Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    formail - program do zmiany formatu listow (email)

SK/LADNIA

    formail [+skip] [-total] [-bczfrktedqBY] [-p prefiks]
      [-D max_d/lug idcache]
      [-l folder]
      [-x pole_nag/l'owka] [-X pole_nag/l'owka]
      [-a pole_nag/l'owka] [-A pole_nag/l'owka]
      [-i pole_nag/l'owka] [-I pole_nag/l'owka]
      [-u pole_nag/l'owka] [-U pole_nag/l'owka]
      [-R stare_pole nowe_pole]
      [-n [max_proc ]] [-m min_p'ol] [-s [polecenie [arg ...]]]
    formail -v

OPIS

    formail jest filtrem, ktory moe by uyty do zmiany listu do formatu
    skrzynki pocztowej, komentowania `From ',  generowania  naglowkow
    automatycznej odpowiedzi, robienia prostego wlczania i wylczania pol
    naglowka, dzielenia pliku z listami lub artykulami. Streszczenie (ang.
    digest)/skrzynka pocztowa/artykul pobierane s ze standardowego wejcia.

    Jeli oczekiwane jest, e formail okreli nadawc listu, a nie moe tego
    zrobi, to uyje `foo@bar'.

    Jeli formail zostanie uruchomiony bez adnych opcji, zmieni format listu
    pobranego ze standardowego wejcia na format skrzynki pocztowej i
    poprzedzi wszystkie niepotrzebne pola `From ' znakiem `>'.

OPCJE

    -v  Formail wypisze informacje o wersji i zakoczy dzialanie

    -b  Nie usuwa pol naglowka uwaanych za niepotrzebne (np. linii
      zaczynajcych si od `From ').

    -p prefiks
      Zmiana znaku komentarza na prefiks. Jeeli nie podano, formail uywa
      `>'.

    -Y  Przyjmuje tradycyjny (Berkeley) format skrzynki, ignorujc wszelkie
      pola Content-Length:.

    -c  Lczy podzielone w naglowku pola. Moe by wygodne przy poniejszej
      edycji listu standardowym (zorientowanym  liniowo)  narzdziem
      tekstowym.

    -z  Zapewnia  odstp pomidzy nazw i zawartoci pola.  Usuwa pola
      zawierajce tylko pojedynczy bialy znak. Usuwa pocztkow i kocow
      tward spacj w polach wycignitych przy uyciu -x.

    -f  Zmusza formail do pominicia formatu innego ni skrzynka pocztowa
      (np. nie generuje `From ' jako pierwszej linii).

    -r  Generuje naglowek automatycznej odpowiedzi. Polega to zwykle na
      odrzuceniu wszystkich istniejcych pol z oryginalnej wiadomoci
      (oprocz X-Loop:). Pola, ktore maj by zachowane, musz zosta podane
      w opcji -i.  Jeli zostanie uyte w polczeniu z -k, mona zapobiec
      komentowaniu treci przez uycie -b.

    -k  W czasie tworzenia naglowka automatycznej odpowiedzi lub wycigania
      pol, zachowaj tre listu.

    -t  Zaufaj nadawcy, e podal wlaciwy adres zwrotny. Ta opcja powoduje,
      e formail wybierze do odpowiedzi nadawc z nag/l'owka maila (tj.
      naglowka okrelonego przez nadawc) zamiast nadawc z koperty maila
      (tj. naglowka utworzonoego automatycznie przez serwer pocztowy)
      Opcja  ta  powinna  by  uywana  podczas tworzenia naglowkow
      automatycznej odpowiedzi na artykuly z grup dyskusyjnych (news)
      albo gdy nadawca wiadomoci spodziewa si odpowiedzi.

    -s  Tre na wejciu programu zostanie podzielona na oddzielne listy, a
      potem przekazana pojedynczo potokiem do programu (dla kadej czci
      zostanie uruchomiony nowy program).  -s musi by ostatni podan
      opcj. Pierwszy argument po tej opcji powinien by nazw programu.
      Kady nastpny zostanie przekazany programowi jako opcja. Jeli
      opucisz nazw programu, formail polczy wszystkie listy w stdout.
      Zobacz take FILENO.

    -n [max_proc]
      Mowi formailowi, aby nie czeka na zakoczenie kadego programu przed
      uruchomieniem nastpnego (sprawia, e poszczegolne czci s obrabiane
      rownolegle).  Opcjonalny parametr max_proc okrela gorny limit
      liczby jednoczenie uruchomionych procesow,

    -e  Nie wymaga pustych linii przed pocztkiem naglowka kolejnego listu
      (np. list moe zaczyna si w kadej linii).

