Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    file - okrelenie typu pliku

SK/LADNIA

    file [ -bciknsvzL ] [ -f nazwapliku ] [ -m lista ] plik ...
    plik -C [ -m plikmag ]

OPIS

    Ta strona podrcznika opisuje wersj 3.37 polecenia file.

    file sprawdza kady ze swoich argumentow, probujc go sklasyfikowa.
    Istniej trzy zestawy testow, ktore s wykonywane w nastpujcej kolejnoci:
    testy systemu plikow, testy liczb magicznych, testy jzyka. Pierwszy
    zakoczony powodzeniem test powoduje wypisanie typu pliku.

    Wypisany typ bdzie zwykle zawieral jedno ze slow text (plik zawiera
    tylko  znaki  drukowalne  i kilka sporod znakow sterujcych oraz
    prawdopodobnie mona go bezpiecznie czyta na terminalu ASCII  ),
    executable (wykonywalny -- plik zawiera wyniki kompilacji w formacie
    zrozumialym dla jdra pewnego Uniksa lub innego systemu) lub data (dane)
    oznaczajce cokolwiek innego (zwykle jest to binarny, niedrukowalny
    plik). Wyjtkami s ogolnie znane formaty plikow (pliki core, archiwa
    tar), o ktorych wiadomo, e zawieraj dane binarne. Podczas modyfikacji
    pliku /usr/share/misc/magic lub te samego programu zachowaj te s/lowa
    kluczowe.  Wielu polega na tym, e dla wszystkich czytelnych plikow
    wypisywane jest slowo ,,text''. Nie naley wic robi tego, co zrobiono w
    Berkeley - zmieniono tam ,,shell commands text'' na ,,shell script''.
    Naley te zauway,  e  plik  /usr/share/misc/magic  jest  tworzony
    mechanicznie z wielu malych plikow z podkatalogu Magdir dystrybuowanych
    rodel niniejszego programu.

    Testy systemu plikow s oparte o sprawdzanie wartoci zwracanej przez
    funkcj systemow stat(2). Program sprawdza czy plik jest pusty oraz czy
    jest jakiego rodzaju plikiem specjalnym. Powinno si da rozpozna
    wszystkie rodzaje plikow wystpujce w danym systemie (gniazda, dowizania
    symboliczne, nazwane potoki (FIFO), itd.), o ile te rodzaje plikow bd
    zdefiniowane w systemowym pliku naglowkowym sys/stat.h.

    Testy liczb magicznych slu do sprawdzania plikow, ktore zawieraj dane w
    okrelonym formacie. Kanonicznym tego przykladem jest  wykonywalne
    binarium (skompilowany program) a.out, ktorego format jest zdefiniowany
    w a.out.h i prawdopodobnie w exec.h w standardowym katalogu plikow
    naglowkowych.  Pliki te zawieraj ,,liczby magiczne'' w okrelonym
    miejscu w pobliu pocztku pliku. Liczby te informuj uniksowy system
    operacyjny o tym, e plik jest wykonywalnym binarium oraz ktory z
    moliwych typow binariow reprezentuje. Koncepcja ,,liczb magicznych''
    zostala jako rozszerzenie zastosowana rownie do plikow z danymi. Mona
    tak opisa kady plik posiadajcy niezmienny identyfikator przy malym i
    okrelonym przesuniciu wzgldem pocztku pliku. Informacje identyfikujce
    te pliki s odczytywane ze skompilowanego pliku liczb magicznych
    /usr/share/misc/magic.mgc lub z /usr/share/misc/magic, gdy skompilowany
    plik nie istnieje.

