Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    fileutils - opis pakietu narzdzi plikowych GNU

OD T/LUMACZA

    Podrczniki man dla narzdzi plikowych GNU nie s ju rozwijane. Niniejsza
    strona podrcznika powstala jako tlumaczenie, uywanej przez tworcow jako
    podstawowej,  dokumentacji formatu info.  W pliku, ktory czytasz
    umieszczono cz dokumentacji dotyczc wspolnych cech i opcji programow
    oraz informacje, ktore z ronych przyczyn nie znalazly si na stronach
    opisujcych poszczegolne polecenia pakietu.  Szczegolowe opisy samych
    polece znajdziesz we wlaciwych, osobnych stronach podrcznika.

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo fileutils
    lub
       info fileutils.

WSTP

    Niniejszy podrcznik opisuje zestaw narzdzi plikowych GNU w wersji 4.01.

    Podrcznik ten nie jest wyczerpujcy: nie usilowano wyjani podstawowych
    poj dotyczcych plikow w sposob odpowiedni dla nowicjuszy. Zatem, jeli
    jeste zainteresowany, wlcz si, prosz, w udoskonalanie go. Skorzysta na
    tym cala wspolnota GNU.

    Narzdzia plikowe GNU s w wikszoci zgodne ze standardem POSIX.2.

    Bldy prosz zglasza, w jz.angielskim, do  <bug-fileutils@gnu.org>.
    Pamitaj, by zamieci numer wersji, architektur maszyny, pliki wejciowe i
    inne informacje potrzebne do powielenia bldu: wprowadzane znaki, czego
    si spodziewale, co otrzymale i dlaczego jest to le. Pliki diff s mile
    widziane, ale prosz dolczy rownie opis problemu, gdy czasem ciko jest
    wycign wnioski.

    Podrcznik  ten powstal pierwotnie na bazie uniksowych stron man
    napisanych przez Davida MacKenzie i aktualizowanych  przez  Jima
    Meyeringa.  Autorytatywn  dokumentacj jest obecnie dokumentacja w
    formacie info; strony man nie s ju rozwijane i  aktualizowane.
    Franc,ois Pinard wykonal wstpn konwersj do formatu Texinfo. Karl Berry
    wykonal indeksy, troch reorganizacji i edycji wynikow.  Richard
    Stallman wniosl swoj zwykly nieoceniony wgld w calo procesu.

ZAWARTO PAKIETU

    Obecnie pakiet narzdzi plikowych GNU zawiera kilkanacie programow:

  Listowanie zawartoci katalog'ow
      ls     lista zawartoci katalogu
      dir     ls krotko
      vdir    rozgadane ls
      dircolors  ustawienie kolorow dla ls, itd.

  Podstawowe operacje
      cp     kopiuje pliki
      dd     konwertuje i kopiuje plik
      install   kopiuje pliki i ustawia atrybuty
      mv     przesuwa pliki/zmienia nazwy
      rm     usuwa pliki lub katalogi
      shred    bezpieczniejsze usuwanie plikow

  Specjalne typy plik'ow
    Niej  wymienione  polecenia  tworz  pliki  specjalnych typow. (W
    szczegolnoci `rmdir' usuwa katalogi, bdce jednym ze specjalnych typow
    plikow.)

    Mimo, e uniksopodobne systemy operacyjne maj znacznie mniej specjalnych
    typow plikow ni inne, nie wszystko moe by traktowane wylcznie jako
    niezronicowany strumie bajtow "zwyklych plikow". Na przyklad, podczas
    tworzenia lub usuwania pliku, system musi odnotowa t informacj, co
    czyni w "katalogu" -- specjalnym rodzaju pliku. Mona czyta katalogi tak
    jak zwykle pliki, jeli kto jest ciekaw, jednak system do wykonania
    swojej roboty musi narzuci struktur, pewne uporzdkowanie bajtow takiego
    pliku. Dlatego jest to "specjalny" typ pliku.

    Oprocz katalogow, inne typy plikow specjalnych obejmuj potoki nazwane
    (FIFO), dowizania symboliczne, gniazda i tak zwane "pliki specjalne".
      ln     tworzy dowizania (links) midzy plikami
      mkdir    tworzy katalogi
      mkfifo   tworzy FIFO (potoki nazwane)
      mknod    tworzy blokowe lub znakowe pliki specjalne
      rmdir    usuwa puste katalogi

  Zmiana atrybut'ow pliku
    Plik to nie tylko jego zawarto, nazwa i typ pliku (zobacz `Specjalne
    typy plikow'). Plik ma take wlaciciela (id uytkownika), grup (id
    grupy), prawa (co moe zrobi z plikiem jego wlaciciel, co mog czlonkowie
    grupy a co wszyscy inni), rone znaczniki czasu (timestamps) i inne
    dane.  Zbiorczo, nazywamy je "atrybutami" pliku. Ponisze polecenia
    zmieniaj atrybuty pliku.
      chown    zmienia wlaciciela i grup pliku
      chgrp    zmienia grup pliku
      chmod    zmienia prawa dostpu do pliku
      touch    zmienia znaczniki czasu pliku

  Zajto dysku
    aden dysk nie pomieci nieskoczonej iloci danych. Ponisze polecenia
    podaj, jak bardzo zajte lub dostpne jest miejsce na dyskach. (Nie ma to
    nic wspolnego z tym, ile pamici g/l'ownej, tj. RAM, uywa dany program
    podczas pracy; w tym celu potrzebujemy `ps', `pstat' lub `swap' albo
    jakiego podobnego polecenia.)
      df     raport zajtoci dysku dla systemow plikow
      du     szacunkowe zuycie miejsca przez plik
      sync    synchronizuje pami i dysk

OPCJE WSP'OLNE

    Pewne opcje dostpne s we wszystkich opisywanych programach (naprawd
    powinien je przyjmowa kady z programow GNU).

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i list wszystkich
       dostpnych opcji, pomylnie koczy dzialanie.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i pomylnie koczy dzialanie.

    Zobacz te w niektorych programach:
       Opcje kopii zapasowych: -b -S -V
       Rozmiar bloku:     BLOCK_SIZE i --block-size
       Katalog docelowy:    --target-directory

OPCJE KOPII ZAPASOWYCH

    Niektore z programow GNU (co najmniej `cp', `install', `ln' i `mv')
    opcjonalnie tworz kopie zapasowe plikow przed zapisaniem ich nowych
    wersji. Opcje te steruj szczegolami robienia kopii. S one take krotko
    wzmiankowane w opisach konkretnych programow.

