Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    gawk - jzyk wyszukiwania i przetwarzania wzorcow.

SK/LADNIA

    gawk [opcje w stylu POSIX lub GNU] -f plik-programu [--] plik...

    gawk [opcje w stylu POSIX lub GNU] [--] tekst-programu plik...

    pgawk [opcje w stylu POSIX lub GNU] -f plik-programu [--] plik...

    pgawk [opcje w stylu POSIX lub GNU] [--] tekst-programu plik...

OPIS

    Gawk jest implementacj GNU jzyka programowania AWK. Odpowiada on
    definicji tego jzyka z POSIX 1003.2 Command Language And Utilities
    Standard.  Wersja ta jest z kolei oparta na opisie z The AWK
    Programming Language, napisanym przez Aho, Kernighana i Weinbergera, z
    dodatkowymi wlaciwociami, zdefiniowanymi w wersji awk z SysVR4. Gawk
    udostpnia rownie najwiesze rozszerzenia awk z Bell Laboratories oraz
    par rozszerze specyficznych dla GNU.

    Pgawk jest profilujc wersj gawk. W kadym aspekcie jest identyczny z
    gawk, z wyjtkiem tego, e programy dzialaj wolniej, a na zakoczenie
    automatycznie tworzony jest profil wykonania w pliku awkprof.out.
    Zobacz opcja --profile, poniej.

    Wiersz polece sklada si z opcji dla gawk, tekstu programu (jeli nie
    podano go poprzez opcj -f lub --file) i wartoci, ktore maj by
    udostpnione w predefiniowanych zmiennych ARGC i ARGV.

OPCJE

    Opcje gawk mog by zarowno tradycyjnymi POSIX-owymi jednoliterowymi
    opcjami, jak i dlugimi opcjami w stylu GNU. Opcje POSIX-owe zaczynaj si
    pojedynczym "-", a opcje GNU "--". Opcje w stylu GNU s udostpniane
    zarowno dla wlaciwoci specyficznych dla GNU, jak i dla wlaciwoci POSIX-
    owych. Inne implementacje AWK prawdopodobnie jednak bd przyjmowa tylko
    tradycyjne, jednoliterowe opcje.

    Zgodnie ze standardem POSIX, specyficzne dla gawk opcje s przekazywane
    przez argumenty opcji -W. Mona poda wiele opcji -W, lub wiele jej
    argumentow  (oddzielonych przecinkami, lub ujtych w cudzyslowy i
    oddzielonych  bialymi  spacjami).  Wielko  liter  w  argumentach
    przekazanych opcji -W jest ignorowana. Kada opcja -W ma odpowiadajca
    sobie dlug opcj w stylu GNU, jak opisano niej. Argumenty przekazywane
    dlugim opcjom w stylu GNU s lczone z opcj przy uyciu znaku =, bez
    dodatkowych spacji lub przekazywane w nastpnym argumencie wiersza
    polece (tj. bez znaku rownoci i po spacji).

    Gawk przyjmuje nastpujce, wymienione alfabetycznie, opcje.

    -F fs
    --field-separator=fs
       Uywa fs jako wejciowego separatora pola (warto predefiniowanej
       zmiennej FS).

    -v var=val
    --assign=var=val
       Przyznaje zmiennej var warto val. Robi to przed uruchomieniem
       programu.  Takie wartoci zmiennych s dostpne dla bloku BEGIN
       programu AWK.

    -f plik-programu
    --file=plik-programu
       Odczytaj rodlo programu AWK z pliku plik-programu, zamiast
       odczytywa go z pierwszego argumentu wiersza polece. Mona uy
       wielu opcji -f (lub --file).

    -mf=NNN
    -mr=NNN
       Ustaw limity pamici na warto NNN.  Flaga f ustawia maksymaln
       liczb pol, a flaga r ustawia maksymalny rozmiar rekordu. Te dwie
       flagi i opcja -m pochodz z wersji AT&T Bell Laboratories
       research UNIX awk. S one ignorowane w gawk, gdy nie posiada on
       predefiniowanych limitow.
    -W compat
    -W traditional
    --compat
    --traditional
       Pracuje w trybie zgodnoci. W trybie tym, gawk zachowuje si
       identycznie  z  UNIX  awk; nie jest rozpoznawane adne ze
       specyficznych dla GNU rozszerze.  Posta --traditional jest
       preferowana. Zobacz ROZSZERZENIA GNU, dla dalszych informacji.

    -W copyleft
    -W copyright
    --copyleft
    --copyright
       Wypisuje krotk wersj informacji o kopiowaniu (na standardowe
       wyjcie).

    -W dump-variables[=plik]
    --dump-variables[=plik]
       Wypisuje do pliku posortowan list zmiennych globalnych, ich
       typoow i kocowych wartoci. Jeli nie podano pliku, to gawk uywa
       pliku o nazwie awkvars.out w katalogu biecym.
       Lista wszystkich zmiennych globalnych to dobry sposob  na
       wyszukanie bldow typograficznych w programach.  Moe si te
       przyda, gdy masz wielki program z mnostwem funkcji a chcesz si
       upewni, e nie uywaj one przypadkiem ze zmiennych globalnych,
       ktore uwaasz za lokalne.  (Szczegolnie latwo pomyli si przy
       prostych nazwach zmiennych, jak i, j, i tak dalej.)

    -W help
    -W usage
    --help
    --usage
       Wypisuje na standardowe wyjcie krotkie podsumowanie dostpnych
       opcji. (Zgodnie z GNU Coding Standards, te opcje powoduj
       natychmiastowe, pomylne zakoczenie pracy).

    -W lint[=fatal]
    --lint[=fatal]
       Daje  ostrzeenia  o  konstrukcjach, ktore s pokraczne lub
       nieprzenone dla innych implementacji AWK.  Z  opcjonalnym
       argumentem fatal, ostrzeenia lint staj si bldami krytycznymi.
       Moe to drastyczne, ale korzystanie z tej opcji na pewno zachci
       do pisania czystszych programow AWK.
    -W lint-old
    --lint-old
       Daje ostrzeenia o konstrukcjach, ktore nieprzenone na pierwotn
       wersj Uniksowego awk.
    -W gen-po
    --gen-po
       Przeglda i analizuje program AWK program,  i  tworzy  na
       standardowym wyjciu plik formatu GNU .po, zawierajcy wpisy dla
       wszystkich podlegajcych lokalizacji lacuchow w programie. Sam
       program nie jest wykonywany.  Wicej szczegolow o plikach .po
       mona znale w pakiecie dystrybucyjnym GNU gettext.

    -W non-decimal-data
    --non-decimal-data
       Rozpoznaje wartoci osemkowe i szesnastkowe w danych wejciowych.
       Uywaj tej opcji ze szczeg'oln ostronoci!

    -W posix
    --posix
       Wlcza tryb zgodnoci, w ktorym obowizuj nastpujce dodatkowe
       ograniczenia:

       o sekwencje specjalne \x nie s rozpoznawane.

       o Przy FS ustawionym na pojedyncz spacj jako separatory pol
        dzialaj tylko spacje i tabulatory, znaki nowej linii nie s
        separatorami pol.

       o Nie mona kontynuowa linii po ? i :.

       o Synonim `func' dla slowa kluczowego `function' nie jest
        rozpoznawany.

       o Operatory ** i **= nie mog by uywane zamiast ^ i ^=.

       o Nie jest dostpna funkcja fflush().

    -W profile[=plik_prof]
    --profile[=plik_prof]
       Wysyla dane profilowania do pliku_prof.  Domylnie jest to
       awkprof.out. Uruchomiony z gawk, profil jest tylko "ladnie
       wypisan" wersj programu.  Uruchomiony z pgawk, profil zawiera
       liczb wykona kadej instrukcji programu (na lewym marginesie)
       oraz liczb wywola funkcji dla kadej funkcji uytkownika.

    -W re-interval
    --re-interval
       Wlcz  uycie  wyrae  powtarzanych  (interval expressions) w
       dopasowywaniu   wyrae   regularnych   (patrz   poniej
       Wyraeniaregularne).  Wyraenia powtarzane nie byly tradycyjnie
       dostpne w jzyku AWK. Standard POSIX dodal je dla uzyskania
       wzajemnej  zgodnoci  awk  i  egrep.  Jednak  ich  uycie
       najprawdopodobniej da bldy w starych programach AWK, zatem gawk
       udostpnia je tylko wtedy, gdy zadano tego niniejsz opcj lub
       podano opcj --posix.
    -W source=tekst-programu
    --source=tekst-programu
       Uywa tekst-programu jako kodu rodlowego programu AWK. Opcja ta
       pozwala  na latwe lczenie funkcji bibliotecznych (uywanych
       poprzez opcje -f i --file) z kodem rodlowym wprowadzanym w
       wierszu polece.  Jest to przeznaczone przede wszystkim dla
       rednio duych programow AWK, uywanych w skryptach powlokowych.
       Forma -W source= tej opcji uywa reszty argumentu wiersza polece
       jako tekstu programu; dalsze opcje -W nie bd rozpoznawane w tym
       samym argumencie.

    -W version
    --version
       Wypisuje informacj o wersji tej konkretnej kopii gawk (na
       standardowe wyjcie).  Jest to przydatne przede wszystkim do
       zdobywania informacji, czy bieca kopia gawk, ktor posiadasz na
       systemie jest aktualna. Przydaje si take przy zglaszaniu bldow.
       (Wedlug GNU Coding Standards (Standardow Kodowania GNU), opcje
       te powoduj natychmiastowe, zakoczone powodzeniem zakoczenie
       pracy.)

    --   Sygnalizuje koniec opcji. Dziki temu nastpne argumenty programu
       AWK mog rozpoczyna si mylnikiem "-". [Na przyklad rozpoczynajce
       si mylnikiem nazwy plikow]. Istnieje glownie dla utrzymania
       spojnoci z konwencj przetwarzania argumentow uywan w wikszoci
       programow POSIX-owych.
    W trybie zgodnoci wszelkie inne opcje s zaznaczane jako niepoprawne,
    lecz poza tym s ignorowane. W normalnym trybie dzialania, jeli
    dostarczono tekst programu AWK, nieznane opcje s mu przekazywane w
    tablicy ARGV, aby mogl je sobie sam przetworzy. Przydaje si to w
    praktyce do uruchamiania  programow  AWK  przez  mechanizm  "#!"
    interpretera.

