Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

   hexdump -- zrzut ascii, dziesitny, szesnastkowy, osemkowy

SK/LADNIA

   hexdump [-bcdovx] [-e napis_formatu] [-f plik_formatu] [-n d/lugo]
   [-s pomi] plik ...

OPIS

   Narzdzie hexdump jest filtrem, ktory wywietla podane pliki, lub
   standardowe wejcie, jeli nie podano plikow, uywajc do tego celu podanego
   przez uytkownika formatu.

   Opcje s nastpujce

   -b     Jednobajtowe wywietlanie 'osemkowe. Wywietl szesnastkowo
         offset wejciowy, a za nim szesnacie, trojkolumnowych,
         oddzielonych spacjami, wypelnionych zerami bajtow wejciowych
         w formacie osemkowym.

   -c     Jednobajtowe wywietlanie znakowe. Wywietl szesnastkowo
         offset wejciowy, a za nim szesnacie, trojkolumnowych,
         oddzielonych spacjami bajtow w formacie ascii.

   -d     Dwubajtowe wywietlanie dziesitne. Wywietl szesnastkowo offset
         wejciowy, a za nim osiem, piciokolumnowych, oddzielonych
         spacjami, wypelnionych zerami jednostek dwubajtowych,
         zawierajcych dane wejciowe, w formacie dziesitnym.

   -e napis_formatu
         Podaje napis formatujcy, ktorego uy do wywietlania danych.

   -f plik_formatu
         Podaje plik, ktory zawiera jeden, lub wicej, oddzielonych now
         lini napisow formatujcych. Puste linie, oraz linie zaczynajce
         si od krzyyka (#) s ignorowane.

   -n d/lugo  Interpretuj tylko d/lugo bajtow wejcia.

   -o     Dwubajtowe wywietlanie 'osemkowe. Wywietl szesnastkowo offset
         wejciowy, a za nim osiem szeciokolumnowych, oddzielonych
         spacjami, wypelnionych zerami, dwubajtowych fragmentow danych
         wejciowych, w formacie osemkowym.

   -s offset  Pomi offset bajtow, liczc od pocztku wejcia. Domylnie offset
         jest interpretowany jako liczba dziesitna. Po poprzedzeniu
         go przedrostkiem 0x lub 0X, jest interpretowany jako liczba
         szesnastkowa, a jeli jest poprzedzony prowadzcym 0, to jest
         interpretowany jako liczba osemkowa. Dolczenie do offsetu
         znaku b, k, lub m powoduje, e jest on interpretowany jako
         wielokrotno odpowiednio 512, 1024, lub 1048576.

   -v     Opcja -v Powoduje wywietlenie zrzutu wszystkich danych
         wejciowych. Bez opcji -v, dowolna liczba grup linii
         wyjciowych, ktora bdzie identyczna z bezporednio poprzedzajc
         grup linii (poza offsetami wejciowymi), bdzie zamieniana lini
         z gwiazdk.

   -x     Dwubajtowe wywietlanie szesnastkowe. Wywietl szesnastkowo
         offset wejciowy, a za nim osiem, oddzielonych spacjami,
         czterokolumnowych, wypelnionych zerami, dwubajtowych
         fragmentow danych wejciowych, w formacie szesnastkowym.

   Dla kadego pliku wejciowego hexdump kopiuje dane wejciowe na standardowe
   wyjcie, przeksztalcajc dane wedlug napisow formatujcych, podanych w
   opcjach -e i -f, w wypadku gdy byly one podane.

  Formaty
   Napis formatujcy sklada si z dowolnej iloci jednostek formatujcych,
   oddzielonych bial spacj. Jednostka formatujca sklada si z maksymalnie
   trzech elementow: licznika iteracji, licznika bajtow i formatu.

   Licznik iteracji jest opcjonaln dodatni liczb calkowit, ktorej warto
   domylna to jeden. Kady format jest zalczany tyle razy, ile wskazano w
   liczniku iteracji.

   Licznik bajtow jest opcjonaln dodatni liczb calkowit. Jeli zostanie
   podana, to definiuje liczb bajtow, ktore naley zinterpretowa w kadej
   iteracji formatu.

   Jeli podano licznik iteracji i/lub bajtow, to po liczniku iteracji i/lub
   przed licznikiem bajtow trzeba umieci ukonik, aby moc je rozroni. Biale
   spacje przed ukonikiem s ignorowane.

   Format jest czci wymagan i musi by ujty w podwojne cudzyslowy (" ").
   Jest on interpretowany jak napis formatujcy fprintf (zobacz fprintf(3)),
   lecz z nastpujcymi wyjtkami:

      +o  Gwiazdka (*) nie moe by uywana do okrelania precyzji, lub
        szerokoci pola.

      +o  Liczba bajtow, lub dokladno pola jest wymagana dla kadego znaku
        konwersji ``s'' (w przeciwiestwie do fprintf(3) gdzie domylnie,
        bez podanej precyzji, drukowany jest caly napis).

      +o  Znaki konwersji ``h'', ``l'', ``n'', ``p'' i ``q'' nie s
        obslugiwane.