    -d  Mowi formailowi, e wiadomoci, ktore maj by podzielone nie musz by
      w sztywnym formacie skrzynki pocztowej (pozwala to na dzielenie
      artykulow/streszcze lub skrzynek w niestandardowych formatach).
      Ta opcja wylcza rozpoznawanie pola Content-Length:

    -l folder
      Tworzy plik z logiem w takim samym formacie jak procmail. Zawiera
      on cal lini "From ", naglowek Subject:, nazw foldera poczty oraz
      rozmiar wiadomoci w bajtach. Poleceniem mailstat mona wywietli
      podsumowanie logow w tym formacie.

    -B  Sprawia, e formail przyjmuje, e bdzie dzielil plik w formacie
      'BABYL rmail'.

    -m min_p'ol
      Pozwala na podanie minimalnej  liczby  pol  naglowka  przed
      stwierdzeniem,  e  moe  szuka  pocztku  kolejnej  wiadomoci.
      Standardowo ustawione na 2.

    -q  Formail nie bdzie wypisywal (ale nadal bdzie wykrywal) bldow
      zapisu, takich samych wiadomoci, bldnych pol Content-Length:. Ta
      opcja jest standardowo wlczona. Aby wywietla te informacje uyj
      -q-.

    -D max_d/lug idcache
      Formail bdzie sprawdzal czy Message-ID aktualnej wiadomoci byl ju
      widziany - uywajc pliku idcache maksymalnie max_d/lug dlugoci.
      Jeeli nie dzieli, zwroci warto prawidlow operacj po znalezieniu
      duplikatu. Jeeli dzieli, nie poda wiadomoci, ktore ju wystpily.
      Jeeli zostanie uyte w polczeniu z opcj -r, formail popatrzy na
      adres pocztowy nadawcy zamiast na Message-ID.

    -x pole_nag/l'owka
      Wyciga z naglowka zawarto pola pole_nag/l'owka. Kontynuowane linie
      naglowka nie bd lczone; jeeli chcesz, aby warto z pola naglowka
      zostala wywietlona w jednej linii, uyj opcji -c.

    -X pole_nag/l'owka
      Takie samo jak -x, ale zostawia take nazw pola.

    -a pole_nag/l'owka
      Dodaje pole pole_nag/l'owka do naglowka; ale tylko wtedy, gdy
      podobne pole jeszcze nie istnieje. Jeeli podasz jako nazw pola
      Message-ID: lub Resent-Message-ID: bez zawartoci, wtedy formail
      utworzy niepowtarzalny message-ID.

    -A pole_nag/l'owka
      Dodaj pole pole_nag/l'owka do naglowka bez wzgldu na ju istniejce.

    -i pole_nag/l'owka
      Takie jak -A, poza tym, e we wszystkich podobnych, istniejcych
      polach zostanie dodane ``Old-'' na pocztku. Jeli pole_nag/l'owka
      sklada si tylko z nazwy pola, nie zostanie dodane.

    -I pole_nag/l'owka
      Takie jak -i, poza tym, e wszystkie podobne pola zostan usunite.
      Jeli pole_nag/l'owka sklada si tylko z nazwy pola, pole to zostanie
      calkowicie usunite.

    -u pole_nag/l'owka
      Zrob  pierwsze wystpienie tego pola niepowtarzalnym, usuwajc
      wszystkie jego kolejne wystpienia.

    -U pole_nag/l'owka
      Zrob ostatnie wystpienie tego pola niepowtarzalnym,  usuwajc
      wszystkie jego poprzednie wystpienia.

    -R stare_pole nowe_pole
      Zmie wszystkie nazwy pola stare_pole na nowe_pole.

    +skip
      Pomi pierwsze skip wiadomoci w czasie dzielenia.

    -total
      Podaj najwyej total podzielonych wiadomoci.

UWAGI

    Podczas zmieniania nazwy, usuwania lub wycigania pol mona uy czciowych
    nazw pol, aby dopasowa wszystkie pola, ktorych nazwy zaczynaj si od
    podanego lacucha znakow.

    Domylnie,  podczas  generowania naglowka automatycznej odpowiedzi,
    procmail wybiera nadawc z koperty wiadomoci. Jest to zachowanie
    poprawne w wypadku wysylania informacji o przebywaniu odbiorcy na
    wakacjach i innych  automatycznych  odpowiedzi  dotyczcych  drogi
    przeslania lub dostarczenia oryginalnej wiadomoci.  Jeeli nadawca
    oczekuje odpowiedzi lub jeli odpowied jest generowana na podstawie
    zawartoci oryginalnej wiadomoci, to powinno si uy opcji -t.

