Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    find - szuka plikow w hierarchii katalogowej

SK/LADNIA

    find [cieka...] [wyraenie]

OPIS

    Ta strona podrcznika man opisuje wersj GNU programu find. find
    przeszukuje drzewo katalogowe, zakorzenione w kadej z podanych nazw
    plikow.  Wykonuje przy tym podane wyraenie od lewej do prawej, zgodnie
    z zasadami priorytetow (zobacz sekcj OPERATORY), a do ustalenia wyniku
    (lewa strona jest falszywa dla operacji and, a prawdziwa dla or), co
    powoduje przejcie do nastpnej nazwy pliku.

    Pierwszy argument, rozpoczynajcy si od `-', `(', `)', `,' lub `!' jest
    uwaany za pocztek wyraenia; wszelkie argumenty przed nim s ciekami
    przeszukiwania, a wszystkie argumenty po nim s reszt wyraenia.  Jeli
    nie podano cieek, uywany jest katalog biecy. Jeli nie podano wyraenia,
    uywane jest wyraenie `-print'.

    find koczy dzialanie ze statusem 0 tylko gdy wszystkie pliki zostan
    poprawnie przetworzone. W przeciwnym wypadku status jest wikszy od
    zera.

WYRAENIA

    Wyraenie jest zloone z opcji (ktore tycz si raczej ogolnego dzialania,
    ni przetwarzania konkretnego pliku i zawsze zwracaj prawd), testow
    (ktore sprawdzaj warto prawdy lub falszu) i akcji (ktore maj efekty
    uboczne i zwracaj warto prawdziw lub falszyw); wszystkie te elementy s
    rozdzielone operatorami. -and jest domylnym operatorem, przyjmowanym w
    przypadku pominicia go w jawnym zapisie. Jeli wyraenie nie zawiera
    innych akcji ni -prune, to na wszystkich plikach, dla ktorych jest ono
    prawdziwe, wykonywany jest -print.

  OPCJE
    Wszystkie opcje zawsze zwracaj prawd. Zawsze dzialaj, tzn. nie s
    przetwarzane jedynie gdy osignita zostanie ich pozycja w wyraeniu.
    Dlatego, dla jasnoci najlepiej umiejscawia je na pocztku wyraenia.

    -daystart
       Mierzy czasy (dla -amin, -atime, -cmin, -ctime, -mmin, and
       -mtime) od dzi, a nie od 24 godzin temu.

    -depth Przetwarza zawarto kadego katalogu przed samym katalogiem jako
       takim.

    -follow
       Rozwikluje dowizania symboliczne. Wymusza -noleaf.

    -help, --help
       Wypisuje sposob uycia find z wiersza polece i koczy prac
       programu.

    -maxdepth g/lboko
       Schodzi maksymalnie g/lboko (nieujemna liczba calkowita) poziomow
       katalogow od argumentow wiersza polece. `-maxdepth 0' oznacza,
       by testy i akcje stosowa tylko do argumentow wiersza polece.

    -mindepth lg/lboko
       Nie stosuje testow lub akcji w poziomach niszych ni g/lboko
       (nieujemna  liczba  calkowita).  `-mindepth  1'  oznacza
       przetwarzanie wszystkich plikow poza argumentami wiersza polece.

    -mount Nie zaglbia si w katalogi na innych systemach plikow. Jest to
       alternatywna nazwa dla -xdev, stworzona dla zgodnoci z innymi
       wersjami find.

    -noleaf
       Zakazuje optymalizacji wykonywanej przez zakladanie, e katalogi
       zawieraj o dwa mniej podkatalogi ni ich licznik twardych dowiza.
       Opcja ta jest wymagana podczas przeszukiwania systemow plikow,
       ktore nie uywaj uniksowej konwencji wizania katalogow, takich
       jak systemy plikow CD-ROM, MS-DOS czy wolumenow AFS. Kady
       katalog w normalnym systemie uniksowym zawiera przynajmniej dwa
       twarde dowizania: jego nazw i `.'. Dodatkowo, jego podkatalogi
       mog mie dowizania `..'. Gdy find testuje katalog po zbadaniu
       funkcj stat o 2 mniej podkatalogow ni licznik dowiza, wie, e
       reszta wpisow jest niekatalogowa. Jeli testowane maj by tylko
       nazwy plikow, to nie ma potrzeby ich sprawdza; daje to znaczce
       przyspieszenie.

