Provided by: help2man_1.40.4_i386 bug

NAZWA

    help2man - generowanie prostej strony podrcznika

SK/LADNIA

    help2man [OPCJA]... PROGRAM

OPIS

    `help2man' generuje stron podrcznika z wyjcia `--help' i `--version'.

    -n, --name=/LACUCH
       opis akapitu NAZWA

    -s, --section=SEKCJA
       numer sekcji dla strony podrcznika (1, 6, 8)

    -m, --manual=TEKST
       nazwa podrcznika (Polecenia uytkownika, ...)

    -S, --source=TEKST
       pochodzenie programu (FSF, Debian, ...)

    -L, --locale=/LACUCH
       ustawienie lokalizacji (domylnie "C")

    -i, --include=PLIK
       dolczenie materialu z `PLIKU'

    -I, --opt-include=PLIK
       dolczenie materialu z `PLIKU', jeli takowy istnieje

    -o, --output=PLIK
       zapisanie wyjcia do `PLIKU'

    -p, --info-page=TEKST
       nazwa podrcznika Texinfo

    -N, --no-info
       pominicie wskazania do podrcznika Texinfo

    -l, --libtool
       pominicie `lt-' z nazwy programu

    --help wywietlenie tego opisu i zakoczenie pracy

    --version
       wywietlenie numeru wersji i zakoczenie pracy

    PROGRAM powinien przyjmowa opcje `--help' oraz `--version' i wypisywa
    informacje na standardowe wyjcie, aczkolwiek mona poda alternatywne
    sposoby dzialania przy pomocy:

    -h, --help-option=/LACUCH
       lacuch opcji pomocy

    -v, --version-option=/LACUCH
       lacuch opcji wersji

    --version-string=/LACUCH
       lacuch wersji

    --no-discard-stderr
       dolczenie stderr przy analizie wyjcia

DO/LCZANE PLIKI

    Do generowanego pliku mona dolczy dodatkowy material przy pomocy opcji
    --include i --opt-include. Format jest prosty:

      [sekcja]
      tekst

      /wzorzec/
      tekst

    Bloki sformatowanego tekstu *roff s wstawiane do wyjcia na pocztku
    podanej [sekcji] (bez rozroniania wielkoci liter) lub po akapicie
    pasujcym do /wzorca/.

    Wzorce zapisuje si przy uyciu skladni perlowych wyrae regularnych i
    mona je zakoczy modyfikatorami i, s lub m (patrz perlre(1)).

    Linie  przed pierwsz sekcj lub wzorzec zaczynajcy si od `-' s
    przetwarzane jako opcje. Cala reszta jest po cichu ignorowana i moe by
    uywana jako komentarze, slowa kluczowe RCS itp.

    Kolejno sekcji na wyjciu to:

      NAZWA
      SKLADNIA
      OPIS
      OPCJE
      RODOWISKO
      PLIKI
      PRZYKLADY
      inne
      AUTOR
      ZGLASZANIE BLDOW
      COPYRIGHT
      ZOBACZ TAKE

    Kada sekcja [nazwa] lib [sk/ladnia] wystpujca w pliku dolczanym zastpuje
    to, co zostaloby automatycznie wyprodukowane (aczkolwiek mona w razie
    potrzeby obej to zachowanie przez --name ).

    Inne sekcje s dolczane do automatycznie generowanego wyjcia w przypadku
    standardowych, wyej wymienionych sekcji lub wlczane w miejscu inne (jak
    wyej) w kolejnoci, w jakiej wystpily w dolczanym pliku.

DOSTPNO

    Najnowsza wersja tego oprogramowania jest dostpna pod:

      ftp://ftp.gnu.org/gnu/help2man/

AUTOR

    Program napisal Brendan O'Dea <bod@debian.org>

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosimy zglasza na adres <bug-help2man@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
    2009, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
    Ten program jest darmowy; warunki kopiowania s opisane w rodlach.
    Autorzy nie daj ADNYCH gwarancji, w tym rownie gwarancji PRZYDATNOCI DO
    SPRZEDAY LUB DO KONKRETNYCH CELOW.

ZOBACZ TAKE

    Pelna dokumentacja dla programu help2man jest  utrzymywana  jako
    podrcznik  Texinfo. Jeli programy info oraz help2man s wlaciwie
    zainstalowane, polecenie

       info help2man

    powinno udostpni kompletny podrcznik.