    -b metoda
    --backup[=metoda]
       Tworzy kopi zapasow kadego pliku, ktory inaczej bylby nadpisany
       lub usunity. Bez uycia tej opcji wersje pierwotne s niszczone.
       Posluguje si zadan metod do okrelenia typu kopii zapasowych,
       jakie maj by wykonywane. Gdy opcja ta jest uywana bez okrelenia
       metody,  do  uywana  jest  warto  zmiennej  rodowiskowej
       VERSION_CONTROL. A jeli ta zmienna nie jest ustawiona, to
       domylnym typem kopii zapasowej jest `existing'.

       Opcja ta odpowiada zmiennej `version-control' Emacsa: uywane s
       te same wartoci dla metody tworzenia kopii. Opcje te rozpoznaj
       take bardziej opisowe synonimy. Prawidlowe wartoci to (unikalne
       skroty s dopuszczalne):

       none, off
           Nigdy nie tworzy kopii zapasowych.

       t, numbered
           Zawsze tworzy numerowane kopie zapasowe.

       nil, existing
           Tworzy numerowane kopie zapasowe plikow, ktore ju je maj,
           zwykle kopie dla reszty.

       never, simple
           Robi zawsze zwykle kopie zapasowe. Zauwa, prosz, e
           `never' nie powinno by mylone z `none'.

    -S przyr_kopii
    --suffix przyr_kopii
       Dodaje przyrostek przyr_kopii do nazwy kadego pliku kopii
       zapasowej wykonanego za pomoc -b. Jeli opcja ta nie zostanie
       podana,  to  uyta  zostanie  warto  zmiennej  rodowiskowej
       SIMPLE_BACKUP_SUFFIX.  Jeli ona rownie nie jest okrelona, to
       uyty zostanie domylny znak `~', jak w Emacsie.

    --version-control=metoda
       Opcja ta jest przestarzala i w przyszlych wydaniach zostanie
       usunita. Zostala zastpiona przez --backup.

ROZMIAR BLOKU

    Niektore z programow GNU (co najmniej `df', `du' i `ls') wywietlaj
    wielkoci plikow w "blokach". Moesz dopasowa rozmiar bloku by uczytelni
    rozmiary plikow. Rozmiar bloku do wywietlania jest niezaleny od
    rozmiaru bloku jakiegokolwiek systemu plikow.

    Normalnie wywietlane zajtoci dysku zaokrglane s w gor, ilo wolnego
    miejsca w dol, a inne rozmiary do najbliszego bloku, z polowkami
    zaokrglanymi do liczb parzystych.

    Domylny rozmiar bloku wybierany jest przez  sprawdzenie  kolejno
    poniszych zmiennych rodowiska; pierwsza, ktora jest ustawiona okrela
    rozmiar bloku.

    DF_BLOCK_SIZE
       Okrela domylny rozmiar bloku dla polecenia `df'. Podobnie,
       DU_BLOCK_SIZE okrela wielko domyln dla `du', za LS_BLOCK_SIZE'
       dla `ls'.

    BLOCK_SIZE
       Okrela domylny rozmiar bloku dla wszystkich trzech polece, jeli
       nie  s  ustawione wymienione wyej zmienne specyficzne dla
       poszczegolnych polece.

    POSIXLY_CORRECT
       Jeeli nie jest ustawiona ani zmienna polecenie_BLOCK_SIZE ani te
       BLOCK_SIZE, ale ta zmienna jest ustawiona, to domyln wartoci
       bloku jest 512.

    Jeli nie jest ustawiona adna z powyszych zmiennych rodowiskowych, to
    obecnie domylny rozmiar bloku wynosi 1024 bajty, lecz liczba ta moe w
    przyszloci si zmieni.

    Rozmiaru bloku moe opisywa dodatnia liczba calkowita, okrelajca liczb
    bajtow bloku, bd jeden z napisow human-readable lub si, wybierajcy
    format w postaci czytelnej dla czlowieka.

    W przypadku formatow czytelnych dla czlowieka wywietlane rozmiary
    koczone  s  liter  przyrostka  potgi,  jak  `M' dla megabajtow.
    BLOCK_SIZE=human-readable posluguje si potgami 1024; `M'  oznacza
    1,048,576 bajtow. BLOCK_SIZE=si jest podobne, ale uywa potg 1000; `M'
    oznacza tu 1,000,000 bajtow.  (SI, Midzynarodowy System Jednostek,
    definiuje wymienione przyrostki kolejnych potg liczby 1000.)

    Calkowity rozmiar bloku moe by zakoczony liter okrelajc wielokrotno
    tego rozmiaru. Przy uyciu tej notacji, litery rozmiarow normalnie
    oznaczaj potgi 1024, i moe po nich wystpi opcjonalna litera `B' dla
    oznaczenia "bajtow"; ale jeeli po literze rozmiaru wystpuje `D' ("bajty
    dziesitnie"), oznacza to potgi 1000. Na przyklad, `BLOCK_SIZE=4MB' jest
    rownowane `BLOCK_SIZE=4194304', a `BLOCK_SIZE=4MD' jest  rownowane
    `BLOCK_SIZE=4000000'.

    Zdefiniowane s ponisze litery. Bardzo wielkie rozmiary, jak `1Y' mog by
    odrzucone przez twoj komputer z powodu ogranicze jego arytmetyki.

    k   kilo: 2^10 = 1024 dla `human-readable' lub 10^3 = 1000 dla `si'.

    M   Mega: 2^20 = 1,048,576 lub 10^6 = 1,000,000.

    G   Giga: 2^30 = 1,073,741,824 lub 10^9 = 1,000,000,000.

    T   Tera: 2^40 = 1,099,511,627,776 lub 10^12 = 1,000,000,000,000.

    P   Peta:  2^50  =  1,125,899,906,842,624  lub  10^15  =
       1,000,000,000,000,000.

    E   Exa:  2^60  =  1,152,921,504,606,846,976  lub  10^18  =
       1,000,000,000,000,000,000.

