Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    fuser - podaje procesy korzystajce z plikow lub soketow

SK/LADNIA

    fuser [-a|-s] [-4|-6] [-n przestrze_nazw] [-sygna/l] [-kimuv]
    nazwa_pliku ...
    fuser -l
    fuser -V

OPIS

    fuser wywietla PID-y procesow, ktore korzystaj z podanych plikow lub
    systemow plikow. W domylnym trybie wywietlania po kadej nazwie pliku
    wystpuje litera, oznaczajca rodzaj dostpu:

       c   biecy katalog.

       e   uruchomiony plik wykonywalny.

       f   otwarty plik. f jest pomijane  w  domylnym  trybie
           wywietlania.

       r   katalog glowny.

       m   mmap-owany plik lub biblioteka dzielona.

    fuser zwraca niezerowy kod, jeli nie mona bylo dosta si do adnego z
    plikow lub po bldzie krytycznym. Jeli udal si dostp do choby jednego
    pliku, fuser zwraca zero.

    Aby moc wyszuka procesy uywajce soketow TCP lub UDP, trzeba za pomoc
    opcji -n wybra odpowiedni przestrze nazw. Domylnie, fuser bdzie szukal
    zarowno soketow IPv6, jak i soketow IPv4. Aby to zmieni, naley uy opcji
    -4 i -6. Soket(y) moe (mog) by okrelony(-ne) przez podanie portow
    lokalnego  i  zdalnego  oraz  zdalnego adresu. Wszystkie pola s
    nieobowizkowe, trzeba jednak poda przecinki poprzedzajce opuszczone
    pola:

    [port_lokalny][,[zdalny_komp][,[port_zdalny]]]

    Adresy IP oraz numery portow mog by podane albo w postaci symbolicznej,
    albo jako numery.

OPCJE

    -a   Pokazuje wszystkie pliki, podane w linii komend. Domylnie
       pokazywane s tylko pliki, do ktorych dostp uzyskal przynajmniej
       jeden proces.

    -k   Ubija procesy korzystajce z pliku. Jeli nie jest uyta opcja
       -sygna/l, wysylany jest SIGKILL. Proces fuser nigdy sam siebie
       nie ubije, lecz moe ubi inne procesy fuser. Przed prob ubicia
       efektywny ID uytkownika procesu jest ustawiany na rzeczywisty.

    -i   Przed ubiciem procesu, prosi uytkownika o potwierdzenie. Opcja
       ta jest ignorowana, jeeli nie podano opcji -k.

    -l   Wywietla wszystkie znane nazwy sygnalow.

    -m nazwa_pliku
       Podaje plik na zamontowanym systemie plikow lub zamontowane
       urzdzenie blokowe. Wszystkie korzystajce z niego procesy zostan
       wymienione. Jeli podany plik jest katalogiem, to zmieniany jest
       automatycznie na nazw_pliku/. , aby uywa dowolnego systemu
       plikow, ktory moglby by zamontowany w tym katalogu.

    -n przestrze_nazw
       Wybiera inn przestrze nazw. Dostpne s nastpujce przestrzenie
       nazw: file (nazwy plikow, ustawienie domylne), udp (lokalne
       porty UDP) i tcp (lokalne porty TCP). Porty mog by podane w
       postaci nazw symbolicznych albo jako numery. Jeeli nie spowoduje
       to dwuznacznoci, mona uy skroconej notacji nazwa/przestrze_nazw
       (np. nazwa/protok'o/l).

    -s   Ciche dzialanie. -u i -v s w tym trybie ignorowane. -a nie moe
       by uyta z -s.

    -sygna/l
       zamiast SIGKILL uywaj okrelonego sygnalu. Sygnaly mona podawa
       wedlug nazw (np. -HUP) lub przez liczb (np. -1).

    -u   Do  kadego  PID-a dodaj nazw uytkownika, ktory jest jego
       wlacicielem.

    -v   Tryb gadatliwy. Procesy s pokazywane w stylu ps(1). Pola PID,
       USER i COMMAND s podobne do tych w ps. ACCESS pokazuje sposob
       dostpu do pliku. Jeeli plik jest uywany przez jdro systemu (np.
       w wypadku punktu montowania, pliku wymiany itp.), wartoci tego
       pola jest kernel.

    -V   Wywietla informacj o wersji.

    -4   Wyszukuje tylko sokety IPv4. Ta opcja nie moe by uywana lcznie z
       opcj -6, a uywanie jej ma efekt tylko z przestrzeniami nazw tcp
       i udp.

    -6   Wyszukuje tylko sokety IPv6. Ta opcja nie moe by uywana lcznie z
       opcj -4, a uywanie jej ma efekt tylko z przestrzeniami nazw tcp
       i udp.

    -   Resetuj wszystkie opcje i ustaw sygnal z powrotem na SIGKILL.

PLIKI

    /proc   miejsce znajdowania si systemu plikow proc

PRZYK/LADY

    fuser -km /home ubija wszystkie procesy, ktore  w jakikolwiek sposob
    korzystaj z systemu plikow /home.

    if fuser -s /dev/ttyS1; then :; else co; fi wywoluje co, jeli aden inny
    proces nie uywa /dev/ttyS1.

    fuser telnet/tcp pokazuje wszystkie procesy nasluchujce na (lokalnym)
    porcie TELNET.

OGRANICZENIA

    Procesy,  korzystajce  z  tych samych plikow lub systemu plikow
    kilkukrotnie, s wywietlane tylko raz.

    fuser jest w stanie uzyska tylko czciowe dane, chyba e pracujesz z
    odpowiednimi uprawnieniami. W wyniku tego, otwarte pliki, nalece do
    innych uytkownikow mog nie by wymienione, a pliki wykonywalne mog by
    sklasyfikowane jako tylko zmapowane.

    Instalowanie fuser z SUID root zapobiegloby problemom z czciowymi
    danymi, lecz mogloby by niepodane z przyczyn bezpieczestwa.

    Przestrzenie nazw udp i tcp oraz sokety domeny UNIX nie mog by
    wyszukiwane, jeeli wersja jdra jest mniejsza ni 1.3.78.

    Obecnie udp i tcp dzialaj z IPv6 i IPv4, ale jako adresy s wywietlane
    tylko adresy IPv4.

    Informacje o tym, e to jdro systemu uywa jakiego pliku, s wywietlane
    tylko wtedy, gdy podano opcj -v.

    Opcja -k dotyczy tylko procesow. Jeeli dany system plikow uywany jest
    przez jdro systemu, to fuser wypisze ostrzeenia, ale nie podejmie adnej
    akcji.

AUTOR

    Werner Almesberger <Werner.Almesberger@epfl.ch>

ZOBACZ TAKE

    kill(1), killall(1), lsof(8), ps(1), kill(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.