Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    grep, egrep, fgrep - wypisz linie pasujce do wzorca

SK/LADNIA

    grep [opcje] wzorzec [plik...]
    grep [opcje] [-e wzorzec | -f plik] [plik...]

OPIS

    grep przeszukuje wskazane pliki wejciowe (lub standardowe wejcie jeli
    nie podano adnych lub podano nazw pliku  '-'),  szukajc  linii
    zawierajcych co pasujcego do podanego wzorca. Domylnie, grep wypisuje
    pasujce linie.

    Dodatkowo dostpne s dwa programy wariantowe egrep i fgrep. Egrep jest
    tym samym, co grep -E. Fgrep jest tym samym, co grep -F.

OPCJE

    -A num, --after-context=num
       Wypisuje po pasujcych liniach num linii nastpujcego kontekstu.

    -a, --text
       Przetwarza plik binarny tak, jakby byl on tekstowy; jest to
       rownowanik opcji --binary-fnums=text.

    -B num, --before-context=num
       Wypisuje przed pasujcymi liniami num linii  poprzedzajcego
       kontekstu.

    -C [num], -num, --context[=num]
       Wypisuje num linii (domylnie 2) kontekstu w wyjciu.

    -b, --byte-offset
       Wypisuje przed kad lini wyjcia jej offset bajtowy w pliku
       wejciowym.

    --binary-files=typ
       Jeli pierwszych kilka bajtow pliku wskazuje, e zawiera on dane
       binarne, to zakladane jest, e jest to plik typu typ. Domylnym
       typem jest binarny (binary), a grep normalnie albo wypisuje
       jednolinijkowy komunikat mowicy o dopasowaniu pliku binarnego,
       albo nie wypisuje komunikatu, gdy nie znaleziono dopasowania.
       Jeeli typem jest without-match (bez dopasowania), to grep
       zaklada, e ten plik binarny nie pasuje; jest to rownowane
       dzialaniu opcji -I.  Jeli typem jest text, to grep przetwarza
       plik binarny tak, jakby byl on tekstowy; jest to rownowane opcji
       -a.  Ostrzeenie: Moe si zdarzy, e wypisane przez grep --binary-
       files=text miecie binarne dadz przykre skutki uboczne jeeli
       wyjciem bdzie terminal a jego sterownik zinterpretuje niektore z
       nich jako swoje polecenia.

    -c, --count
       Wylcza normalne wyjcie; zamiast niego  dla  kadego  pliku
       wejciowego wypisuje liczb pasujcych linii. Z opcj -v, --invert-
       match (patrz niej), liczy linie niepasujce.

    -d akcja, --directories=akcja
       Jeli plik  wejciowy  jest  katalogiem,  stosuje  to  jego
       przetworzenia akcj.  Domyln akcj jest read, co znaczy, e
       katalogi s czytane dokladnie tak samo, jakby byly zwyklymi
       plikami.  Jeli wartoci akcji jest skip, to katalogi s milczco
       pomijane. Jeli wartoci akcji jest recurse, to grep czyta
       wszystkie pliki pod kadym katalogiem, rekurencyjnie; jest to
       rownowane opcji -r.

    -E, --extended-regexp
       Interpretuje wzorzec jako rozszerzone wyraenie regularne (patrz
       niej).

    -e wzorzec, --regexp=wzorzec
       Uywa  wzorca  jako wzorca; uyteczne do ochronienia wzorow
       zaczynajcych si od -.

    -F, --fixed-strings
       Interpretuje wzorzec jako list lacuchow o stalej dlugoci,
       oddzielonych znakami nowej linii, ktore naley dopasowa kady z
       osobna.

    -f plik, --file=plik
       Pobiera wzorce z plik, po jednym z kadej linii.  Plik pusty
       zawiera zero wzorcow, nie pasujc do niczego.

    -G, --basic-regexp
       Interpretuje wzorzec jako podstawowe wyraenie regularne (zobacz
       niej). Jest to zachowanie domylne.

    -H, --with-filename
       Dla kadego dopasowania wypisuje nazw pliku.

