc.a  Biblioteka procedur GCC
    /lib/crt[01n].o  start-up routine
    /lib/libc.a    standardowa biblioteka C, zobacz intro(3)
    /usr/include    standardowy katalog dla plikow #include
    LIBDIR/include   standardowy katalog gcc plikow #include

    LIBDIR jest to zwykle   /usr/local/lib/machine/version.

    TMPDIR ustawiane jest jako zmienna rodowiskowa TMPDIR (standardowo
    /usr/tmp jeeli jest to moliwe w przeciwnym wypadku /tmp).

ZOBACZ TAKE

    gcc(1), cpp(1), as(1), ld(1), gdb(1), adb(1), dbx(1), sdb(1).
    `g77', `gcc', `cpp', `as', `ld', i `gdb' uywajc info.
    Using and Porting GNU Fortran (for version 0.5.24), James Craig Burley;
    Using and Porting GNU CC (for version 2.0), Richard M. Stallman; The C
    Preprocessor, Richard M. Stallman; Debugging with GDB: the GNU Source-
    Level Debugger, Richard M. Stallman and Roland H. Pesch; Using as: the
    GNU Assembler, Dean Elsner, Jay Fenlason & friends; gld: the GNU
    linker, Steve Chamberlain and Roland Pesch.

B/LDY

    Instrukcj jak informowa o bldach otrzymasz po wydaniu komendy `info g77
    -n Bugs'.

KOPIOWANIE

    Copyright (c) 1991-1998 Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
    manual provided the copyright notice and this permission notice are
    preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions of this
    manual under the conditions for verbatim copying, provided that the
    entire resulting derived work is distributed under the terms of a
    permission notice identical to this one.

    Permission is granted to copy and distribute translations of this
    manual into another language, under the above conditions for modified
    versions, except that this permission notice may be included in
    translations approved by the Free Software Foundation instead of in the
    original English.

AUTORZY

    Zajrzyj do GNU CC Manual, aby pozna wspolpracownikow GNU CC oraz do GNU
    Fortran Manual, aby pozna wspolpracownikow GNU Fortran.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.