    Z   Zetta: 2^70 = 1,180,591,620,717,411,303,424  lub  10^21  =
       1,000,000,000,000,000,000,000.

    Y   Yotta: 2^80 = 1,208,925,819,614,629,174,706,176 lub 10^24 =
       1,000,000,000,000,000,000,000,000.

       Domylne rozmiary blokow mog by uniewaniane przez jawne uycie
       opcji  --block-size=rozmiar.  Opcja -k lub -kilobytes jest
       rownowana --block-size=1k, co jest ustawieniem domylnym, chyba e
       ustawiono zmienn rodowiskow POSIXLY_CORRECT.  Opcja -h lub
       --human-readable jest rownowana  --block-size=human-readable.
       Opcja -H lub -si jest rownowana --block-size=si.

KATALOG DOCELOWY

    Niektore programy GNU (co najmniej `cp', `install', `ln' i `mv')
    pozwalaj na okrelenie katalogu docelowego przez t opcj:

    --target-directory=KATALOG
       Okrela KATALOG docelowy.

       Interfejs wikszoci programow przewiduje, e po przetworzeniu
       opcji  i  skoczonej  liczby  (moe by to zero) argumentow
       stalopozycyjnych, pozostala lista argumentow powinna by albo
       pusta albo by list pozycji (zwykle plikow), ktore bd identycznie
       traktowane. Program xargs(1) zaprojektowano do pracy z tak
       konwencj.

       Polecenia z rodziny mv s niezwyczajne przez to, e pobieraj
       zmienn liczb argumentow, specjalnie traktujc ostatni z nich
       (czyli katalog docelowy). Powoduje to, e wykonanie niektorych
       operacji nie jest banalne, np., "przesu wszystkie pliki std do
       ../d/", gdy `mv * ../d/' moe wyczerpa przestrze argumentow
       [bdzie ich zbyt wiele na moliwo rozwinicia znaku `*' przez
       powlok]. Z kolei `ls | xargs ...' nie daje czystego sposobu na
       okrelenie dodatkowego, kocowego argumentu dla kadego wywolania
       odpowiedniego  polecenia. (Da si to zrobi przez polecenie
       powloki, ale wymaga to wicej ludzkiej pracy i wysilku umyslowego
       ni powinno.)

       Opcja --target-directory pozwala programom cp, install, ln i mv
       na wygodne uytkowanie z xargs. Na przyklad, mona przesun pliki z
       biecego katalogu do rownoleglego katalogu `d' w ten sposob
       (jednak, nie przesuwa to plikow o nazwach rozpoczynajcych si
       `.')

         ls | xargs mv --target-directory=../d

       Korzystajc z programu find w wersji GNU, mona przesun wszystkie
       pliki takim poleceniem:

         find . -mindepth 1 -maxdepth 1 \
           | xargs mv --target-directory=../d

       Zawiedzie ono jednak, jeeli w biecym katalogu nie ma adnych
       plikow lub ktory z plikow ma nazw zawierajc znak nowej linii.
       Poniszy przyklad usuwa te ograniczenia i wymaga rownoczenie GNU
       find i GNU xargs:

         find . -mindepth 1 -maxdepth 1 -print0 \
           | xargs --null --no-run-if-empty  \
               mv --target-directory=../d

PRAWA PLIKU

    Kady z plikow posiada zestaw "praw dostpu" kontrolujcych rodzaje
    dostpu, jakie maj do niego uytkownicy. Prawa dla pliku s rownie
    nazywane  jego  "trybem  dostpu". Mog by przedstawiane w formie
    symbolicznej lub jako liczba osemkowa.

  Struktura praw pliku
    Istniej trzy rodzaje praw, jakie w stosunku do pliku moe posiada
    uytkownik:

      1. prawo do odczytu pliku. Dla katalogow oznacza ono prawo do
       przegldania (listowania) zawartoci danego katalogu.

      2. prawo do zapisu (zmiany) pliku. Dla katalogow oznacza ono prawo
       do tworzenia i usuwania plikow w danym katalogu.

      3. prawo do wykonywania pliku (uruchomienia go jako programu). Dla
       katalogow oznacza ono prawo dostpu do plikow w danym katalogu.

    Istniej trzy kategorie uytkownikow, ktorzy mog mie rone prawa do
    wykonywania dowolnej z powyszych czynnoci dla pliku:

      1. wlaciciel pliku

      2. inni uytkownicy nalecy do grupy pliku

      3. wszyscy inni uytkownicy systemu

    Wlaciciel i grupa przypisywane s plikom podczas ich tworzenia. Zwykle
    wlacicielem jest biecy uytkownik, a grup jest grupa katalogu, w ktorym
    znajduje si plik, ale moe by ronie w zalenoci od systemu operacyjnego,
    systemu plikow, w ktorym jest tworzony plik i sposobu jego tworzenia.
    Moesz zmieni wlaciciela i grup pliku przy pomocy polece chown i chgrp.

    Oprocz wymienionych powyej trzech zestawow trzech uprawnie prawa pliku
    zawieraj trzy specjalne skladniki, dzialajce jedynie w odniesieniu do
    plikow  wykonywalnych  (programow) oraz, na niektorych systemach,
    katalogow:

      1. podczas wykonywania ustaw efektywny identyfikator uytkownika
       procesu na identyfikator wlaciciela pliku (zwany bitem "setuid",
       od "set user id"). Nie dziala na katalogach.

      2. podczas wykonywania ustaw efektywny identyfikator grupy procesu
       na identyfikator grupy pliku (zwany bitem "setgid", od "set
       group id"). Na niektorych systemach, zastosowany do katalogu
       ustawia dla plikow w nim tworzonych grup danego katalogu, bez
       wzgldu na grup uytkownika, ktory je tworzy.

      3. zachowaj tekst programu na urzdzeniu buforujcym (swap), tak by
       ladowal si szybciej przy uruchomieniu (zwany "sticky bit",
       "bitem lepkim" lub "bitem ochrony"). Na niektorych systemach,
       zastosowany do katalogu zabrania uytkownikom usuwania w nim
       innych plikow poza wlasnymi; nazywane jest to ustawianiem
       katalogu "tylko-do-dodawania" ("append-only").