    -h, --no-filename
       -h, --no-filename Wylcza poprzedzanie wynikow nazwami plikow
       podczas przeszukiwania wielu plikow.

    --help Wypisuje krotki tekst pomocy.

    -I   Przetwarza plik binarny tak, jakby nie zawieral on pasujcych
       danych; jest to rownowane opcji --binary-files=without-match.

    -i, --ignore-case
       Ignoruje rozronienia w wielkoci liter we wzorcu oraz w plikach
       wejciowych.

    -L, --files-without-match
       Wylcza normalne wyjcie; zamiast niego wypisuje nazw kadego
       pliku, z ktorego normalnie nie wypisano by adnego wyjcia.
       Przeszukiwanie zakoczy si na pierwszej pasujcej linii.

    -l, --files-with-matches
       Wylcza normalne wyjcie; zamiast niego wypisuje nazw kadego
       pliku, z ktorego  normalnie  wypisano  by  jakie  wyjcie.
       Przeszukiwanie zakoczy si na pierwszej pasujcej linii.

    --mmap Jeli to moliwe, do odczytu wejcia korzysta z funkcji systemowej
       mmap(2) zamiast domylnej read(2). W pewnych sytuacjach --mmap
       daje  lepsz  wydajno. Moe jednak spowodowa niezdefiniowane
       zachowanie (lcznie ze zrzutem rdzenia) jeli podczas dzialania
       grep plik wejciowy si skurczy lub wystpi bld wejcia/wyjcia.

    -n, --line-number
       Poprzedza kad lini wyjcia numerem linii z odpowiedniego pliku
       wejciowego.

    -q, --quiet, --silent
       Po cichu; wylcza normalne wyjcie. Przeszukiwanie zakoczy si na
       pierwszej pasujcej linii. Zobacz take poniej opcje -s lub --no-
       messages.

    -r, --recursive
       Czyta wszystkie pliki pod kadym katalogiem, rekurencyjnie; jest
       to rownowane opcji -d recurse.

    -s, --no-messages
       Wylcza komunikaty bldow o plikach nieistniejcych lub nie do
       odczytania. Uwaga o przenonoci: w przeciwiestwie do GNU grep,
       tradycyjny grep nie byl zgodny z POSIX.2, gdy brakowalo mu opcji
       -q a opcja -s zachowywala si jak opcja -q z GNU grep.  Skrypty
       powloki, ktore maj by przenone na tradycyjny grep powinny unika
       zarowno -q, jak i -s i zamiast tego przekierowywa wyjcie do
       /dev/null.

    -U, --binary
       Traktuje plik jako binarny. Domylnie, w DOS-ie i MS Windows,
       grep zgaduje typ pliku spogldajc na zawarto pierwszych 32 kB
       przeczytanych z pliku.  Jeli zdecyduje, e plik jest tekstowy,
       udziera znaki CR z oryginalnej zawartoci pliku (po to eby
       wyraenia regularne z ^ i $ dzialaly poprawnie). Podanie -U
       wylcza to zgadywanie, powodujc, e wszystkie pliki s czytane i
       przekazywane mechanizmowi dopasowywujcemu doslownie; jeli plik
       jest plikiem tekstowym z parami CR/LF na kocu linii, spowoduje
       to, e niektore wyraenia regularne nie zadzialaj. Opcja ta nie
       dziala na platformach innych ni MS-DOS i MS Windows.

    -u, --unix-byte-offsets
       Raportuje offsety bajtowe w stylu Unixowym.  Przelcznik ten
       powoduje, e grep raportuje offsety bajtowe tak, jakby plik byl
       plikiem tekstowym typu Uniksowego, tj. z udartymi znakami CR.
       Da to rezultaty identyczne jak uruchomienie grepa na maszynie
       Uniksowej. Opcja ta nie wywoluje adnego efektu, chyba e uyto
       take opcji -b; nie dziala na platformach innych ni MS-DOS i MS
       Windows.

    -V, --version
       Wypisuje numer wersji grepa na standardowe wyjcie bldow.  Ow
       numer wersji powinno si zalcza we wszystkich zgloszeniach bldow
       (patrz niej).

