Provided by: gramps_3.3.1-1_all bug

NAME

    gramps - Genealogical Research and Analysis Management Programming
    System.
    (w wolnym tlumaczeniu: System Wspomagania Bada Genealogicznych i
    Programowego Zarzdzania T Informacj)

SYNOPSIS

    gramps  [-?|--help] [--usage] [--version] [-l] [-u|--force-unlock]
    [-O|--open= BAZA_DANYCH [-f|--format= FORMAT]] [-i|--import=  PLIK
    [-f|--format=  FORMAT]]  [-i|--import=  ...]  [-e|--export=  PLIK
    [-f|--format= FORMAT]] [-a|--action= AKCJA] [-p|--options= CIG_OPCJI]]
    [ PLIK ] [--version]

OPIS

    Gramps jest wolnym, darmowym programem genealogicznym OpenSource. Jest
    napisany w Python, przy uyciu interfejsu GTK+/GNOME. Dla kadego, kto
    wczeniej uywal innego programu genealogicznego (np. Family Tree Maker
    (TM), Personal Ancestral Files (TM), lub GNU Geneweb), zapoznanie si z
    interfejsem Gramps'a bdzie natychmiastowe.  Program obsluguje take
    import i eksport w popularnym formacie GEDCOM, ktory jest uywany przez
    wikszo programow genealogicznych na wiecie.

OPCJE

    gramps PLIK
       Kiedy PLIK jest podany (bez adnych flag) jako nazwa drzewa
       rodzinnego albo nazwa katalogu z drzewem, to wybrane drzewo jest
       otwierane i rozpoczynana jest sesja interaktywna. Jeli PLIK jest
       formatem rozpoznawanym przez Gramps, to tworzone jest puste
       drzewo, ktorego nazwa bazuje na nazwie PLIKU i dane s do niego
       importowane. Pozostale opcje s wtedy ignorowane. Jest to sposob
       na  uywanie  programu  jako  uchwytu  obslugujcego  dane
       genealogiczne, np. w przegldarce internetowej. Takie wywolanie
       akceptuje kady format natywny dla grampsa, zobacz poniej.

    -f,--format= FORMAT
       Jawne okrelenie formatu PLIKU przez poprzedzenie opcji -i, lub
       -e. Jeli opcja -f nie jest podana dla adnego PLIKU, to format
       pliku jest okrelany na podstawie rozszerzenia albo typu MIME.

       Dostpne formaty wyjciowe to:
       gramps-xml (uywany jeli PLIK koczy si na .gramps),
       gedcom (przyjmowany jeli PLIK koczy si na .ged),
       lub dowolny plik eksportu obslugiwany przez system wtyczek
       Gramps.

       Formaty dostpne dla importu to: grdb, gramps-xml, gedcom,
       gramps-pkg (przyjmowany jeli PLIK koczy si na .gpkg),
       oraz geneweb (przyjmowany jeli PLIK ma rozszerzenie .gw).

       Formats dostpne dla eksportu to: gramps-xml, gedcom, gramps-pkg,
       wft (jeli rozszerzenie PLIKU to .wft), geneweb, i iso (uywany
       tylko, jeli jawnie okrelony przez parametr -f ).

    -l   Wywietla list dospnych drzew genealogicznych.

    -u,--force-unlock
       Wymusza odblokowanie bazy danych.

    -O,--open= BAZA_DANYCH
       Otwiera BAZ_DANYCH, ktora musi istnie w katalogu baz lub by nazw
       istniejcego drzewa rodzinnego. Jeli nie podano akcji, to opcje
       eksportu albo importu s wykonywane, a nastpnie jest uruchamiana
       sesja interaktywna z otwarciem wybranej bazy.

    -i,--import= PLIK
       Importuje dane z PLIKU. Jeli nie okrelono bazy danych, to
       tworzona jest tymczasowa baza kasowana po zamkniciu programu.

       Kiedy podany jest wicej ni jeden plik do importu, to kady z nich
       musi by poprzedzony flag -i. Pliki s importowane w kolejnoci
       podanej w linii polece, np.: -i PLIK1 -i PLIK2 oraz -i PLIK2 -i
       PLIK1 mog utworzy inne identyfikatory (gramps ID) w bazie
       wynikowej.

    -e,--export= PLIK
       Eksportuje dane do PLIKU. Dla formatu iso, PLIK natomiast nazw
       katalogu, do ktorego baza danych gramps zostanie zapisana. Dla
       gramps-xml, gedcom, wft, gramps-pkg, oraz geneweb, PLIK jest
       nazw pliku wynikowego.

       Kiedy wicej ni jeden plik wyjciowy jest podany, kady musi by
       poprzedzony flag -e. Pliki bd zapisywane kolejno, w podanej
       przez parametry kolejnoci.