  Tryby symboliczne
    "Tryby symboliczne" pokazuj zmiany praw do plikow jako operacje na
    jednoznakowych symbolach. Pozwalaj na zmian wszystkich lub wybranych
    czci praw plikow, opcjonalnie w oparciu o ich uprzednie wartoci i by
    moe rownie o aktualne ustawienie umask (zobacz Umask i ochrona).
    Formatem trybow symbolicznych jest:

       [ugoa...][[+-=][rwxXstugo...]...][,...]

    Ponisze sekcje opisuj operatory i inne szczegoly dotyczce trybow
    symbolicznych.

  Ustawianie praw dostpu
    Podstawowymi operacjami symbolicznymi na prawach pliku s dodawanie,
    usuwanie i ustawianie prawa, jakie maj pewni uytkownicy do czytania,
    zapisu i wykonywania pliku. Operacje te maj nastpujcy format:

       uytkownicy operacja prawa

    Spacje pomidzy powyszymi trzema czciami  pokazano  wylcznie  dla
    czytelnoci; tryby symboliczne nie mog zawiera spacji.

    Cz uytkownicy mowi, jakim uytkownikom zmieniany jest dostp do pliku.
    Sklada si z jednej lub wicej liter (moe te by pusta; zobacz `Umask i
    ochrona', gdzie znajdziesz opis, co wowczas si dzieje). Kiedy podano
    wicej ni jedn z tych liter, ich kolejno nie ma znaczenia.

      u   (user) uytkownik, ktory jest wlacicielem pliku

      g   (group) inni uytkownicy nalecy do grupy pliku

      o   (other) inni uytkownicy systemu;

      a   (all) wszyscy uytkownicy; to samo co ugo.

    Cz operacja mowi, jak zmieni zadanym uytkownikom prawa dostpu do pliku,
    i jest jednym z nastpujcych symboli:

      +   dodaje  prawa  do dowolnych praw pliku, jakie maj ju
         uytkownicy. Nastpuje uzupelnienie ju posiadanych praw o
         podane.

      -   usuwa prawa sporod dowolnych praw pliku, jakie maj ju
         uytkownicy.

      =   ustawia podane prawa jako jedyne prawa pliku, jakie powinni
         mie do niego uytkownicy. Usuwa ewentualne uprzednie prawa.

    Cz prawa mowi, jaki rodzaj dostpu do pliku powinien zosta zmieniony;
    jest to zero lub wicej poniszych liter. tak jak w przypadku czci
    uytkownicy, kolejno liter, jeli jest wicej ni jedna, nie ma znaczenia.
    Pominicie czci prawa przydatne jest tylko z operacj `=', gdzie nie daje
    ona uytkownikom adnego dostpu do pliku.

      r   prawo do odczytu (read) pliku

      w   prawo do zapisu (write) pliku

      x   prawo do wykonywania (execution) pliku

    Na przyklad, aby odebra kademu prawo do odczytu i zapisu pliku, ale nie
    do jego wykonywania, poslu si:
      a=rw
    Usunicie prawa zapisu dla wszystkich uytkownikow innych ni wlaciciel
    pliku mona zrealizowa przez:
      go-w
    Powysze polecenie nie zmieni dostpu, jaki ma do pliku jego wlaciciel,
    nie nie ma te wplywu na to, czy inni uytkownicy mog czyta bd wykonywa
    plik.

    Chcc nie da nikomu poza wlacicielem pliku adnych praw do niego, moesz
    posluy si podanym poniej trybem. Inni uytkownicy mog nadal usun plik,
    jeeli maj prawo zapisu w katalogu, w ktorym si on znajduje.
      go=
    Innym sposobem okrelenia tego samego jest:
      og-rxw

  Kopiowanie istniejcych praw
    Moesz ustali prawa pliku w oparciu o jego prawa ju istniejce. By to
    zrobi wystarczy zamiast uywania `r', `w' czy `x' po operatorze uy liter
    `u', `g' lub `o'. Na przyklad tryb
      o+g
    dodaje prawa dla uytkownikow, ktorzy nale do grupy pliku do praw, jakie
    posiadaj inni uytkownicy pliku. Zatem, jeli plik pocztkowo mial tryb
    644 (`rw-rw-r--'), to powysze dopisanie zmieni mu tryb na 666 (`rw-rw-
    rw-'). Jeeli tryb pocztkowo mial tryb 741 (`rwxr----x'), to nastpi
    zmiana  na  tryb 745 (`rwxr--r-x'). Operacje `-' i `=' dzialaj
    analogicznie.

  Zmiana praw specjalnych
    Oprocz zmiany praw odczytu, zapisu i wykonywania pliku, moesz zmieni
    take  jego prawa specjalne.  W podsekcji `Struktura praw pliku'
    znajdziesz ich krotki opis.

    W celu zmiany prawa pliku ustawiajcego identyfikator uytkownika przy
    wykonaniu poslu si liter u w czci uytkownicy trybu symbolicznego oraz s
    w czci prawa.

    W celu zmiany prawa pliku ustawiajcego identyfikator grupy przy
    wykonaniu poslu si liter g w czci uytkownicy trybu symbolicznego oraz s
    w czci prawa.

    W celu zmiany prawa pliku decydujcego o pozostawieniu tekstu programu
    na urzdzeniu wymiany (swap), poslu si liter o w czci uytkownicy trybu
    symbolicznego oraz t w czci prawa.

    Na przyklad, chcc doda prawo ustawiania ID uytkownika dla programu,
    moesz uy trybu
      u+s
    Usun mu zarowno prawo ustawiania ID uytkownika jak i grupy, moesz
    trybem:
      ug-s
    Uycie trybu
      o+t
    spowoduje z kolei zachowanie programu na urzdzeniu wymiany.

    Pamitaj, e prawa specjalne dzialaj tylko w odniesieniu do plikow
    wykonywalnych,  plus, na niektorych systemach, katalogach (w tym
    przypadku maj inne znaczenie; patrz `Struktura praw pliku'). Uycie `a'
    w  czci  uytkownicy trybu symbolicznego nie powoduje zmian praw
    specjalnych; zatem,
      a+s
    nic nie robi. Musisz uy jawnie `u', `g' lub `o' by zmieni prawa
    specjalne. Rownie kombinacje `u+t', `g+t' i `o+s' nic nie robi.