    Jeli plik nie pasuje do adnego z wpisow w pliku liczb magicznych,
    dokonywane jest sprawdzenie czy jest to plik tekstowy. Rozpoznawane s
    zestawy znakow: ASCII, ISO-8859-x,  8-bitowe  rozszerzenia  ASCII
    niezgodne z ISO (uywane w systemach Macintosh i IBM PC), Unicode w
    kodowaniu UTF-8, Unicode w kodowaniu UTF-16 oraz EBCDIC. Sprawdzane s
    zakresy i cigi bajtow, ktore stanowi drukowalny tekst w kadym z tych
    zestawow znakow. Jeli plik przejdzie ktory z tych testow, zglaszany
    jest odpowiadajcy mu zestaw znakow. Pliki w ASCII, ISO-8859-x, UTF-8
    oraz w rozszerzeniach ASCII s identyfikowane jako ,,text'', gdy s one
    na ogol czytejne na dowolnym terminalu; pliki w UTF-16 i EBCDIC stanowi
    jedynie ,,character data'' (dane znakowe), gdy jeli zawieraj one tekst,
    tekst ten wymaga przed przeczytaniem konwersji. Dodatkowo, file bdzie
    probowal okreli inne charakterystyki plikow tekstowych. Jeli wiersze s
    zakoczone znakami CR, CRLF lub NEL, zamiast standardowego uniksowego
    LF, zostanie to zgloszone. Zostan rownie  zidentyfikowane  pliki
    zawierajce wbudowane sekwencje unikowe lub wielokrotnego drukowania.

    Po okreleniu przez file zestawu znakow uywanego w pliku tekstowym,
    sprobuje on odgadn w jakim jzyku plik zostal napisany.  Testy jzykowe
    skladaj si z poszukiwa okrelonych lacuchow znakowych (por. names.h),
    ktore mog pojawi si gdziekolwiek w kilku pierwszych blokach pliku.  Na
    przyklad slowo kluczowe .br wskazuje, e plik jest najprawdopodobniek
    plikiem wejciowym dla programu troff(1) podobnie, jak struct wskazuje
    na program w C.  Testy te s mniej godne zaufania ni poprzednie dwie
    grupy, wic s wykonywane na kocu. Testy jzykowe testuj rownie niektore
    pliki zbiorcze (jak archiwa tar(1)).

    Plik, ktory nie moe zosta okrelony jako jako zapisany w jednym z
    powyszych zestawow znakow, jest po prostu okrelany jako ,,data''
    (dane).

OPCJE

    -b   Nie podawanie nazw plikow na pocztku wierszy wynikowych (tryb
        skrocony).

    -c   Powoduje sprawdzanie wydruku przetworzonej  postaci  pliku
        magicznego. Jest to zwykle uywane w polczeniu z -m, aby
        odpluskwi plik liczb magicznych przed jego zainstalowaniem.

    -C   Zapisuje plik wynikowy magic.mgc, ktory  zawiera  wstpnie
        przetworzon wersj pliku.

    -f nazwapliku
        Odczytuje nazwy testowanych plikow z nazwapliku (po jednym w
        wierszu) przed list argumentow. Obecna musi by albo nazwapliku
        albo przynajmniej jeden argument bdcy nazw pliku; aby testowa
        standardowe wejcie, naley uy argumentu ,,-''jako nazwy pliku.

    -i   Powoduje wypisywanie przez polecenie file lacuchow stanowicych
        typy MIME, zamiast bardziej tradycyjnej postaci czytelnej dla
        czlowieka. Zatem  moe  ono  raczej  wypisa  ,,text/plain;
        charset=us-ascii''  zamiast ,,ASCII text''.  Aby ta opcja
        dzialala, file zmienia sposob w jaki obsluguje rozpoznane pliki
        (takie jak wiele typow plikow tekstowych, katalogi itd.) oraz
        posluguje si alternatywnym plikiem  ,,liczb  magicznych''.
        (Zobacz sekcj ,,PLIKI'', poniej.)

    -k   Nie  zatrzymuje si po znalezieniu pierwszego dopasowania,
        kontynuuje testowanie.