    -a,--action= AKCJA
       Wykonuje AKCJ na zaimportowanych danych. Dzialanie to jest
       wykonywane dopiero, gdy wszystkie okrelone importy zakocz si
       powodzeniem. Aktualnie dostpne akcje to:
       summary  (taka sama jak Raporty->Wywietl->Podsumowanie bazy
       danych),
       check (tosama z Narzdzia->Naprawa bazy danych->Sprawd i napraw
       baz),
       report (generuje raport), oraz
       tool (uruchamia narzdzie/wtyczk).  Zarowno report jak i tool
       wymagaj podania CIGU_OPCJI poprzedzonego flag -p ).

       CIG_OPCJI powinien spelnia nastpujce warunki:
       Nie moe zawiera spacji. Jeli niektore argumenty wymagaj spacji,
       cig powinien by enkapsulowany w znakach cudzyslowu, (zobacz
       skladni powloki). Cig opcji jest list parametrow z nazw i
       wartoci oddzielonymi znakiem rownoci. Kolejne parametry musz by
       oddzielone od siebie znakiem przecinka.

       Wikszo opcji dla raportow czy narzdzi jest specyficzna dla
       konkretnej opcji, jednak cz z opcji jest wspolna, szczegolnie
       dla raportow.

       name=nazwa
       Opcja wymagana, okrelajcy ktory raport czy narzdzie bdzie
       uruchamiane.  Jeli podana warto nazwy nie pasuje do adnego
       dostpnego raportu czy narzdzia, zostanie wywietlony komunikat o
       bldzie oraz lista dostpnych raportow albo opcji (w zalenoci od
       wartoci parametru AKCJA).

       show=all
       Wywietla list wszystkich nazw dostpnych opcji wraz z krotkim
       opisem dla danego raportu albo narzdzia.

       show=nazwa_opcji
       Wywietla opis funkcji udostpnianej przez dan nazw_opcji, jak
       rownie list parametrow, ktore akceptuje dana opcja.

       Uywajc powyszych opcji jeste w stanie dowiedzie si o wszystkich
       moliwociach danego raportu.

    Kiedy wicej ni jeden akcja wyjciowa jest podana, kada musi by
    poprzedzona flag -a. Akcje s wykonywane jedna po drugiej, w kolejnoci w
    jakiej wystpuj w linii polece.

    -d,--debug= NAZWA_LOGGERA
       Wlcza logi debuggowania dla celow programistycznych i testowych.
       Zobacz do kodu rodlowego po szczegoly.

    --version
       Wywietla wersj programu i koczy dzialanie.

    Nastpujce opcje s uywane przy aktywacji Bonobo:

    --oaf-ior-fd=FD
       Deskryptor pliku, do ktorego wpisa OAF IOR.

    --oaf-activate-iid= IID
       OAF IID do aktywacji.

    --oaf-private
       Wstgrzymuje rejestracj serwera przez OAF.

    Nastpujce opcje s uywane do kontroli dwiku generowanego za pomoc Gnome
    Library.

    --disable-sound
       Wylcza uycie serwera dwiku.

    --enable-sound
       Wlcza uycie serwera dwiku.

    --espeaker= HOSTNAME:PORT
       Host:port na ktorym jest uruchomiony serwer dwiku.

Dzia/lanie

    Jeli pierwszy argument nie rozpoczyna si znakiem mylnik, (nie jest
    flag), to gramps bdzie probowal otworzy plik podany przez pierwszy
    argument, a nastpnie sesj interaktywn a pozostal cz parametrow w linii
    polece zignoruje.

    Jeli podana jest flaga -O, bdzie probowal otworzy podan baz i pracowa
    na danych w niej zawartych realizujc podane poniej polecenia z linii
    komend.

    Z flag -O czy bez, moe wystpowa wiele importow, eksportow oraz akcji
    okrelonych za pomoc flag -i, -e, oraz -a .

    Kolejno podawania opcji -i, -e, czy -a nie ma znaczenia. Wykonywane s
    one zawsze w kolejnoci: wszystkie importy (jeli podane) -> wszystkie
    akcje (jeli podane) -> wszystkie eksporty (jeli podane) Ale otwarcie
    bazy zawsze musi by na pierwszym parametrem !

    Jeli nie podano opcji -O lub -i, gramps uruchomi swoje glowne okno i
    rozpocznie normaln sesj interaktywn z pust baz danych (poniewa nie
    zdolal przetworzy do niej adnych danych).

    Jeli nie podano opcji-e albo -a gramps uruchomi swoje glowne okno i
    rozpocznie normaln sesj interaktywn z baz bdc wynikiem wszystkich
    importow. Ta baza bdzie znajdowa si w pliku import_db.grdb w katalogu
    ~/.gramps/import.