    Operator `=' niezbyt si przydaje przy prawach specjalnych; na przyklad,
    tryb:
      o=t
    spowoduje zachowanie pliku na urzdzeniu wymiany, ale rownoczenie usunie
    wszystkie prawa odczytu, zapisu i wykonania, ktore mogli mie wczeniej
    uytkownicy nie nalecy do grupy pliku.

  Warunkowa wykonywalno
    Istnieje jeszcze jeden specjalny typ praw symbolicznych; jeli uyjesz X
    zamiast x, to prawo wykonywania jest zmieniane tylko wtedy, gdy plik ma
    ju prawo wykonywania lub jest to katalog. Zmienia on prawa wykonywania
    dla katalogow nawet, jeli uprzednio nie mialy ustawionego adnego prawa
    wykonywania.

    Na przyklad, ten tryb:
      a+X
    daje wszystkim uytkownikom prawo wykonywania plikow (lub przeszukiwania
    katalogow) jeli kto ju wczeniej je posiadal.

  Dokonywanie wielu zmian
    Format trybow symbolicznych jest faktycznie bardziej zloony, ni opisano
    to powyej (zobacz `Ustawianie praw dostpu'). Umoliwia on dwa sposoby
    dokonywania wielu zmian w prawach plikow.

    Sposob pierwszy polega na wielokrotnym okreleniu czci operacja i prawo
    po czci uytkownicy trybu symbolicznego.

    Na przyklad, tryb:
      og+rX-w
    daje uytkownikom innym ni wlaciciel pliku prawo odczytu oraz, jeli jest
    to katalog lub kto ju ma prawo wykonywania tego pliku, daje im prawo
    wykonywania; rownoczenie odbiera im prawo zapisu tego pliku. Nie ma to
    wplywu na prawa, jakie posiada do niego wlaciciel pliku. Powyszy tryb
    jest rownowanikiem dwu trybow:
      og+rX
      og-w

    Drugi sposob dokonywania wielu zmian polega na okreleniu wicej ni
    jednego prostego trybu symbolicznego, oddzielonego od poprzedniego
    przecinkiem. Na przyklad, ten tryb:
      a+r,go-w
    nadaje kademu prawo do odczytu pliku i usuwa prawo zapisu wszystkim
    uytkownikom oprocz jego wlaciciela. Inny przyklad:
      u=rwx,g=rx,o=
    ustawia  wprost  wszystkie  nie-specjalne prawa pliku. (Nie daje
    uytkownikom spoza grupy w ogole adnych praw do pliku.)

    Opisane dwie metody mog by ze sob lczone. Ten tryb
      a+r,g+x-w
    daje wszystkim uytkownikom prawo odczytu pliku, uytkownikom nalecym do
    grupy pliku rownie prawo jego wykonywania, ale bez prawa zapisu.
    Powyszy tryb mona zapisa na kilka ronych sposobow; innym sposobem jest:
      u+r,g+rx,o+r,g-w

  Umask i ochrona
    Jeli w trybie symbolicznym pominito cz okrelajc uytkownikow, to
    domylnie jest ona przyjmowana za `a' (dotyczy wszystkich uytkownikow),
    z wyjtkiem tego, e prawa ustawione w zmiennej systemowej umask nie s
    zmieniane. Warto umask mona zmieni poslugujc si poleceniem umask. Warto
    domylna tej zmiennej jest rona dla ronych systemow.

    Pominicie czci uytkownicy trybu symbolicznego nie jest na ogol uyteczne
    przy operacjach innych ni `+'. Przydaje si przy `+', gdy pozwala na
    uycie `umask' jako latwo dostosowywalnej ochrony przeciw rozdawaniu
    wikszych praw do plikow ni faktycznie zamierzasz.

    Na przyklad, jeli `umask' ma warto 2, co usuwa prawa zapisu dla
    uytkownikow nie nalecych do grupy pliku, to tryb:
      +w
    dodaje prawo zapisu do pliku jego wlacicielowi i innym uytkownikom
    nalecym do grupy pliku, ale nie pozostalym uytkownikom. Inaczej jest w
    przypadku trybu:
      a+w
    ignoruje on `umask' i daje prawo zapisu do pliku wszystkim uytkownikom.

  Tryby liczbowe
    Prawa pliku s wewntrznie zapisywane jako liczby calkowite. Zamiast
    podawa tryb symbolicznie, moesz poda liczb osemkow (o podstawie ukladu
    rownej 8), odpowiadajc wewntrznej reprezentacji nowego trybu.  Liczba
    ta jest zawsze interpretowana jako osemkowa; nie musisz dodawa wiodcego
    0, tak jak w C. Tryb 0055 jest tym samym, co tryb 55.

    Tryb liczbowy jest zwykle krotszy w zapisie ni odpowiadajcy mu tryb
    symboliczny, ale jego ograniczeniem jest to, e nie moesz przy jego
    okrelaniu korzysta z poprzednich praw pliku; moesz jedynie ustawia je
    bezwzgldnie.

    Na wikszoci systemow prawa nadane uytkownikowi, innym uytkownikom grupy
    pliku i pozostalym uytkownikom spoza grupy s przechowywane jako trojki
    bitow, kada przedstawiana przez jedn cyfr osemkow.  Uklad bitow,
    poczynajc od najmniejszej wartoci, pokazano poniej:

    Warto trybu Odpowiadajce mu prawo

           Pozostali uytkownicy spoza grupy pliku:
        1   wykonanie (x)
        2   zapis (w)
        4   odczyt (r)

           Inni uytkownicy nalecy do grupy pliku:
       10   wykonanie (x)
       20   zapis (w)
       40   odczyt (r)

           Wlaciciel pliku:
       100   wykonanie (x)
       200   zapis (w)
       400   odczyt (r)

           Prawa specjalne:
      1000   zachowaj obraz na urzdzeniu wymiany
      2000   ustaw ID grupy przy wykonaniu
      4000   ustaw ID uytkownika przy wykonaniu

    Na przyklad, tryb liczbowy 4755 odpowiada trybowi  symbolicznemu
    `u=rwxs,go=rx', za tryb 664 trybowi `ug=rw,o=r'. Numeryczny tryb 0
    odpowiada symbolicznemu `ugo='.