WYWO/LANIE PROGRAMU AWK

    Program AWK sklada si z sekwencji instrukcji wzorzec-akcja oraz
    opcjonalnych definicji funkcji.
       wzorzec  { instrukcje akcji }
       function nazwa(lista parametr'ow) { instrukcje }
    Gawk najpierw odczytuje rodlo programu z podanych plik'ow-programu.
    Gawk czyta tekst programu tak, jakby wszystkie pliki-programu zostaly
    polczone ze sob w calo. Przydaje si do budowania bibliotek funkcji AWK,
    bez koniecznoci wlczania ich do kadego nowego programu AWK, ktory z
    nich korzysta. Umoliwia to rownie lczenie funkcji bibliotecznych z
    programami z wiersza polece.
    Zmienna rodowiskowa AWKPATH okrela ciek przeszukiwania, uywan do
    znajdowania plikow rodlowych podanych w opcji -f. Jeli zmienna ta nie
    istnieje, domyln ciek staje si ".:/usr/local/share/awk". (Faktyczny
    katalog moe by rony, zalenie od tego jak skompilowano i zainstalowano
    awk.)  Jeli nazwa pliku, podana opcji -f zawiera znak "/", nie jest
    dokonywane adne przeszukiwanie cieki.
    Gawk wywoluje programy AWK w nastpujcej kolejnoci.  Najpierw dokonuje
    wszelkich inicjalizacji zmiennych, zadanych w opcjach -v. Nastpnie
    kompiluje program do postaci wewntrznej. Potem wywoluje kod, zawarty w
    blokach BEGIN (jeli istniej), a nastpnie zaczyna odczytywa kady z
    plikow, podanych w tablicy ARGV. Jeli nie podano takich nazw plikow,
    gawk odczytuje standardowe wejcie.
    Jeli nazwa pliku w wierszu polece ma posta var=val , to jest traktowana
    jako inicjalizacja zmiennej. Zmienna var uzyska warto val. (Dzieje si
    to po uruchomieniu kadego bloku BEGIN.) Ten sposob inicjalizowania
    zmiennych najbardziej przydaje si do dynamicznego nadawania wartoci
    zmiennym, ktorych AWK uywa do okrelania sposobu, w jaki wejcie
    rozbijane jest na pola i rekordy. Jest te uyteczny do kontroli stanu,
    jeli zachodzi potrzeba wielokrotnego czytania danego pliku danych.
    Jeli warto konkretnego elementu ARGV jest pusta (""), to gawk j pomija.
    Dla kadego rekordu wejcia gawk dokonuje porownania, sprawdzajc czy
    odpowiada on jakiemu wzorcowi z programu AWK.  Jeli wzorzec bdzie
    odpowiadal rekordowi, zostanie wykonana zwizana z nim akcja. Wzorce s
    sprawdzane w kolejnoci ich pojawienia si w programie.
    Na koniec, gdy wyczerpane zostanie cale wejcie, gawk wywoluje kod
    zawarty w bloku END.