    -version, --version
       Wypisuje wersj i koczy prac.

    -xdev Nie zaglbia si w katalogi na innych systemach plikow.

  TESTY
    Wartoci numeryczne mog by podawane jako

    +n   dla wikszych ni n,

    -n   dla mniejszych ni n,

    n   dla rownych n.

    -amin n
       Dostp do pliku nastpil ostatnio n minut temu.

    -anewer plik
       Do  pliku  ostatnio  dostano  si wczeniej ni plik zostal
       zmodyfikowany.  -anewer podlega -follow tylko jeli -follow
       pojawia si w linii komend przed -anewer.

    -atime n
       Do pliku dostano si po raz ostatni n*24 godzin temu.

    -cmin n
       Status pliku zostal zmieniony n minut temu.

    -cnewer plik
       Status pliku byl ostatnio zmieniony wczeniej ni zmodyfikowano
       plik. -cnewer podlega -follow tylko jeli -follow pojawia si w
       linii komend przed -cnewer.

    -ctime n
       Status pliku zmienil si ostatnio n*24 godzin temu.

    -empty Plik jest pusty i jest albo plikiem regularnym, albo katalogiem.

    -false Zawsze falszywe.

    -fstype typ
       Plik jest na systemie plikow o typie typ. Prawidlowe typy
       systemow plikow roni si na ronych wersjach  Uniksa;  ich
       niekompletna lista, ktora jest przyjmowana w czci systemow to:
       ufs, 4.2, 4.3, nfs, tmp, mfs, S51K, S52K.  Aby zobaczy typy
       twoich systemow plikow, uyj -printf z dyrektyw %F.

    -gid n Numeryczny GID pliku to n.

    -group nazwag
       Plik naley do grupy nazwag (numeryczny GID jest dopuszczalny).

    -ilname pattern
       Podobne do -lname, lecz dopasowania s niewraliwe na rozmiar
       liter.

    -iname pattern
       Podobne do -name, lecz dopasowanie jest niewraliwe na rozmiar
       liter.  Na przyklad wzorce `fo*' i `F??' dopasuj si do nazw
       `Foo', `FOO', `foo', `fOo', itd.

    -inum n
       Plik ma numer iwzla n.

    -ipath wzorzec
       Podobne do -path, lecz dopasowanie jest niewraliwe na rozmiar
       liter.

    -iregex wzorzec
       Podobne do -regex, lecz dopasowanie jest niewrazliwe na rozmiar
       liter.

    -links n
       Plik ma n dowiza.

    -lname wzorzec
       Plik jest dowizaniem symbolicznym, ktorego zawarto odpowiada
       wzorcowi powloki wzorzec. Metaznaki nie traktuj specjalnie `/' i
       `.'.

    -mmin n
       Dane pliku byly ostatnio modyfikowane n minut temu.

    -mtime n
       Dane pliku byly ostatnio modyfikowane n*24 godzin temu.

    -name wzorzec
       Podstawa nazwy pliku (z usunit ciek i poprzedzajcymi katalogami)
       odpowiada wzorcowi powloki wzorzec. Metaznaki (`*', `?', `[]')
       nie odpowiadaj `.' na pocztku nazwy pliku. Aby zignorowa
       katalogi i pliki im podlegle, uyj -prune; zobacz przyklad w
       opisie -path.

    -newer plik
       Plik zostal zmodyfikowany wczeniej ni plik.  -newer podlega
       -follow tylko jeli -follow znajduje si w linii komend przed
       -newer.