FORMATY WPROWADZANIA DATY

    Ta sekcja opisuje tekstowe postaci daty akceptowane przez programy GNU.
    S to lacuchy znakowe, ktore moesz, jako uytkownik, poda jako argumenty
    ronych programow. Nie jest tu opisany interfejs C (poprzez funkcj
    getdate).

    Mimo, e opisywana skladnia daty umoliwia przedstawienie dowolnej daty
    od roku zerowego naszej ery, to liczby calkowite komputera nie s
    wystarczajco  due  dla  takich (wzgldnie) dlugich okresow czasu.
    Najwczeniejsz dat jaka jest dozwolona semantycznie  w  systemach
    uniksowych jest polnoc 1 stycznia 1970 czasu uniwersalnego (UTC).

  Og'olna sk/ladnia daty
    "Data"  jest lacuchem znakowym (moe by pusty) zawierajcym wiele
    elementow rozdzielonych bialymi znakami. Bialy znak moe by pominity
    jeli nie spowoduje to niejednoznacznoci. Pusty lacuch oznacza pocztek
    dzisiejszego dnia (tj.polnoc). Kolejno elementow jest nieistotna.
    Lacuch daty moe zawiera wiele ronych odmian elementow:
      * dat kalendarzow
      * czas dnia (godzin)
      * stref czasow
      * dzie tygodnia
      * element wzgldny
      * czyste liczby
    Opiszemy poniej po kolei kady z typow elementu daty.

    W  wikszoci  kontekstow  kilka liczb moe by zapisanych slownie.
    Najbardziej przydaje si to do okrelania elementow dnia tygodnia lub
    elementow wzgldnych (patrz poniej). Oto lista: `first' (pierwszy) dla
    1, `next' (nastpny) dla 2, `third' (trzeci) dla 3, `fourth' (czwarty)
    dla 4, `fifth' dla 5, `sixth' dla 6, `seventh' dla 7, `eighth' dla 8,
    `ninth' dla 9, `tenth' dla 10, `eleventh' dla 11 i `twelfth' dla 12.
    Rownie, `last' (ostatni) oznaczajcy dokladnie -1.

    Kiedy w ten sposob zapisywany jest miesic, wci traktowany jest tak,
    jakby zostal zapisany liczbowo, zamiast potraktowania w sposob "w pelni
    zgodny z wymow"; zmienia to dozwolone lacuchy.

    Wielko liter w datach jest calkowicie ignorowana. Pomidzy nawiasami
    okrglymi mona umieszcza komentarze, poki zawarte nawiasy s poprawnie
    zagniedone. Mylniki, po ktorych nie wystpuj cyfry s obecnie ignorowane.
    Wiodce zera w liczbach s ignorowane.

  Zapis daty kalendarzowej
    "Zapis daty kalendarzowej" okrela dzie roku. Podawany jest rozmaicie, w
    zalenoci od tego, czy miesic okrelono liczbowo czy slownie. Wszystkie
    te lacuchy okrelaj t sam dat kalendarzow:
      1970-09-17      # ISO 8601.
      70-9-17       # zalo 19xx dla 69 do 99, 20xx dla 00 do 68.
      70-09-17       # wiodce zera s ignorowane.
      9/17/72       # powszechny zapis amerykaski.
      24 September 1972
      24 Sept 72      # wrzesie (September) ma specjalny skrot.
      24 Sep 72      # zawsze dozwolone trzyliterowe skroty.
      Sep 24, 1972
      24-sep-72
      24sep72
    Mona te omin rok. W takim przypadku, uywany jest ostatnio okrelony rok,
    lub rok biecy, jeli nie okrelono adnego. Na przyklad:
      9/17
      sep 17
    A oto reguly...

    Dla miesicy podanych liczbowo dozwolony jest format liczbowy ISO 8601
    postaci `ROK-MIESIC-DZIE', gdzie ROK jest dowoln liczb calkowit, MIESIC
    jest liczb od 01 do 12, za DZIE jest liczb od 01 do 31. Jeli liczba
    jest mniejsza ni dziesi to musi by zapisana z zerem wiodcym. Jeeli ROK
    jest wynosi 68 lub mniej, to dodawane jest do niego 2000; w przeciwnym
    razie, jeli ROK jest mniejszy od 100, to jest do niego dodawane 1900.
    Akceptowana jest konstrukcja postaci `MIESIC/DZIE/ROK', popularna w
    Stanach Zjednoczonych. Rownie `MIESIC/DZIE', z pominiciem roku.

    Miesice slownie mog by zapisane w pelnej formie: `January' (stycze),
    `February' (luty), `March' (marzec), `April' (kwiecie), `May' (maj),
    `June' (czerwiec), `July' (lipiec), `August' (sierpie), `September'
    (wrzesie), `October' (padziernik), `November' (listopad) lub `December'
    (grudzie). Slowne okrelenia miesicy mog by skracane do pierwszych
    trzech liter, z moliwym dodaniem kropki koczcej skrot. Dozwolony jest
    rownie zapis `Sept' zamiast `September'.

    Przy slownym zapisie miesicy data kalendarzowa moe by podana na jeden z
    poniszych sposobow:
      DZIE MIESIC ROK
      DZIE MIESIC
      MIESIC DZIE ROK
      DZIE-MIESIC-ROK
    Albo, pomijajc rok:
      MIESIC DZIE

  Zapis czasu (godziny)
    "Zapis czasu" w lacuchach daty okrela czas (godzin) zadanego dnia. Oto
    kilka przykladow, oznaczajcych t sam godzin:
      20:02:0
      20:02
      8:02pm
      20:02-0500   # w strefie EST (Eastern US Standard Time)
    Ogolniej, czas moe zosta podany jako `GODZINA:MINUTA:SEKUNDA', gdzie
    GODZINA jest liczb od 0 do 23, MINUTA liczb od 0 do 59, za SEKUNDA
    liczb od 0 do 59. Czlon `:SEKUNDA' mona pomin, jest on wowczas
    przyjmowany jako zero.

    Jeli po okreleniu czasu wystpuje `am' lub `pm' (lub `a.m.' czy `p.m.'),
    to GODZINA ograniczona jest do zakresu od 1 do 12 a `:MINUTA' moe by
    pominita (przyjmowana za zero). `am' wskazuje na pierwsz polow dnia,
    `pm' na drug polow. W tej notacji, godzina 12 poprzedza godzin 1:
    polnoc jest zapisywana jako `12am', za poludnie jako `12pm'.

