Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    gs - Aladdin Ghostscript wersja 3.0 -- interpreter/przegldarka

SK/LADNIA

    gs [ opcje ] [ pliki ] ...

OPIS

    Ghostscript jest jzykiem programowania, podobnym do jzyka PostScript
    (tm) firmy Adobe Systems, ktory z kolei jest podobny do Fortha.  Gs
    odczytuje kolejno pliki i wykonuje je jako programy Ghostscripta. Po
    zrobieniu tego, odczytuje dalsze wejcie ze strumienia standardowego
    wejcia (zwykle klawiatura). Kada linia jest interpretowana osobno. Aby
    zakoczy prac z interpreterem, wykonaj komend `quit'. Interpreter koczy
    dzialanie rownie po napotkaniu koca pliku. Bezpieczne jest wpisanie
    znaku przerwanai (np. Ctrl-C).

    Interpreter rozpoznaje rone niej opisane przelczniki, ktore mog pojawi
    si w dowolnym miejscu linii komend i tyczy si dalszych plikow.

    Informacj o pomocy mona uzyska, wywolujc Ghostscript z przelcznikiem -h
    lub -?. Informacja ta zawiera te list dostpnych urzdze.

    Ghostscript moe zosta skompilowany z wieloma urzdzeniami wyjciowymi.
    Normalnie otwiera pierwsze i kieruje tam wyjcie. Aby uy urzdzenia xyz,
    zalcz przelcznik
      -sDEVICE=xyz
    w linii komend. Zauwa, e ten przelcznik musi poprzedza pierwszy plik
    .ps i e tylko jego pierwsze wywolanie ma efekt. Na przyklad dla wyjcia
    na drukarce Epson, moesz uy komendy powloki
      gs -sDEVICE=epson myfile.ps
    zamiast
      gs myfile.ps
    Moesz te wpisa
      (epson) selectdevice
      (myfile.ps) run
    Cale wyjcie idzie na drukark, zamiast na wywietlacz, a do notki. Moesz
    przelcza urzdzenia w dowolnym momencie, uywajc procedury selectdevice,
      (vga) selectdevice
    lub
      (epson) selectdevice
    Jako trzeci opcj, moesz zdefiniowa zmienn rodowiskow GS_DEVICE, ktora
    przechowuje potrzebn nazw. Priorytety tych sposobow, od najwyszego do
    najniszego to:
      selectdevice
      (command line)
      GS_DEVICE
      (pierwsze urzdzenie z listy kompilacji)

    Aby wybra gsto wydruku na drukarce, uyj
      gs -sDEVICE=<urzdzenie> -r<xwym>x<ywym>
    Np. tryb najniszej gstoci na 9 iglowym Epsonie mona uzyska przez
      gs -sDEVICE=epson -r60x72
    a najwyszej przez
      gs -sDEVICE=epson -r240x72.

    Jeli jako urzdzenie wyjciowe wybierzesz drukark, Ghostscript umoliwi ci
    kontrolowanie gdzie urzdzenie wysyla swoje wyjcie. Zazwyczaj wyjcie
    idzie na systemach uniksowych bezporednio do pliku scratch. Aby wysla
    wyjcie do serii plikow foo1.xyz, foo2.xyz, uyj przelcznika
      -sOutputFile=foo%d.xyz
    Znak %d jest specyfikacj formatu printf; moesz uy innych formatow,
    takich jak %02d. Kady plik odbierze jedn stron wyjcia. W innym
    wypadku, aby wysla wyjcie do pojedynczego pliku foo.xyz, w ktorym
    polczone s wszystkie strony, uyj przelcznika
      -sOutputFile=foo.xyz

    Na systemach uniksowych mona wyjcie przesyla przez lcze. Na przyklad,
    aby przela wyjcie komendy `lpr' (ktora pod wieloma systemami Unixowymi
    jest komend, ktora skladuje wyjcie drukarki), uyj przelcznika
      -sOutputFile=\|lpr
    Moesz te wysyla wyjcie na stdout, umoliwiajc tworzenie lcza,
      -sOutputFile=-
    W tym wypadku musisz te uy przelcznika -q, aby uchroni Ghostscript
    przed drukowaniem na stdout komunikatow.

