Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    free - wywietla informacj o pamici wolnej i wykorzystywanej w systemie

SK/LADNIA

    free [-b | -k | -m] [-o] [-s op'onienie ] [-t] [-V]

OPIS

    free wywietla calkowity rozmiar wolnej i wykorzystanej pamici fizycznej
    i swap w systemie, oraz informacj o pamici dzielonej i buforach
    uywanych przez jdro systemu.

  Opcje
    Opcja -b wywietla informacj o pamici w bajtach; opcja -k (ustawienie
    standardowe) wywietla informacj w kilobajtach; a -m - w megabajtach.

    Opcja -t wywietla lini zawierajc podsumowanie informacji o pamici.

    Opcja -o wylcza wywietlenie linii z informacj o pamici przeznaczonej na
    bufory. Jeli nie zostala ona podana, free odejmuje/dodaje pami buforow
    od/do uywanej/wolnej pamici w raportach.

    Opcja -s wlcza cigle wywietlanie informacji, w odstpach podanych przez
    op'onienie w sekundach. W rzeczywistoci moesz poda warto op'onienia jako
    dowoln liczb rzeczywist.  Do zinterpretowania czasu  podanego  w
    mikrosekundach uywana jest funkcja usleep(3).

    Opcja -V wywietla informacj o wersji.

PLIKI

    /proc/meminfo -- informacja o pamici

ZOBACZ TAKE

    ps(1), top(1)

AUTORZY

    Napisane przez Briana Edmondsa.

    Informacje o bldach prosz przesyla na adres <procps-bugs@redhat.com>

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.