    -m lista
        Podaje alternatywn list plikow z liczbami magicznymi. Moe to by
        pojedynczy plik lub rozdzielona dwukropkami lista plikow.

    -n   Wymusza wyprowadzenie danych wyjciowych po sprawdzeniu kadego
        pliku. Jest to przydatne jedynie podczas sprawdzania listy
        plikow. W zamierzeniu ma by przydatne programom, ktore wymagaj
        wyprowadzania typow plikow w potoku.

    -v   Drukuje informacje o wersji i koczy.

    -z   Probuje zaglda do plikow skompresowanych.

    -L   powoduje, e program poda za dowizaniami symbolicznymi, podobnie
        jak w przypadku opcji ls(1) o identycznej nazwie (na systemach,
        ktore obsluguj dowizania symboliczne).

    -s   Normalnie, file probuje czyta i okrela rodzaj pliku jedynie dla
        tych argumentow, ktore s plikami zgloszonymi przez stat(2) jako
        zwykle pliki. Pozwala to unikn problemow, gdy czytanie plikow
        specjalnych moe mie nieprzyjemne konsekwencje. Podanie opcji -s
        powoduje, e file czyta  rownie  argumenty  bdce  plikami
        specjalnymi urzdze blokowych i znakowych. Jest to przydatne do
        okrelania rodzaju systemu plikow w przypadku danych na surowych
        partycjach  dyskow,  stanowicych  pliki  specjalne  urzdze
        blokowych. Opcja ta powoduje rownie, e file nie zwaa na
        zglaszany  przez stat(2) rozmiar pliku, gdy w niektorych
        systemach funkcja ta zglasza zero dla surowych partycji dyskow.

PLIKI

    /usr/share/misc/magic.mgc - domylna skompilowana lista liczb magicznych

    /usr/share/misc/magic - domylna lista liczb magicznych

    /usr/share/misc/magic.mime - domylna lista liczb magicznych, sluca do
    wypisywania typow MIME w przypadku podania opcji -i.

RODOWISKO

    Zmienna rodowiskowa MAGIC ustawia domylny plik liczb magicznych.

ZOBACZ TAKE

    magic(5) - opis formatu pliku liczb magicznych.
    strings(1),  od(1),  hexdump(1)  - narzdzia do testowania plikow
    nietekstowych.

ZGODNO ZE STANDARDAMI

    Program ten prawdopodobnie wykracza poza definicj FILE(CMD) z definicji
    interfejsu Systemu V (System V Interface Definition). Wydaje si tak
    przynajmniej z tego, co mona zrozumie z tamtejszego niejasnego jzyka...
    Zachowanie programu jest w wikszoci zgodne z zachowaniem programu z
    Systemu V o tej samej nazwie. Wersja niniejsza zna wicej magii, wic
    bdzie dawala w wielu wypadkach inne (dokladniejsze) wyniki.

    Jedn z istotnych ronic midzy t wersj i wersj z Systemu V, jest to, e
    niniejsza wersja traktuje biale znaki jako separatory, wic spacje w
    lacuchach wzorcow musz by chronione (przez odwrotny ukonik). Na
    przyklad,
    >10 string  language impress  (imPRESS data)
    w istniejcym pliku magicznym musialo by by zmienione na
    >10 string  language\ impress  (imPRESS data)
    Dodatkowo, w tej wersji, jeli lacuch wzorca zawiera odwrotny ukonik, to
    musi by on chroniony. Na przyklad
    0  string     \begindata   Andrew Toolkit document
    w istniejcym pliku magicznym musialo by by zmienione na
    0  string     \\begindata  Andrew Toolkit document

    Wersja 3.2 SunOS i poniejsze pochodzce z Sun Microsystems zawieraj
    polecenie file(1), wywodzce si z polecenia z System V, lecz z pewnymi
    rozszerzeniami. Moja wersja roni si od Sun-owskiej tylko malymi
    szczegolami. Zawiera ona rozszerzenie operatora `&', uywanego jako np.
    >16 long&0x7fffffff   >0    not stripped

KATALOG MAGICZNY

    Wpisy w pliku liczb magicznych pochodz z wielu rodel, glownie z USENET-
    u i zgloszone przez ronych autorow. Christos Zoulas (adres poniej)
    bdzie zbieral dodatkowe lub poprawione wpisy pliku liczb magicznych.
    Zebrane wpisy bd okresowo dystrybuowane.

