Provided by: konwert_1.8-11.2build1_i386 bug

NAZWA

    filterm - filtrowanie wejcia lub wyjcia terminala

UYCIE

    filterm WEJCIE WYJCIE [KOMENDA [ARGUMENTY]]

OPIS

    Wykonuje podan KOMEND (domylnie - szela), filtrujc wejcie lub wyjcie
    terminala.

    Program moe pomoc np. gdy nasz terminal nie potrafi wywietla znakow
    spoza ASCII albo wprowadza ich z klawiatury. Rownie ulatwia pisanie
    ronych filtrow terminala.

    WEJCIE i WYJCIE s nazwami filtrow konwerta  -  s  przekazywane
    konwertowi(1) jako pierwszy argument. filterm - WYJCIE filtruje tylko
    wyjcie, a filterm WEJCIE - tylko wejcie.

    Komenda - uruchamia szela jako login-szela.

    W odronieniu od konwert WEJCIE | KOMENDA | konwert WYJCIE komenda jest
    wykonywana na pseudo-terminalu, wic pelnoekranowe programy dzialaj
    poprawnie.

    Filtry musz wysyla znaki jak tylko otrzymaj wszystko co trzeba na
    wejciu, bez buforowania. Skrypty trs'a(1) si nadaj, ale skrypty
    sed'a(1), awk'a(1) albo tr'a(1) - nie. W C mona uywa read(), getchar(),
    fread() i write(), a putchar() i fwrite() tylko razem z fflush(stdout).
    W C++: cin.get(), cout.put() i cout <<. W perlu: sysread, getc, read i
    syswrite, a print tylko z $| = 1.

    Filtr wejciowy bdzie mial ustawion zmienn rodowiskow FILTERM=in, a
    wyjciowy - FILTERM=out. W ten sposob niektore filtry mog troch zmieni
    zachowanie, kiedy slu filtermowi.

  OPCJE
    --help  wywietla opis i wychodzi

    --version wywietla informacj o wersji i wychodzi

FILTRY DLA FILTERMA

    Zobacz  konwert(1).   Dodatnowo  nastpujce  filtry  konwerta  s
    zaprojektowane tylko dla filterma:

    tyldy (wejcie)
       polskie ~a~c~e~l~n~o~s~x~z

    lewyap (wejcie)
       polskie `a`c`e`l`n`o`s`x`z

    boldpl (wyjcie)
       ASCII z polskimi literami wyronionymi przez rozjanienie.

    pinectrlchars (wyjcie)
       Zamienia znaki 128..159 wywietlane przez Pine (albo  inny
       program) jako ^..^B z powrotem na prawdziwe 128..159.

    512bold (wyjcie)
       Zmienia mapowanie kolorow w trybie 512-znakowym, ktory ogranicza
       liczb kolorow do omiu. Paleta jest dynamicznie zmieniana i
       zawiera osiem ostatnio uywanych kolorow. Kiedy wicej kolorow
       jest uytych rownoczenie, niektore  z  nich  s  wywietlone
       niepoprawnie.

    512bold1 (wyjcie)
       Zmienia  mapowanie  kolorow w trybie 512-znakowym. Zamiast
       ignorowania rozjanienia, dostpne s nastpujce kolory: czarny,
       czerwony, zielony, bialy, niebieski, jasna magenta, jasny cyjan,
       jasnoszary; pozostale s zastpowane przyblieniami. Daje to lepszy
       efekt, umoliwiajc pokazanie rozjanienia, kosztem przeklamania
       barwy niektorych kolorow.

    kbdmacros (wejcie)
       Makra klawiaturowe. Sekwencj klawiszy mona zapamita przez Esc
       Ctrl-A ROZWINICIE Esc Ctrl-E SKR'OT Esc Ctrl-E - od tej pory
       nacinicie SKR'OTU wygeneruje ROZWINICIE.  Poniej mona skasowa
       skrot przez Esc Ctrl-A Esc Ctrl-E SKR'OT Esc Ctrl-E. Czsto
       zamiast Esc Ctrl- mona nacisn Ctrl-Alt-.  Definiowane skroty,
       wraz z definiowalnymi powyszymi kombinacjami klawiszy slucymi do
       ich definiowania, s pamitane w pliku ~/.kbdmacros. Uwaga: Jeli
       przedefiniujesz jak sekwencj, to wszystkie jej prefiksy nie bd
       przepuszczane natychmiast, tylko poczekaj,  a  bdzie  mona
       jednoznacznie  stwierdzi,  ktora sekwencja zostala wpisana.
       Dotyczy to rownie sekwencji z  Esc  reprezentujcych  rone
       rozszerzone klawisze.

ZOBACZ TE

    konwert(1)

B/LDY

    Filtr 512bold nie jest doskonaly. Niektore sekwencje eskejpowe mog nie
    by poprawnie emulowane. Dodatkowo, kolory zmieniane na raty oraz
    nieuyte niepotrzebnie zajmuj cenne miejsce omiu kolorow.

COPYRIGHT

    Konwert jest pakietem slucym do konwersji midzy ronymi kodowaniami
    znakow.

    Copyright (c) 1998 Marcin 'Qrczak' Kowalczyk

    Niniejszy program jest oprogramowaniem  wolnodostpnym;  moesz  go
    rozprowadza dalej i/lub modyfikowa na warunkach Powszechnej Licencji
    Publicznej GNU, wydanej przez Fundacj Wolnodostpnego Oprogramowania -
    wedlug wersji 2-giej tej Licencji lub ktorej z poniejszych wersji.

    Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej, i bdzie on uyteczny
    - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet  domylnej  gwarancji
    PRZYDATNOCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOCI DO OKRELONYCH ZASTOSOWA. W celu
    uzyskania bliszych informacji - Powszechna Licencja Publiczna GNU.

    Z pewnoci wraz z niniejszym programem otrzymale  te  egzemplarz
    Powszechnej Licencji Publicznej GNU; jeli nie - napisz do Free Software
    Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307
    USA

AUTOR

    __("<  Marcin Kowalczyk * qrczak@knm.org.pl http://qrczak.home.ml.org/
    \__/    GCS/M d- s+:-- a21 C+++>+++$ UL++>++++$ P+++ L++>++++$ E->++
     ^^        W++ N+++ o? K? w(---) O? M- V? PS-- PE++ Y? PGP->+ t
    QRCZAK         5? X- R tv-- b+>++ DI D- G+ e>++++ h! r--%>++ y-