Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    hostname - pokazuje lub ustawia nazw hosta systemu
    domainname - pokazuje/ustawia nazw domeny NIS/YP systemu
    dnsdomainname - pokazuje nazw domeny systemu
    nisdomainname - pokazuje/ustawia nazw domeny NIS/YP
    ypdomainname - pokazuje/ustawia nazw domeny NIS/YP
    nodename - pokazuje/ustawia nazw wzla DECnet systemu

SK/LADNIA

    hostname   [-v] [-a] [--alias] [-d] [--domain] [-f] [--fqdn] [-i]
           [--ip-address] [--long] [-s] [--short]  [-y]  [--yp]
           [--nis] [-n] [--node]

    hostname   [-v] [-F plik] [--file plik] [nazwahosta]

    domainname  [-v] [-F plik] [--file plik] [nazwa]

    nodename   [-v] [-F plik] [--file plik] [nazwa]

    hostname   [-v] [-h] [--help] [-V] [--version]
    dnsdomainname [-v]
    nisdomainname [-v]
    ypdomainname [-v]

OPIS

    Hostname jest programem slucym do nadawania bd wywietlania nazw hosta,
    domeny lub wzla systemu. Nazwy te s uywane przez wiele programow
    sieciowych do identyfikacji maszyny. nazwa domeny wykorzystywana jest
    te przez NIS/YP.
  POBRANIE NAZWY
    Wywolany bez argumentow program wywietla aktualne nazwy:
    hostname wydrukuje nazw systemu zwracan przez funkcj gethostname(2).
    domainname, nisdomainname, ypdomainname wydrukuje nazw systemu zwracan
    przez funkcj getdomainname(2).  Jest ona rownie zwana nazw domeny
    YP/NIS systemu.
    nodename wydrukuje nazw wzla DECnet systemu zwracan przez funkcj
    getnodename(2).
    dnsdomainname wydrukuje cz pelnej nazwy domenowej (FQDN) okrelajc
    domen. Pelna nazwa domeny systemu zwracana jest przez funkcj hostname
    --fqdn.
  NADAWANIE NAZWY
    Wywolane z jednym argumentem lub z opcj --file, opisywane polecenie
    ustawia nazw hosta, nazw domeny NIS/YP lub nazw wzla.
    Zauwa, e tylko superuytkownik moe zmieni te nazwy.
    Przy pomocy polecenia dnsdomainname nie jest moliwe nadanie pelnej
    nazwy domenowy (FQDN) lub nazwy domeny DNS (zobacz FQDN poniej).
    Nazwa hosta jest zwykle nadawana jednorazowo podczas startu systemu -
    odbywa si to w skrypcie /etc/rc.d/rc.inet1 lub  /etc/init.d/boot
    (zazwyczaj przez odczytanie zawartoci pliku zawierajcego nazw hosta,
    np. /etc/hostname).
  FQDN - pe/lna z/loona nazwa domeny
    Opisywanym poleceniem nie moesz zmienia pelnej nazwy domeny (zwracanej
    przez  hostname  --fqdn)  ani nazwy domeny DNS (zwracanej przez
    dnsdomainname). Pelna nazwa domeny systemu jest nazw, jak resolver(3)
    zwraca jako nazw hosta.
    Technicznie: pelna nazwa domeny jest nazw jak zwraca gethostbyname(2)
    dla nazwy zwracanej przez gethostname(2).  Nazwa domeny DNS jest
    wystpujc po pierwszej kropce czci pelnej nazwy.
    Dlatego te od danej konfiguracji (zwykle okrelanej w /etc/host.conf)
    zaley, w jaki sposob moesz j zmieni. Na ogol (jeli plik nazw hostow
    jest analizowany przed DNS lub NIS), moesz zmieni j w pliku /etc/hosts.

OPCJE

    -a, --alias
       Wywietla alternatywn nazw hosta (alias), jeli jest uywana.
    -d, --domain
       Wywietla nazw domeny DNS. Do uzyskania domeny DNS nie uywaj
       polecenia domainname, gdy pokae ono nazw domeny NIS a nie DNS.
       Zamiast tego poslu si poleceniem dnsdomainname.
    -F, --file plik
       Czyta  nazw  hosta  z zadanego pliku. Komentarze (wiersze
       rozpoczynajce si znakiem `#') s ignorowane.
    -f, --fqdn, --long
       Wywietla peln nazw domeny hosta (FQDN - Fully Qualified Domain
       Name).  Pelna nazwa FQDN sklada si z krotkiej nazwy hosta i
       nazwy domeny DNS. Moesz zmienia peln nazw i nazw domeny DNS
       (ktora jest czci FQDN) w pliku /etc/hosts, chyba e uywasz bind
       lub NIS do wyszukiwania hostow.
    -h, --help
       Drukuje komunikat o uytkowaniu i koczy prac.
    -i, --ip-address
       Wywietla adres(y) IP hosta.
    -n, --node
       Wywietla nazw wzla DECnet. Jeli podano parametr (lub opcj --file
       nazwa), to root moe te nada now nazw wzlu.
    -s, --short
       Wywietla krotk nazw hosta. Jest to nazwa hosta obcita przed
       pierwsz kropk.
    -V, --version
       Drukuje informacj o wersji na standardowym wyjciu i pomylnie
       koczy prac.
    -v, --verbose
       Jest gadatliwy i mowi, co si dzieje.
    -y, --yp, --nis
       Wywietla nazw domeny NIS. Jeeli podano parametr (lub opcj --file
       nazwa) to root moe te nada now nazw domenie NIS.

PLIKI

    /etc/hosts

AUTOR

    Peter Tobias, <tobias@et-inf.fho-emden.de>
    Bernd Eckenfels, <net-tools@lina.inka.de> (NIS i strona podrcznika).
    Steve  Whitehouse,  <SteveW@ACM.org>  (obsluga  DECnet  i  strona
    podrcznika).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.