ZMIENNE, REKORDY I POLA

    Zmienne AWK s dynamiczne; zaczynaj istnie gdy s po raz pierwszy uyte.
    Ich wartoci s zmiennoprzecinkowe, znakowe (cigi znakow) lub jedne i
    drugie naraz, zalenie od sposobu uycia. AWK posiada rownie tablice
    jednowymiarowe; symulowane mog by rownie tablice  wielowymiarowe.
    Podczas dzialania programu ustawianych jest kilka predefiniowanych
    zmiennych; bd one opisane niej.
  Rekordy
    Zwykle rekordy rozdzielane s znakami nowej linii [czyli rekordem jest
    pojedyncza linia]. Moesz kontrolowa sposob, w jaki bd separowane
    rekordy przypisujc warto wbudowanej zmiennej RS Jeeli zawiera ona
    pojedynczy znak, to jest on ogranicznikiem rekordow. W przeciwnym
    przypadku, RS jest wyraeniem regularnym. Tekst wejciowy pasujcy do tego
    wyraenia rozdziela rekord. Jednake, w trybie zgodnoci do rozdzielania
    rekordow zostanie uyty tylko jego pierwszy znak.  jeeli RS jest
    ustawiony na lacuch pusty, to rekordy rozdzielane s pustymi liniami. W
    tym przypadku znak nowej linii zawsze dziala jako ogranicznik pola,
    oprocz wartoci ogranicznika ustawionej przez FS.
  Pola
    Po przeczytaniu kadego rekordu wejciowego, gawk rozbija go na pola,
    uywajc do tego celu wartoci separatora pol, FS.  Jeli FS jest
    pojedynczym znakiem, to pola s rozdzielane tym wlanie znakiem. W
    przeciwnym wypadku FS powinien by wyraeniem regularnym. W szczegolnym
    wypadku, kiedy FS jest pojedyncz spacj, pola s oddzielane dowoln iloci
    bialych spacji (spacji, tabulatorow, nowych linii).  (Ale  patrz
    omowienie --posix).  UWAGA: Warto zmiennej IGNORECASE (patrz niej)
    rownie wplywa na sposob rozdzielania pol i rekordow (w wypadku gdy
    odpowiednio FS bd RS jest wyraeniem regularnym).
    Jeli zmienn FIELDWIDTHS ustawiono na list oddzielonych spacjami liczb,
    to kade pole powinno mie stal szeroko, za gawk dokonuje podzialu przy
    uyciu podanych szerokoci. Warto FS jest wtedy ignorowana. Przyznanie
    zmiennej FS nowej wartoci uniewania uycie FIELDWIDTHS, i przywraca
    domylne zachowanie.
    Do kadego pola w rekordzie wejciowym mona odwola si przez jego pozycj,
    $1, $2, itd. $0 jest calym rekordem (zwykle lini). Do pol nie musisz
    si odwolywa przez stale:
       n = 5
       print $n
    wypisze pite pole rekordu wejciowego.
    Zmienna NF jest ustawiana na calkowit liczb pol w rekordzie wejciowym.
    Odniesienia do pol nieistniejcych (np. pol znajdujcych si za $NF) daj
    lacuch zerowy. Jednak nadanie nieistniejcemu polu wartoci (np. $(NF+2)
    = 5) zwiksza warto licznika NF, a pola znajdujce si `pomidzy', inicjuje
    lacuchem zerowym. Przypisanie to poowoduje rownie ponowne przetworzenie
    wartoci zmiennej $0, w ktorej pola zostan rozdzielone wartoci OFS.
    Przypisanie wartoci istniejcemu polu powoduje ponowne utworzenie calego
    rekordu podczas odwolania si do $0. Podobnie, przypisanie wartoci do
    $0 powoduje, e rekord jest ponownie dzielony, tworzc nowe wartoci pol.
  Wbudowane zmienne
    Wbudowanymi zmiennymi Gawk s:
    ARGC    Liczba  argumentow  wiersza  polece  (nie liczy opcji
          przekazanych gawk, ani rodla programu).
    ARGIND   Indeks w tablicy ARGV bieco przetwarzanego pliku.
    ARGV    Tablica argumentow wiersza polece.  Tablica  ta  jest
          indeksowana od zera do ARGC - 1.  Dynamiczna zmiana
          zawartoci ARGV moe sterowa plikami uywanymi jako dane.
          BINMODE Na systemach nie-POSIX-owych, okrela uycie trybu
          "binarnego" do wszystkich operacji wejcia/wyjcia plikow.
          Numeryczne  wartoci  1, 2 lub 3 oznaczaj, e binarne
          wejcie/wyjcie powinno zosta uyte dla, odpowiednio, plikow
          wejciowych, wyjciowych, lub wszystkich plikow. Wartoci
          lacuchowe: "r" lub  "w"  oznaczaj  uywanie  binarnego
          wejcia/wyjcia dla, e plikow, odpowiednio, wejciowych lub
          wyjciowych. Wartoci lacuchowe: "rw" lub "wr" oznaczaj, e
          binarne  wejcie/wyjcie powinno by uyte dla wszystkich
          plikow. Wszystkie inne wartoci lacuchowe s traktowane jak
          "rw", ale powoduj komunikat ostrzegawczy.
    CONVFMT   Format konwersji dla liczb, domylnie "%.6g".
    ENVIRON   Tablica  zawierajca  wartoci  biecego rodowiska.
          Tablica  ta   jest   indeksowana   zmiennymi
          rodowiskowowymi, kady element tablicy jest wartoci
          danej zmiennej (np. ENVIRON["HOME"] moe mie warto
          /u/arnold).  Zmiana tej tablicy nie wplynie na
          rodowisko widziane przez programy,  ktore  gawk
          wywoluje przez przekierowania lub przy uyciu funkcji
          system().
    ERRNO    Jeli  pojawi  si  bld  systemowy   podczas
          przekierowywania dla getline, podczas odczytu dla
          getline lub podczas close(), to ERRNO bdzie zawiera
          lacuch opisujcy bld.  Podlega on tlumaczeniu przy
          ustawieniach locale innych ni angielskie.
    FIELDWIDTHS Jest rozdzielon bialymi spacjami list szerokoci pol.
          Jeli zmienna ta jest ustawiona, to gawk rozbija
          wejcie na pola o stalych szerokociach (domylnie
          rozbija je wedlug wartoci separatora FS).
    FILENAME  Nazwa pliku biecego pliku wejciowego.  Jeli nie
          podano plikow w wierszu polece, FILENAME przechowuje
          warto  "-".   Warto  zmiennej  FILENAME  jest
          niezdefiniowana wewntrz bloku  BEGIN  (chyba  e
          zostanie nadana przez getline).
    FNR     Liczba rekordow wejciowych w biecym pliku wejciowym.
    FS     Separator pol wejciowych, domylnie spacja.
    IGNORECASE Okrela wraliwo na wielkoci znakow w operacjach na
          wyraeniach regularnych. Jeli zmienna IGNORECASE ma
          warto niezerow, to porownywanie wzorcow w regulach,
          rozdzielanie pol przez FS, rozdzielanie rekordow
          przez RS, dopasowywanie wyrae regularnych przez ~ i
          !~, oraz wbudowane funkcje gsub(), index(), match(),
          split() i sub(), bd ignorowa wielko liter podczas
          operacji  na  wyraeniach  regularnych.   UWAGA:
          Ustawienie to nie wplywa na indeksowanie tablic, ani
          na funkcj asort().
          Tak wic jeli IGNORECASE nie jest rowne zero, /aB/
          odpowiada wszystkim nastpujcym lacuchom -- "ab",
          "aB", "Ab", i "AB".  Jak ze wszystkimi zmiennymi
          AWK, pocztkowa warto IGNORECASE jest zerem, wic
          operacje na wyraeniach regularnych s wraliwe na
          wielko znakow. W Unixie przy ignorowaniu wielkoci
          znakow uywany jest pelny zestaw znakow ISO-8859-1
          Latin-1.
    LINT    Zapewnia dynamiczne sterowanie opcj --lint z wntrza
          programu AWK. Gdy jest prawdziwe, gawk wypisuje
          ostrzeenia lint. Gdy falszywe --  nie wypisuje.
          Kiedy  ma  przypisan  warto  lacuchow  "fatal",
          ostrzeenia lint staj si bldami krytycznymi, dokldnie
          tak samo, jak przy --lint=fatal.  Kada inna warto
          prawdziwa wypisuje tylko ostrzeenia.
    NF     Liczba pol w biecym rekordzie wejciowym.
    NR     Calkowita liczba odczytanych do tej pory rekordow
          wejciowych.
    OFMT    Format wyjciowy liczb, domylnie "%.6g".
    OFS     Separator pol wyjciowych, domylnie spacja.
    ORS     Separator rekordow wyjciowych, domylnie nowa linia.
          PROCINFO Elementy tej tablicy umoliwiaj dostp do
          informacji o dzialajcym programie AWK. W niektorych
          systemach w tablicy mog istnie elementy od "group1"
          a do "groupn" dla pewnego n, bdcego liczb grup
          dodatkowych,  do  ktorych  naley  program.  Do
          sprawdzenia tych elementow uyj operatora in.  Na
          pewno s dostpne nastpujce elementy:
          PROCINFO["egid"]  warto   funkcji   systemowej
                   getegid(2).
          PROCINFO["euid"]  warto   funkcji   systemowej
                   geteuid(2).
          PROCINFO["FS"]   "FS", jeli dziala podzial na pola
                   za pomoc FS, lub "FIELDWIDTHS",
                   jeli dziala podzial na pola za
                   pomoc FIELDWIDTHS.
          PROCINFO["gid"]  warto   funkcji   systemowej
                   getgid(2).
          PROCINFO["pgrpid"] ID  grupy  procesow  biecego
                   procesu.
          PROCINFO["pid"]  ID biecego procesu.
          PROCINFO["ppid"]  ID procesu  macierzystego  dla
                   biecego procesu.
          PROCINFO["uid"]  warto   funkcji   systemowej
                   getuid(2).
    RS     Separator rekordow wejciowych, domylnie nowa
          linia. Jeli RS ma warto lacucha zerowego, to
          rekordy s oddzielane pustymi liniami. Gdy RS
          jest ustawiony na lacuch zerowy, to znak
          nowej linii zawsze dziala jak separator pola,
          oprocz  dzialania  jakiejkolwiek  wartoci
          zmiennej FS.
    RT     Zakoczenie rekordu. Gawk ustawia RT na tekst
          wejciowy, ktory pasowal do znaku lub wyraenia
          regularnego okrelonego przez RS.
    RSTART   Indeks pierwszego znaku, dopasowanego funkcj
          match(); 0 w przypadku braku dopasowania.
    RLENGTH   Dlugo lacucha dopasowanego funkcj match(); -1
          w przypadku braku dopasowania.
    SUBSEP   Znak, uywany do  separacji  wielokrotnych
          indeksow w elementach tablicowych, domylnie
          jest to "\034".
    TEXTDOMAIN Dziedzina tekstowa programu AWK.  Stosowane
          od  odszukania  zlokalizowanych  tlumacze
          lacuchow znakowych programu.
  Tablice
    Tablice s indeksowane wyraeniem,  ujtym  w  nawiasy
    kwadratowe ([ i ]). Jeli wyraenie jest list wyrae (wyra,
    wyra ...) to indeks tablicy jest sklejany z wartoci
    (lacuchowych)  kadego  wyraenia, oddzielonych wartoci
    zmiennej SUBSEP. [Uwaga: jest tak dlatego, e AWK uywa
    tablic asocjacyjnych - tak jakby slownikowych - nie ma tu
    normalnych liczbowych indeksow -  indeksem  moe  by
    cokolwiek,  najczciej  lacuch.  Symulowanie  tablic
    wielowymiarowych  polega  wlanie   na   sklejaniu
    poszczegolnych indeksow w unikalny lacuch -- przyp.
    tlum.]  Wlaciwo  ta  jest  uywana  do  symulacji
    wielowymiarowych tablic. Na przyklad:
       i = "A" ; j = "B" ; k = "C"
       x[i, j, k] = "hello, world\n"
    przypisuje lacuch "hello, world\n" elementowi tablicy x,
    o indeksie bdcym lacuchem  "A\034B\034C".  Wszystkie
    tablice w AWK s asocjacyjne, tj. indeksowane wartociami
    lacuchowymi.
    Do sprawdzenia czy dana tablica posiada oczekiwany indeks
    [lacuchowy], mona uy operatora in, ktory ma zastosowanie
    przede wszystkim w instrukcjach if lub while.
       if (val in array)
          print array[val]
    Jeli tablica posiada wielokrotne indeksy,  mona  uy
    konstrukcji (i, j) in array.
    Konstrukcja  in moe by rownie uyta w ptli for do
    iterowania poprzez wszystkie elementy tablicy [poniewa
    jest  ona  asocjacyjna, nie mona jej iterowa przez
    przelecenie indeksu od zera do najwyszej wartoci - indeks
    moe by tu przecie dowolnym lacuchem - przyp. tlum.]
    Element mona skasowa z tablicy przy uyciu polecenia
    delete.  Poleceniem delete mona si  te  posluy  do
    skasowania calej zawartoci tablicy, przez podanie jej
    nazwy bez indeksu.
  Typy zmiennych i konwersje
    Zmienne oraz pola mog by liczbami (zmiennoprzecinkowymi),
    lacuchami  lub jednym i drugim naraz. Interpretacja
    wartoci zmiennej zaley od kontekstu. Jeli jest uyta w
    wyraeniu numerycznym, jest interpretowana jako liczba;
    jeli jest uyta w wyraeniu lacuchowym, to jest traktowana
    jak lacuch.
    Aby wymusi traktowanie zmiennej jako liczby, dodaj do
    niej 0; aby wymusi traktowanie jej jako lacucha, doklej
    do niej lacuch zerowy.
    Podczas  konwersji  lacucha  na liczb, obrobka jest
    dokonywana przy uyciu funkcji strtod(3).  Liczba jest
    przeksztalcana na lacuch przy uyciu wartoci CONVFMT jako
    parametru formatujcego dla sprintf(3), oraz  wartoci
    numerycznej  jako  argumentu.  Jednak, nawet mimo e
    wszystkie liczby w AWK s zmiennoprzecinkowe, wartoci
    calkowite s zawsze konwertowane jak calkowite (integer).
    Tak wic, przy
       CONVFMT = "%2.2f"
       a = 12
       b = a ""
    zmienna b uzyskuje warto lacuchow "12", a nie "12.00".
    Gawk dokonuje porowna w nastpujcy sposob: Jeli dwie
    wartoci s numeryczne, to s porownywane numerycznie. Jeli
    jedna z wartoci jest numeryczna, a druga lacuchowa, ktora
    jest "lacuchem numerycznym", to porownania s rownie
    dokonywane numerycznie.  W przeciwnym wypadku  warto
    numeryczna jest konwertowana do lacucha i dokonywane jest
    porownanie lacuchowe.  Dwa  lacuchy  s,  oczywicie,
    porownywane jako lacuchy.  Zwro uwag, e standard POSIX
    stosuje pojcie "lacucha numerycznego" wszdzie, nawet do
    stalych  lacuchowych.  Jednak  jest  to  oczywicie
    nieprawidlowe i gawk tego nie robi.  (Na  szczcie,
    poprawiono to w nastpnej wersji standardu.)
    Zauwa, e stale znakowe, takie jak "57" nie s lacuchami
    numerycznymi - s one  stalymi  lacuchowymi.  Pojcie
    "lacuchow numerycznych" odnosi si wylcznie do pol, wejcia
    getinput, FILENAME, elementow ARGV, ENVIRON i elementow
    tablicy  utworzonej  funkcj split() bdcych lacuchami
    numerycznymi. Podstawow koncepcj jest to, e wygldajce na
    numeryczne dane z wejcia uytkownika, i tylko one, s
    traktowane w opisany sposob.
    Niezainicjalizowane zmienne maj warto numeryczn zero i
    lacuchow "" (zero lub pusty lacuch).
  Sta/le 'osemkowe i szesnastkowe
    Poczynajc  od wersji 3.1 gawk , w kodzie rodlowym
    programow AWK mona korzysta ze stalych osemkowych i
    szesnastkowych w stylu jzyka C. Na przyklad, osemkowa
    warto 011 jest rowna dziesitnej 9, a szesnastkowa 0x11
    jest rowna dziesitnej 17.
  Sta/le /lacuchowe
    Stale lacuchowe w AWK s sekwencjami znakow ujtymi w
    cudzyslowy ("). Wewntrz lacuchow rozpoznawane s pewne
    sekwencje specjalne, jak w C. S to:
    \\  doslowny odwrotny ukonik (backslash)
    \a  znak dzwonka, "alert"; zazwyczaj znak ASCII BEL
    \b  backspace
    \f  wysuw strony (form-feed)
    \n  znak nowej linii (newline).
    \r  powrot karetki (carriage return).
    \t  tabulacja pozioma (horizontal tab).
    \v  tabulacja pionowa (vertical tab).
    \xcyfry hex
      Znak reprezentowany przez lacuch cyfr szesnastkowych
      wystpujcych po \x. Tak jak w ANSI C, wszystkie
      kolejne cyfry szesnastkowe uwaane s za cz sekwencji
      specjalnej.  (Ta cecha powinna nam co mowi  o
      projektowaniu jzykow przez komitety.) Np., "\x1B"
      jest znakiem ASCII ESC (escape).
    \ddd Znak reprezentowany przez 1-, 2- lub  3-cyfrow
      sekwencj cyfr osemkowych. Np., "\033" jest znakiem
      ASCII ESC (escape).
    \c  Doslowny znak c.
    Sekwencji specjalnych mona te uywa wewntrz stalych wyrae
    regularnych  (np.,  /[ \t\f\n\r\v]/  dopasowuje biale
    znaki).
    W trybie zgodnoci, znaki reprezentowane przez osemkowe
    lub  szesnastkowe  sekwencje  specjalne s traktowane
    doslownie,  jeli  uyto  ich  w  stalych  wyraeniach
    regularnych. Zatem, /a\52b/ jest rownowanikiem /a\*b/.

