Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    id - drukuj rzeczywiste i efektywne UID oraz GID

SK/LADNIA

    id [-gnruG] [--group] [--name] [--real] [--user]
      [--groups] [--help] [--version] [uytkownik]

OPIS

    Ta strona podrcznika opisuje polecenie id w wersji GNU.

    id wypisuje informacj o podanym uytkowniku lub o procesie, ktory go
    uruchomil (w wypadku gdy nie podano uytkownika). Domylnie drukuje
    rzeczywisty UID, rzeczywisty GID, efektywny UID (jeli jest rony od
    rzeczywistego UID), efektywny GID (jeli jest rony od rzeczywistego GID)
    oraz dodatkowe grup dodatkowych. Kada z tych wartoci liczbowych jest
    poprzedzona identyfikujcym j napisem. Za wartoci ID znajduje si
    odpowiadajca mu nazwa uytkownika lub grupy, ujta w nawiasy.

    Opcje powoduj, e id wypisuje tylko cz powyszej informacji.

OPCJE

    -g, --group
       Wypisuje tylko GID.

    -G, --groups
       Drukuje tylko grupy dodatkowe.

    -n, --name
       Zamiast numeru ID, wypisuje nazw uytkownika (lub grupy). Wymaga
       -u, -g, lub -G.

    -r, --real
       Wypisuje rzeczywisty (zamiast efektywnego) ID uytkownika lub
       grupy. Wymaga -u, -g, lub -G.

    -u, --user
       Drukuje tylko ID uytkownika.

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    users(1), who(1), sh-utils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla  narzdzi
    powlokowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.