Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    fmt - prosty optymalny formater tekstu

SK/LADNIA

    fmt [-cstu] [-szeroko] [-w szeroko] [-p przedrostek]
      [--crown-margin] [--split-only] [--tagged-paragraph]
      [--uniform-spacing] [--width=szeroko]
      [--prefix=przedrostek] [--help] [--version] [plik...]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo fmt
    lub
       info fmt.

    Ta strona podrcznika opisuje polecenie fmt w wersji GNU.

    fmt to prosty formater, ktory wypelnia i lczy linie dajc linie wynikowe
    do okrelonej szerokoci szeroko (domylnie 75). fmt lczy pliki podane
    jako  argumenty.  Jeli  nie  podano adnych, formatuje tekst ze
    standardowego wejcia.

    W wyjciu zachowywane s puste linie, tak samo jak odstpy midzy wyrazami
    (chyba e uyto opcji -u).  W odronieniu od fmt w wersji BSD, znaki
    tabulacji s rozszerzane na wejciu i zamieniane ponownie na wyjciu.

    W wyjciu zachowane s wcicia, a linie z ronymi wciciami nie s lczone
    (chyba e uyto opcji -c lub -t) Zauwa, e aczkolwiek manpage fmt w wersji
    BSD take o tym mowi, owa wersja BSD faktycznie lczy nastpujce po sobie
    linie ze zmniejszajcymi si wciciami.

    fmt preferuje lamanie linii na kocu zdania, i probuje unikn lamania
    linii po pierwszym slowie zdania, albo przed ostatnim slowem zdania.
    Koniec zdania zdefiniowany jest jako albo koniec akapitu albo slowo
    zakoczone jednym ze znakow '.?!', po ktorym wystpuj dwie spacje lub
    koniec  linii,  bez  wzgldu na jakiekolwiek wtrcone nawiasy czy
    cudzyslowy. Podobnie jak TeX fmt czyta cale akapity przed wyborem
    lamania linii.  Uyty algorytm jest wariantem opisanego w "Breaking
    Paragraphs into Lines", Donald E. Knuth i Michael F. Plass, Software--
    Practice and Experience 11 (1981) 1119-1184.

OPCJE

    -c, --crown-margin
       Tryb zwieczonych marginesow. Zachowuje wcicia pierwszych dwoch
       linii akapitu oraz wyrownuje lewy margines kadej nastpnej linii
       do marginesu drugiej linii.

    -t, --tagged-paragraph
       Tryb wyronionych (wcitych) akapitow: tak jak tryb zwieczony, z
       wyjtkiem tego, e wcicie pierwszej linii akapitu musi si roni od
       wcicia drugiej linii.  W przeciwnym razie linia pierwsza jest
       traktowana jako akapit jednolinijkowy.

    -s, --split-only
       Tylko dzieli linie. Nie lczy krotkich linii, by utworzy dlusze.
       Ta opcja chroni przed nieslusznym lczeniem przykladowych linii
       kodu lub innego w podobny sposob "formatowanego" tekstu.

    -u, --uniform-spacing
       Jednorodne odstpy. Redukuje odstpy midzy wyrazami do jednej
       spacji, za midzy zdaniami do dwu spacji.

    -szeroko, -w szeroko, --width=szeroko
       Wypelnia linie wynikowe a do szeroko znakow (domylnie 75). fmt
       pocztkowo probuje tworzy linie o okolo 7% krotsze, aby zapewni
       sobie miejsce na wyrownanie ronych dlugoci linii.

    -p, --prefix=przedrostek
       Tylko linie zaczynajce si od przedrostka (moe by poprzedzony
       bialymi znakami) podlegaj  przetworzeniu.  Przedrostek  ze
       wszystkimi poprzedzajcymi go bialymi znakami jest odcinany na
       czas formatowania i dostawiany ponownie do kadej sformatowanej
       linii wyjciowej.  Jednym z zastosowa jest formatowanie pewnych
       rodzajow komentarzy w programie, bez zmiany kodu.

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    fold(1), pr(1), textutils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano  i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzdzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.