WZORCE I AKCJE

    AWK  jest  jzykiem  zorientowanym  liniowo. Najpierw
    przychodzi wzorzec, a potem akcja. Instrukcje akcji s
    zawarte w nawiasach { i }. Pomin mona zarowno wzorzec,
    jak i akcj, lecz oczywicie nie obydwa te pola naraz. Jeli
    pominito wzorzec, to akcja jest wykonywana dla kadego z
    rekordow wejcia. Brakujca akcja jest z kolei rownowana
    akcji
       { print }
    ktora wypisuje caly rekord.
    Komentarze rozpoczynaj si znakiem "#" i trwaj a do koca
    linii.  Do oddzielania instrukcji mona uywa pustych
    linii. Zwykle instrukcja koczy si wraz z now lini, jednak
    nie jest to regul w przypadku linii koczcych si na ",",
    "{", "?", ":", "&&" lub "||". Dla liniach koczcych si na
    do lub else rownie wystpi automatyczna  kontynuacja
    instrukcji w nastpnej linii. W innych wypadkach, linia
    moe by kontynuowana przez zakoczenie jej znakiem "\"; w
    takim wypadku znak nowej linii jest ignorowany.
    Wiele  instrukcji mona te zgrupowa w jednej linii,
    oddzielajc je znakiem ";". Tyczy si to zarowno instrukcji
    w czci akcji z pary wzorzec-akcja (zwykly przypadek), jak
    i do samych instrukcji wzorzec-akcja.
  Wzorce
    Wzorce w AWK mog by jedn z nastpujcych rzeczy:
       BEGIN
       END
       /wyraenie regularne/
       wyraenie relacyjne
       wzorzec && wzorzec
       wzorzec || wzorzec
       wzorzec ? wzorzec : wzorzec
       (wzorzec)
       ! wzorzec
       wzorzec1, wzorzec2
    BEGIN i END s dwoma specjalnymi rodzajami wzorcow, ktore
    nie  s porownywane z danymi wejciowymi. Czci akcji
    wszelkich wzorcow BEGIN s lczone, tak jakby wszystkie one
    zostaly napisane w pojedynczym bloku BEGIN.  S one
    wykonywane  przed  rozpoczciem  odczytywania  danych
    wejciowych. Podobnie, wszelkie bloki END s rownie lczone
    i wykonywane po wyczerpaniu danych wejciowych.  (lub po
    dojciu do instrukcji exit.) Wzorce BEGIN i END nie mog
    by lczone z innymi wzorcami w wyraeniach wzorcowych.
    Wzorcom BEGIN i END nie moe brakowa czci definiujcej
    akcj.
    Dla wzorcow /wyrae regularnych/ powizana  instrukcja
    wykonywana jest dla kadego rekordu wejciowego, ktory
    odpowiada  zadanemu  wyraeniu  regularnemu.  Wyraenia
    regularne s tymi samymi wyraeniami, ktore mona spotka w
    egrep(1), i s podsumowane niej.
    wyraenie relacyjne moe uywa dowolnego operatora  ze
    zdefiniowanych w sekcji o akcjach operatorow. Ogolnie,
    testuj one, czy okrelone pola odpowiadaj  okrelonym
    wyraeniom regularnym.
    Operatory &&, ||, i !  s logicznymi AND, OR i NOT,
    podobnie jak w jzyku C. S one obliczane w sposob
    skrocony, podobnie jak w C, i slu glownie do lczenia
    bardziej podstawowych wyrae wzorcowych. Podobnie jak w
    wikszoci jzykow, dla wymuszenia kolejnoci porownywania
    mona uy nawiasow.
    Operator ?: dziala podobnie jak ten sam operator w C.
    Jeli pierwszy wzorzec jest prawdziwy, to do testowania
    uywany jest nastpny wzorzec; w przeciwnym wypadku uywany
    jest trzeci wzorzec. Obliczany jest tylko albo drugi albo
    trzeci wzorzec.
    Forma wzorzec1, wzorzec2 wyraenia jest nazywana wzorcem
    zakresu.  Dopasowuje  ona wszystkie rekordy wejcie,
    poczynajc od rekordu, ktory odpowiada wzorcowi1, a do
    rekordu pasujcego do wzorzec2, wlcznie. Nie lczy si to z
    innymi rodzajami wyrae wzorcowych.
  Wyraenia regularne
    Wyraenia regularne s rozszerzon form tego, co mona znale
    w egrep. Skladaj si one z nastpujcych znakow:
    c     dopasowuje nie-specjalny znak c.
    \c     dopasowuje doslowny znak c.
    .     dopasowuje dowolny znak w/lcznie ze znakiem
         nowej linii.
    ^     dopasowuje pocztek lacucha.
    $     dopasowuje koniec lacucha.
    [abc...]  lista znakow, dopasowuje dowolny ze znakow
         abc....
    [^abc...] zanegowana lista znakow, dopasowuje wszystkie
         znaki poza abc....
    r1|r2   alternatywa: dopasowuje albo r1 albo r2.
    r1r2    konkatenacja: dopasowuje r1, a nastpnie r2.
    r+     dopasowuje jeden lub wicej r-ow.
    r*     dopasowuje zero lub wicej r-ow.
    r?     dopasowuje zero lub jeden r.
    (r)    grupowanie: dopasowuje r.
    r{n}
    r{n,}
    r{n,m}   Jedna lub dwie liczby w nawiasach klamrowych
         opisuj wyraenie powtarzane. Jeeli w nawiasach
         jest jedna liczba, to poprzedzajce wyraenie
         regularne r powtarzane jest n razy. Jeeli uyto
         dwu rozdzielonych przecinkiem liczb, to r
         powtarzane jest od n do m razy. Jeeli w
         nawiasach jest jedna liczba, z nastpujcym po
         niej przecinkiem to r powtarzane jest co
         najmniej n razy.
         Wyraenia powtarzane dostpne s tylko wtedy, gdy
         w wierszu polece uyto albo opcji --posix albo
         --re-interval.

    \y     dopasowuje pusty lacuch na pocztku bd na kocu
         slowa.

    \B     dopasowuje pusty lacuch wewntrz slowa.

    \<     dopasowuje pusty lacuch na pocztku slowa.

    \>     dopasowuje pusty lacuch na kocu slowa.

    \w     dopasowuje dowolny znak wchodzcy w sklad slow
         (liter, cyfr lub podkrelenie). [Nie obejmuje
         to, niestety polskich znakow diakrytycznych.
         Sekwencje  dotyczce  dopasowywania  slow
         oczywicie rownie nie uwzgldniaj specyficznych
         polskich znakow].

    \W     dopasowuje dowolny znak nie wchodzcy w sklad
         slow.

    \`     dopasowuje pusty lacuch na pocztku bufora
         (lacucha).

    \'     dopasowuje pusty lacuch na kocu bufora.

    Sekwencje  specjalne  (escape  sequences),  ktore  s
    prawidlowe w stalych lacuchowych (patrz niej) s rownie
    poprawne w wyraeniach regularnych.

    Klasy znak'ow s now wlasnoci wprowadzon w standardzie
    POSIX. Klasa znakow jest specjaln notacj sluc do opisu
    listy znakow posiadajcych szczegoln cech. Dla danej klasy
    rzeczywicie wystpujce w niej znaki mog by rone w zalenoci
    od kraju i/lub uywanego zestawu znakow. Na przyklad,
    pojcie o tym, co jest znakiem alfabetu jest odmienne w
    USA ni we Francji.

    Klasa znakow dozwolona  jest  wylcznie  w  wyraeniu
    regularnym wewntrz nawiasow klamrowych listy znakow.
    Klasy znakow skladaj si z [:, slowa kluczowego opisujcego
    klas, i koczcego :].  POSIX definiuje nastpujce klasy
    znakow:

    [:alnum:] Znaki alfanumeryczne.

    [:alpha:] Znaki alfabetu.

    [:blank:] Znaki spacji lub tabulatorow.

    [:cntrl:] Znaki sterujce.

    [:digit:] Znaki numeryczne (cyfry).

    [:graph:] Znaki, ktore  s  zarowno  widoczne  (przy
         wywietlaniu) jak i drukowalne. (Spacja jest
         drukowalna, ale nie jest widoczna, podczas gdy
         a jest i takie, i takie.)

    [:lower:] Znaki malych liter alfabetu.

    [:print:] Znaki drukowalne (znaki, ktore nie s znakami
         sterujcymi.)

    [:punct:] Znaki interpunkcyjne (nie  bdce  literami,
         cyframi,  znakami  sterujcymi  ani znakami
         spacji).

    [:space:] Znaki spacji (takie  jak  zwykla  spacja,
         tabulator, wysuw strony, by wymieni tylko
         kilka).

    [:upper:] Znaki duych liter alfabetu.

    [:xdigit:] Znaki bdce cyframi szesnastkowymi.

    Na przyklad, przed standardem POSIX, by dopasowa znaki
    alfanumeryczne musialby napisa /[A-Za-z0-9]/. Jeli twoj
    zestaw znakow zawiera inne znaki alfabetyczne, powysze
    ich nie dopasuje, a jeli kolejno znakow w zestawie jest
    inna ni w ASCII, to wyraenie to moe nawet nie dopasowywa
    znakow alfanumerycznych ASCII. Za pomoc POSIX-owych klas
    znakow, moesz napisa /[[:alnum:]]/, i dopasowuje to
    wszystkie alfabetyczne i numeryczne znaki z twojego
    zestawu znakow.

    W listach znakow mog pojawi si dodatkowe sekwencje
    specjalne. Dotyczy to zestawow znakow ronych od ASCII,
    ktore mog posiada pojedyncze symbole (zwane elementami
    por'ownywania - collating elements) reprezentowane przez
    wicej ni jeden znak, jak i kilka znakow rownowanych w
    operacjach  por'ownywania,  czy  sortowania.  (np. we
    francuskim, zwykle "e" i akcentowane (grave) e`  s
    rownowane.)

    Symbole porownywania (Collating Symbols)
       Symbolem porownywania jest wieloznakowy element
       porownywania zawarty pomidzy [.  a  .].  Na
       przyklad, jeli ch jest elementem porownywania, to
       [[.ch.]] jest wyraeniem regularnym dopasowujcym
       ten element porownywania, podczas gdy [ch] jest
       wyraeniem regularnym dopasowujcym c albo h.

    Klasy rownowanoci (Equivalence Classes)
       Klasa rownowanoci jest specyficzn dla ustawie
       lokalnych nazw dla listy rownowanych sobie znakow
       . Nazwa zawarta jest pomidzy [= a =].  Na
       przyklad, do reprezentacji wszystkich "e," "`,"
       and "`."  mone zosta uyta nazwa e.  W  tym
       przypadku,  [[=e=]]  jest wyraeniem regularnym
       dopasowujcym dowolne z e, e', e' lub e`. e`.

    Cechy te s bardzo wartociowe w ustawieniach lokalnych
    innych ni dla jzyka angielskiego. Funkcje biblioteczne,
    ktorych gawk uywa do dopasowywania wyrae regularnych
    rozpoznaj obecnie wylcznie POSIX-owych klas znakow; nie
    rozpoznaj one symboli porownywania ani klas rownowanoci.

    Operatory \y, \B, \<, \>, \w, \W, \` oraz \'  s
    specyficzne dla gawk; s one rozszerzeniami opartymi na
    moliwociach bibliotek wyrae regularnych GNU.

    Rone opcje wiersza polece kontroluj sposob, w jaki gawk
    interpretuje znaki w wyraeniach regularnych.

    Brak opcji
       W przypadku domylnym gawk udostpnia wszystkie
       moliwoci wyrae regularnych POSIX oraz  powyej
       opisane operatory wyrae regularnych GNU. Nie s
       jednak obslugiwane wyraenia powtarzane.

    --posix
       Obslugiwane s tylko POSIX-owe wyraenia regularne,
       operatory GNU nie maj swego specjalnego znaczenia.
       (tj., \w dopasowuje literal w).  Dozwolone s
       wyraenia powtarzane.

    --traditional
       Dopasowywane s wyraenia regularne tradycyjnego
       uniksowego awk.  Operatory GNU nie maj swego
       specjalnego znaczenia, nie s dostpne ani wyraenia
       powtarzane ani POSIX-owe klasy znakow ([[:alnum:]]
       i tak dalej). Znaki opisywane przez osemkowe lub
       szesnastkowe sekwencje specjalne s  traktowane
       doslownie, nawet jeli reprezentuj one metaznaki
       wyrae regularnych.

