Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    host - wyszukuje nazwy hostow, uywajc serwerow domen

SK/LADNIA

    host [-l] [-v] [-w] [-r] [-d] [-t typ_zapytania] [-a] host [ serwer ]

OPIS

    Host  wyszukuje  informacje o hostach w Internecie.  Pobiera te
    informacje z sieci polczonych ze sob serwerow, ktore s rozrzucone po
    calym kraju.  Standardowo przeksztalca on nazwy hostow w adresy
    internetowe. Z opcj -t i -a, moe by uywany do otrzymania pelnej
    informacji o hocie, o ktorym informacj utrzymuje dany serwer domen.

    Argumentami mog by nazwy hostow jak i ich numery. Program standardowo
    na pocztku stara si zinterpretowa je jako numery hosta. Jeli to si nie
    powiedzie, program podany argument potraktuje jako nazw hosta. Numer
    hosta sklada si z liczb oddzielonych kropkami np. 128.6.4.194 Nazwa
    hosta sklada si z nazw oddzielonych kropkami np. topaz.rutgers.edu.
    Jeli nazwa nie koczy si kropk, lokalna  domena  jest  dodawana
    automatycznie do nazwy.  Jeli wic uytkownik wpisze "host topaz",
    program w rzeczywistoci wyszuka informacj o "topaz.rutgers.edu".  Jeli
    to si nie uda, wyszukiwana jest informacja o nazwie hosta podanego jako
    argument (w tym wypadku, "topaz"). Ta sama konwencja zostala utrzymana
    dla programow pocztowych czy innych narzdzi sieciowych. Przyrostek,
    ktory ma by dodany na koniec nazwy hosta jest otrzymywany w wyniku
    wykonania funkcji "hostname". Uywana jest cz po pierwszej kropce,
    wlcznie z ni. (Poniej moesz si dowiedzie wicej jak dostosowywa do
    wlasnych potrzeb wyszukiwanie nazw hostow).

    Pierwszym argumentem jest nazwa hosta jaki chcemy sprawdzi. Jeli jest
    to numer, zadawane jest "odwrotne zapytanie", tj. system  domen
    przeszukuje oddzielne bazy danych uywane do konwersji numerow na nazwy.

    Drugi argument jest opcjonalny. Pozwala on na podanie konkretnego
    serwera ktory bdzie odpytywany. Jeli nie podasz tego argumentu, uywany
    jest standardowy serwer (zazwyczaj lokalny komputer).

    Jeli nazwa zostala podana, moesz zobaczy na wyjciu rone wyniki. Poniej
    zamieszczony jest przyklad, ktory pokazuje je wszystkie:
     % host sun4
     sun4.rutgers.edu is a nickname for ATHOS.RUTGERS.EDU
     ATHOS.RUTGERS.EDU has address 128.6.5.46
     ATHOS.RUTGERS.EDU has address 128.6.4.4
     ATHOS.RUTGERS.EDU mail is handled by ARAMIS.RUTGERS.EDU
    Uytkownik wpisal komend "host sun4". Pierwsza linia pokazuje, e nazwa
    "sun4.rutgers.edu" jest w rzeczywistoci nazw zastpcz. Oficjalna nazw
    tego hosta jest "ATHOS.RUTGERS.EDU'. Dwie nastpne linie pokazuj jego
    adres. Jeli system ma wicej ni jeden interfejs sieciowy, podany
    zostanie oddzielny adres dla kadego. Ostatnia linia wskazuje, e
    ATHOS.RUTGERS.EDU nie zajmuje si poczt kierowan do niego. T czynnoci
    przejmuje host o nazwie ARAMIS.RUTGERS.EDU. Moliwe jest wystpowanie
    wicej ni jednej takiej linii, poniewa niektore systemy maj wicej ni
    jeden system ktory zajmuje si jego poczt. Profesjonalnie rzecz biorc,
    kady system ktory moe otrzymywa poczt powinien podawa lini tego typu.
    Jeli system sam zajmuje si swoj poczt, powinna si pokaza linia ktora
    podaje ten wlanie system np. "XXX mail is handled by XXX". Chocia
    jest wiele systemow ktore zajmuj si wlasn poczt nie wspominajc o tym.
    Jeli jednak system posiada lini zawierajc tekst "mail is handled by",
    ale bez adresu, to wskazuje, e nie jest on czci Internetu, ale systemem
    ktoremu w momencie polczenia z sieci zostanie poczta przekazana.
    Systemy Usenet, Bitnet czy wiele innych sieci ma wpisy tego typu.

    Przed nazw hosta moe zosta uytych wiele opcji. Wikszo z nich ma
    znaczenie jedynie dla ludzi utrzymujcych baz danych o domenie.