    -nouser
       Do numerycznego UID pliku nie pasuje aden uytkownik.

    -nogroup
       Do numerycznego GID pliku nie pasuje adna grupa.

    -path wzorzec
       Nazwa pliku odpowiada wzorcowi powloki wzorzec. Metaznaki nie
       traktuj specjalnie `/' lub `.'; tak wic na przyklad,
            find . -path './sr*sc'
       wypisze  wpis katalogowy o nazwie './src/misc' (jeli taki
       istnieje). Aby zignorowa cale drzewo katalogowe, uyj -prune. Na
       przyklad, aby pomin katalog `src/emacs' i wszystkie jego pliki
       oraz wypisa nazwy innych znalezionych plikow, uyj:
            find . -path './src/emacs' -prune -o -print

    -perm prawa
       Bity praw pliku s dokladnie rowne prawom (osemkowym  lub
       symbolicznym). Prawa symboliczne uywaj 0 jako punktu wyjcia.

    -perm -prawa
       wszystkie bity prawa s ustawione dla pliku.

    -perm +prawa
       Ktory z bitow praw jest ustawiony dla pliku.

    -regex wzorzec
       Nazwa pliku odpowiada wyraeniu regularnemu wzorzec. Dopasowanie
       stosuje si do calej cieki, nie dla przeszukiwanej. Na przyklad,
       aby dopasowa plik o nazwie `./fubar3', moesz uy wyraenia
       regularnego `.*bar' lub `.*b.*3'.

    -size n[bckw]
       Plik zajmuje n jednostek miejsca. Jednostki  to  domylnie
       512-bajtowe bloki. Jeli doklejona jest litera `c', jest to n
       bajtow, jeli `k', kilobajtow, jeli `w', dwubajtowych slow.
       Rozmiar nie wlicza niebezporednich blokow, lecz liczy bloki w
       plikach `sparse', ktore w rzeczywistoci nie s zajte.

    -true Zawsze prawda.

    -type c
       Plik jest typu c:

       b   blokowy (buforowany) plik specjalny

       c   znakowy (niebuforowany) plik specjalny

       d   katalog

       p   lcze nazwane (FIFO)

       f   zwykly plik

       l   dowizanie symboliczne

       s   gniazdo

    -uid n Numeryczny UID pliku to n.

    -used n
       Do pliku ostatnio dostano si n dni po zmianie jego statusu.

    -user unazwa
       Wlacicielem pliku jest uytkownik unazwa (numeryczny UID jest tu
       dozwolony).

    -xtype c
       Jest to to samo co -type, chyba e plik jest dowizaniem
       symbolicznym. Dla dowiza symbolicznych: jeli nie podano -follow,
       jest prawdziwe gdy plik jest dowizaniem do pliku typu c; jeli
       podano -follow, jest prawdziwe, jeli c to `l'. Innymi slowy, dla
       dowiza symbolicznych -xtype sprawdza typ pliku, ktorego nie
       sprawdza -type.

  AKCJE
    -exec polecenie ;
       Wykonuje polecenie; prawdziwe jeli zwrocony zostal status 0.
       Wszelkie nastpne argumenty find s brane za argumenty polecenia,
       a nie zostanie napotkany argument, skladajcy si z `;'. Lacuch
       `{}'  jest podmieniany na obecnie przetwarzan nazw pliku.
       Obydwie te konstrukcje by moe bd wymagaly wycytowania (znakiem
       `\') aby uchroni je przed rozwiniciem przez powlok. Polecenie
       jest wykonywane w katalogu startowym.

    -fls plik
       Prawdziwe; podobne do -ls, lecz zapisuje do pliku jak -fprint.

    -fprint plik
       Prawdziwe; wypisuje peln nazw pliku do pliku. Jeli plik nie
       istnieje, zostanie utworzony; jeli istnieje, zostanie obcity.
       Nazwy plikow ``/dev/stdout'' i ``/dev/stderr'' s traktowane
       osobno; odnosz si one odpowiednio do standardowego wyjcia i
       standardowego wyjcia bldow.