    --re-interval
       Pozwala na wyraenia powtarzane, nawet przy uyciu
       --traditional.

  Akcje
    Instrukcje akcji s zawarte w nawiasach { i }. Instrukcje
    akcji skladaj si ze zwyczajnych instrukcji przypisania,
    warunkow i instrukcji ptli, ktore mona znale w wikszoci
    innych jzykow  programowania.  Operatory,  instrukcje
    sterujcymi, a take instrukcje wejcia/wyjcia s opracowane
    na podstawie tych, spotykanych w jzyku C.

  Operatory
    Operatory w AWK, w kolejnoci malejcego priorytetu, to

    (...)    Grupowanie

    $      Odniesienie si do pola.

    ++ --    Inkrementuj  i   dekrementuj.   Zarowno
          przedrostkowe i przyrostkowe.

    ^      Potgowanie (mona uy rownie **, oraz **= dla
          operatora przypisania).

    + - !    Jednoargumentowy plus, minus  i  logiczna
          negacja.

    * / %    Mnoenie,  dzielenie  i  modulo  (reszta
          dzielenia).

    + -     Dodawanie i odejmowanie.

    odstp    Konkatenacja (zlczenie) lacuchow.

    < >
    <= >=
    != ==    Regularne operatory relacyjne.

    ~ !~    Dopasowanie wyraenia regularnego, dopasowanie
          zanegowane.  UWAGA:  Nie  uywaj  stalego
          wyraenia regularnego (/foo/) po lewej stronie
          ~ lub !~. Uywaj go tylko po prawej stronie.
          Wyraenie /foo/ ~ exp ma takie samo znaczenie
          jak (($0 ~ /foo/) ~ exp).  Nie jest to
          zazwyczaj rzecz, ktorej oczekujesz.

    in     Przynaleno do tablicy.

    &&     Koniunkcja logiczna AND.

    ||     Alternatywa logiczna OR.

    ?:     Wyraenie warunkowe z C. Ma ono posta wyra1 ?
          wyra2 : wyra3. Jeli wyra1 jest prawdziwe, to
          wartoci wyraenia jest wyra2, w przeciwnym
          wypadku  jest  ni wyra3.  Obliczane jest
          wylcznie jedno z wyra2 i wyra3.

    = += -=
    *= /= %= ^= Przypisanie.  Obslugiwane  jest  zarowno
          przypisanie absolutne (zmienna = warto) jak i
          przypisanie operatorowe (inne formy).

  Instrukcje sterujce
    Instrukcje sterujce s nastpujce:

       if (warunek) instrukcja [ else instrukcja ]
       while (warunek) instrukcja
       do instrukcja while (warunek)
       for (wyra1; wyra2; wyra3) instrukcja
       for (var in tablica) instrukcja
       break
       continue
       delete tablica[indeks]
       delete tablica
       exit [ wyraenie ]
       { instrukcje }

  Instrukcje I/O
    Instrukcje I/O s nastpujce:

    close(plik [, jak])  Zamyka plik, potok  lub  proces
               wspolbieny      (co-process).
               Opcjonalnego jak powinno si uywa
               wylcznie do zamykania jednego koca
               dwukierunkowego potoku do procesu
               wspolbienego.  Musi to by warto
               lacuchowa, albo "to" albo "from".

    getline        Ustawia $0 z nastpnego  rekordu
               wejciowego; ustawia NF, NR, FNR.

    getline <plik     Ustawia  $0 z nastpnego rekordu
               pliku; ustawia NF.

    getline var      Ustawia var z nastpnego rekordu
               wejciowego; ustawia NF, FNR.

    getline var <plik   Ustawia var z nastpnego rekordu
               pliku.

    polecenie | getline [var]
               Uruchamia  przesylanie  potokiem
               wyjcia polecenia albo do $0, albo
               do var, jak wyej.

    polecenie |& getline [var]
               Uruchamia polecenia jako  proces
               wspolbieny, wysylajc potokiem jego
               wyjcie albo do $0 albo do var, jak
               wyej.   Procesy  wspolbiene  s
               rozszerzeniem gawk.

    next         Koczy przetwarzanie biecego rekordu
               wejciowego.  Nastpnie odczytywany
               jest kolejny rekord wejciowy  i
               przetwarzanie  rozpoczyna  si od
               pierwszego wzorca programu  AWK.
               Jeli  osignito  koniec  danych
               wejciowych, wykonywany jest blok
               END.

    nextfile       Koczy przetwarzanie biecego pliku
               wejciowego. Nastpny rekord wejciowy
               zostanie  odczytany  z kolejnego
               pliku wejciowego. Aktualizowane s
               wartoci FILENAME i ARGIND, za FNR
               jest ustawiane na 1 i przetwarzanie
               rozpoczyna si od pierwszego wzorca
               programu  AWK.  Jeli  osignity
               zostanie koniec danych wejciowych,
               wykonywany jest blok END.

    print         Wypisuje  biecy  rekord.  Rekord
               wyjciowy  zakoczony jest wartoci
               zmiennej ORS.

    print lista-wyrae   Wypisuje wyraenia. Kade wyraenie
               jest oddzielone wartoci zmiennej
               OFS. Wyjciowy rekord jest koczony
               wartoci zmiennej ORS.

    print lista-wyrae >plik
               Wypisuje wyraenia do pliku. Kade
               wyraenie jest rozdzielone wartoci
               zmiennej OFS. Rekord wyjciowy jest
               zakoczony wartoci zmiennej ORS.

    printf fmt, lista-wyrae
               Formatuje i wypisuje.

    printf fmt, lista-wyrae >plik
               Formatuje i wypisuje do pliku.

    system(cmd-line)   Wywoluje polecenie systemowe cmd-
               line, i zwraca jego status wyjcia.
               (funkcja moe nie by dostpna na
               systemach nie POSIX-owych.)

    fflush([plik])    Opronia bufory zwizane z otwartym
               plikiem wynikowym  lub  potokiem
               plik.  Jeli  pominito plik, to
               oproniane jest standardowe wyjcie.
               Jeeli plik jest lacuchem pustym, to
               oproniane  s  bufory  wszystkich
               otwartych plikow i potokow.

    Dozwolone s te dodatkowe przekierowania wejcia i wyjcia
    dla print i printf.

    print ... >> plik
       dokleja wyjcie do pliku. a przekierowanie

    print ... | polecenie
       zapisuje do potoku.

    print ... |& polecenie
       wysyla dane do procesu wspolbienego.

    Polecenie getline zwraca zero na kocu pliku, a -1 przy
    bldzie.  W przypadku bldu, ERRNO zawiera lacuch opisujcy
    problem.

    UWAGA: uywajc potoku lub procesu wspolbienego do getline
    albo z print czy printf wewntrz ptli, musisz uy close()
    do utworzenia nowych instancji tego polecenia.  AWK nie
    zamyka automatycznie potokow ani procesow wspolbienych
    gdy zwroc one EOF.

  Instrukcja printf
    Wersje AWK instrukcji printf oraz funkcji sprintf()
    (patrz niej) przyjmuj nastpujce formaty konwersji:

    %c   Znak  ASCII.  Jeli argument uyty z %c byl
        numeryczny, to zostanie potraktowany jak znak do
        wypisania.  W przeciwnym wypadku, argument bdzie
        zrozumiany jako lacuch i zostanie wypisany tylko
        pierwszy znak tego lacucha.

    %d, %i liczba dziesitna (cz calkowita).

    %e , %E
        Liczba   zmiennoprzecinkowa   w   postaci
        [-]d.ddddddE[+-]dd. Format %E uywa po prostu E
        zamiast e.

    %f   Liczba   zmiennoprzecinkowa   w   postaci
        [-]ddd.dddddd.

    %g , %G
        Uywa konwersji e lub f w zalenoci od tego, ktora
        jest krotsza i pomijajc nieznaczce zera. Format
        %G uywa E zamiast e.

    %o   Liczba osemkowa bez znaku (take calkowita).

    %u   Liczba dziesitna bez znaku (znow, calkowita).

    %s   Cig znakow (lacuch).

    %x , %X
        Liczba szesnastkowa bez znaku (calkowita). Format
        %X uywa liter ABCDEF zamiast abcdef.

    %%   Pojedynczy  znak  %; aden argument nie jest
        konwertowany.

    Midzy % a liter sterujc mog znale si opcjonalne parametry
    dodatkowe:

    n$   Oznacza uycie n-tego argumentu w tym miejscu
       formatowania. Nosi nazw specyfikatora pozycyjnego
       i  jest  przeznaczone  glownie  do  uytku  w
       przetlumaczonych wersjach lacuchow formatu, nie w
       oryginalnym  tekcie  programu  AWK.  Jest to
       rozszerzenie gawk.

    -   Wyraenie w swoim polu powinno by wyrownane do
       lewej.

    spacja W  przypadku  konwersji  numerycznych, poprzed
       wartoci dodatnie odstpem, za ujemne znakiem minus.

    +   Znak plus, uyty przed modyfikatorem szerokoci
       (patrz  niej), nakazuje zawsze umieszcza znak
       liczby przy konwersjach numerycznych, nawet jeeli
       formatowane  dane  s  dodatnie. Modyfikator +
       powoduje uniewanienie modyfikatora spacji.

    #   Uywa  "alternatywnej  postaci"  pewnych  liter
       sterujcych.  Dla %o, dodaje pocztkowe zero. Dla
       %x oraz %X dodaje pocztkowe 0x lub 0X przy
       niezerowych wynikach.  Dla %e, %E oraz %f wynik
       zawsze zawiera kropk dziesitn.  Dla %g i %G z
       wyniku nie s usuwane kocowe zera.

    0   Pocztkowe 0 (zero) dziala jako flaga, wskazujca, e
       wynik powinien by uzupelniony zerami  zamiast
       spacji. Odnosi si to nawet do formatow nie-
       numerycznych. Flaga ta dziala tylko wtedy, gdy
       pole jest szersze ni warto do wypisania.

    width (szeroko)
       Pole powinno by wypelnione do tej szerokoci.
       Zwykle pole uzupelniane jest spacjami. Jeli uyto
       flagi 0, to wypelnienie zostanie dokonane przy
       uyciu zer.

    .prec (dokladno)
       Liczba okrelajca dokladno, jaka ma zosta uyta przy
       wypisywaniu.  Dla formatow %e, %E i %f, jest to
       liczba cyfr, jakie zostan wypisane po kropce
       dziesitnej. Dla formatow %g i %G okrela maksymaln
       liczb cyfr znaczcych. Dla formatow %d, %o, %i, %u,
       %x  oraz  %X  okrela minimaln liczb cyfr do
       wypisania. Dla %s jest to maksymalna liczba znakow
       lacucha, jakie maj zosta wypisane.

    Dynamiczne wlaciwoci width i prec z printf() uywanego w
    jzyku C s rownie wspierane. Znak gwiazdki * w miejscu
    specyfikacji zarowno width jak i prec powoduje, e ich
    wartoci s pobierane z listy argumentow, przekazywanej
    printf lub sprintf(). Chcc uy specyfikatora pozycyjnego
    z dynamiczn szerokoci lub dokladnoci naley poda n$ po * w
    lacuchu formatu. Na przyklad, "%3$*2$.*1$s".

