Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    gzexe - kompresuj pliki wykonywalne

SK/LADNIA

    gzexe [ nazwa ... ]

OPIS

    Narzdzie gzexe umoliwia kompresowanie plikow wykonywalnych, a nastpnie
    ich automatyczn dekompresj po uruchomieniu archiwum (oczywicie z utrat
    prdkoci wywolania). Na przyklad, jeli wywolasz ``gzexe /bin/cat'', to
    utworzone zostan nastpujce pliki:
      -r-xr-xr-x 1 root bin  9644 Feb 11 11:16 /bin/cat
      -r-xr-xr-x 1 bin  bin 24576 Nov 23 13:21 /bin/cat~
    /bin/cat~ jest plikiem oryginalnym, a /bin/cat jest samorozpakowujcym
    si plikiem wykonywalnym. Jeli jeste pewien, e wersja skompresowana
    dziala wlaciwie, moesz usun /bin/cat~.

    Narzdzie to jest najbardziej przydatne na systemach z malymi dyskami.

OPCJE

    -d   dekompresuje podane pliki wykonywalne.

ZOBACZ TAKE

    gzip(1), znew(1), zmore(1), zcmp(1), zforce(1)

NIEDOSKONA/LOCI

    Plik skompresowany jest skryptem powloki. Moe to powodowa pewne dziury
    bezpieczestwa. Praktycznie, skompresowany plik wykonywalny zaley od
    ustawienia zmiennej PATH, w ktorej moe znale gzip i niektore inne
    narzzia (tail, chmod, ln, sleep).

B/LDY

    gzexe probuje odtworzy na archiwum atrybuty originalnych plikow, lecz
    czasem bdziesz musial je poprawi rcznie, przy uyciu chmod lub chown.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                   GZEXE(1)