    Po zapisie czasu moe rownie wystpi okrelenie korekty z uwagi na stref
    czasow. Jest ono wyraane jako `ZGGMM', gdzie Z jest znakiem `+' lub
    `-', GG jest liczb godzin ronicy dla strefy a MM liczb minut. Podanie
    w ten sposob strefy czasowej wymusza interpretacj podanego czasu
    wzgldem  czasu uniwersalnego (UTC - Coordinated Universal Time),
    uniewaniajc wczeniejsze okrelenia strefy czasowej czy lokalnej strefy
    czasowej. Cz opisujca MINUTY w okreleniu czasu nie moe by pomijana,
    jeli uywana jest korekta z uwagi na stref czasow. Jest to jedyny sposob
    okrelania korekty strefy czasowej o ulamkowe czci godziny.

    Mona poda korekt `am'/`pm' albo korekt z uwagi na stref czasow, ale nie
    obie jednoczenie.

  Strefa czasowa
    Element typu "strefa czasowa" okrela midzynarodow stref  czasow,
    wskazywan przez niewielki zestaw liter. S one obslugiwane w celu
    zachowania wstecznej zgodnoci. Ich uywanie nie jest jednake zalecane,
    gdy praktycznie s one dwuznaczne: na przyklad, skrot `EST' posiada inne
    znaczenie w Australii, a inne w Stanach Zjednoczonych. Zawarte w nim
    kropki s ignorowane. Wojskowe miana stref czasowych uywaj pojedynczych
    liter. Obecnie jako pozycje typu strefa czasowa mog by przedstawiane
    wylcznie strefy o przesuniciu o calkowit liczb godzin. W poprzedniej
    sekcji znajdziesz opis precyzyjniejszego sterowania korekt z uwagi na
    stref czasow.

    Poniej podano wiele stref czasowych (z wylczeniem stref "czasow
    letnich"), uporzdkowanych wedlug przesunicia w czasie (parametr GODZINA
    strefy).

    -1200 `Y' wojskowo.

    -1100 `X' wojskowo.

    -1000 `W' wojskowo.

    -0900 `V' wojskowo.

    -0800 `PST' dla amerykaskiej strefy Pacific Standard, za `U' wojskowo.

    -0700 `MST'  dla  amerykaskiej strefy Mountain Standard, za `T'
       wojskowo.

    -0600 `CST' dla amerykaskiej strefy Central Standard, za `S' wojskowo.

    -0500 `EST' dla amerykaskiej strefy Eastern Standard, za `R' wojskowo.

    -0400 `AST' dla amerykaskiej strefy Atlantic Standard,  za  `Q'
       wojskowo.

    -0300 `P' wojskowo.

    -0200 `O' wojskowo.

    -0100 `N' wojskowo.

    +0000 `GMT' dla redniego czasu Greenwich (Greenwich Mean), `UT' dla
       czasu uniwersalnego, `UTC' dla Coordinated Universal, `WET' dla
       czasu zachodnioeuropejskiego (Western European), za `Z' dla ISO
       8601 i zapisu wojskowego.

    +0100 `A' wojskowo, `CET' dla czasu rodkowoeuropejskiego (Central
       European), `MET' dla Midden Europesche Tijd (holenderski), and
       `MEZ' dla Mittel-Europa"ische Zeit (Niemcy).

    +0200 `B' wojskowo, za `EET' dla wschodnioeuropejskiego (Eastern
       European).

    +0300 `C' wojskowo.

    +0400 `D' wojskowo.

    +0500 `E' wojskowo.

    +0600 `F' wojskowo.

    +0700 `G' wojskowo.

    +0800 `H' wojskowo.

    +0900 `I' wojskowo, za `JST' dla strefy japoskiej (Japan Standard).

    +1000 `GST' dla amerykaskiej strefy Guam (Guam Standard), za `K'
       wojskowo.

    +1100 `L' wojskowo.

    +1200 `M' wojskowo, za `NZST' dla strefy nowozelandzkiej (New Zealand
       Standard).

    Istnieje  wiele stref czasowych wynikajcych z oszczdzania wiatla
    dziennego ("czas letni", strefy DST - daylight-saving time). Rownie
    umieszczajc po okreleniu strefy zwyklej lacuch `DTS' jako odrbne slowo
    (tj. oddzielone bialymi znakami), mona poda odpowiedni stref czasow
    oszczdzania energii.

    -0700 `PDT' dla amerykaskiej strefy Pacific Daylight.

    -0600 `MDT' dla amerykaskiej strefy dla Mountain Daylight.

    -0500 `CDT' dla amerykaskiej strefy Central Daylight.

    -0400 `EDT' dla amerykaskiej strefy Eastern Daylight.

    -0300 `ADT' dla amerykaskiej strefy Atlantic Daylight.

    +0100 `BST' dla brytyjskiego czasu letniego (British Summer) oraz
       `WEST' dla zachodnioeuropejskiego czasu  letniego  (Western
       European Summer).

    +0200 `CEST' dla rodkowoeuropejskiego czasu letniego (Central European
       Summer), `MEST' dla Midden Europesche S. Tijd (holenderski) oraz
       `MESZ' dla Mittel-Europa"ische Sommerzeit (Niemcy).

    +1300 `NZDT' dla nowozelandzkiego czasu New Zealand Daylight.

  Dzie tygodnia
    Bezporednie powolanie si na dzie tygodnia bdzie wystpowa po dacie
    (tylko jeli to konieczne) w celu okrelenia takiego dnia tygodnia w
    przyszloci.

    Dni tygodnia mog by pisane w postaci pelnej: `Sunday' (niedziela),
    `Monday' (poniedzialek), `Tuesday' (wtorek),  `Wednesday'  (roda),
    `Thursday' (czwartek), `Friday' (pitek) lub `Saturday' (sobota). Mona
    je skraca do pierwszych trzech liter, opcjonalnie zakoczonych kropk.
    Dozwolone s take specjalne skroty `Tues' dla wtorku (Tuesday), `Wednes'
    dla rody (Wednesday) oraz `Thur' lub `Thurs' dla czwartku (Thursday).

