Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    getlist - pobierz list z serwera NNTP

SK/LADNIA

    getlist [ -h host ] [ lista [ wzorzec [ typy ] ] ]

OPIS

    Program getlist uzyskuje list z serwera NNTP i wysyla j na standardowe
    wyjcie.

    Parametr lista moe by jednym z active, active.times, distributions, lub
    newsgroups.  Argumenty  te  daj  odpowiednio  plikow  active(5),
    active.times, /etc/news/distributions, lub /etc/news/newsgroups.

    Jeli uyta zostanie flaga ,,-h'', program podlcza si do serwera na
    podanym hocie. Domylnie jest to serwer podany w pliku inn.conf(5).

    Jeli parametrem listy jest active, to do ograniczania wyjcia mog zosta
    uyte parametry wzorzec i typy .  Jeli podano wzorzec, wypisywane s
    tylko te linie grup, ktore odpowiadaj mu wedlug wildmat(3). Jeli
    podano typy, to wywietlane s tylko te linie, ktorych czwarte pole
    zaczyna si od znaku wymienionego w typy.

    Na przyklad nastpujce polecenie da nam jednolinijkowe opisy wszystkich
    grup dyskusyjnych UUNET-u:
       getlist -h news.uu.net newsgroups

    Ponisze polecenie wypisuje wszystkie grupy, w ktorych dozwolone jest
    lokalne wysylanie artykulow, grupy, ktore s moderowane lub aliasowane
       getlist active '*' ym=

    Zauwa, e listowanie plikow innych ni plik active to tylko popularne
    rozszerzenie protokolu NNTP i nie wszdzie musi by dostpne.

HISTORIA

    Napisane przez Landona Curta Nolla <chongo@toad.com> dla InterNetNews.

ZOBACZ TAKE

    active(5), nnrpd(8), wildmat(3).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                  GETLIST(1)