    Opcja -w powoduje, e host bdzie czekal bez koca na odpowied. Normalnie
    czekanie zostanie przerwane po okolo minucie.

    Opcja -v powoduje, e wypisywane s bardziej szczegolowe informacje.
    Wypisywane s one w formacie glownego pliku domeny, ktorego budowa jest
    opisana w podrczniku "named". Bez tej opcji, informacja wywietlana w
    zasadzie pokrywa si z formatem "named", ale poczynione zostaly pewne
    starania aby byla ona bardzie czytelna dla normalnych uytkownikow. Bez
    opcji -v, rekordy "a", "mx", i "cname" s wypisywane jako "has address"
    (ma adres), "mail is handled by" (poczt zajmuje si), i "is a nickname
    for"(jest nickname dla), a pola TTL i class s nie pokazywane.

    Opcja -r powoduje wylczenie rekurencyjnego odpytywania. To znaczy, e
    serwer nazw zwroci jedynie te informacje, ktore on sam posiada we
    wlasnej bazie danych. Nie bdzie on pytal innych serwerow o dalsze
    informacje.

    Opcja -d wlcza debugging. Transakcje sieciowe s pokazywane bardzo
    szczegolowo.

    Opcja -t pozwala na podanie typu informacji jakiej potrzebujemy.
    Argumenty s opisane na stronie manuala do "named". Aktualnie mona uy
    typow: a, ns, md, mf, cname, soa, mb, mg, mr, null, wks, ptr, hinfo,
    minfo, mx, uinfo, uid, gid, unspec, oraz znakow specjalnych: "any" lub
    "*".  Typy musz by podane malymi literami. Naley zauway, e standardowo
    wyszukiwana jest informacja typu "a", nastpnie "mx", chyba e wlczona
    jest opcja -v, wtedy standardowo podawana jest informacja typu "a".

    Opcja -a ("all") odpowiada opcjom "-v -t any".

    Opcja -l powoduje wypisanie calej domeny. Np.
     host -l rutgers.edu
    poda nam list wszystkich hostow w domenie rutgers.edu. Opcja -t jest
    uywana do filtrowania wywietlanej informacji.  Standardowo jest to
    informacja o adresie hosta, zawierajca take rekordy PTR i NS. Komenda
     host -l -v -t any rutgers.edu
    da nam kompletn informacj dla strefy rutgers.edu, w oficjalnym formacie
    pliku "named". (Jakkolwiek rekord SOA jest podany dwa razy, dla
    tajemniczych powodow) ZAUWA: opcja -l dziala w ten sposob, e najpierw
    jest cigana cala informacja o strefie (zone) i z tego jest filtrowana
    informacja, o ktor nam chodzilo. Ta komenda powinna by uywana tylko w
    koniecznych wypadkach.

DOSTRAJANIE WYSZUKIWANIA NAZW HOST'OW

    Jeeli nazwa podana przez uytkownika nie zawiera adnych kropek w sobie,
    standardowa domena jest dodawana na koniec nazwy. Domena ta moe by
    zdefiniowana w /etc/resolv.conf, ale normalnie pobierana jest ona z
    lokalnej nazwy hosta, a konkretnie czci wystpujca po pierwszej kropce.
    Uytkownik moe poda inn standarow domen uywajc zmiennej rodowiskowej
    LOCALDOMAIN.  Dodatkowo, uytkownik moe poda skroty dla nazw hostow.
    Powinny one si znajdowa w pliku w ktorym w kadej linii podajemy skrot,
    po a odstpie peln nazw hosta. Poloenie i nazw tego pliku wskazuje
    zmienna rodowiskowa HOSTALIASES.

ZOBACZ TAKE

    named(8)

B/LDY

    Podajc nazw, ktora nie jest czci lokalnej domeny, moemy uzyska
    niespodziewane efekty. Prosz zwroci uwag na to, e lokalna domena jest
    dodawana do kadej nazwy, ktora nie koczy si kropka. Jeli mimo wszystko
    nie zostanie odnaleziona, dopiero wtedy uywana jest niezmieniona nazwa.

    Opcja -l odpytuje jedynie pierwszy serwer nazw podany dla domeny, ktor
    odpytujemy. Jeli serwer ten nie dziala, powiniene poda nazw serwera.
    Np. aby uzyska informacj o foo.edu, moesz uy "host -t ns foo.edu" aby
    otrzyma list wszystkich serwerow nazw dla for foo.edu, a poniej
    sprobowa "host -l foo.edu xxx" dla wszystkich xxx w licie serwerow
    nazw, a znajdziesz jeden dzialajcy.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                    HOST(1)