  Specjalne nazwy plik'ow
    Podczas przekierowa I/O przy uyciu print czy te printf do
    pliku, albo przy uyciu getline z pliku, gawk rozpoznaje
    wewntrznie pewne specjalne nazwy plikow. Te nazwy plikow
    umoliwiaj dostp do  otwartych  deskryptorow  plikow,
    dziedziczonych  po  procesie  rodzicielskim  gawk'a
    (zazwyczaj powloce).  Inne pliki specjalne zapewniaj
    dostp do informacji o uruchomionym procesie gawk. Z tych
    specjalnych nazw plikow mona rownie korzysta w wierszu
    polece do okrelania plikow danych. Te nazwy to:

    /dev/stdin Standardowe wejcie.

    /dev/stdout Standardowe wyjcie.

    /dev/stderr Standardowe wyjcie diagnostyczne.

    /dev/fd/n  Plik zwizany z otwartym deskryptorem pliku n.

    S one szczegolnie przydatne do komunikatow o bldach. Na
    przyklad:

       print "Spieprzy/le to!" > "/dev/stderr"

    podczas gdy w przeciwnym wypadku musialby uy

       print "Spieprzy/le to!" | "cat 1>&2"

    Poniszych specjalnych nazw plikow mona uywa z operatorem
    procesu wspolbienego |& do tworzenia witrualnych polcze
    sieciowych TCP/IP.

    /inet/tcp/lport/rhost/rport Plik dla polczenia TCP/IP na
                  lokalnym  porcie lport do
                  zdalnej maszyny rhost  na
                  zdalnym porcie rport. Uyj
                  portu 0, jeli chcesz, by to
                  system znalazl port.

    /inet/udp/lport/rhost/rport Podobne, lecz uywa UDP/IP
                  zamiast TCP/IP.

    /inet/raw/lport/rhost/rport Zarezerwowane do przyszlego
                  uytku.

    Inne specjalne nazwy plikow zapewniajce informacje o
    dzialajcym procesie gawk.  Te nazwy plik'ow s obecnie
    przestarza/le.  Do uzyskania informacji, jakie podaj,
    naley skorzysta z tablicy PROCINFO . Nazwy tych plikow
    to:

    Odczytanie tego pliku zwraca PID biecego procesu. Liczba
    jest w postaci
          dziesitnej i zakoczona jest now lini.

    /dev/ppid  Odczytanie tego pliku zwroci PID procesu
          rodzicielskiego. Podobnie jak wyej, liczba
          jest dziesitna i zakoczona now lini.

    /dev/pgrpid Odczytanie tego pliku zwroci identyfikator
          grupy procesow biecego procesu, zapisany w
          postaci dziesitnej i zakoczony now lini.

    /dev/user  Odczytanie tego pliku  zwroci  pojedynczy
          rekord, zakoczony now lini. Pola s oddzielone
          spacjami.  $1  jest  wartoci  wywolania
          systemowego  getuid(2),  $2  jest wartoci
          wywolania systemowego geteuid(2), $3 jest
          wartoci wywolania systemowego getgid(2), a $4
          jest  wartoci   wywolania   systemowego
          getegid(2).  Jeli s jeszcze jakie dodatkowe
          pola, to s to identyfikatory grup, zwrocone
          przez getgroups(2).  W niektorych systemach
          moe nie by obslugiwana przynaleno do wielu
          grup.

  Funkcje numeryczne
    AWK ma nastpujce wbudowane funkcje arytmetyczne:

    atan2(y, x)  zwraca arcus tangens y/x w radianach.

    cos(wyra)   zwraca cosinus z wyra w radianach.

    exp(wyra)   funkcja wykladnicza.

    int(wyra)   skraca do liczby calkowitej.

    log(wyra)   funkcja logarytmu naturalnego.

    rand()    zwraca liczb losow z przedzialu 0 i 1.

    sin(wyra)   zwraca sinus z wyra w radianach.

    sqrt(wyra)  pierwiastek kwadratowy.

    srand([wyra]) Uywa  wyra  jako  nowego  nasionka dla
           generatora liczb losowych. Bez podanego
           wyra, uywany jest czas dnia. Warto zwracana
           to poprzednie nasionko generatora liczb
           losowych.

  Funkcje /lacuchowe
    AWK ma nastpujce wbudowane funkcje lacuchowe:

    asort(s [, d])     Zwraca liczb elementow w rodlowej
                tablicy s.  Zawarto  s  jest
                sortowana   z   zastosowaniem
                zwyklych  regul   gawk   do
                porownywania wartoci, za indeksy
                posortowanych   wartoci   s
                azstpowane s kolejnymi liczbami
                calkowitymi, poczwszy od 1. Jeli
                podano opcjonaln tablic docelow
                d, to najpierw s jest powielana
                do d, a nastpnie sortowana jest
                d, a indeksy tablicy rodlowej s
                pozostaj niezmienione.

    gensub(r, s, h [, t])  w lacuchu docelowym t wyszukuje
                podlacuchy odpowiadajce wyraeniu
                regularnemu  r.  Jeeli h jest
                lacuchem zaczynajcym si od g lub
                G,  to  zastpuje  wszystkie
                znalezione dopasowania r przez s.
                W  przeciwnym wypadku, h jest
                liczb wskazujc, ktore z kolejnych
                dopasowa r ma zosta zastpione.
                Jeeli nie podano t, to zamiast
                niego uywane jest $0. Wewntrz
                tekstu zastpujcego s, mona posluy
                si sekwencj \n, gdzie n jest cyfr
                od 1 do 9, wskazujc na tekst
                dopasowany przez n-te podwyraenie
                w nawiasach. Sekwencja \0 oznacza
                caly dopasowany tekst, tak samo
                jak znak &. W przeciwiestwie do
                sub()  i  gsub(),  jako wynik
                funkcji zwracany jest zmieniony
                lacuch,  za  pierwotny  lacuch
                docelowy pozostaje nie zmieniony.

    gsub(r, s, t)      kady  podlacuch,  odpowiadajcy
                wyraeniu regularnemu r w lacuchu
                t, wymienia na lacuch s, i zwraca
                liczb podmian.  Jeli nie podano
                t, uywa $0.  Znak & w tekcie
                zastpujcym  zostanie  zastpiony
                faktycznie dopasowanym tekstem.
                Uyj \& by otrzyma literal &.
                (Musi to by wpisane jako "\\&".
                Pelniejsze omowienie regul & oraz
                odwrotnych ukonikow  w  tekcie
                zastpujcym  dla funkcji sub(),
                gsub() i gensub() znajdziesz w
                pozycji   GAWK:   Efektywne
                programowanie w AWK.)

    index(s, t)       zwraca indeks lacucha t w lacuchu
                s, lub zero, jeli t nie zostalo
                znalezione.

    length(s)        zwraca dlugo lacucha s lub dlugo
                $0, jeli nie podano s.

    match(s, r [, a])    zwraca pozycj w s, gdzie pojawia
                si wyraenie regularne r.  Jeli
                nie podano r, zwracane jest zero.
                Jeli jest jednak  obecne,  to
                dodatkowo  ustawiane s zmienne
                RSTART i RLENGTH.  Zauwa,  e
                kolejno argumentow jest taka sama
                jak dla operatora ~: str ~ re.
                Jeli podano tablic a, to jest ona
                czyszczona a nastpnie elementy od
                1 do n wypelniane s fragmentami s
                pasujcymi do odpowiednich ujtych
                w nawiasy podwyrae z r. Zerowy
                element a zawiera fragment  s
                dopasowany przez cale wyraenie
                regularne r.

    split(s, a, r)     dzieli lacuch s na tablic a w
                miejscach rozdzielonych wyraeniem
                regularnym r, i zwraca liczb pol.
                Jeli pominito r, zamiast niego
                uywane jest FS.  Na  pocztku,
                tablica  a  jest  czyszczona.
                Podzial odbywa si identycznie jak
                opisany powyej podzial rekordu na
                pola.

    sprintf(fmt, lista-wyra)
                wypisuje list-wyra wedlug fmt, i
                zwraca lacuch wyjciowy.

    strtonum(str)      Bada str, i zwraca jego numeryczn
                warto. Jeli str zaczyna si od
                pocztkowego  0,  to strtonum()
                przyjmuje, e str  jest  liczb
                osemkow.  Jeli str zaczyna si od
                pocztkowego  0x  lub  0X,  to
                strtonum() przyjmuje, e str jest
                liczb szesnastkow.

    sub(r, s, t)      Podobne  do  gsub(),   lecz
                podmieniany jest tylko pierwszy
                odpowiadajcy podlacuch.

    substr(s, i, n)     zwraca  maksymalnie  n-znakowy
                podlacuch lacucha s, zaczynajcy
                si od pozycji i.  Jeli pominito
                parametr n, uyta zostaje reszta
                s.

    tolower(str)      zwraca kopi lacucha str, w ktorej
                wszystkie wielkie litery zostaly
                zastpione   malymi.    Nie
                alfabetyczne znaki pozostaj bez
                zmian.

    toupper(str)      zwraca kopi lacucha str, w ktorej
                wszystkie  male litery zostaly
                zastpione   wielkimi.    Nie
                alfabetyczne znaki pozostaj bez
                zmian.

  Funkcje czasu
    Poniewa jednym z podstawowych zada programow AWK jest
    przetwarzanie plikow z logami, ktore zawieraj informacje
    czasowe, gawk udostpnia nastpujce funkcje, umoliwiajce
    uzyskiwanie  znacznikow  czasu  (timestamps)  i  ich
    formatowanie.

    mktime(danedaty)
         Zamienia danedaty w znacznik czasu o  tej
         postaci, co zwracana przez systime(). danedaty
         jest lacuchem postaci YYYY MM DD HH MM SS[
         DST].  Zawartoci lacucha jest sze lub siedem
         liczb oznaczajcych odpowiednio:  pelny  rok
         lcznie ze stuleciem, miesic od 1 do 12, dzie
         miesica od 1 do 31, godzina od 0 do 23, minuta
         od 0 do 59, i sekunda od 0 do 60, oraz
         opcjonalna flaga zmiany  czasu  na  letni.
         Wartoci tych liczb nie musz lee w podanych
         zakresach. Na przyklad, godzina -1 oznacza 1
         godzin  przed  polnoc.  Przyjto  kalendarz
         gregoriaski zaczynajcy si od zera, w ktorym rok
         0 wystpuje przed rokiem 1, a rok -1 przed
         rokiem 0. Zaklda si, e czas jest podany wedlug
         lokalnej strefy czasowej.  Jeli flaga czasu
         letniego jest dodatnia, to czas jest czasem
         letnim.  Jeli jest zerowa, to standardowym.
         Jeli jest ujemna (domylne), to mktime() probuje
         ustali czy dla zadanego czasu funkcjonuje czas
         letni.   Jeli  danedaty  nie   zawieraj
         wystarczajcej liczby elementow lub wyknikowy
         czas jest poza zakresem, to funkcja zwraca -1.

    strftime(format, timestamp)
         formatuje timestamp wedlug wskazowek zawartych
         w zmiennej format. timestamp powinien by taki
         sam, jak ten, zwracany przez systime().  Jeli
         brakuje parametru timestamp, uywany jest biecy
         czas dnia. Jeeli pominito format, to uywany
         jest domylny format rownowany formatowi wynikow
         z date(1). Zobacz specyfikacj funkcji strftime
         () w ANSI C, aby zobaczy jakie konwersje
         formatow s na pewno dostpne.  Razem z gawk
         dostarczana  jest  wersja  public  domain
         strftime(3) oraz odpowiednia strona podrcznika
         man; jeli ta wersja zostala uyta do zbudowania
         gawk, to wszystkie konwersje opisane na tej
         stronie bd dostpne dla gawk.

    systime() zwraca biecy czas dnia w liczbach sekund od
         pocztku Epoki (czyli od polnocy UTC, 1 stycznia
         1970 na systemach POSIX-owych).