    -fprint0 plik
       Prawdziwe; podobne do -print0, lecz zapisuje do pliku, podobnie
       jak -fprint.

    -fprintf plik format
       Prawdziwe; podobne do -printf, lecz zapisuje do pliku, podobnie
       jak -fprint.

    -ok polecenie ;
       Podobne do -exec, lecz pyta wpierw uytkownika (na standardowym
       wejciu); jeli odpowied nie rozpoczyna si od `y' lub `Y', nie
       uruchamia polecenia i zwraca falsz.

    -print Prawdziwe; wypisuje peln nazw pliku na standardowe wyjcie. Za
       nazw daje now lini.

    -print0
       Prawdziwe; wypisje peln nazw pliku na standardowe wyjcie. Za
       nazw daje znak null. Umoliwia to poprawne wywietlenie plikow,
       zawierajcych  w  nazwach  znaki nowej linii w programach,
       przetwarzajcych wyjcie finda.

    -printf format
       Prawdziwe; wypisuje format na standardowe wyjcie, interpretujc
       sekwencje specjalne `\' i dyrektywy `%'. Szerokoci pol i
       precyzje mog by podawane dokladnie jak w printf(3) z C. W
       przeciwiestwie do -print, -printf nie dodaje nowej linii do koca
       lacucha. Sekwencje specjalne i dyrektywy to:

       \a   Dzwonek.

       \b   Backspace.

       \c   Wstrzymuje wtypisywanie tego formatu  i  natychmiast
           wymiata wyjcie.

       \f   Form feed.

       \n   Nowa linia.

       \r   Powrot karetki.

       \t   Tabulacja pozioma.

       \v   Tabulacja pionowa.

       \\   Literalny lewy ukonik (`\').

       `\', za ktorym nastpuje dowolny inny znak, jest traktowany jak
       zwykly znak, wic s wypisywane obydwa.

       %%   Literalny znak procenta.

       %a   Ostatni czas dostpu do pliku w formacie zwracanym przez
           funkcj ctime(3).

       %Ak  Ostatni czas dostpu do pliku, w formacie okreslonym przez
           k, ktorym moe by `@', lub dyrektywa dla funkcji C
           strftime(3). Moliwe wartoci k s wymienione niej; niektore
           z nich mog nie by dostpne na wszystkich systemach z
           powodu ronic w strftime(3) midzy systemami.

           @   Sekundy od 1 stycznia, 1970, 00:00 GMT.

           Pola czasowe:

           H   godzina (00..23)

           I   godzina (01..12)

           k   godzina ( 0..23)

           l   godzina ( 1..12)

           M   minuta (00..59)

           p   localowe AM lub PM

           r   czas, 12-godzinny (gg:mm:ss [AP]M)

           S   sekunda (00..61)

           T   czas, 24-godzinny (gg:mm:ss)

           X   lokalna reprezentacja czasu (G:M:S)

           Z   strefa czasowa (np. EDT), lub nic jeli nie da si
              jej okreli

           Pola daty:

           a   lokalny skrot nazwy tygodnia (Sun..Sat)

           A   lokalna pelna nazwa tygodnia, zmiennej dlugoci
              (Sunday..Saturday)

           b   lokalna skrocona nazwa miesica (Jan..Dec)

           B   lokalna pelna nazwa miesica, zmiennej dlugoci
              (January..December)

           c   lokalna data i czas (Sat Nov 04 12:02:33 EST 1989)

           d   dzie miesica (01..31)

           D   data (mm/dd/rr)

           h   to samo co b

           j   dzie roku (001..366)

           m   miesic (01..12)

           U   numer tygodnia w roku, z niedziel liczon jako
              pierwszy dzie tygodnia (00..53)

           w   dzie tygodnia (0..6)

           W   numer tygodnia w roku, liczc z poniedzialkiem,
              jako pierwszym dniem tygodnia (00..53)

           x   lokalna reprezentacja daty (mm/dd/rr)

           y   ostatnie dwie cyfry roku (00..99)

           Y   rok (1970...)

