Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    info - system hipertekstu GNU

SK/LADNIA

    info [ --nazwa-opcji warto-opcji ] opcja-menu ...

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1989, 1993 Free Software Foundation, Inc.

OPIS

    W ramach projektu GNU stworzono system hipertekstu o nazwie Info
    pozwalajcy na drukowanie pliku pomocy lub jego przegldanie za pomoc
    programu info.  Programu info mona uywa wewntrz edytora Emacs, lub te
    uruchamia samodzielny program, ktory zostal opisany w tej instrukcji.
    Ta strona opisuje w skrocie moliwoci programu.

OPCJE

    --directory katalog
       Dodanie katalogu do listy katalogow przegldanych, gdy info
       poszukuje pliku. Moesz uy opcji --directory wielokrotnie. Moesz
       zamiast tej opcji uy zmiennej rodowiskowej INFOPATH; jeeli opcja
       --directory nie zostanie uyta, wowczas uywana jest zmienna
       INFOPATH.  Wartoci INFOPATH jest lista katalogow rozdzielonych
       dwukropkami. Jeeli zmienna INFOPATH nie istnieje i nie uyto
       opcji --directory-path, info uywa domylnej cieki.

    -f plik
       Otworzenie konkretnego pliku info. Domylnie jest to plik dir;
       jeeli uyjesz tej opcji, info rozpocznie przegldanie wzla Top
       pliku, tzn. wzla (PLIK)Top.

    -n wze/l
       Przegldanie konkretnego wzla w pliku startowym wczytywanym przez
       info. Ta opcja jest szczegolnie uyteczna we wspoldzialaniu z
       opcj --file. Moesz uy opcji --node wielokrotnie.

    -o plik
       Zapisanie treci pliku info do pliku, zamiast uruchomienia
       interaktywnej sesji info.

    -h   Wywietlenie krotkiego opisu dostpnych opcji programu info.

    --version
       Wywietlenie wersji programu info i zakoczenie dzialania.

    menu-item
       Pozostale argumenty s traktowane przez info jako nazwy elementow
       menu. Pierwsza z nich jest opcj menu w pierwszym otwieranym
       pliku. Drugi argument jest opcj menu w wle okrelonym pierwszym
       argumentem. Moesz si latwo przenosi midzy wzlami korzystajc z
       opcji menu je okrelajcych. Na przyklad:

       info emacs buffers

       wybiera najpierw opcj menu emacs w wle (dir)Top, a nastpnie opcj
       menu buffers w wle (emacs)Top.

POLECENIA

    Podczas uywania programu info dostpne s nastpujce polecenia:

    h   Wprowadzenie do uywania programu Info.

    ?   Krotki opis polece Info.

    h   Wybor opcji menu 'info' w glownym wle; daje to znacznie bardziej
       wyczerpujcy zbior informacji ni ?.

    Ctrl-g Anulowanie jakiejkolwiek wykonywanej wlanie czynnoci.

    Ctrl-l Odwieenie ekranu.

    Wybor innych wzlow:

    n   Wybranie wzla 'nastpnego' w stosunku do biecego.

    p   Wybranie wzla 'poprzedniego' w stosunku do biecego.

    u   Wybranie wzla 'nadrzdnego' w stosunku do biecego.

    m   Wybor opcji menu okrelonej przez wpisanie jej nazwy. Wybranie
       opcji menu powoduje przejcie do innego wzla. Nie trzeba wpisywa
       kompletnej nazwy wzla; po wpisaniu kilku pocztkowych liter i
       naciniciu spacji lub tabulatora info sprobuje uzupelni nazw.
       Jeeli do wpisanych pocztkowych liter pasuje kilka opcji menu to
       po ponownym naciniciu spacji lub tab zostanie wywietlona ich
       lista. Moesz te uzyska t list naciskajc ?.  Po wpisaniu kilku
       znakow i naciniciu klawisza return info sprobuje uzupelni nazw;
       jeeli do pocztkowych liter pasowalo kilka nazw opcji, wybrana
       zostanie pierwsza z nich.

    f   Przejcie  do  wzla  okrelonego  przez odnonik (hiperlink).
       Zostaniesz poproszony o wpisanie  nazwy  odnonika  (dziala
       uzupelnianie nazw jak dla opcji m).

    l   Przejcie do ostatnio odwiedzonego wzla.

    przenoszenie si w granicach wzla:

    Space Jedna strona w dol.

    DEL  Jedna strona w gor.

    b   Pocztek wzla.

    Polecenia zaawansowane:

    q   Koniec pracy programu info.

    1   Pierwsza opcja w menu danego wzla.

    2 -- 5 Druga ... pita opcja w menu danego wzla.

    g   Przeniesienie si do wzla okrelonego nazw. Mona poda rownie nazw
       pliku, jak np. (PLIK)WZE/L.

    s   Poszukiwanie w danym pliku info danego cigu znakow.

    M-x print-node
       Potokowe przeslanie (pipe) zawartoci biecego wzla do polecenia
       okrelonego przez zmienn rodowiskow INFO_PRINT_COMMAND. Jeeli
       zmienna nie istnieje, zawarto wzla jest przesylana bezporednio
       do lpr.

RODOWISKO

    INFOPATH
       Lista nazw katalogow poprzedzielanych dwukropkami, w ktorych
       naley szuka plikow info.  Uywana, jeeli nie  uyto  opcji
       --directory.

    INFO_PRINT_COMMAND
       Nazwa polecenia slucego do drukowania.

ZOBACZ TAKE

    emacs(1), pinfo(1)

AUTOR

       Brian Fox, Free Software Foundation
       bfox@ai.mit.edu

AUTOR OPISU

       Robert Lupton; updated by Robert J. Chassell.
       rhl@astro.princeton.edu; bob@gnu.ai.mit.edu

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                7 grudnia 1990             info(1)