  Funkcje operujce na bitach
    Poczwszy od wersji 3.1 gawk, dostpne s ponisze funkcje
    operujce na bitach.  Dzialaj przez konwersj wartoci
    zmiennoprzecinkowych  podwojnej precyzji na calkowite
    unsigned long, wykonanie operacji, a nastpnie konwersj
    wyniku z powrotem na zmiennoprzecinkowy. Te funkcje to:

    and(v1, v2)     Zwraca bitow koniunkcj AND wartoci
              podanych przez v1 i v2.

    compl(val)     Zwraca bitowe uzupelnienie val.

    lshift(val, ile)  Zwraca warto val, przesunit w lewo o
              ile bitow.

    or(v1, v2)     Zwraca bitow alternatyw OR wartoci
              podanych przez v1 i v2.

    rshift(val, ile)  Zwraca warto val, przesunit w prawo o
              ile bitow.

    xor(v1, v2)     Zwraca bitow alternatyw wykluczajc
              XOR wartoci podanych przez v1 i v2.

  Funkcje internacjonalizacji
    Poczwszy od wersji 3.1 gawk, mona uywa wewntrz programow
    AWK funkcji do tlumaczenia lacuchow podczas wykonania
    programu.  Szczegoly  opisano  w  GAWK:  Efektywne
    programowanie w AWK.

    bindtextdomain(katalog [, domena])
       Okrela katalog, w ktorym gawk szuka plikow .mo, w
       przypadku gdy nie bd lub nie mog by umieszczone w
       ,,standardowych'' miejscach (np., podczas testow).
       Zwraca katalog, z ktorym jest ,,zwizana'' domena.
       Domyln domen jest warto TEXTDOMAIN. Jeli katalog
       jest lacuchem pustym (""), to bindtextdomain()
       zwraca biece wizanie dla zadanej domeny.

    dcgettext(/lacuch [, domena [, kategoria]])
       Zwraca tlumaczenie /lacucha w domenie tekstowej
       domena dla kategorii locale kategoria. Domyln
       domen jest bieca warto TEXTDOMAIN. Domyln wartoci
       kategorii jest "LC_MESSAGES".
       Jeli podaje si warto kategorii, to musi to by
       lacuch rowny jednej ze znanych kategorii locale
       opisanych w GAWK: Efektywne programowanie w AWK.
       Trzeba rownie poda domen tekstow. Uyj TEXTDOMAIN,
       jeli chcesz korzysta z biecej domeny.

FUNKCJE UYTKOWNIKA

    Funkcje w AWK s definiowane nastpujco:

       function nazwa(lista parametr'ow) { instrukcje }

    Funkcje s wykonywane po wywolaniu ich z wyrae wystpujcych
    we wzorcach lub  akcjach.  Do  tworzenia  instancji
    parametrow formalnych, zadeklarowanych w funkcji uywane s
    parametry faktyczne uyte w wywolaniu funkcji. Tablice s
    przekazywane przez wskazanie, inne zmienne przez warto.

    Poniewa funkcje pierwotnie nie byly czci jzyka AWK,
    obsluga zmiennych lokalnych jest troch niezdarna: S one
    deklarowana jako dodatkowe parametry w licie parametrow.
    Konwencja polega na separowaniu zmiennych lokalnych od
    parametrow dodatkowymi spacjami w licie parametrow. Na
    przyklad:

       function f(p, q,   a, b) { # a i b s lokalne
               ..... }

       /abc/   { ... ; f(1, 2) ; ... }

    Lewy nawias w wywolaniu funkcji musi wystpowa bezporednio
    za nazw funkcji, bez wtrconej bialej spacji. Ma to na
    celu zapobieenie niejednoznacznoci skladni z operatorem
    konkatenacji (lczenia). Ograniczenie to nie odnosi si do
    funkcji wbudowanych, ktore s opisane powyej.

    Funkcje mog wola siebie nawzajem i mog by rekurencyjne.
    Parametry funkcji uywane jako zmienne lokalne s podczas
    wywolania funkcji inicjalizowane na lacuch pusty i liczb
    zero.  Chcc, by funkcja zwracala warto naley posluy si
    skladni: return wyra. Warto zwracana przez funkcj jest
    niezdefiniowana jeli nie podano wartoci zwracanej lub
    funkcja koczy prac bez jawnej instrukcji powrotu.

    Jeeli uyto --lint, to gawk ostrzega o  wywolaniach
    niezdefiniowanych funkcji podczas analizy skladni, a nie
    w czasie wykonania. Wywolanie niezdefiniowanej funkcji w
    czasie wykonania powoduje bld krytyczny.

    Zamiast slowa function mona uywa slowa funct.

DYNAMICZNE /LADOWANIE NOWYCH FUNKCJI

    Poczwszy od wersji 3.1 gawk, mona dynamicznie dodawa nowe
    funkcje wbudowane do pracujcego  interpretera  gawk.
    Dokladne szczegoly wykraczaj poza zakres tej strony
    podrcznika.  Mona  je  znale  w  GAWK:  Efektywne
    programowanie w AWK.

    extension(objekt, funkcja)
        Dynamicznie dolcza plik obiektow wspoluytkowanych
        o nazwie objekt, i wywoluje funkcj z  tego
        obiektu, do wykonania inicjowania.  Obydwa te
        argumenty powinny by podane jako lacuchy. Zwraca
        warto zwracan przez funkcj.

    Ta funkcja jest dostarczana i dokumentowana w GAWK:
    Efektywne programowanie w AWK, ale wszystko dotyczce tej
    cechy moe si zmieni w kolejnym wydaniu. SILNIE zalecamy,
    by nie uywa/l tej funkcji do czego, czego nie masz zamiaru
    robi ponownie.

SYGNA/LY

    pgawk przyjmuje dwa sygnaly. SIGUSR1 powoduje, e zrzuca
    on profil i stos wywol funkcji do pliku profilu, ktorym
    jest albo awkprof.out, albo plik podany z opcj --profile.
    Nastpnie kontynuuje dzialanie. SIGHUP powoduje, e zrzuca
    on profil i stos wywol funkcji a nastpnie koczy prac.

PRZYK/LADY

    Wypisz i posortuj nazwy zgloszeniowe (login) wszystkich uytkownikow:

      BEGIN   { FS = ":" }
         { print $1 | "sort" }

    Zlicz linie w pliku:

         { nlines++ }
      END { print nlines }

    Poprzed kad lini jej numerem w pliku:

      { print FNR, $0 }

    Konkatenatuj i numeruj linie (wariacja tematu):

      { print NR, $0 }

INTERNACJONALIZACJA

    Stale lacuchowe s cigami znakow ujtymi w cudzyslowy. W
    rodowiskach innych ni angielskojzyczne, moliwe  jest
    oznakowanie lacuchow w programie AWK jako wymagajcych
    tlumaczenia na wlsny jzyk narodowy. Lacuchy takie s
    oznaczone  w  programie  AWK  przez  pocztkowy znak
    podkrelenia ("_"). Na przyklad,

       gawk 'BEGIN { print "hello, world" }'

    zawsze wypisuje hello, world. Ale,

       gawk 'BEGIN { print _"hello, world" }'

    we Francji moe wypisa bonjour, monde.

    W tworzeniu i uruchamianiu zlokalizowanego programu AWK
    wyronia si kilka etapow.

    1. Dodanie  akcji BEGIN przypisujcej warto zmiennej
      TEXTDOMAIN do ustawienia domeny tekstowej na nazw
      skojarzon z naszym programem.

        BEGIN { TEXTDOMAIN = "myprog" }

      Umoliwia to gawkowi znalezienie pliku .mo zwizanego z
      programem.  Be ztego kroku,  gawk  uywa  domeny
      tekstowej messages, ktora prawdopodobnie nie zawiera
      tlumacze dla naszego programu.

    2. Oznakowanie  pocztkowymi  znakami   podkrelenia
      wszystkich   lacuchow,  ktore  powinny  zosta
      przetlumaczone.

    3. Jeli to potrzebne, uycie w programie odpowiednich
      funkcji dcgettext() i/lub bindtextdomain().

    4. Uruchomienie gawk --gen-po -f myprog.awk > myprog.po
      w celu utworzenia pliku .po dla naszego programu.

    5. Zapewnienie wlaciwego tlumaczenia,  zbudowanie  i
      zainstalowanie odpowiedniego pliku .mo.

    Funkcje internacjonalizacji opisano szczegolowo w GAWK:
    Efektywne programowanie w AWK.

ZGODNO Z POSIX

    Podstawowym celem gawk byla zgodno ze standardem POSIX, a
    take zgodno z najnowszymi wersjami UNIX awk. W tym celu
    gawk  zawiera  nastpujce  widzialne  dla  uytkownika
    wlaciwoci, ktore nie s opisane w ksice o AWK, lecz s czci
    awk z Bell Laboratories (Systemu Vr4), a take s czci
    standardu POSIX.

    Ksika wskazuje, e przypisanie w wierszu polece zachodzi
    gdy awk w innym wypadku otworzyl by argument jako plik,
    co  nastpuje  po wykonaniu bloku BEGIN.  Jednak we
    wczeniejszych implementacjach, gdy takie  przypisanie
    pojawilo  si  przed  jakimikolwiek  nazwami  plikow,
    nastpowalo  ono  przed  uruchomieniem  bloku  BEGIN.
    Aplikacje z czasem zaczly polega na tej "wlaciwoci". Gdy
    awk zostal zmieniony tak, by odpowiadal dokumentacji,
    dodano opcj -v do przypisywania wartoci zmiennym przed
    wykonaniem programu, aby usatysfakcjonowa  aplikacje,
    ktore zalealy od starego zachowania. (Wlaciwo ta zostala
    uzgodniona midzy programistami Bell Laboratories i GNU).

    Opcja -W, przeznaczona dla  wlaciwoci  zalenych  od
    implementacji naley do standardu POSIX.