    -v, --invert-match
       Odwraca sens dopasowania, wybiera linie niepasujce.

    -w, --word-regexp
       Wybiera tylko te linie, w ktorych dopasowania wzorca tworz cale
       slowa. Przeprowadzany test polega na tym, e dopasowywany podcig
       musi albo znajdowa si na pocztku linii, albo by poprzedzony
       znakiem nie tworzcym slowa. Podobnie, musi albo znajdowa si na
       kocu linii, albo musi nastpowa po nim znak nie tworzcy slowa.
       Znakami tworzcymi slowa s litery, cyfry i znak podkrelenia.

    -x, --line-regexp
       Wybiera tylko te dopasowania, ktore dokladnie pasuj do calej
       linii.

    -y   Przestarzaly synonim -i.

    -Z, --null
       Zamiast znaku, ktory normalnie wystpuje po nazwie pliku wypisuje
       bajt zerowy ( ASCII NUL). Na przyklad, grep -lZ wypisuje po
       nazwie pliku bajt zerowy, zamiast, jak zwykle, znaku nowej
       linii.  Opcja ta powoduje, e wyjcie jest jednoznaczne, nawet
       przy nazwach plikow zawierajcych niecodzienne znaki, jak znak
       nowej linii. Moe by wykorzystywana z poleceniami typu: find
       -print0, perl -0, sort -z czy xargs -0, umoliwiajc przetwarzanie
       plikow o dowolych nazwach, nawet zawierajcych znaki nowej linii.

WYRAENIA REGULARNE

    Wyraenie regularne to wzorzec opisujcy zbior lacuchow.  Wyraenia
    regularne s zbudowane analogicznie do wyrae arytmetycznych, przez
    zastosowanie do polczenia mniejszych wyrae rozmaitych operatorow.

    grep rozumie dwie rone wersje skladni wyrae regularnych: "podstawow" i
    "rozszerzon". W GNU.B grep obie te skladnie przy uyciu nie roni si
    zakresem dostpnych moliwoci.  W innych implementacjach podstawowe
    wyraenia regularne s mniej rozbudowane. Poniszy opis stosuje si do
    rozszerzonych  wyrae  regularnych;  ronice  w  stosunku do wyrae
    podstawowych podsumowano na kocu.

    Fundamentalnymi "cegielkami"  s  wyraenia  regularne  pasujce  do
    pojedynczego znaku. Wikszo znakow, w tym wszystkie litery i cyfry, to
    wyraenia regularne pasujce do samych siebie.  Kady metaznak majcy
    specjalne znaczenie moe by cytowany przez poprzedzenie go odwrotnym
    ukonikiem.

    Lista znakow zawarta midzy [ a ] pasuje do kadego pojedynczego znaku na
    tej licie; jeli pierwszym znakiem listy jest daszek ^, pasuje wtedy ona
    do kadego znaku nie znajdujcego si na licie. Dla przykladu, wyraenie
    regularne [0123456789] pasuje do kadej pojedynczej cyfry. Zakres
    znakow ASCII poda mona okrelajc znak pierwszy i ostatni, oddzielone
    mylnikiem.  I na koniec: predefiniowano pewne nazwane klasy znakow.
    Ich nazwy mowi same za siebie, i s to: [:alnum:], [:alpha:], [:cntrl:],
    [:digit:],  [:graph:], [:lower:], [:print:], [:punct:], [:space:],
    [:upper:] oraz [:xdigit:]. Na przyklad [[:alnum:]] oznacza [0-9A-Za-
    z], z tym wyjtkiem, e ta druga forma zaley od kodowania znakow ASCII i
    ustawie regionalnych POSIX (locale), podczas gdy  pierwsza  jest
    przenona.  (Zauwa, e nawiasy kwadratowe w nazwach klas s czci nazw
    symbolicznych i musz by umieszczone dodatkowo, oprocz pary nawiasow
    ograniczajcej sam list).  Wikszo metaznakow traci swoje szczegolne
    znaczenie wewntrz list. Aby umieci tam doslowny ], umie go jako
    pierwszy  na  licie.  Podobnie, aby umieci doslowny ^, umie go
    gdziekolwiek poza pierwszym miejscem. W kocu, aby umieci doslowny -,
    umie go na ostatku.

