Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

Nazwa

    hx - Klient HotlineX.

Sk/ladnia

    hx [-n pseudonim] [-i ikona]

Opis

    Program hx jest pelnoekranowym interfejsem dla Hotline sterowanym z
    wiersza polece.

Polecenia

    server [serwer [port]] [-l identyfikator] [-p has/lo]
       podlcza do serwera uywajc podanego identyfikatora uytkownika i
       hasla

    who [string]
       wywietla list uytkownikow, jeeli podana zostanie jaka warto,
       wywietla tylko te pseudonimy, ktore j zawieraj.

    pwho [chat] [string]
       wywietla list uytkownikow biecego czatu, jeli aden nie zostanie
       zdefiniowany.

    nick [-i ikona]
       zmienia pseudonim oraz ikon na podane wartoci.

    icon <ikona>
       zmienia ikon.

    me <chat>
       wysyla czat poprzedzony *** (alt+return robi to samo)

    msg {nick|sock#} <string>
       wysyla wiadomo prywatn do nick|sock#.

    kick [-b] {nick|sock#}
       odlcza nick|sock# od serwera.

    news  wywietla plik z newsami na serwerze.

    post <string>
       wysyla podany lacuch na newsy.

    chat {nick|sock#}
       rozpoczyna prywatn rozmow z nick|sock#.

    join <chat#>
       dolcza si do rozmowy prywatnej chat#.

    leave {chatsubject|chat#}
       opuszcza prywatn rozmow chat#.

    invite {chatsubject|chat#} {nick|sock#}
       zaprasza nick|sock# do rozmowy.

    subject <string>
       ustala temat rozmowy biecej

    chats wywietla list rozmow, w ktorych uczestniczysz.

    load <plik1> [plik2...]
       wywoluje polecenia z plikow.

    type [-n] [-c] <plik1> [plik2...]
       wysyla pliki do rozmowy lub newsow.

    ls [katalog]
       wywietla zawarto katalogu lub zdalnie robi cwd, jeli nie
       zostanie podana adna warto.

    cd <katalog>
       zmienia zdalny katalog na podany.

    lcd <katalog>
       zmienia katalog lokalny na podany.

    pwd  wywietla zdalny katalog roboczy.

    lpwd  wywietla lokalny katalog roboczy.

    dirchar <dirchar>
       zmienia separator katalogow na warto podan jako dirchar.

    get [-aR] [-z <zdalny> <lokalny>] <plik1> [plik2...]
       kopiuje pliki z komputera zdalnego na lokalny.

    put [-aR] [-z <lokalny> <zdalny>] <plik1> [plik2...]
       kopiuje pliki z komputera lokalnego na serwer.

    mkdir <plik1> [plik2...]
       tworzy katalogi na maszynie zdalnej.

    rm <plik1> [plik2...]
       kasuje pliki z serwera.

    xfers wywietla list biecych transferow.

    xfkill [all] [xfer1] [xfer2...]
       koczy podany transfer.

    colourz
       wysyla rozmow w kolorach ANSI.

    clear czyci biecy bufor ekranu i terminalu.

    save <plik>
       zapisuje stan biecego bufora ekranu do pliku.

    hl [type]
       wysyla naglowek hl z {type = type; trans = hx_trans; flag = 0;
       len = len2 = 2; hc = 0;}

    version
       wywietla numer wersji programu hx, ktorego aktualnie uywasz.

    commands
       wywietla list wszystkich polece.

Zmienne systemowe

    HXNICK Pseudonim, jaki ma zosta uyty zamiast identyfikatora z pliku
       passwd.

    HXICON Ikona, jaka ma zosta uyta.

    HOME  Zastpuje domyln ciek z pliku passwd.

    TERM  Typ terminalu w uyciu. (tj. vt100)

    LINES Ilo linii na terminalu.

    COLUMNS
       Ilo kolumn na terminalu.

Pliki

    ~/.hxrc Skrypt wczytywany przy uruchamianiu programu

Informacje

    http://krazynet.com/hx/ - email: ran@krazynet.com

Zobacz take

    hxd(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.