Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

       gs - Aladdin Ghostscript wersja 3.0 -- interpreter/przegldarka

SK/LADNIA

       gs [ opcje ] [ pliki ] ...

OPIS

       Ghostscript  jest  jzykiem  programowania, podobnym do jzyka PostScript
       (tm) firmy Adobe Systems, ktory z kolei jest  podobny  do  Fortha.   Gs
       odczytuje  kolejno  pliki  i wykonuje je jako programy Ghostscripta. Po
       zrobieniu tego, odczytuje dalsze  wejcie  ze  strumienia  standardowego
       wejcia (zwykle klawiatura).  Kada linia jest interpretowana osobno. Aby
       zakoczy prac z interpreterem, wykonaj komend `quit'. Interpreter  koczy
       dzialanie  rownie  po  napotkaniu  koca pliku. Bezpieczne jest wpisanie
       znaku przerwanai (np. Ctrl-C).

       Interpreter rozpoznaje rone niej opisane przelczniki, ktore mog  pojawi
       si w dowolnym miejscu linii komend i tyczy si dalszych plikow.

       Informacj o pomocy mona uzyska, wywolujc Ghostscript z przelcznikiem -h
       lub -?.  Informacja ta zawiera te list dostpnych urzdze.

       Ghostscript moe zosta skompilowany z  wieloma  urzdzeniami  wyjciowymi.
       Normalnie  otwiera pierwsze i kieruje tam wyjcie. Aby uy urzdzenia xyz,
       zalcz przelcznik
            -sDEVICE=xyz
       w linii komend. Zauwa, e ten przelcznik musi  poprzedza  pierwszy  plik
       .ps  i e tylko jego pierwsze wywolanie ma efekt. Na przyklad dla wyjcia
       na drukarce Epson, moesz uy komendy powloki
            gs -sDEVICE=epson myfile.ps
       zamiast
            gs myfile.ps
       Moesz te wpisa
            (epson) selectdevice
            (myfile.ps) run
       Cale wyjcie idzie na drukark, zamiast na wywietlacz, a do notki.  Moesz
       przelcza urzdzenia w dowolnym momencie, uywajc procedury selectdevice,
            (vga) selectdevice
       lub
            (epson) selectdevice
       Jako  trzeci  opcj, moesz zdefiniowa zmienn rodowiskow GS_DEVICE, ktora
       przechowuje potrzebn nazw. Priorytety tych sposobow, od  najwyszego  do
       najniszego to:
            selectdevice
            (command line)
            GS_DEVICE
            (pierwsze urzdzenie z listy kompilacji)

       Aby wybra gsto wydruku na drukarce, uyj
            gs -sDEVICE=<urzdzenie> -r<xwym>x<ywym>
       Np. tryb najniszej gstoci na 9 iglowym Epsonie mona uzyska przez
            gs -sDEVICE=epson -r60x72
       a najwyszej przez
            gs -sDEVICE=epson -r240x72.

       Jeli jako urzdzenie wyjciowe wybierzesz drukark, Ghostscript umoliwi ci
       kontrolowanie gdzie urzdzenie wysyla  swoje  wyjcie.  Zazwyczaj  wyjcie
       idzie  na  systemach uniksowych bezporednio do pliku scratch. Aby wysla
       wyjcie do serii plikow foo1.xyz, foo2.xyz, uyj przelcznika
            -sOutputFile=foo%d.xyz
       Znak %d jest specyfikacj formatu  printf;  moesz  uy  innych  formatow,
       takich  jak  %02d.  Kady  plik  odbierze  jedn  stron  wyjcia.  W innym
       wypadku, aby wysla wyjcie  do  pojedynczego  pliku  foo.xyz,  w  ktorym
       polczone s wszystkie strony, uyj przelcznika
            -sOutputFile=foo.xyz

       Na  systemach  uniksowych mona wyjcie przesyla przez lcze. Na przyklad,
       aby przela wyjcie komendy `lpr' (ktora pod wieloma systemami  Unixowymi
       jest komend, ktora skladuje wyjcie drukarki), uyj przelcznika
            -sOutputFile=\|lpr
       Moesz te wysyla wyjcie na stdout, umoliwiajc tworzenie lcza,
            -sOutputFile=-
       W  tym  wypadku  musisz  te  uy przelcznika -q, aby uchroni Ghostscript
       przed drukowaniem na stdout komunikatow.

