Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    gzip, gunzip, zcat - skompresuj i zdekompresuj pliki

SK/LADNIA

    gzip [ -acdfhlLnNrtvV19 ] [-S rozszerzenie] [ nazwa ... ]
    gunzip [ -acfhlLnNrtvV ] [-S rozszerzenie] [ nazwa ... ]
    zcat [ -fhLV ] [ nazwa ... ]

OPIS

    gzip redukuje rozmiar podanych plikow uywajc algorytmu Lempel-Ziv
    (LZ77). Zawsze, jeeli jest to moliwe, do nazwy pliku dodawane jest
    rozszerzenie .gz, przy zachowaniu informacji o wlacicielu pliku, trybie
    dostpu, oraz czasie dostpu i modyfikacji.  (Domylnym rozszerzeniem
    nazwy pliku jest -gz dla systemu VMS, .z dla MSDOS, OS/2 FAT, Windows
    NT FAT i Atari.) Jeeli nie podano nazwy adnego pliku, lub podano nazw
    "-", dane do kompresji pobierane s ze standardowego wejcia, a po
    skompresowaniu zapisywane na standardowe wyjcie.  gzip  kopresuje
    jedynie zwykle pliki. W szczegolnoci, ignoruje dowizania symboliczne.

    Jeeli nazwa skompresowanego pliku jest za dluga dla systemu plikow,
    gzip obcina j. gzip usiluje obcina jedynie czci nazw plikow dlusze ni
    3 znaki. (Cz nazwy pliku znajduje si pomidzy kropkami). Jeeli nazwa
    sklada si tyko z krotkich czci, obcinane s najdlusze z nich. Na
    przyklad, jeeli dlugo nazwy plikow jest ograniczona do 14 znakow,
    gzip.msdos.exe jest kompresowane do gzi.msd.exe.gz. Jeeli w systemie
    plikow nie ma ograniczenia dlugoci nazwy pliku, nazwa nie jest
    obcinana.

    Domylnie gzip zachowuje oryginaln nazw pliku oraz czas modyfikacji i
    dostpu  wewntrz  skompresowanego pliku. Jest ona uzywana podczas
    dekompresji z opcj -N. Jest to uytecznie, gdy nazwa skompresowanego
    pliku zostala obcita lub czas modyfikacji nie zostal zachowany po
    transferze pliku.

    Skompresowane pliki moga by odtworzone do pierwotnej postaci przy uyciu
    polece gzip -d, gunzip lub zcat.  Jeeli oryginalna nazwa pliku
    zachowana wewntrz pliku skompresowanego nie moe by odtworzona w danym
    systemie plikow, na podstawie oryginalnej nazwy tworzona jest nowa.

    gunzip uruchamiany jest z list plikow w linii polece. Nastpnie kady
    plik, ktorego nazwa koczy si rozszerzeniem .gz, -gz, .z, -z, _z lub .Z
    i w naglowku pliku znajduje si prawidlowa liczba (magic number) jest
    dekompresowany i zastpowany oryginalnym plikiem bez jednego z powyszych
    rozszerze.  gunzip rozpoznaje te specjalne rozszerzenia nazw plikow
    .tgz i .taz jako skroty dla, odpowiednio, .tar.gz i .tar.Z.  Podczas
    kompresji pliku z rozszerzeniem .tar, jeeli jest to konieczne, gzip
    uywa rozszerzenia .tgz zamiast obcinania nazwy pliku.

    gunzip moe dokona dekompresji plikow stworzonych przez programy gzip,
    zip, compress, compress -H lub pack. Rodzaj pliku wejciowego jest
    rozpoznawany automatycznie. Podczas dekompresji plikow w pierwszych
    dwoch formatach, gunzip kontroluje 32-bitow sum kontroln CRC. W wypadku
    plikow stworzonych przez programy pack i gunzip sprawdzana jest dlugo
    zdekompresowanego pliku. Standardowy format programu compress nie
    umoliwial kontroli poprawnoci. Jednak niekiedy gunzip jest w stanie
    wykry uszkodzony plik .Z. Jeeli w trakcie dekompresji takiego pliku
    pojawi si bldy, nie sd, e plik jest w porzdku jeeli program uncompress
    nie zglaszal problemow. Oznacza to tylko, e uncompress nie kontroluje
    poprawnoci plikow wejciowych. Format plikow compress -H systemu SCO
    (kompresja metod lzh) rownie nie obsluguje kontroli poprawnoci, lecz
    take moliwe jest podstawowe sprawdzenie spojnoci pliku.