    Podczas przetwarzania argumentow, gawk uywa specjalnej
    opcji "--", sygnalizujcej koniec argumentow.  W trybie
    zgodnoci bdzie ostrzegal, lecz poza tym ignorowal opcje
    niezdefiniowane. W normalnym trybie dzialania, argumenty
    takie s przekazywane do programu AWK, aby je przetworzyl.

    Ksika  o AWK nie definiuje wartoci zwracanej przez
    srand(). Wersja SVr4 UNIX awk (oraz standard POSIX)
    zwracaj warto poprzedniego uywanego nasionka, umoliwiajc
    ledzenie kolejnych sekwencji liczb losowych. Dlatego
    srand() w gawk rownie zwraca poprzednio uywane nasionko.

    Innymi nowymi wlaciwociami s: uywanie wielu opcji -f (z
    MKS awk), tablica ENVIRON, sekwencje specjalne \a oraz \v
    (opracowane oryginalnie w gawk i przeniesione z powrotem
    do wersji Bell Laboratories); funkcje wbudowane tolower()
    i toupper() (z Bell Laboratories) oraz specyfikacje
    konwersji ANSI C w printf (zrobione pierwotnie w wersji
    Bell Laboratories).

W/LACIWOCI HISTORYCZNE

    Istniej dwie historyczne wlaciwoci AWK, obslugiwane przez
    gawk.  Po pierwsze, moliwe jest  wywolanie  funkcji
    wbudowanej length() nie tylko bez argumentow, ale rownie
    bez nawiasow! Tak wic

       a = length # wity Algol 60, Batman!

    oznacza to samo co jedno z poniszych

       a = length()
       a = length($0)

    Wlaciwo ta jest oznaczona  jako  "nieaprobowana"  w
    standardzie POSIX i gawk wypisuje ostrzeenie o jej uyciu,
    o ile podano w wierszu polece opcj -W lint.

    Inn wlaciwoci jest uywanie instrukcji continue lub break
    poza  cialami  ptli while, for lub do.  Tradycyjne
    implementacje AWK traktowaly takie uycie jako rownowanik
    instrukcji next.  Gawk realizuje ten sposob uycia, jeli
    podano opcj --traditional.

ROZSZERZENIA GNU

    Gawk ma kilka rozszerze w stosunku do POSIX awk.  S one
    opisane w tej sekcji. Wszystkie rozszerzenia, ktore s tu
    opisane mona wylczy, wywolujc gawk z opcj --traditional.

    Nastpujce wlaciwoci gawk nie s dostpne w wersjach POSIX
    awk.

    o Dla  plikow podanych opcj -f nie jest wykonywane
     przeszukiwanie cieki.  option.  Dlatego te, zmienna
     rodowiskowa AWKPATH nie jest zmienn specjaln.

    o Sekwencja specjalna \x (Wylczana przez --posix.)

    o Funkcja fflush() (Wylczana przez --posix.)

    o Moliwo kontynuowania linii po ? i :. (Wylczana przez
     --posix.)

    o Stale osemkowe i szesnastkowe w programach AWK.

    o Zmienne ARGIND, BINMODE, ERRNO, LINT, RT i TEXTDOMAIN
     nie s specjalne.

    o Zmienna IGNORECASE oraz jej efekty uboczne nie s
     dostpne.

    o Zmienna FIELDWIDTHS oraz rozdzielanie o  ustalonej
     szerokoci pola.

    o Nie jest dostpna tablica PROCINFO

    o Poslugiwanie si RS jako wyraeniem regularnym.

    o Nie s rozpoznawane specjalne nazwy plikow dostpne do
     przeadresowa I/O.

    o Operator |& do tworzenia procesow wspolbienych.

    o Moliwo wydzielania pojedynczych znakow przy  uyciu
     lacucha pustego jako wartoci FS oraz jako trzeciego
     argumentu funkcji split().

    o Uycie delete array do kasowania  calej  zawartoci
     tablicy.

    o Uycie nextfile do porzucenia przetwarzania biecego
     pliku wejciowego.

    o Opcjonalny drugi argument funkcji close().

    o Opcjonalny trzeci argument funkcji match().

    o Moliwo uycia specyfikatorow pozycyjnych w printf i
     sprintf().

    Funkcje
     and(), asort(), bindtextdomain(), compl(), dcgettext(),
     gensub(),  lshift(),  mktime(),  or(),  rshift(),
     strftime(), strtonum(), systime() i xor(). ! .

    o Lokalizowalne lacuchy.

    o Dynamiczne dodawanie nowych funkcji wbudowanych, funkcj
     extension().

    Ksika o AWK nie definiuje wartoci zwracanej przez funkcj
    close().  Zaimplementowana w Gawk funkcja close() zwraca
    warto z fclose(3) lub pclose(3), zalenie czy zamykano
    plik czy potok.  Zwraca kod zakoczenia procesu przy
    zamykaniu potoku wejciowego.  Wartoci zwracan jest -1
    jeli dany plik, potok czy proces wspolbieny nie byly
    otwarte za pomoc przekierowania.

    Gdy gawk jest wywolany z opcj --traditional,  jeli
    argumentem fs opcji -F jest "t", to FS jest ustawiane na
    znak tabulacji.  Zauwa, e wpisanie gawk  -F\t  ...
    powoduje po prostu zacytowanie przez powlok znaku "t" i
    nie przesyla "\t" do opcji -F. Poniewa jest to raczej
    brzydki przypadek specjalny, nie jest to zachowanie
    domylne. Zachowanie to nie pojawia si rownie po podaniu
    opcji -W posix.  Aby faktycznie uzyska znak tabulacji
    jako separator pol, najlepiej posluy si apostrofami jako
    znakami cytowania: gawk -F'\t' ....

ZMIENNE RODOWISKOWE

    Do  podania listy katalogow przegldanych przez gawk
    podczas poszukiwania plikow zadanych opcjami -f i --file
    mona posluy si zmienn rodowiskow AWKPATH.

    Jeli w rodowisku istnieje zmienna POSIXLY_CORRECT to gawk
    zachowuje si tak, jakby podano mu w wierszu polece opcj
    --posix. Jeli podano opcj --lint, gawk wyda ostrzeenie o
    tym efekcie.

ZOBACZ TAKE

    egrep(1), getpid(2), getppid(2), getpgrp(2), getuid(2),
    geteuid(2), getgid(2), getegid(2), getgroups(2)

    The AWK Programming Language, Alfred V. Aho, Brian W.
    Kernighan, Peter J. Weinberger, Addison-Wesley, 1988.
    ISBN 0-201-07981-X.

    GAWK:  Efektywne  programowanie w AWK, Edition 3.0,
    opublikowana przez Free Software Foundation, 2001.
    [od tlum.: powysza publikacja dostarczana jest razem z
    opisywan wersj programu]

B/LDY

    Opcja  -F  niekoniecznie  ma  wlaciwo  przypisywania
    zmiennych; pozostaje tylko dla zgodnoci wstecznej.

    Niepoprawne skladniowo programy z pojedynczego znaku mog
    powodowa przepelnienie stosu analizatora, dajc niezbyt
    pomocny komunikat. Programy takie s zaskakujco trudne do
    do analizy w calkiem ogolnym przypadku, a wysilek, by to
    jednak robi nie jest tego wart.

AUTORZY

    Oryginalna  wersja  UNIX  awk  byla  opracowana  i
    zaimplementowana przez Alfreda Aho, Petera Weinbergera i
    Briana Kernighana z Bell Laboratories.  Brian Kernighan
    wci pracuje nad ni i rozszerza j.

    Paul Rubin i Jay Fenlason, z Free Software Foundation,
    napisali wersj gawk, zgodn z oryginaln wersj  awk,
    rozprowadzan  w  Seventh  Edition UNIX.  John Woods
    wprowadzil wiele poprawek.  David Trueman, z  pomoc
    Arnolda Robbinsa, uczynil gawk zgodnym z now wersj UNIX
    awk. Arnold Robbins jest biecym opiekunem projektu.

    Pierwotny port pod DOS zostal dokonany przez Conrada
    Kwoka i Scotta Garfinkle. Scott Deifik jest obecnym
    opiekunem wersji DOS. Pat Rankin zrobil port na VMS, a
    Michal Jaegermann zrobil port na Atari ST. Port na OS/2
    zostal zrobiony przez Kai Uwe Rommela, przy udziale i
    pomocy Darrela Hankersona. Fred Fish zapewnil obslug dla
    Amigi, Stephen Davies przeniesienie na Tandem, a Martin
    Brown na BeOS.

INFORMACJA O WERSJI

    Ta strona podrcznika man opisuje gawk, w wersji numer
    3.1.0.

RAPORTY O B/LDACH

    Jeli znajdziesz w gawk bld, prosz o przeslanie listu
    poczt elektroniczn na adres bug-gnu-utils@gnu.org, z kopi
    (carbon copy) na arnold@gnu.org.  Prosz o zalczenie
    wersji systemu operacyjnego, wersji gawk (otrzymanej z
    gawk --version), wersji kompilatora C, ktorym zostala
    skompilowana, oraz moliwie malego programu testowego i
    danych, ktore umoliwiaj powtorzenie problemu.

    Przed wyslaniem raportu o bldzie, zrob dwie rzeczy.
    Najpierw sprawd, czy masz najnowsz wersj gawk. Wiele
    bldow (zwykle subtelnych) jest poprawianych w kadej nowej
    wersji i jeli twoja wersja jest przedawniona, to by moe
    problem jest ju rozwizany. Po drugie, prosz, przeczytaj
    uwanie t stron podrcznika man oraz podrczniki, aby si
    upewni, e to, co uwaasz za bld, jest nim naprawd, a nie
    tylko dziwactwem w konstrukcji jzyka.

    Cokolwiek zrobisz, NIE wysylaj zgloszenia bldu na grup
    dyskusyjn comp.lang.awk. Mimo, e opiekunowie projektu
    gawk czasami czytaj t grup, wysylanie na ni zglosze jest
    drog niepewn. Prosz, uyj zamiast tego podanych wyej
    adresow poczty elektronicznej.

PODZIKOWANIA

    Brian  Kernighan z Bell Laboratories dal wartociowe
    wsparcie podczas testowania i debuggowania. Dzikujemy.

KOPIOWANIE NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI

    [Sekcja nietlumaczona z uwagi na ograniczenie zawarte w
    ostatnim akapicie]

    Copyright (C) 1989, 1991-2001 Free Software Foundation,
    Inc.

    Permission is granted to make and distribute verbatim
    copies of this manual page provided the copyright notice
    and this permission notice are preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified
    versions of this manual page under the conditions for
    verbatim copying, provided that the entire resulting
    derived  work is distributed under the terms of a
    permission notice identical to this one.

    Permission is granted to copy and distribute translations
    of this manual page into another language, under the
    above conditions for modified versions, except that this
    permission notice may be stated in a translation approved
    by the Foundation.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu
    Tlumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie
    zauwaenia ronic midzy powyszym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o
    zapoznanie si z oryginaln (angielsk)  wersj  strony
    podrcznika.