    Bld podczas importu, eksportu albo dowolnej akcji bdzie przekierowany
    na stdout (jeli wyjtek zostanie obsluony przez gramps) albo na stderr
    (jeli nie jest obsluony). Uyj standardowych przekierowa strumieni
    stdout oraz stderr jeli chcesz zapisa wywietlane informacje i bldy do
    pliku.

PRZYK/LADY

    Aby otworzy istniejce drzewo rodzinne i zaimportowa dane do niego, mona
    wpisa:
       gramps -O 'Moje drzewo' -i ~/db3.gramps

    Powysza opcja otwiera istniejce drzewo, ale gdy chcesz zrobi wykona tak
       sam akcj tworzc tymczasowe drzewo: wystarczy wpisa: gramps -i
       'Moje drzewo' -i ~/db3.gramps

    Aby zaimportowa cztery bazy (ktorych formaty zostan okrelone na
    podstawie
       ich nazw) i nastpnie sprawdi powstal baz pod ktem bldow, naley
       wpisa: gramps -i plik1.ged -i plik2.tgz -i ~/db3.gramps -i
       plik4.wft -a check

    Aby jawnie okreli formaty w powyszym przykladzie, naley doda nazwy
    plikow
       z odpowiednimi opcjami -f options: gramps -i plik1.ged -f gedcom
       -i plik2.tgz -f gramps-pkg -i ~/db3.gramps -f gramps-xml -i
       plik4.wft -f wft -a check

    Aby zachowa baz z wynikami wszystkich importow, naley doda flag -e
    (naley uy -f jeli nazwa pliku nie pozwala gramps'owi na odgadnicie
    formatu wyjciowego):
       gramps -i plik1.ged -i plik2.tgz -e ~/nowy-pakiet -f gramps-pkg

    W celu zaimportwania trzech baz i rozpoczcia sesji interaktywnej z
    wynikiem
       importu naley uy polecenia podobnego do poniszego: gramps -i
       plik1.ged -i plik22.tgz -i ~/db3.gramps

    Aby uruchomi narzdzie weryfikacji z linii polece i wywietli wyniki na
       stdout: gramps -O 'Moje drzewo' -a tool -p name=verify

    Zawsze mona te po prostu uruchomi sesj interaktywn wpisuj:
       gramps

ZMIENNE RODOWISKOWE

    Program sprawdza w systemie istnienie i wartoci nastpujcych zmiennych:

    LANG - okrela ustawienia, jaki jzyk zostanie wybrany. Np.: polski to
    pl_PL.UTF-8.

    GRAMPSHOME - okrela folder, w ktorym bdzie zapisywane ustawienia i bazy
    programu. Domylnie jest on nieustawiony, a program przyjmuje, e katalog
    z danymi zostanie utworzony w profilu uytkownika (zmienna HOME pod
    Linuxem albo USERPROFILE pod Windows 2000/XP).

KONCEPCJA

    Obsluga systemu rozszerze bazujcego na pythonie, pozwalajcego na
    dodawanie formatow importu i eksportu zapisow, generatorow raportow,
    narzdzi i filtrow wywietlania bez modyfikowania glownego programu

    Dodatkowo oprocz generowania standardowego wyjcia na drukark, raporty
    mog take by generowane dla innch systemow i do innych formatow, takich
    jak: OpenOffice.org, AbiWord, HTML, lub LaTeX aby umoliwi uytkownikm
    wybor formatu wyjciowego w zalenoci od ich potrzeb.

ZNANE B/LDY I OGRANICZENIA

    Prawdopodobne.  Lista  bldow  i  propozycji  znajduje  si  na:
    http://developers.gramps-project.org.

PLIKI

    ${PREFIX}/bin/gramps
    ${PREFIX}/share/gramps
    ${HOME}/.gramps (jeli nie uyta zostala zmienna rodowiskowa GRAMPSHOME)

AUTORZY

    Donald Allingham <don@gramps-project.org>
    http://gramps.sourceforge.net

    Ta strona man jest tlumaczeniem strony man napisanej przez:
    Brandon L. Griffith <brandon@debian.org>
    dla systemu Debian GNU/Linux.

    Ta strona aktualnie jest pod opek:
    Projekt Gramps<xxx@gramps-project.org>
    Tlumaczenie na polski: Lukasz Rymarczyk <yenidai@poczta.onet.pl>

DOCUMENTATION

    Dokumentacja uytkownika jest dostpna poprzez standardow przegldark
    pomocy systemu GNOME. Dokumentacja dostpna jest take w formacie XML
    jako  plik gramps-manual.xml w folderze doc/gramps-manual/$LANG w
    glownym rodle dystrybucji.

    Dokumentacja dla programistow jest dostpna na stronie  projektu:
    http://developers.gramps-project.org.