    Pliki stworzone przez program zip mog by zdekompresowane tylko, jeeli w
    archiwum .zip znajduje si jeden plik i jest on skompresowny metod
    'deflation'. Jest to opcja przeznaczona do konwersji plikow .tar.zip do
    formatu .tar.gz. Do dekompresji archiwow .zip zawierajcych wicej ni
    jeden plik uyj programu unzip unzip zamiast gunzip.

    zcat dziala tak samo, jak gunzip -c. (W niektorych systemach zcat moe
    by zainstalowany jako gzcat, aby zachowa oryginalne dowizanie do
    programu compress). zcat dekompresuje pliki z listy podanej w linii
    polece lub pobiera dane ze standardowego wejcia, a nastepnie zapisuje
    zdekompresowane dane na standardowym wyjciu. zcat dokonuje dekompresji
    plikow po sprawdzeniu, e w naglowku pliku znajduje si wlaciwa liczba
    (magic number); nie jest wymagane, aby nazwa pliku miala rozszerzenie
    .gz.

    Gzip korzysta z algorytmu Lempel-Ziv uytego w programach zip i PKZIP.
    Wydajno kompresji zaley od wielkoci danych wejciowych, iloci bitow
    uywanych w kodach oraz rozmieszczenia w danych jednakowych podcigow.
    Dane takie, jak kod rodlowy lub tekst w jzyku angielskim s redukowane o
    60-70  procent. Osigany stopie kompresji jest przewanie duo wikszy ni
    przy uyciu kodowania LZW (uywanym przez program compress), Huffmana
    (pack), lub adaptywnym kodowaniu Huffmana (compact).

    Kompresja jest przeprowadzana zawsze, nawet jeeli plik wyjciowy jest
    wikszy ni oryginalny. W najgorszym przypadku narzut moe wynosi kilka
    bajtow dla naglowka i 5 bajtow dla kadego bloku o dlugoci 32K.
    Ewentualnie wspolczynnik powikszenia pliku moe wynosi 0.015% dla bardzo
    duych plikow. Zauwa, e prawie nigdy nie zwiksza si ilo blokow uywanych
    przez plik na dysku. gzip zachowuje tryb dostpu, wlaciciela pliku oraz
    czas dostpu i modyfikacji pliku podczas kompresji i dekompresji.

OPCJE

    -a --ascii
       Tryb tekstowy. Przeksztal znaki koca linii uywajc lokalnych
       konwencji. Ta opcja jest dostpna jedynie na kilku systemach
       nie-Unixowych. W systemie MS-DOS podczas kompresji znaki CR LF s
       przeksztalcane na LF; a podczas dekompresji z powrotem.

    -c --stdout --to-stdout
       Wypisz skompresowane dane na standardowe wyjcie; oryginalne
       pliki pozostaj nienaruszone. Jeeli podanych zostalo kilka plikow
       wejciowych, kady z nich kompresowany jest oddzielnie. Dla
       osignicia lepszej kompresji polcz pliki ze sob przed poddaniem
       ich kompresji.

    -d --decompress --uncompress
       Zdekompresuj plik.

    -f --force
       Kompresuj plik nawet, jeeli istniej do niego twarde dowizania
       lub plik wyjciowy ju istnieje, lub te, jeeli dane s uprzednio
       skompresowane.  Jeeli format danych  wejciowych  nie  jest
       rozpoznany, a podana zostala opcja --stdout, dane zostaj bez
       zmian przekopiowane na standardowe wyjcie. zcat zachowuje si w
       takim wypadku jak cat.  Jeeli opcja -f nie zostala podana i
       program zostal uruchomiony w pierwszym planie, gzip  pyta
       uytkownika przed nadpisaniem istniejcego pliku.

    -h --help
       Wywietl ekran pomocy i zakocz dzialanie.

    -l --list
       Dla kadego skompresowanego pliku wypisz nastpujce informacje:

        compressed size: rozmiar skompresowanego pliku
        uncompressed size: rozmiar zdekompresowanego pliku
        ratio: wspolczynnik kompresji (0.0% jeeli nieznany)
        uncompressed_name: nazwa zdekompresowanego pliku

       Rozmiar zdekompresowanego pliku jest wypisywany jako -1 dla
       plikow nie bdcych w formacie gzip, jak na przyklad pliki .Z. Aby
       pozna rozmiar takiego pliku po dekompresji, moesz uy polecenia:

        zcat file.Z | wc -c

       Po podaniu rownie opcji --verbose, dodatkowo s wywietlane
       nastpujce informacje:

        method: metoda kompresji
        crc: 32-bitowa suma kontrolna CRC zdekompresowanych danych
        date & time: pole daty/czasu oryginalnego pliku

       Aktualnie dostepne metody kompresji, to deflate, compress, lzh
       (SCO compress -H) oraz pack. Suma CRC dla plikow w formacie
       innym ni gzip jest podawana jako ffffffff.

       Po podaniu opcji --name, podawane s dane oryginalnego pliku
       zawarte w pliku skompresowanym (nazwa, data/czas), jeeli zostan
       tam znalezione.