       %b   Rozmiar pliku w 512-bajtowych blokach (zaokrglanych w
           gor).

       %c   Ostatni czas zmiany statusu pliku, w formacie zwroconym
           przez funkcj ctime(3) z C.

       %Ck  Ostatni czas zmiany statusu pliku w formacie okrelonym
           przez k, w taki sam sposob, jak dla %A.

       %d   Glboko pliku w drzewie katalogowym; 0 oznacza plik w
           argumencie wiersza polece.

       %f   Nazwa pliku z usunitymi pocztkowymi katalogami (tylko
           ostatni element nazwy).

       %F   Rodzaj systemu plikow, na ktorym znajduje si plik; warto
           ta moe by uywana do -fstype.

       %g   Nazwa grupy pliku lub numeryczny GID jeli grupa nie ma
           nazwy.

       %G   Numeryczny GID pliku.

       %h   Pocztkowe katalogi nazwy pliku (wszystko poza ostatnim
           elementem).

       %H   Argument wiersza polece,  pod  ktorym  plik  zostal
           znaleziony.

       %i   Numer iwzla pliku (dziesitnie).

       %k   Rozmiar pliku w 1K blokach (zaokrglane w gor).

       %l   Obiekt dowizania symbolicznego (pusty lacuch, jeli plik
           nie jest dowizaniem symbolicznym).

       %m   Prawa pliku (osemkowo).

       %n   Liczba twardych dowiza do pliku.

       %p   Nazwa pliku.

       %P   Nazwa pliku z usunit z pocztku nazw argumentu wiersza
           polece, dla ktorego j znaleziono.

       %s   Rozmiar pliku w bajtach.

       %t   Ostatni czas modyfikacji pliku w formacie zwroconym przez
           funkcj ctime(3) z C.

       %Tk  Ostatni czas modyfikacji pliku, w formacie okrelonym
           przez k, podobnie jak dla %A.

       %u   Nazwa  uytkownika  pliku,  lub numeryczny UID, jeli
           uytkownik nie ma nazwy.

       %U   Numeryczny UID pliku.

       Znak `%', za ktorym nastpuje dowolny inny znak jest usuwany
       (lecz drugi znak jest drukowany).

    -prune Jeli nie podano -depth, prawdziwe; program nie wchodzi w glb
       biecego katalogu.
       Jeli podano -depth, falszywe; bez rezultatu.

    -ls  Prawdziwe; listuje plik biecy w formacie `ls ils' na standardowe
       wyjcie.  Liczniki blokow s 1K blokami, chyba e ustawiono zmienn
       rodowiskow POSIXLY_CORRECT, kiedy uywane bd 512-bajtowe bloki.

  OPERATORY
    Wymienione w malejcym priorytecie:

    ( wyra )
       Wymusza pierwszestwo.

    ! wyra Prawdziwe jeli wyra jest falszywe

    -not wyra
       To samo co ! wyra.

    wyra1 wyra2
       And (jawny); wyra2 nie jest analizowany jesli wyra1 jest
       falszywe.

    wyra1 -a wyra2
       To samo, co wyra1 wyra2.

    wyra1 -and wyra2
       To samo, co wyra1 wyra2.

    wyra1 -o wyra2
       Or; wyra2 nie jest analizowane jeli wyra1 jest prawdziwe.

    wyra1 -or wyra2
       To samo, co wyra1 -o wyra2.

    wyra1 , wyra2
       Lista; zarowno wyra1 jak i wyra2 zawsze s analizowane. Warto
       wyra1 jest niszczona; warto listy jest wartoci wyra2.

ZOBACZ TAKE

    locate(1L), locatedb(5L), updatedb(1L), xargs(1L) Znajdowanie plik'ow
    (on-line w Info, lub w postaci wydrukowanej)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                    FIND(1)