      +o  Obslugiwane s nastpujce sekwencje eskejpowe pojedynczych
        znakow, opisane w standardzie C:

           NUL         \0
           <alert character>  \a
           <backspace>     \b
           <form-feed>     \f
           <newline>      \n
           <carriage return>  \r
           <tab>        \t
           <vertical tab>    \v

   Hexdump obsluguje rownie nastpujce dodatkowe napisy konwersji:

   _a[dox]   Wywietl offset wejciowy, kumulujcy si na przestrzeni plikow
         wejciowych, wskazujcy nastpny wywietlany bajt. Dodane znaki
         d, o, i x wskazuj format wywietlenia jako dziesitny,
         osemkowy, lub szesnastkowy.

   _A[dox]   Identyczne z napisem konwersji _a z t tylko ronic, e jest
         dokonywane tylko raz, po przetworzeniu wszystkich danych
         wejciowych.

   _c     Drukuj znaki z domylnego zestawu znakow. Niedrukowalne znaki
         s wywietlane w trojznakowych, wypelnionych zerami sekwencjach
         osemkowych, poza tymi, ktore s reprezentowane standardow
         notacj eskejpow (patrz wyej), ktore s wywietlane jako napisy
         znakowe.

   _p     Drukuj znaki z domylnego zestawu znakow. Niedrukowane znaki s
         wywietlane jako pojedyncza kropka ``.''.

   _u     Wywietlaj znaki US-ASCII, z wyjtkiem znakow sterujcych, ktore
         s wywietlane w nastpujcych okreleniach. Znaki wiksze ni
         0xff, s wywietlane jako napisy szesnastkowe.

         000 nul 001 soh 002 stx 003 etx 004 eot 005 enq
         006 ack 007 bel 008 bs  009 ht  00A lf  00B vt
         00C ff  00D cr  00E so  00F si  010 dle 011 dc1
         012 dc2 013 dc3 014 dc4 015 nak 016 syn 017 etb
         018 can 019 em  01A sub 01B esc 01C fs  01D gs
         01E rs  01F us  0FF del

   Domylne i wspierane liczniki bajtow dla znakow konwersji s nastpujce:

      %_c, %_p, %_u, %c    Tylko liczniki jednobajtowe.

      %d, %i, %o, %u, %X, %x Domylnie cztery bajty, wspierane s te
                  liczniki jedno i dwubajtowe.

      %E, %e, %f, %G, %g   Domylnie osiem bajtow, wspierane s te
                  liczniki czterobajtowe.

   Ilo danych, interpretowanych przez kady napis formatujcy jest sum danych
   wymaganych przez kad jednostk formatujc, ktora jest obliczana jako
   iteracja razy licznik bajtow.

   Wejcie jest obslugiwane w ``blokach'', gdzie blok jest zdefiniowany jako
   najwiksza porcja danych, podanych przez dowolny z napisow formatujcych.
   Napisy formatujce, ktore interpretuj mniej danych ni zawartych jest w
   bloku wejciowym, w ktorym ostatnia jednostka formatujca interpretuje pewn
   liczb bajtow i nie ma ustawionego okrelonwego licznka iteracji, maj
   zwikszany licznik iteracji, a caly blok nie zostanie przetworzony, lub a
   zabraknie danych do zadowolenia napisu formatujcego.

   Jeli w wyniku specyfikacji uytkownika, lub modyfikacji licznika iteracji
   przez hexdump, licznik iteracji jest wikszy ni jeden, to podczas
   ostatniej iteracji nie s wywietlane kocowe biale spacje.

   Bldem jest podawanie licznika bajtow razem z wieloma znakami/napisami
   konwersji, chyba e wszystkie poza jednym znakiem/napisem konwersji s _a
   lub _A.

   Jeli w wyniku podania opcji -n osignity zostanie EOF, dane wejciowe
   zadowol napis formatujcy tylko czciowo, blok wejciowy jest wypelniony
   zerami, wystarczajco aby wywietli wszystkie dostpne dane (np. wszystkie
   jednostki formatujce, zachodzce za koniec danych bd wywietlaly jak liczb
   bajtow zera).

   Dalsze wyjcie takich napisow formatujcych jest zamieniane odpowiadajc
   iloci spacji. Odpowiadajca ilo spacji jest zdefiniowana jako liczba
   wyjcia spacji przez znak konwersji s z tym samym polem i precyzj co
   oryginalny znak konwersji, lub napis konwersji, lecz z usunitymi
   wszelkimi znakami flag ``+'', `` '', ``#'' i wskazujcym na napis NULL.

   Jeli nie podano napisow formatujcych, domylne wywietlanie jest rownowane
   podaniu opcji -x.

   hexdump koczy dzialanie z kodem zera po sukcesie i wikszym od zera po
   bldzie.

PRZYK/LADY

   Wywietl wyjcie w przestudiowanym formacie:

      "%06.6_ao " 12/1 "%3_u "
      "\t\t" "%_p "
      "\n"

   Implementuj opcj -x:

      "%07.7_Ax\n"
      "%07.7_ax " 8/2 "%04x " "\n"

ZOBACZ TAKE

   adb(1)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

   Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
   Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
   opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
   prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.