    Kropka .  pasuje do kadego pojedynczego znaku. Symbol \w to synonim
    [[:alnum:]] a \W to synonim [^[:alnum]].

    Daszek ^ oraz znak dolara $ s metaznakami, ktore pasuj odpowiednio do
    lacucha pustego na pocztku i na kocu linii. Symbole \< oraz \> pasuj
    odpowiednio do lacucha pustego na pocztku i na kocu slowa.  Symbol \b
    pasuje do lacucha pustego na krawdzi slowa, za \B pasuje do pustego
    lacucha zakladajc, e nie jest on na krawdzi slowa.

    Po wyraeniu regularnym moe nastpowa jeden  z  kilku  operatorow
    powtorzenia:
    ?   Poprzedzajcy element jest opcjonalny i pasuje nie wicej ni raz.
    *   Poprzedzajcy element bdzie dopasowany zero lub wicej razy.
    +   Poprzedzajcy element bdzie dopasowany jeden lub wicej razy.
    {n}  Poprzedzajcy element pasuje dokladnie n razy.
    {n,}  Poprzedzajcy element pasuje n lub wicej razy.
    {,m}  Poprzedzajcy element jest opcjonalny i pasuje co najwyej m razy.
    {n,m} Poprzedzajcy element pasuje co najmniej n razy, ale nie wicej ni
       m razy.

    Dwa wyraenia regularne mona ze sob zlczy (skonkatenowa); do wynikowego
    wyraenia regularnego pasuje kady cig utworzony przez zlczenie dowolnych
    dwoch cigow, ktore odpowiednio pasuj do zlczonych podwyrae.

    Dwa wyraenia regularne mona polczy operatorem infiksowym (wrostkowym)
    |; do wynikowego wyraenia regularnego pasuje dowolny cig pasujcy do
    jednego bd do drugiego z podwyrae.

    Powtarzanie ma priorytet nad lczeniem, ktore z kolei bierze gor nad
    alternatyw.  Cale  wyraenie regularne mona uj w nawiasy, celem
    uniewanienia tych regul priorytetowych.

    Wsteczne odniesienie \n, gdzie n jest pojedyncz cyfr, dopasowuje podcig
    poprzednio dopasowany n-tym ujtym w nawiasy podwyraeniem wyraenia
    regularnego.

    W podstawowych wyraeniach regularnych metaznaki ?, +, {, |, ( oraz )
    trac swoje szczegolne znaczenie; zamiast nich naley uy wersji z
    odwrotnym ukonikiem: \?, \+, \{, \|, \( oraz \).

    Tradycyjny egrep nie traktuje { jako metaznaku. Niektore implementacje
    udostpniaj zamiast niego \{, wic przenone skrypty powinny unika { we
    wzorcach egrep, a do dopasowywania doslownego znaku { stosowa [{].

    GNU egrep usiluje obslugiwa tradycyjny sposob uycia zakladajc, e { nie
    posiada szczegolnego znaczenia jeli bylby on pocztkiem nieprawidlowego
    okrelenia liczby powtorze. Na przyklad, polecenie powloki egrep '{1'
    szuka dwuznakowego lacucha {1, zamiast zglasza bld skladni w wyraeniu
    regularnym. POSIX.2 pozwala na takie zachowanie jako rozszerzenie
    standardu, ale przenone skrypty powinny go unika.

ZMIENNE RODOWISKA

    GREP_OPTIONS
       Ta zmienna okrela domylne opcje, jakie zostan umieszczone przed
       wszystkimi opcjami podanymi  wprost.  Na  przyklad,  jeli
       GREP_OPTIONS   jest   rowne  '--binary-files=without-match
       --directories=skip', to grep zachowa si tak, jakby podano
       --binary-files=without-match  i  --directories=skip  przed
       ewentualnymi jawnymi opcjami.  Okrelenia opcji oddziela si
       bialymi znakami.  Odwrotny ukonik cytuje nastpny znak, zatem
       mona go wykorzysta do podania opcji zawierajcej bialy znak lub
       odwrotny ukonik.