    Dzie tygodnia moe by poprzedzony liczb, by wyrazi przesunicie w czasie
    o dan liczb tygodni. Najlepiej uywany jest w wyraeniach takich jak
    `third monday' (trzeci poniedzialek). W tym kontekcie dopuszczalne s
    rownie `last DZIE' lub `next DZIE'; przesuwaj one o tydzie wstecz lub w
    przod w stosunku do dnia reprezentowanego przez DZIE.

    Przecinek nastpujcy po okreleniu dnia tygodnia jest jest ignorowany.

  Elementy wzgldne w /lacuchach dat
    "Elementy wzgldne" wskazuj na dat przesunita wzgldem danej (lub daty
    biecej, jeli nie podano innej) w przod i wstecz. Efekty elementow
    wzgldnych sumuj si. Oto kilka przykladow:
      1 year    # 1 rok
      1 year ago  # 1 roku temu
      3 years    # 3 lata
      2 days    # 2 dni
    Jednostk przemieszczenia w czasie mona wybra przy pomocy lacucha year
    lub month dla przesunicia odpowiednio o cale lata lub miesice. S to
    jednostki do rozmyte, gdy lata i miesice nie maj jednakowej dlugoci.
    Precyzyjniejszymi jednostkami s fortnight, czyli okres 14 dni, week
    (tydzie) majcy 7 dni, day (dzie) majcy 24 godziny, hour (godzina) o 60
    minutach, minute (minuta) lub min o 60 sekundach i second (sekunda) lub
    sec o dlugoci jednej sekundy. Przyrostek s, oznaczajcy w jzyku
    angielskim liczb mnog, dolczony do tych jednostek jest akceptowany i
    ignorowany.

    Jednostka czasu moe zosta poprzedzona mnonikiem, podanym jako liczba
    (moe by ze znakiem). Liczby bez znaku traktowane s jako liczby dodatnie
    ze znakiem. Brak liczby oznacza mnonik 1. Nastpujce po elemencie
    wzgldnym slowo ago (..temu) jest rownowane poprzedzeniu jednostki
    dodatkowym mnonikiem o wartoci -1.

    Lacuch znakow tommorow (jutro) ma warto jednego dnia w przyszloci
    (rownowane day), lacuch yesterday (wczoraj) ma warto jednego dnia w
    przeszloci (rownowany day ago, dzie temu).

    Lacuchy  now (teraz) lub today (dzi)  s  jednostkami  wzgldnymi
    odpowiadajcymi zerowemu przesuniciu w czasie; bior si one z tego, e
    przesunicie w czasie o wartoci zerowej reprezentuje biecy czas, jeli
    nie  zostanie to zmienione przez poprzedzajce elementy. Lacuchow
    okrelajcych biecy czas mona uy do uwydatnienia innych elementow, jak w
    `12:00 today' (12:00 dzi). Lacuch this (ten) ma rownie znaczenie
    przesunicia w czasie o zerowej wartoci, ale uywany jest raczej w
    lacuchach daty jak `this thursday' (ten czwartek).

    Gdy element wzgldny powoduje, e data wynikowa przekracza granic midzy
    DST (np.czasem letnim, zobacz podsekcja `Strefa czasowa') a czasem
    zwyklym (nie-DST), lub odwrotnie, godzina jest korygowana stosownie do
    czasu lokalnego.

  Czyste liczby w /lacuchach daty
    Dokladna interpretacja czystej liczby dziesitnej zaley od kontekstu w
    lacuchu znakowym okrelajcym dat.

    Jeeli liczba dziesitna ma posta RRRRMMDD i nie pojawia si przez ni aden
    inny element daty kalendarzowej (patrz `Zapis daty kalendarzowej'), to
    RRRR odczytywane jest jako rok, MM jako numer miesica a DD jako dzie
    miesica opisywanej daty.

    Jeeli liczba dziesitna ma posta GGMM i w lacuchu daty nie pojawia si
    przed ni aden inny element okrelajcy czas, to GG jest odczytywane jako
    godzina a MM jako minuty godziny opisywanego czasu dnia. MM moe by te
    pominite.

    Jeli po lewej stronie liczby pojawia si zarowno data kalendarzowa jak i
    czas, ale nie ma elementu wzgldnego, to liczba uniewania wczeniej
    okrelony rok.

  Autorzy `getdate'
    `getdate' zostalo pierwotnie zaimplementowane przez Stevena M. Bellovin
    (<smb@research.att.com>) podczas pobytu  w  Chapel  Hillwhile  na
    University of North Carolina. Kod zostal poniej nieco zmodyfikowany
    przez kilku ludzi na Usenecie, a nastpnie gruntownie zmieniony przez
    Richa $alz (<rsalz@bbn.com>) i Jima Berets (<jberets@bbn.com>) w
    sierpniu 1990. Rozmaite wersje dla systemu GNU zrobil David MacKenzie,
    Jim Meyering i inni.

    Rozdzial ten zostal pierwotnie utworzony przez Franc,oisa Pinard
    (<pinard@iro.umontreal.ca>) z kodu rodlowego `getdate.y', a nastpnie
    poprawiony przez K. Berry (<kb@cs.umb.edu>).

ZOBACZ TAKE

    ls(1)   lista zawartoci katalogu

    dir(1)  ls krotko

    vdir(1)  rozgadane ls

    dircolors(1)
         ustawienie kolorow dla ls

    cp(1)   kopiuje pliki

    dd(1)   konwertuje i kopiuje pliki

    install(1)
         kopiuje pliki i nadaje atrybuty

    mv(1)   przesuwa pliki/zmienia nazwy

    rm(1)   usuwa pliki lub katalogi

    shred(1) bezpieczniejsze usuwanie plikow

    ln(1)   tworzy dowizania (links) midzy plikami

    mkdir(1) tworzy katalogi

    mkfifo(1) tworzy FIFO (potoki nazwane)

    mknod(1) tworzy blokowe lub znakowe pliki specjalne.

    rmdir(1) usuwa puste katalogi

    chown(1) zmienia wlaciciela i grup pliku

    chgrp(1) zmienia grup pliku

    chmod(1) zmienia prawa dostpu do pliku

    touch(1) zmienia znaczniki czasu pliku

    df(1)   raport zajtoci dysku dla systemow plikow

    du(1)   szacunkowe zuycie miejsca przez plik

    sync(1)  synchronizuje pami i dysk

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.