Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    finger - program do sprawdzania informacji o uytkowniku

SK/LADNIA

    finger [-lmsp] [uytkownik ...] [uytkownik@host ...]

OPIS

    finger wywietla informacje o uytkownikach danego systemu.

    Dozwolone opcje to:

    -s   finger podaje nazw uytkownika (login name), imi i nazwisko, nazw
       terminala i moliwo pisania do niego
        (``*'' po nazwie terminala oznacza e prawo pisania do niego
       jest zabronione), czas "bezczynnoci", czas zalogowania si, adres
       i telefon biura.

       Czas logowania wywietlany jest w nastpujcym formacie: miesic,
       dzie, godzina i minuty. Jeli czas ten jest wikszy ni sze miesicy
       wywietlany jest rok a nie czas co do godziny i minuty.

       Nieznane urzdzenia jak i nie dajce si okreli czasy zalogowania
       si i bezczynnoci pokazywane s jako gwiazdki.

    -l   Po podaniu tej opcji finger wywietla peln informacj, pokazan w
       kilku liniach, okrelon przez opcj -s plus dodatkowo katalog
       domowy uytkownika, telefon domowy, powloka logowania, informacj
       o jego poczcie, i zawarto plikow .plan, .project i .forward z
       katalogu domowego uytkownika.

       Numery  telefonow  podane  jako  jedenastocyfrowe liczby s
       wywietlane w formacie ``+N-NNN-NNN-NNNN''. Numery podane jako
       dziesicio- lub siedmiocyfrowe liczby s wywietlane jako jego
       odpowiedni podlacuch. Numery podane jako liczby piciocyfrowe s
       wywietlane w formacie ``xN-NNNN''. Numery podane jako liczby
       czterocyfrowe s wywietlane w formacie ``xNNNN''.

       Jeli prawo pisania do urzdzenia jest wylczone, wtedy tekst
       ``(messages off)'' jest dolczany do lini zawierajcej nazw
       urzdzenia.  Przy podanej opcji -l informacja o  terminalu
       zalogowanego uytkownika jest podana dla kadego uytkownika i
       powtorzona w zalenoci od liczby logowa si.

       Informacja o braku poczty zasygnalizowana jest tekstem ``No
       Mail.'', Jeli uytkownik sprawdzil swoj poczt zanim przyszla nowa
       wywietlany jest tekst ``Mail last read DDD MMM ## HH:MM YYYY
       (TZ)'' , lub ``New mail received ...'', `` Unread since ...''
       jeli uytkownik ma now poczt.

    -p   Wylcza w opcji -l programu finger wywietlanie zawartoci plikow
       .plan i .project.

    -m   Wylcza wyszukiwanie nazw uytkownikow. Nazwa uytkownika podawana
       jako argument programu finger jest zazwyczaj nazw uytkownika w
       systemie; jednake, finger wyszukuje tego cigu take w prawdziwej
       nazwie uytkownika, chyba e zostanie podana opcja -m.  Nie
       istnieje  rozronienie  na  due  i  male litery w nazwach
       wyszukiwanych przez finger.

    Jeli nie ma podanych adnych opcji, finger standardowo  wywietla
    informacj w stylu opcji -l jeli nazwa uytkownika lub systemu zostala
    podana, format informacji odpowiada opcji -s. Jeli ktora z informacji
    nie jest dostpna, niektorych pol moe brakowa.

    Jeli nie zostaly podane adne argumenty, finger wypisze informacj dla
    kadego uytkownika zalogowanego w danej chwili w systemie.

    finger moe by wykorzystany do wyszukiwania uytkownikow na odleglym
    systemie.  Zamiast pojedynczej nazwy uytkownika uytkownik podajemy
    uytkownik@host, lub @host, gdzie informacja w pierwszym przypadku
    standardowo wywietlana jest w formacie opcji -l, a w drugim w formacie
    opcji -s. Opcja -l jest jedyn opcj jaka moe by przekazana odleglemu
    systemowi.

ZOBACZ TAKE

    chfn(1), passwd(1), w(1), who(1)

HISTORIA

    Polecenie finger pojawilo si po raz pierwszy w BSD 3.0

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.