       Po podaniu opcji --verbose wywietlany jest wspolny rozmiar i
       wspolczynnik kompresji wszystkich plikow, chyba e nie dla
       wszystkich plikow te dane s dostpne. Po podaniu opcji --quiet,
       linie naglowka i podsumowania nie s wywietlane.

    -L --license
       Wywietl informacj o licencji i zakocz dzialanie programu.

    -n --no-name
       Podczas  kompresji  nie  zachowuj  w  skompresowanym pliku
       oryginalnej nazwy, trybu dostpu oraz czasu modyfikacji i dostpu.
       (Oryginalna nazwa jest zapisywana, jeeli nazwa pliku bdzie
       musiala by  obcita).  Podczas  dekompresji  nie  odtwarzaj
       oryginalnej nazwy pliku (usu tylko rozszerzenie .gz z nazwy
       pliku), nie odtwarzaj rownie oryginalnego pola daty/czasu -
       zamiast tego zachowane zostanie to pole z pliku .gz. Jest to
       domylna opcja podczas dekompresji.

    -N --name
       Podczas kompresji zawsze zachowuj oryginalne pole daty/czasu;
       jest  to  zachowanie  domylne. Podczas dekompresji odtworz
       oryginalne pole daty/czasu oraz nazw pliku. Ta opcja jest
       uyteczna na sytemach z limitem dlugoci nazwy pliku lub po
       utracie oryginalnego pola daty/czasu po transferze pliku.

    -q --quiet
       Nie wywietlaj adnych ostrzee.

    -r --recursive
       Kompresuj rekurencyjnie zawarto katalogow podanych w linii
       polece.  W  wypadku programu gunzip dokonaj rekurencyjnej
       dekompresji.

    -S .suf --suffix .suf
       Uyj rozszerzenia .suf  zamiast  .gz.  Mona  uy  dowolnego
       rozszerzenia, chocia naley unika innych ni .z lub .gz, aby unikn
       zamieszania po transferze plikow do innego systemu. Rozszerzenie
       o zerowej dlugoci powoduje, e gunzip usiluje zdekompresowa
       wswzystkie napotkane pliki niezalenie od rozszerzenia, np:

         gunzip -S "" *    (*.* for MSDOS)

       Poprzednie wersje programu gzip uywaly rozszerzenia .z, aby
       unikn konfliktu z programem pack(1).

    -t --test
       Sprawd spojno skompresowanego pliku.

    -v --verbose
       Wywietl nazw i stopie kompresji kadego pliku.

    -V --version
       Wywietl numer wersji oraz opcje kompilacji i zakocz dzialanie.

    -# --fast --best
       Okrel prdko kompresji za pomoc cyfry #, gdzie -1 lub --fast
       oznacza najszybsz (lecz najmniej wydajn) kompresj, za -9 lub
       --best oznacza najwolniejsz (lecz najbardziej wydajn) metod
       kompresji. Domyln wartoci jest -6 (tzn. zorientowan na lepsz
       kompresj kosztem prdkoci).

ZAAWANSOWANE SPOSOBY UYCIA

    Skompresowane pliki mog by ze sob lczone; w takim wypadku gunzip
    zdekompresuje wszystkie pliki jednoczenie. Na przyklad:

       gzip -c plik1 > foo.gz
       gzip -c plik2 >> foo.gz

    Nastpnie
       gunzip -c foo

    jest rownoznaczne z

       cat plik1 plik2

    W wypadku, gdy jeden z polczonych plikow zostanie uszkodzony, pozostale
    wci mog by odzyskane (po usuniciu uszkodzonego pliku). Jednak znacznie
    lepsze efekty daje jednoczesne kompresowanie wszystkich plikow:

       cat plik1 plik2 | gzip > foo.gz

    daje lepsze wyniki kompresji ni

       gzip -c plik1 plik2 > foo.gz

    Jeeli chcesz od nowa skompresowa polczone ze sob skompresowane pliki
    wykonaj polecenie:

       gzip -cd stary.gz | gzip > nowy.gz

    Jeeli skompresowny plik zostal utworzony z kilku skompresowanych
    plikow, informacje uzyskane opcj --list dotycz tylko ostatniego pliku.
    Jeeli interesuje ci rozmiar wszystkich plikow po dekompresji, wykonaj:

       gzip -cd plik.gz | wc -c

    Jeeli chcesz umieci w archiwum kilka plikow, a nastpnie mie moliwo
    oddzielnego ich odzyskania uyj programow takich, jak tar lub zip. tar w
    wersji GNU obsluguje opcj -z, ktora powoduje wywolanie programu gzip w
    sposob niewidzialny dla uytkownika. gzip zostal zaprojektowany jako
    uzupelnienie programu tar; nie moe go zastpi.