    Aby zobaczy, jakie urzdzenia s dostpne, wpisz  po  uruchomieniu
    Ghostscripta
      devicenames ==
    List t moesz zobaczy te uywajc przelcznikow -h lub -? w linii komend.

    Aby wybra inny rozmiar papieru, uyj przelcznika linii komend
        -sPAPERSIZE=znany rozmiar papieru
    np,
        -sPAPERSIZE=a4
    lub
        -sPAPERSIZE=legal

PLIKI INICJALIZACYJNE

    Szukajc plikow inicjalizacyjnych (gs_*.ps), plikow zwizanych z fontami,
    lub pliku dla operatora `run', Ghostscript najpierw probuje otworzy
    plik o podanej nazwie (w biecym katalogu, jeli nie podano adnego). Jeli
    to si nie powiedzie, a nazwa pliku nie wskazuje jawnie katalogu, lub
    napdu (nie rozpoczyna si od `/' na systemach uniksowych), Ghostscript
    korzysta z nastpujcych katalogow (odpowiednio w kolejnoci):

    1.   Katalogi podane przelcznikami -I w linii komend;

    2.   Katalogi podane w zmiennej rodowiskowej GS_LIB;

    3.   Katalogi podane w makrze GS_LIB_DEFAULT w pliku  makefile
       Ghostscripta    (ktore    jest    ustawione    na
       "/usr/local/lib/ghostscript:/usr/local/lib/ghostscript/fonts" ).

    Katalogi podane w wyej wymienionych sposobach mog by pojedynczymi
    katalogami, lub listami katalogow, rozdzielonymi znakiem `:'.

ZASOBY X

    Ghostscript  szuka  nastpujcych  zasobow  dla  programu o nazwie
    `Ghostscript':

    borderWidth
       Szeroko ramki w pikselach (domylnie = 1).

    borderColor
       Nazwa koloru ramki (domylnie = black).

    geometry
       Rozmiar okna i jego poloenie WxH+X+Y (domylnie NULL).

    xResolution
       Liczba pikseli x na cal (domylnie obliczana z WidthOfScreen i
       WidthMMOfScreen).

    yResolution
       Liczba pikseli y na cal (domylnie obliczana z HeightOfScreen i
       HeightMMOfScreen).

    useBackingPixmap
       Okrela czy uywa mechanizmu backing store do zachowywania okna
       wywietlania (domylnie = true).

    Zobacz tez plik `use.doc' dla kompletniejszej listy zasobow.

    Aby ustawi te zasoby, wstaw je do pliku (takiego jak ~/.Xresources) w
    nastpujcej postaci:

      Ghostscript*geometry:  612x792-0+0
      Ghostscript*xResolution: 72
      Ghostscript*yResolution: 72

    Nastpnie zaladuj wartoci domylne do serwera X:

      % xrdb -merge ~/.Xresources

OPCJE

    -- nazwapliku arg1 ...
       Bierze nastpny argument jako nazw pliku,  lecz  pozostale
       argumenty pobiera i definiuje nazw ARGUMENTS w userdict (nie w
       systemdict) jako tablic tych lacuchow, przed uruchomieniem
       pliku. Gdy Ghostscript zakoczy wykonywanie pliku, wychodzi do
       powloki.

    -Dnazwa=token
    -dnazwa=token
       Definiuj nazw w systemdict na podan definicj. Token musi by
       dokladnie jeden (jak zdefiniowano operatorem `token') i nie moe
       zawiera bialych spacji.

    -Dnazwa
    -dnazwa
       Definiuj nazw w systemdict, ktorej warto wynosi null.

    -Snazwa=napis
    -snazwa=napis
       Definiuj nazw w systemdict na podan warto napisow. Jest to rone
       od -d.  Na przyklad, -dnazwa=35 jest rownowane fragmentowi
       programu
               /nazwa 35 def
       podczas gdy -s nazwa=35 jest rownowane
               /nazwa (35) def

    -q   Ciche uruchamianie -  nie  drukuj  normalnych  komunikatow
       startowych i rob to, co -dQUIET.

