Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    gdb - Debugger GNU

SK/LADNIA

    gdb  [-help] [-nx] [-q] [-batch] [-cd=dir] [-f] [-b bps] [-tty=dev]
       [-s symfile] [-e prog] [-se prog] [-c core] [-x cmds] [-d dir]
       [prog[core|procID]]

OPIS

    Celem [istnienia] debuggera takiego jak GDB jest umoliwienie ci
    ogldania, co dzieje si ``w rodku'' innego programu podczas jego
    wykonywania si \mlub co inny program robil w momencie padu.

    GDB moe robi cztery podstawowe rzeczy (plus inne rzeczy, wspierajce
    te), ktore mog by pomocne w wychwytywaniu usterek:

     o  Uruchomi program, podajc wszystko, co  moe  dotyczy  jego
       zachowania.

     o  Doprowadzi do zatrzymania programu przy okrelonych warunkach.

     o  Sprawdzi co si stalo po zatrzymaniu programu.

     o  Zmieni  rzeczy w programie tak, e moesz eksperymentowa z
       poprawianiem efektow jednej usterki, aby przej dalej i dowiedzie
       si czego o reszcie.

    Moesz uywac GDB do debuggowania programow napisanych w C, C++ i
    Modula-2.  Wsparcie dla fortrana zostanie dodane kiedy  zostanie
    ukoczony jego kompilator GNU.

    GDB wywoluje si poleceniem powloki gdb. Po uruchomieniu, odczytuje
    komendy z terminala, a nie powiesz mu, e koczysz prac, korzystajc z
    komendy quit. Moesz uzyska pomoc on-line z samego gdb , wpisujc komend
    help.

    Moesz uruchomi gdb bez argumentow lub opcji; jednak najpopularniejszym
    sposobem uruchomienia GDB jest jeden lub dwa argumenty, okrelajce
    program wykonywalny jako argument:

    gdb program

    Moesz take uruchomi GDB zarowno z plikiem wykonywalnym, jak i z jego
    plikiem core:

    gdb program core

    Zamiast tego, moesz poda ID procesu (PID) jako kolejny argument. Robi
    si tak, kiedy chcesz debuggowa pracujcy proces:

    gdb program 1234

    podlczy GDB do procesu 1234 (chyba e posiadasz plik nazwany `1234'; GDB
    szuka najpierw pliku core).

    Oto kilka z najczciej uywanych komend GDB:

    break [file:]function
        Ustaw breakpoint na funkcji function (w pliku file).

    run [arglist]
       Uruchom program (z list argumentow arglist, jeli zostanie
       podana).

    bt   Backtrace: wywietl stos programu.

    print expr
        Wydrukuj warto wyraenia.

    c   Kontynuuj wykonywanie programu (po  zastopowaniu,  np.  na
       breakpointcie).

    next  Wykonaj nastpn lini programu (po zastopowaniu); pomi wszystkie
       [rozwinicia] wywola funkcji w linii.

    step  Wykonaj nastpn lini programu (po zastopowaniu); rozwi kade
       wywolanie funkcji w linii.

    help [name]
       Poka dane o komendzie GDB name, lub ogolne informacje o uyciu
       GDB.

    quit  Zakocz prac z GDB.

    Jeli interesuj ci pelne detale obslugi GDB, zobacz Using GDB: A Guide
    to the GNU Source-Level Debugger, Richarda M. Stallmana i Rolanda H.
    Pescha. Tene tekst jest dostpny online jako wpis gdb programu info .

OPCJE

    Dowolne argumenty inne ni opcje okrelaj plik wykonywalny i plik core
    (lub ID procesu); tj. pierwszy argument, ktory jest napotkany bez
    zwizanej flagi opcji jest rownowany z opcj `-se' , a drugi jest
    rownowany z opcj `-c' jeli jest to nazwa pliku. Wiele opcji ma zarowno
    dlugie, jak i krotkie formy; tu pokazane s obydwie. Dlugie formy s take
    rozpoznawane, jeli skrocisz je do dlugoci, w ktorej opcja pozostaje
    rozstrzygalna. (jeli wolisz, moesz flagowa argumenty opcyjne uywajc
    `+' zamiast `-', cho opisujemy bardziej tradycyjn konwencj.)

