Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    head - wypisz pocztkow cz plikow

SK/LADNIA

    head [-c N[bkm]] [-n N] [-qv] [--bytes=N[bkm]]
      [--lines=N] [--quiet] [--silent] [--verbose] [--help] [--version]
      [plik...]

    head [-Nbcklmqv] [plik...]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo head
    lub
       info head.

    Ta strona podrcznika opisuje polecenie head w wersji GNU.

    head wypisuje pocztkow cz (domylnie 10 linii) kadego podanego pliku;
    czyta ze standardowego wejcia jeli nie podano plikow, albo jeli
    napotkano nazw pliku '-'.  Jeli podano wicej ni jedn nazw pliku,
    wypisuje take jednolinijkowy naglowek skladajcy si z nazwy pliku
    otoczonej `==>' i `<==', przed wypisaniem pocztku kadego z plikow.

  OPCJE
    head akceptuje dwa formaty opcji: nowy, w ktorym liczby s argumentami
    opcji literowych (`-q -n 1'), i stary, w ktorym liczby poprzedzaj
    jakiekolwiek opcje literowe (`-1q').

    -Nopcje
       Opcja taka jest rozpoznawana tylko jeli jest podana jako
       pierwsza. N jest liczb dziesitn, po ktorej opcjonalnie wystpuje
       litera rozmiaru (`b', `k', `m') jak w opcji `-c', lub litera `l'
       oznaczajca zliczanie linii, albo inne litery opcji (`cqv').

    -c N, --bytes=N
       Wypisuje pierwsze N bajtow. N to liczba naturalna, po ktorej
       opcjonalnie nastpuje jeden z poniszych znakow okrelajcy inn
       jednostk.

       b   bloki 512-bajtowe.

       k   bloki kilobajtowe.

       m   bloki megabajtowe.

    -l, -n N, --lines=N
       Wypisuje pierwsze N linii. Opcja -l jest rozpoznawana tylko z
       uyciem starego formatu opcji.

    -q, --quiet, --silent
       Nigdy nie wypisuje naglowkow z nazwami plikow.

    -v, --verbose
       Zawsze wypisuje naglowki z nazwami plikow.

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    tail(1), textutils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano  i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzdzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.