    RFC822, oryginalny standard dotyczcy formatu internetowych wiadomoci,
    nie okrelal, czy naglowki Resent (te, ktore zaczynaj si od `Resent-',
    np. `Resent-From:') powinny by brane pod uwag podczas generowania
    odpowiedzi.  Od tego czasu rekomendowane uycie naglowkow  Resent
    ewoluowalo i obecnie maj one znaczenie tylko informacyjne i nie s
    uywane do generowane odpowiedzi. Zostalo to opisane w RFC2822, nowym
    standardzie formatu wiadomoci internetowych, ktory zawiera m.in. t
    informacj:

       Pola Resent identyfikuj,  jak  wiadomo  zostala  powtornie
       wprowadzona do systemu transportujcego przez uytkownika. Celem
       uywania naglowkow Resent jest, aby wiadomo, ktora dotarla do
       odbiorcy, byla taka sama, jakby zostala bezporednio wyslana
       przez  oryginalnego  nadawc,  z  niezmienionymi  wszystkimi
       oryginalnymi polami naglowka.... Pola te NIE MOG by uywane
       podczas  zwyklego  odpowiadania  lub  innych  podobnych
       automatycznych akcji na wiadomociach.

    Obecnie formail ignoruje naglowki Resent przy generowaniu naglowkow
    odpowiedzi, jednake wersje formaila wczeniejsze ni 3.14 dawaly takim
    naglowkom wikszy priorytet. Jeeli pewna aplikacja wymaga starego
    zachowania formaila, mona je zasymulowa przez wywolanie formaila z opcj
    `-a Resent-' dodan do opcji -r i -t. To uycie jest przestarzale i nie
    powinno by stosowane w nowych aplikacjach.

ZMIENNE

    FILENO
      W czasie dzielenia, formail dodaje numer wiadomoci do  tej
      zmiennej. Ustawiajc FILENO, mona zmieni numer pierwszej wiadomoci
      oraz szeroko danych wyjciowych (dopelnianych zerami). Jeli FILENO
      nie jest ustawione, przyjmie standardowo warto 000. Jeli FILENO
      nie jest puste i nie zawiera liczby, tworzenie FILENO zostanie
      wylczone.

PRZYK/LADY

    Aby podzieli pierwsze streszczenie zwykle mona uy:
       formail +1 -ds >> twoja_skrzynka_pocztowa
    lub
       formail +1 -ds procmail

    Aby usun z naglowka wszystkie pola Received:
       formail -I Received:

    Aby usun z naglowka wszystkie pola oprocz From: i Subject:
       formail -k -X From: -X Subject:

    Aby zastpi wszystkie pola Reply-To:
       formail -i "Reply-To: foo@bar"

    Aby zmieni niestandardow skrzynk pocztow na standardow mona uy:
       formail -ds <stara_skrzynka >>nowa_skrzynka

    Lub jeli korzysta si z bardzo tolerancyjnego programu pocztowego:
       formail -a Date: -ds <stara_skrzynka >>nowa_skrzynka

    Aby wycign naglowek z wiadomoci:
       formail -X ""
    lub
       sed -e '/^$/ q'

    Aby wycign tre wiadomoci:
       formail -I ""
    lub
       sed -e '1,/^$/ d'

ZOBACZ TAKE

    mail(1), binmail(1), sendmail(8), procmail(1), sed(1), sh(1), RFC822,
    RFC2822, RFC1123

DIAGNOSTYKA

    Can't fork       Zbyt wiele procesow na tym komputerze.

    Content-Length: field exceeds actual length by nnn bytes
               Pole Content-Length: w naglowku jest ustawione
               na dlugo wiksz ni wlaciwa tre. To sprawia, e
               wiadomo wchlania nastpne wiadomoci w tej samej
               skrzynce pocztowej.

    Couldn't write to stdout
               Program do ktorego formail przekazywal dane
               uywajc potoku nie przyjl wszystkich wyslanych
               danych: t wiadomo mona to zlikwidowa opcj -q.

    Duplicate key found: x Message-ID lub nadawca x tej wiadomoci zostal
               znaleziony w idcache; t wiadomo mona zlikwidowa
               opcj -q.

    Failed to execute "x" Program nie znajduje si w katalogach podanych w
               PATH, lub nie jest wykonywalny.

    File table full    Zbyt wiele otwartych plikow.

    Invalid field-name: "x"
               Nazwa pola "x" zawiera znaki sterujce lub nie
               moe by czciowym polem dla tej opcji.

OSTRZEENIA

    Moesz zaoszczdzi nerwow sobie i innym jeeli postarasz si unika uywania
    automatycznych odpowiedzi na listy przychodzce z list dyskusyjnych.
    Zalenie od formatu przychodzcych listow (ktory zaley od programu
    pocztowego nadawcy i konfiguracji listy) formail moe zdecydowa o
    tworzeniu naglowka automatycznej odpowiedzi skierowanego na list.