RODOWISKO

    W zmiennej rodowiskowej GZIP mog si znajdowa domylne opcje dla programu
    gzip. S one odczytywane na pocztku; w ten sposob opcje w linii polece
    maj przed nimi pierwszestwo, na przyklad:
       dla sh:  GZIP="-8v --name"; export GZIP
       dla csh:  setenv GZIP "-8v --name"
       dla MSDOS: set GZIP=-8v --name

    Na komputerach Vax/VMS zmienna nosi nazw GZIP_OPT, by unikn konfliktu z
    zestawem symboli dla wywolywania programu.

ZOBACZ TAKE

    znew(1), zcmp(1), zmore(1), zforce(1), gzexe(1), zip(1), unzip(1),
    compress(1), pack(1), compact(1)

DIAGNOSTYKA

    Kod wyjcia jest normalnie rowny 0; jeeli wystapi bld, kod wyjcia jest
    rowny 1. Jeeli wystpi ostrzeenie, kod wyjcia jest rowny 2.

    Usage: gzip [-cdfhlLnNrtvV19] [-S suffix] [file ...]
        W linii polece znalazly si nieprawidlowe opcje.
    file: not in gzip format
        Podany plik nie jest skompresowany (komunikat programu gunzip).
    file: Corrupt input. Use zcat to recover some data.
        Skompresowany plik ulegl uszkodzeniu. Do miejsca uszkodzenia
        dane mog by odzyskane poleceniem
            zcat file > recover
    file: compressed with xx bits, can only handle yy bits
        Plik zostal skompresowany (z uyciem algorytmu LZW) przez
        program obslugujcy kody o wikszej iloci bitow ni program do
        dekompresji  na  tym komputerze. Skompresuj plik od nowa
        programem gzip, ktory osiga lepszy wspolczynnik kompresji i
        uywa mniej pamici.
    file: already has .gz suffix -- no change
        Plik  z  rozszerzeniem  nazwy  .gz  nie moe by ponownie
        kompresowany. Zmie nazw pliku i sprobuj ponownie.
    file already exists; do you wish to overwrite (y or n)?
        Odpowiedz "y", jeeli chcesz nadpisa istniejcy ju plik wyjciowy
        lub "n", jeeli nie chcesz
    gunzip: corrupt input
        Program otrzymal sygnal SIGSEGV co zazwyczaj oznacza, e plik
        wejciowy jest uszkodzony.
    xx.x%
        Osignity stopie kompresji (tylko po podaniu opcji -v i -l.)
    -- not a regular file or directory: ignored
        Gdy plik wejciowy nie jest zwyklym plikiem lub katalogiem (tzn.
        jest  np. dowizaniem symbolicznym, gniazdem, kolejk FIFO,
        plikiem urzdzenia) jest pozostawiany bez zmian.
    -- has xx other links: unchanged
        Plik wejciowy ma twarde dowizania i nie moe zosta zmieniony.
        Wicej informacji znajdziesz w opisie polecenia ln(1). Uyj
        opcji -f, aby wymusi kompresj plikow majcych twarde dowizania.

OSTRZEENIA

    Podczas zapisywania danych na tamie, zazwyczaj trzeba doda na kocu
    odpowiedni ilo zer, by ostatnia cz danych zajmowala pelny blok. Gdy
    dane s odczytywane przez program gunzip, wykrywa on, e na kocu
    wlaciwych danych znajduj si przypadkowe dane i wypisuje ostrzeenie. Aby
    tego unikn, powiniene uywa opcji --quiet. Ta opcja moe by ustawiona w
    zmiennej rodowiskowej GZIP w nastpujcy sposob:
     dla sh: GZIP="-q"; tar -xfz --block-compress /dev/rst0
     dla csh: setenv GZIP -q; tar -xfz --block-compr /dev/rst0

    W powyszym przykladzie gzip jest niejawnie wywolywany przez program tar
    dziki opcji -z programu GNU tar. Musisz byc pewien, e do zapisu i
    odczytu z tamy uyto tej samej dlugoci bloku (opcja -b programu tar). W
    tym przykladzie zaklada si, e uzywasz programu tar w wersji GNU.

PROBLEMY

    Opcja --list wypisuje niewlaciwy rozmiar pliku, jeeli jest on wikszy ni
    2 gigabajty. Opcja --list wypisuje rozmiar jako -1 i CRC jako ffffffff
    jeeli plik znajduje si na noniku o dostpie sekwencyjnym.

    Niekiedy (rzadko) zdarza si, e kompresja z opcj --best daje gorsze
    rezultaty ni z opcj domyln (-6). Niektore pliki, w ktorych powtarza si
    bardzo duo sekwencji s lepiej kompresowane programem compress ni gzip.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                   local               gzip(1)