    LC_ALL, LC_MESSAGES, LANG
       Te zmienne podaj ustawienie regionalne (locale) LC_MESSAGES,
       okrelajce jzyk, jakiego grep ma uy w komunikatach.  Ustawienie
       locale jest okrelane przez pierwsz z tych zmiennych, ktora ma
       nadan warto. Jeli nie istnieje adna z nich, to stosowana jest
       amerykaska  odmiana  angielskiego. Dzieje si tak rownie w
       przypadku, gdy nie zainstalowano katalogu z komunikatami lub
       jeli grep nie zostal skompilowany z obslug jzykow narodowych
       (NLS).

    LC_ALL, LC_CTYPE, LANG
       Te zmienne podaj ustawienie regionalne  (locale)  LC_CTYPE
       okrelajce typ znakow, np. ktore z nich s bialymi znakami.
       Ustawienie locale jest okrelane przez pierwsz z tych zmiennych,
       ktora ma nadan warto.  Jeli nie istnieje adna z nich, to
       stosowane jest ustawienie POSIX.  Dzieje si tak rownie w
       przypadku, gdy nie zainstalowano katalogu z komunikatami lub
       jeli grep nie zostal skompilowany z obslug jzykow narodowych
       (NLS).

    POSIXLY_CORRECT
       Jeli jest ustawiona, to grep zachowuje si zgodnie z wymaganiami
       POSIX.2; w przeciwnym razie grep zachowuje si bardziej jak inne
       programy GNU.  POSIX.2 da, by opcje, ktore wystpuj po nazwach
       plikow byly traktowane jak nazwy plikow. Domylnie za, opcje
       takie s przesuwane na pocztek listy argumentow i traktowane jak
       opcje. Ponadto, POSIX.2 wymaga, by nierozpoznane opcje byly
       zglaszane jako "nielegalne" ("illegal"), ale poniewa tak naprawd
       nie  naruszaj  one  prawa,  domylnie  zglaszane  s  jako
       "nieprawidlowe"  ("invalid").  POSIXLY_CORRECT  wylcza take
       _N_GNU_nonoption_argv_flags_, opisane poniej.

    _N_GNU_nonoption_argv_flags_
       (Tu N jest numerycznym identyfikatorem procesu grepa). Jeli i-
       tym znakiem wartoci tej zmiennej rodowiska jest 1, to i-ty
       argument przekazany do grep nie jest uwaany za opcj, nawet jeli
       na ni wyglda.  Powloka moe umieci t zmienn w rodowisku dla
       kadego polecenia, jakie uruchamia, podajc, ktore argumenty s
       wynikiem rozwinicia nazw plikow i std nie powinny by traktowane
       jako opcje. Zachowanie to jest dostpne tylko z bibliotek GNU C
       i tylko wtedy gdy nie ustawiono POSIXLY_CORRECT.

DIAGNOSTYKA

    Normalnie status zakoczenia rowna si 0 jeli znaleziono dopasowania, a 1
    jeli nie znaleziono adnych. Opcja -v odwraca sens statusu zakoczenia.
    Status zakoczenia rowna si 2 jeli wystpily bldy skladniowe we wzorcu,
    niedostpne pliki wejciowe lub inne bldy systemowe.

B/LDY

    Zgloszenia bldow wysylaj, prosz, do bug-gnu-utils@gnu.org. Upewnij si,
    e gdzie w polu tematu ("Subject:") umiecile slowo "grep".

    Due liczniki powtorze w konstrukcji {m,n} mog spowodowa, e grep zuyje
    mnostwo pamici. Oprocz tego, pewne inne niejasne wyraenia regularne
    wymagaj czasu i przestrzeni rosncej wykladniczo i mog spowodowa, e
    grepowi zabraknie pamici.

    Wsteczne odwolania s bardzo powolne i mog wymaga czasu rosncego
    wykladniczo.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.