       Aby  zobaczy,  jakie  urzdzenia  s  dostpne,  wpisz   po   uruchomieniu
       Ghostscripta
            devicenames ==
       List t moesz zobaczy te uywajc przelcznikow -h lub -? w linii komend.

       Aby wybra inny rozmiar papieru, uyj przelcznika linii komend
               -sPAPERSIZE=znany rozmiar papieru
       np,
               -sPAPERSIZE=a4
       lub
               -sPAPERSIZE=legal

PLIKI INICJALIZACYJNE

       Szukajc plikow inicjalizacyjnych (gs_*.ps), plikow zwizanych z fontami,
       lub pliku dla operatora `run',  Ghostscript  najpierw  probuje  otworzy
       plik o podanej nazwie (w biecym katalogu, jeli nie podano adnego). Jeli
       to si nie powiedzie, a nazwa pliku nie wskazuje  jawnie  katalogu,  lub
       napdu  (nie  rozpoczyna si od `/' na systemach uniksowych), Ghostscript
       korzysta z nastpujcych katalogow (odpowiednio w kolejnoci):

       1.     Katalogi podane przelcznikami -I w linii komend;

       2.     Katalogi podane w zmiennej rodowiskowej GS_LIB;

       3.     Katalogi  podane  w  makrze  GS_LIB_DEFAULT  w  pliku   makefile
              Ghostscripta        (ktore        jest        ustawione       na
              "/usr/local/lib/ghostscript:/usr/local/lib/ghostscript/fonts" ).

       Katalogi podane w  wyej  wymienionych  sposobach  mog  by  pojedynczymi
       katalogami, lub listami katalogow, rozdzielonymi znakiem `:'.

ZASOBY X

       Ghostscript   szuka   nastpujcych   zasobow   dla   programu  o  nazwie
       `Ghostscript':

       borderWidth
              Szeroko ramki w pikselach (domylnie = 1).

       borderColor
              Nazwa koloru ramki (domylnie = black).

       geometry
              Rozmiar okna i jego poloenie WxH+X+Y (domylnie NULL).

       xResolution
              Liczba pikseli x na cal (domylnie obliczana  z  WidthOfScreen  i
              WidthMMOfScreen).

       yResolution
              Liczba  pikseli  y na cal (domylnie obliczana z HeightOfScreen i
              HeightMMOfScreen).

       useBackingPixmap
              Okrela czy uywa mechanizmu backing store  do  zachowywania  okna
              wywietlania (domylnie = true).

       Zobacz tez plik `use.doc' dla kompletniejszej listy zasobow.

       Aby  ustawi  te zasoby, wstaw je do pliku (takiego jak ~/.Xresources) w
       nastpujcej postaci:

            Ghostscript*geometry:    612x792-0+0
            Ghostscript*xResolution: 72
            Ghostscript*yResolution: 72

       Nastpnie zaladuj wartoci domylne do serwera X:

            % xrdb -merge ~/.Xresources

OPCJE

       -- nazwapliku arg1 ...
              Bierze  nastpny  argument  jako  nazw  pliku,   lecz   pozostale
              argumenty  pobiera  i definiuje nazw ARGUMENTS w userdict (nie w
              systemdict)  jako  tablic  tych  lacuchow,  przed  uruchomieniem
              pliku.  Gdy  Ghostscript  zakoczy wykonywanie pliku, wychodzi do
              powloki.

       -Dnazwa=token
       -dnazwa=token
              Definiuj nazw w systemdict na  podan  definicj.  Token  musi  by
              dokladnie  jeden (jak zdefiniowano operatorem `token') i nie moe
              zawiera bialych spacji.

       -Dnazwa
       -dnazwa
              Definiuj nazw w systemdict, ktorej warto wynosi null.

       -Snazwa=napis
       -snazwa=napis
              Definiuj nazw w systemdict na podan warto napisow. Jest to  rone
              od  -d.   Na  przyklad,  -dnazwa=35  jest  rownowane fragmentowi
              programu
                             /nazwa 35 def
              podczas gdy -s nazwa=35 jest rownowane
                             /nazwa (35) def

       -q     Ciche  uruchamianie  -   nie   drukuj   normalnych   komunikatow
              startowych i rob to, co -dQUIET.

       -gliczba1xliczba2
              Rownowane   z  -dDEVICEWIDTH=liczba1  i  -dDEVICEHEIGHT=liczba2.
              Jest to dla uytku urzdze (takich jak okna  X11),  ktore  wymagaj
              (lub zezwalaj) na podanie wysokoci i szerokoci.