    -gliczba1xliczba2
       Rownowane  z -dDEVICEWIDTH=liczba1 i -dDEVICEHEIGHT=liczba2.
       Jest to dla uytku urzdze (takich jak okna X11), ktore wymagaj
       (lub zezwalaj) na podanie wysokoci i szerokoci.

    -rliczba
    -rliczba1xliczba2
       Rownowane     z     -dDEVICEXRESOLUTION=liczba1    i
       -dDEVICEYRESOLUTION=liczba2. Jest to dla uytku urzdze (takich
       jak drukarki), ktore obsluguj wiele rozdzielczoci X i Y. (Jeli
       podana jest tylko jedna liczba, to uywana jest ona  dla
       rozdzielczoci zarowno X jak i Y.)

    -Ikatalogi
       Dodaje podan list katalogow na pocztek cieki przeszukiwania
       plikow bibliotecznych.

    -   Nie jest to tak naprawd przelcznik. Mowi Ghostscriptowi, e z
       pliku, lub potoku nadchodzi standardowe wejcie. Ghostscript
       odczytuje to wejcie a do koca pliku, wykonujc je jak kady inny
       plik, a nastpnie kontynuuje przetwarzanie linii polece. Na kocu
       linii polece, Ghostscript koczy dzialanie (a nie przechodzi do
       trybu interaktywnego).

    Zauwa, e gs_init.ps powoduje, e systemdict staje si dostpny tylko dla
    odczytu, wic wartoci nazw zdefiniowanych przez -D/d/S/s nie mog by
    zmieniane (cho oczywicie mog by powstrzymywane przez definicje w
    userdict, lub innych slownikach.)

NAZWY SPECJALNE

    -dDISKFONTS
       Powoduje, e ksztalty znakow bd ladowane z dysku za pierwszym
       napotkaniem.  (Normalnie Ghostscript laduje wszystkie podczas
       ladowania fontu.) Moe to umoliwi zaladowanie wikszej iloci
       fontow do pamici, spowalniajc renderowanie.

    -dNOCACHE
       Wylcza buforowanie znakow. Przydatne tylko dla debuggowania.

    -dNOBIND
       Wylcza operator `bind'. Przydatne dla debuggowania.

    -dNODISPLAY
       Powstrzymuje normaln inicjalizacj urzdzenia wyjciowego. Moe to
       by przydatne dla debuggowania.

    -dNOPAUSE
       Wylcza znak zachty i pauzowanie na kocu kadej strony. Moe to by
       przydatne  dla  aplikacji,  gdzie  inny  program  kieruje
       Ghostscriptem.

    -dNOPLATFONTS
       Wylcza uywanie fontow, przekazanych przez podlegajc platform
       (np. X Window System). Moe to by potrzebne jeli fonty platformy
       wygldaj gorzej ni fonty skalowalne.

    -dSAFER
       Wylcza operatory deletefile i renamefile, oraz zdolno otwierania
       plikow w innych trybach ni tylko dla odczytu. Moe to by
       przydatne dla skladowisk i innych wraliwych rodowisk.

    -dWRITESYSTEMDICT
       Pozostawia systemdict w stanie zezwolenia na zapis. Jest to
       potrzebne  podczas  uruchamiania  specjalnych  programow
       narzdziowych, takich jak font2c i pcharstr, ktore musz obchodzi
       normaln ochron dostpu PostScript.

    -sDEVICE=urzdzenie
       Wybierz alternatywne pocztkowe urzdzenie wyjciowe.

    -sOutputFile=nazwapliku
       Wybierz alternatywny plik wyjciowy (lub lcze) dla pocztkowego
       urzdzenia wyjciowego.

PLIKI

    /usr/local/lib/ghostscript/*
       Pliki startowe, narzdzia i podstawowe definicje fontow.

    /usr/local/lib/ghostscript/fonts/*
       Dodatkowe definicje fontow.

    /usr/local/lib/ghostscript/examples/*
       Demonstracyjne pliki Ghostscript.

    /usr/local/lib/doc/ghostscript/doc/*
       Dokumentacja.

ZOBACZ TAKE

    Pliki dokumentacji (patrz wyej).

B/LDY

    Zobacz grup dyskusyjn `comp.lang.postscript'.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 28 lipca 1994              GS(1)