    Zgodnie z tradycj narzdzi UN*X-owych, formail zrobi dokladnie to o co
    go poprosisz, nawet jeeli wynikowa wiadomo nie bdzie zgodna ze
    standardem  opisanym  w  RFC822.  W szczegolnoci formail pozwoli
    wygenerowa pola naglowka, ktore kocz si spacj zamiast dwukropkiem.
    Chocia jest to poprawne dla pocztkowej linii `From ', jednak ta linia
    nie jest polem naglowka, ale bardziej separatorem wiadomoci w pliku o
    formacie mbox.  Wielokrotne wystpienia tej linii bd jakiegokolwiek
    innego pola naglowka pozbawionego dwukropka, bd uwaane przez wiele
    programow pocztowych, w tym rownie przez formail, za pocztki nowych
    wiadomoci. Inne programy mog uwaa takie wiadomoci za uszkodzone. Z
    tego powodu nie powiniene uywa opcji -i z lini `From ', gdy powstale w
    wyniku tej opcji pole `Old-From ' nie jest prawdopodobnie tym, o co
    chodzi. Jeli chcesz zachowa oryginaln lini `From ', uyj opcji -R do
    zmienienia jej nazwy na poprawne pole naglowka, takie jak `X-From_:'.

B/LDY

    Kiedy formail tworzy poprzedzajc lini z `From ' zwykle bdzie ona
    zawierala dat. Jeeli formail dostanie opcj `-a Date:', uyje daty z pola
    `Date:' naglowka (jeeli bdzie istnialo).  Jednak, poniewa formail
    kopiuje zawarto tego pola, jego format bdzie si ronil od tego, ktory
    jest oczekiwany przez wikszo programow pocztowych.

    Jeli formail zostanie poinformowany, aby kasowa lub zmienia nazw linii
    `From ', nie odtworzy jej jak zwykle automatycznie. Aby zmusi go do
    tego w tym wypadku naley doda -a 'From '.

    Jeli formail nie jest wywolywany jako pierwszy program w potoku i kae
    mu si dzieli wejcie na kilka wiadomoci, to nie zakoczy dzialania dopoki
    program, od ktorego otrzymuje dane nie zamknie si.

    Jeli formail ma wygenerowa automatyczn odpowied, to nigdy nie umieci
    wicej ni jednego adresu w polu `To:'.

R'ONE

    Formail przekazuje czyste 8 bitow.

    Kiedy formail musi stwierdzi adres nadawcy, dozwolony jest kady adres
    zgodny z RFC 822. Formail bdzie zawsze obcinal adres do  jego
    najkrotszej formy (usuwajc komentarze i spacje).

    Wyraenie, ktore jest uywane, aby znale znaczniki pocztku wiadomoci ma
    posta:
       "\n\nFrom [\t ]*[^\t\n ]+[\t ]+[^\n\t ]"

    Jeli pole Content-Length: zostanie znalezione w naglowku, formail
    skopiuje  okrelon liczb bajtow, przed ponownym zaczciem szukania
    pocztkow wiadomoci (poza dzieleniem streszcze lub skrzynek Berkeley,
    kiedy format jest przybrany).

    Jakiekolwiek linie naglowka bezporednio nastpujce po pocztkowej linii
    `From ', ktore zaczynaj si od `>From ' s uwaane za kontynuacj linii
    `From '. Jeeli formail mialby zmieni nazw linii `From ', to zmieni
    rownie kade pocztkowe `>' na spacj, transformujc tym samym te linie w
    normalne kontynuacje okrelone w RFC822.

UWAGI

    Wywolanie formaila z opcjami -h or -? spowoduje wywietlenie stron
    pomocy.

R'OD/LO

    Ten program jest czci procmaila - pakietu do przetwarzania list'ow
    (v3.22) dostpnego na http://www.procmail.org/ lub na ftp.procmail.org
    na ftp.informatik.rwth-aachen.de w katalogu pub/procmail

LISTA DYSKUSYJNA

    Istnieje lista dyskusyjna powicona pytaniom zwizanym z  dowolnym
    programem pakietu procmail:
       <procmail-users@procmail.org>
           w celu zadania pyta i uzyskania odpowiedzi.
       <procmail-users-request@procmail.org>
           w celu zapisania si.

    Aby by informowanym o nowych wersjach i oficjalnych latach, wylij mail
    do
       procmail-announce-request@procmail.org
    (jest to lista tylko do odczytu).

AUTORZY

    Stephen R. van den Berg
       <srb@cuci.nl>
    Philip A. Guenther
       <guenther@sendmail.com>

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.