Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

   getopt -- analizuj opcje linii komend

SK/LADNIA

   set -- `getopt optstring $*`

OPIS

   Getopt jest uywany do rozbijania opcji w liniach komend dla latwej
   analizy przez procedury powlokowe i do sprawdzania istnienia opcji
   legalnych. [Optstring] jest cigiem rozpoznawalnych liter opcyjnych
   (zobacz getopt(3) ); jeli po literze nastpuje dwukropek, opcja ma w
   domyle argument, ktory moe, lecz nie musi by oddzielony od niej bial
   spacj. Opcja specjalna -- uywana jest do wskazania koca opcji. Jeli
   symbolu -- nie wstawiono w cig opcji jawnie, getopt podstawia
   automatycznie ten znak na samym kocu opcji. Argumenty powlokowe ($1 $2
   ...) s resetowane tak, e kada opcja jest poprzedzona znakiem - i w swoim
   wlasnym argumencie powlokowym; kady argument opcyjny jest take w swoim
   wlasnym argumencie powlokowym.

PRZYK/LAD

   Nastpujcy fragment kodu pokazuje jak mona przetworzy argumenty komendy,
   ktora moe pobiera opcje [a] i [b], a take opcj [o], ktora wymaga
   argumentu.

      set -- `getopt abo: $*`
      if test $? != 0
      then
          echo 'Uycie: ...'
          exit 2
      fi
      for i
      do
          case "$i"
          in
              -a|-b)
                  flag=$i; shift;;
              -o)
                  oarg=$2; shift; shift;;
              --)
                  shift; break;;
          esac
      done

   Kod ten przyjmie dowolne opcje z nastpujcych jako identyczne:

      cmd -aoarg plik plik
      cmd -a -o arg plik plik
      cmd -oarg -a plik plik
      cmd -a -oarg -- plik plik

ZOBACZ TAKE

   sh(1), getopt(3)

DIAGNOSTYKA

   Getopt drukuje wiadomo o bldzie, jeli napotka liter opcyjn niezalczon w
   napisie [optstring].

HISTORIA

   Napisane przez Henry'ego Spencera, pracujcego na podstawie strony man
   Bell Labs. Zachowanie powinno by identyczne jak w wersji Bell.

B/LDY

   Takie same jak w getopt(3).

   Argumenty zawierajce biale spacje, lub zalczone metaznaki powloki nie
   przeyj nienaruszone; wyglda to na latwy do naprawienia bld, lecz tak nie
   jest.

   Wiadomo o bldzie dla nieprawidlowej opcji jest wskazywana jako pochodzca
   z programu getopt a nie z procedury powlokowej, zawierajcej wywolanie
   getopt; jest to znowu trudne do naprawienia.

   Najlepsza droga, czyli set , do ustawiania argumentow bez rozrywania
   wartoci opcji powlokowych zmienia si z jednej wersji powloki na inn.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

   Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
   Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
   opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
   prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.