    Kolejno wpisow w pliku magicznym jest istotna. Zalenie od uywanego
    systemu, kolejno, w ktorej s uloone, moe by nieprawidlowa. Jeli stare
    polecenie file uywa pliku magicznego, warto zachowa stary plik magiczny
    dla porownania (zmieniajc jego nazw na /usr/share/misc/magic.orig).

PRZYK/LADY

    $ file file.c file /dev/hda
    file.c:  C program text
    file:   ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1,
         dynamically linked, not stripped
    /dev/hda: block special

    $ file -s /dev/hda{,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
    /dev/hda:  x86 boot sector
    /dev/hda1: Linux/i386 ext2 filesystem
    /dev/hda2: x86 boot sector
    /dev/hda3: x86 boot sector, extended partition table
    /dev/hda4: Linux/i386 ext2 filesystem
    /dev/hda5: Linux/i386 swap file
    /dev/hda6: Linux/i386 swap file
    /dev/hda7: Linux/i386 swap file
    /dev/hda8: Linux/i386 swap file
    /dev/hda9: empty
    /dev/hda10: empty

    $ file -i file.c file /dev/hda
    file.c:   text/x-c
    file:    application/x-executable, dynamically linked (uses shared libs), not stripped
    /dev/hda:  application/x-not-regular-file

HISTORIA

    Polecenie file istnialo w kadym systemie UNIX od przynajmniej wersji
    Research Version 6 (strona podrcznika man z 16 stycznia 1975). Wersja
    z Systemu V wprowadzila jedn istotn glown zmian: zewntrzn list typow
    liczb magicznych.  Spowolnilo to troch program, lecz uczynilo go
    bardziej elastycznym.

    Program ten, oparty na wersji z Systemu V, zostal napisany przez Iana
    Darwina <ian@darwinsys.com> bez zagldania do innych rodel.

    John Gilmore przerobil mocno ten kod, czynic go lepszym ni pierwsza
    wersja. Geoff Collyer znalazl kilka nietrafnoci i dostarczyl troch
    wpisow w pliku liczb magicznych. Zmiana obslugi operatora ,,&'' przez
    Roba McMahona, cudcv@warwick.ac.uk, w 1989.

    Guy Harris, guy@netapp.com, wykonal wiele zmian w okresie od 1993 do
    dzisiaj.

    Podstawowy rozwoj i konserwacj w okresie od 1990 do dzisiaj prowadzi
    Christos Zoulas (christos@astron.com).

    Zmodyfikowany przez Chrisa Lowtha, chris@lowth.com, w 2000: Obsluga
    opcji  ,,-i''  powodujcej wyprowadzanie lacuchow typow MIME oraz
    korzystajcej z alternatywnego pliku liczb magicznych i wbudowanej
    logiki.

    Zmodyfikowany przez Erica Fischera (enf@pobox.com), w lipcu 2000, aby
    rozpoznawal kody znakow i probowal zidentyfikowa jzyk plikow nie-ASCII.

    Lista osob, ktore wniosly wklad do katalogu "Magdir" (rodla pliku
    /etc/magic) jest za dluga, aby j ty przytacza. Wiecie kim jestecie;
    dzikujemy.

NOTKA PRAWNA

    Copyright (c) Ian F. Darwin, Toronto,  Canada,  1986-1999.  Na
    standardowej licencji Berkeley Software Distribution; znajduje si ona w
    pliku LEGAL.NOTICE dystrybyowanych rodel.