       -rliczba
       -rliczba1xliczba2
              Rownowane         z         -dDEVICEXRESOLUTION=liczba1        i
              -dDEVICEYRESOLUTION=liczba2.  Jest to dla uytku  urzdze  (takich
              jak  drukarki), ktore obsluguj wiele rozdzielczoci X i Y.  (Jeli
              podana  jest  tylko  jedna  liczba,  to  uywana  jest  ona   dla
              rozdzielczoci zarowno X jak i Y.)

       -Ikatalogi
              Dodaje  podan  list  katalogow  na  pocztek cieki przeszukiwania
              plikow bibliotecznych.

       -      Nie jest to tak naprawd przelcznik.  Mowi  Ghostscriptowi,  e  z
              pliku,  lub  potoku  nadchodzi  standardowe  wejcie. Ghostscript
              odczytuje to wejcie a do koca pliku, wykonujc je jak  kady  inny
              plik,  a nastpnie kontynuuje przetwarzanie linii polece. Na kocu
              linii polece, Ghostscript koczy dzialanie (a nie  przechodzi  do
              trybu interaktywnego).

       Zauwa,  e  gs_init.ps powoduje, e systemdict staje si dostpny tylko dla
       odczytu, wic wartoci nazw zdefiniowanych  przez  -D/d/S/s  nie  mog  by
       zmieniane  (cho  oczywicie  mog  by  powstrzymywane  przez  definicje w
       userdict, lub innych slownikach.)

NAZWY SPECJALNE

       -dDISKFONTS
              Powoduje, e ksztalty znakow bd ladowane  z  dysku  za  pierwszym
              napotkaniem.   (Normalnie  Ghostscript  laduje wszystkie podczas
              ladowania fontu.)  Moe  to  umoliwi  zaladowanie  wikszej  iloci
              fontow do pamici, spowalniajc renderowanie.

       -dNOCACHE
              Wylcza buforowanie znakow. Przydatne tylko dla debuggowania.

       -dNOBIND
              Wylcza operator `bind'. Przydatne dla debuggowania.

       -dNODISPLAY
              Powstrzymuje  normaln inicjalizacj urzdzenia wyjciowego.  Moe to
              by przydatne dla debuggowania.

       -dNOPAUSE
              Wylcza znak zachty i pauzowanie na kocu kadej strony. Moe to  by
              przydatne    dla   aplikacji,   gdzie   inny   program   kieruje
              Ghostscriptem.

       -dNOPLATFONTS
              Wylcza uywanie fontow,  przekazanych  przez  podlegajc  platform
              (np.  X Window System). Moe to by potrzebne jeli fonty platformy
              wygldaj gorzej ni fonty skalowalne.

       -dSAFER
              Wylcza operatory deletefile i renamefile, oraz zdolno otwierania
              plikow  w  innych  trybach  ni  tylko  dla  odczytu.  Moe  to by
              przydatne dla skladowisk i innych wraliwych rodowisk.

       -dWRITESYSTEMDICT
              Pozostawia systemdict w stanie  zezwolenia  na  zapis.  Jest  to
              potrzebne    podczas    uruchamiania    specjalnych    programow
              narzdziowych, takich jak font2c i pcharstr, ktore musz  obchodzi
              normaln ochron dostpu PostScript.

       -sDEVICE=urzdzenie
              Wybierz alternatywne pocztkowe urzdzenie wyjciowe.

       -sOutputFile=nazwapliku
              Wybierz  alternatywny  plik  wyjciowy (lub lcze) dla pocztkowego
              urzdzenia wyjciowego.

PLIKI

       /usr/local/lib/ghostscript/*
              Pliki startowe, narzdzia i podstawowe definicje fontow.

       /usr/local/lib/ghostscript/fonts/*
              Dodatkowe definicje fontow.

       /usr/local/lib/ghostscript/examples/*
              Demonstracyjne pliki Ghostscript.

       /usr/local/lib/doc/ghostscript/doc/*
              Dokumentacja.

ZOBACZ TAKE

       Pliki dokumentacji (patrz wyej).

B/LDY

       Zobacz grup dyskusyjn `comp.lang.postscript'.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

       Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju  Projektu  Tlumaczenia
       Manuali  i  moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
       opisem a rzeczywistym zachowaniem  opisywanego  programu  lub  funkcji,
       prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                 28 lipca 1994                           GS(1)