Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    ginstall - kopiuje pliki i nadaje im atrybuty

SK/LADNIA

    ginstall [opcje]... plik_r'od/lowy plik_docelowy
    ginstall [opcja]... plik_r'od/lowy katalog
    ginstall [opcja]... -d [opcja]... katalog...

OPIS

    Ta strona opisuje program install w wersji GNU. Dokumentacja niniejsza
    nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub niekompletna.
    Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo. Dostp do niej
    uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo install
    lub
       info install.

    W pierwszych dwu formatach pliki r'od/lowe s kopiowane na docelowe lub do
    katalogu docelowego. W trzecim formacie wywolania, tworzony jest zadany
    katalog(i) i wszelkie brakujce katalogi nadrzdne (rodzicielskie).

    install kopiuje pliki i nadaje im prawa dostpu oraz, jeeli jest to
    moliwe, wlaciciela i grup. Uywany jest podobnie do cp; najczciej w
    plikach Makefile w celu kopiowania programow do  ich  katalogow
    docelowych. Moe te zosta uyty do stworzenia tych katalogow (wraz z cal
    ciek dostpu, jeeli ta nie istnieje), oraz ustawienia ich praw dostpu.
    Nie mona kopiowa plikow na same siebie.

  OPCJE
    -b [metoda], --backup[=metoda]
       Tworzy kopie zapasowe tych plikow, ktore maj by nadpisane lub
       usunite.  Zobacz opis opcji -V oraz sekcja `Opcje  kopii
       zapasowych' w podrczniku fileutils(1).

    -c   Opcja ignorowana; pozostawiona dla kompatybilnoci ze starymi
       wersjami programu pochodzcymi z systemow Unix.

    -C   Instaluje plik, chyba e plik docelowy ju istnieje i jest taki
       sam, jak nowy plik. W takim przypadku nie bdzie zmieniany czas
       modyfikacji.

    -d, --directory
       Traktuje wszystkie argumenty jak nazwy katalogow.  Tworzy kady
       dany katalog oraz jego katalogi nadrzdne, jeeli jeszcze nie
       istniej. Nadaje wlaciciela, grup oraz prawa dostpu zgodnie z
       opcjami z wiersza polece lub wartociami domylnymi. Wszystkie
       tworzone katalogi nadrzdne dostaj te same atrybuty. Jest to
       dzialanie odmienne w stosunku do wersji programu install z
       systemu SunOS 4.x, gdzie tworzone katalogi dostaj domylne
       atrybuty.

    -D   Tworz wszystkie wiodce skladowe docelowego, oprocz ostatniej,
       nastpnie skopiuj r'od/lo na cel; przydatne w pierwszym formacie
       skladni polecenia.

    -g grupa, --group=grupa
       Ustawia grup pliku lub katalogu zgodnie z podanym parametrem
       (domyln wartoci jest bieca grupa procesu). Parametr grupa moe by
       rownie numerycznym identyfikatorem grupy.

    -m prawa_dostpu, --mode=prawa_dostpu
       Ustawia prawa dostpu instalowanego pliku lub tworzonego katalogu
       zgodnie z parametrem.  Prawa mog by podane jako liczba w
       systemie osemkowym lub w postaci symbolicznej, jak w programie
       chmod, z 0 jako punktem wyjcia (zobacz `Prawa pliku'  w
       fileutils(1)). Domylnym trybem dostpu jest `u=rwx,go=rx' --
       odczyt, zapis i wykonywanie dla wlaciciela, odczyt i wykonywanie
       dla grupy i pozostalych uytkownikow.

    -o w/laciciel, --owner=w/laciciel
       Jeeli program jest uruchomiony przez superuytkownika (roota),
       ustawia wlaciciela pliku zgodnie z podan wartoci (domyln wartoci
       jest  root).  Wlaciciel moe by okrelony albo przez nazw
       uytkownika albo jego numeryczny identyfikator.

    -p, --preserve-timestamps
       Ustawia czas ostatniego dostpu i czas ostatniej modyfikacji
       kadego instalowanego pliku tak, by odpowiadaly odpowiednim
       czasom oryginalnych plikow. Jeli plik jest instalowany bez tej
       opcji, to czas ostatniego dostpu i ostatniej modyfikacji tego
       pliku ustawiane s na czas instalacji. Opcja ta jest przydatna
       jeli chcemy uywa czasow ostatniej modyfikacji instalowanych
       plikow, by widzie, kiedy byly ostatnio tworzone a nie kiedy byly
       instalowane.

    -s , --strip
       Usuwa tablice symboli z instalowanych programow. Ma zastosowanie
       tylko przy skladni pierwszego i drugiego formatu.

    -S przyr_kopii, --suffix=przyr_kopii
       Dodaje przyrostek przyr_kopii do nazwy kadego pliku kopii
       zapasowej wykonanego za pomoc -b. Jeli opcja ta nie zostanie
       podana,  to  uyta  zostanie  warto  zmiennej  rodowiskowej
       SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Jeli ona rownie nie jest okrelona, to uyty
       zostanie domylny znak `~', jak w Emacsie.

    --target-directory=katalog
       Okrela katalog docelowy. Zobacz sekcja `Katalog docelowy' w
       fileutils(1).

    -v, --verbose
       Wypisuje nazw kadego pliku przed jego skopiowaniem.

    -V metoda, --version-control=metoda
       Zmienia metod kopii zapasowych wykonywanych za pomoc -b. Jeli
       opcja ta nie zostanie podana, to uyta zostanie warto zmiennej
       rodowiskowej  VERSION_CONTROL. Jeli nie zdefiniowano rownie
       VERSION_CONTROL to uyta zostanie domylny typ kopii zapasowej:
       `existing'.

       Opcja ta odpowiada zmiennej `version-control' Emacsa: uywane s
       te same wartoci dla typu kopii. Rozpoznaj take bardziej opisowe
       synonimy.   Prawidlowe  wartoci  to  (unikalne  skroty  s
       dopuszczalne):

       t, numbered
           Zawsze tworzy numerowane kopie zapasowe.

       nil, existing
           Tworzy numerowane kopie zapasowe plikow, ktore ju je maj,
           zwykle kopie dla reszty.

       never, simple
           Robi zawsze zwykle kopie zapasowe (uzyskiwane przez
           dodanie przyrostka wg opcji -S).

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy dzialanie.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy dzialanie.

AUTOR

    Napisane przez Davida MacKenzie.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz. ang., do <bug-fileutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    cp(1), chmod(1), chown(1), touch(1), fileutils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano  i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzdzi
    plikowych GNU wersji 4.01.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.