    Wszystkie  opcjie  i  argumenty linii komend, ktore podajesz, s
    przetwarzane w sekwencyjnej kolejnoci. kolejno powoduje ronic, jeli
    zostanie uyta opcja `-x' .

    -help

    -h   Wylistuj wszystkie opcje, wraz z krotkimi opisami.

    -symbols=file

    -s file
        Odczytaj tablic symboli z pliku file.

    -exec=file

    -e file
        Uyj pliku file jako pliku wykonywalnego do wykonania kiedy
       potrzeba i do testowania czystych danych w polczeniu ze zrzutem
       core.

    -se=file
        Odczytaj tablic symboli z pliku file i uyj go jako plik
       wykonywalny.

    -core=file

    -c file
        Uyj pliku file jako zrzut core do porownania.

    -command=file

    -x file
        Wywolaj komendy GDB z pliku file.

    -directory=directory

    -d directory
        Dodaj katalog directory do cieki  przeszukiwania  plikow
       rodlowych.

    -nx

    -n   Nie  wywoluj  komend  z adnego z plikow inicjalizacyjnych
       `.gdbinit' . Normalnie, komendy z tych plikow s wykonywane
       zaraz po przetworzeniu wszystkich argumentow linii komend.

    -quiet

    -q   ``Cicho''.  Nie drukuj wiadomoci wprowadzajcych i o prawach
       kopiowania. Te wiadomoci sa take hamowane w trybie wsadowym.

    -batch Uruchom w trybie wsadowym. Zakocz ze statusem 0 po przetworzeniu
       wszystkich plikow komend podanych w `-x' (i `.gdbinit', jeli go
       nie wylczono). Zakocz ze statusem niezerowym jeli pojawil si
       bld w wywolaniu komend GDB z plikow komend.

       Tryb wsadowy moe by uyteczny do uruchamiania GDB jako filtru,
       np. do zaladowania i uruchomienia programu na innym komputerze;
       w celu uczynienia tego bardziej uytecznym, wiadomo

       Program exited normally.

       (ktora jest normalnie produkowana za kadym razem, gdy program
       dzialajcy pod kontrol GDB koczy prac) nie jest wywietlana w
       trybie wsadowym.

    -cd=directory
        Uruchom GDB, uywajc katalogu directory jako swojego katalogu
       roboczego, zamiast biecego katalogu.

    -fullname

    -f   Emacs ustawia t opcj kiedy uruchamia GDB jako podproces. Mowi
       GDB aby produkowal peln nazw pliku i numer linii w standardowym,
       rozpoznawalnym stylu za kadym razem gdy wywietlana jest klatka
       stosu (ktora jest zalczana przy kadym zatrzymaniu programu). Ten
       rozpoznawalny program wyglda jak dwa znaki ` 32' za ktorymi
       nastpuje nazwa pliku, numer linii i pozycja znakowa, oddzielona
       dwukorpkami i now lini. Interfejs Emacs-do-GDB uywa dwoch znakow
       ` 32' jako sygnalow do wywietlenia kodu rodlowego dla klatki.

    -b bps  Ustaw szybko linii (baud, lub bity na sekund) dowolnego
       interfejsu szeregowego, uywanego przez  GDB  dla  zdalnego
       debuggowania.

    -tty=device
        Uruchom si, uywajc urzdzenia device jako standardowego wejcia i
       wyjcia programu.

ZOBACZ TAKE

    Wpis `gdb' w info; Using GDB: A Guide to the GNU Source-Level Debugger,
    Richard M. Stallman i Roland H. Pesch, July 1991.

KOPIOWANIE

    (Autor nie yczy sobie tlumaczenie poniszej noty bez zatwierdzenia ze
    strony FSF)

    Copyright (c) 1991 Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
    manual provided the copyright notice and this permission notice are
    preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions of this
    manual under the conditions for verbatim copying, provided that the
    entire resulting derived work is distributed under the terms of a
    permission notice identical to this one.

    Permission is granted to copy and distribute translations of this
    manual into another language, under the above conditions for modified
    versions, except that this permission notice may be included in
    translations approved by the Free Software Foundation instead of in the
    original English.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.