    Pliki tar.h oraz is_tar.c zostaly napisane przez Johna Gilmore'a a
    pochodz z jego ogolnie dostpnego programu tar, i nie podlegaj powyszej
    licencji.

B/LDY

    Musi istnie lepszy sposob na zautomatyzowanie konstrukcji pliku liczb
    magicznych ze wszystkiego w Magdir. Jaki to sposob? Co wicej, plik
    magiczny powinien by kompilowany do binarium (powiedzmy, ndbm(3) lub
    jeszcze lepiej, do ASCII o stalej dlugoci lacuchow znakowych do uytku w
    heterogenicznych rodowiskach sieciowych) w celu szybszego uruchamiania.
    Wtedy program dzialalby tak szybko, jak program o tej samej nazwie z
    Wersji 7, z elastycznoci wersji z Systemu V.

    file uywa kilku algorytmow, ktore przedkladaj szybko nad dokladno, wic
    moe zosta zmylony co do zawarotci plikow tekstowych.

    Obsluga plikow tekstowych (przede wszystkim dla jzykow programowania)
    jest uproszczona, nieefektywna a do aktualizacji wymaga rekompilacji.

    Powinnna istnie klauzula ,,else'', aby obsluy kontynuacje linii.

    Plik liczb magicznych i slowa kluczowe powinny obslugiwa wyraenia
    regularne.  Uywanie przez nie znaku ASCII TAB jako separatora pol jest
    paskudne i utrudnia edycj plikow, ale jest ju zakorzenione.

    Moe by zalecanym zezwolenie na wystpowanie wielkich liter w slowach
    kluczowych, np. polecenia troff(1) vs makra stron podrcznika man.
    Obsluga wyrae regularnych ulatwilaby to.

    Program nie identyfikuje poprawnie FORTRANu.  Powinno by  moliwe
    rozpoznawanie FORTRANu przez wyszukanie pewnych slow kluczowych, ktore
    pojawiaj si po wciciach na pocztku linii.  Obsluga wyrae regularnych
    ulatwilaby to.

    Lista slow kluczowych w ascmagic prawdopodobnie przynaley do pliku
    liczb magicznych.  Mona to zrobi poprzez  uycie  jakiego  slowa
    kluczowego, w rodzaju ,,*'' jako wartoci przesunicia w pliku.

    Inn optymalizacj byloby sortowanie pliku magicznego w ten sposob, by
    mona bylo przelecie wszystkie testy pierwszego bajtu, pierwszego slowa,
    pierwszego podwojnego slowa itd., gdy tylko zostanie on zaladowany.
    Narzekania na konflikty we wpisach plikow magicznych. Ustalenie zasady,
    e wpisy w pliku liczb magicznych s sortowane w oparciu o przesunicie w
    badanym pliku, nie za o pozycj wewntrz pliku magicznego?

    Program powinien umoliwi ocen, ,,jak dobre'' bylo zgadnicie.  Koczymy
    na usuwaniu zgadni (np. ,,From '' jako pierwsze 5 znakow w pliku),
    poniewa nie s one tak dobre jak inne zgadnicia (np. ,,Newsgroups:'' vs
    ,,Return-Path:''). Jednak wci, jeli inne nie bd pasowa, powinno by
    moliwe uycie pierwszych zgadni.

    Program ten jest wolniejszy ni polecenia file niektorych dystrybutorow.
    Nowa obsluga kodow wieloznakowych czyni go jeszcze wolniejszym.

    Ta strona podrcznika man, a szczegolnie ta sekcja, jest zbyt dluga.

DOSTPNO

    Najnowsz oryginaln wersj programu tego autora mona pobra z anonimowego
    ftp z ftp.astron.com z katalogu /pub/file/file-X.YY.tar.gz

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

         Chronione prawem autorskim ale dystrybuowalne     FILE(1)