Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    intro - wprowadzenie do polece uytkownika

OPIS

    Linux jest odmian systemu Unix i w zasadzie wszystkie uniksowe
    polecenia uytkownika dzialaj dokladnie tak samo pod Linuksem (oraz pod
    FreeBSD i na wielu innych systemach uniksopodobnych).

    Pod Linuksem s dostpne rone graficzne rodowiska uytkownika (GUI --
    graphical user interface), w ktorych mona zaznacza myszk i klika i zacz
    prac bez wczeniejszego przebijania si przez tony dokumentacji. Jednake
    tradycyjnym rodowiskiem Uniksa jest interfejs linii polece (CLI --
    command line interface), w ktorym wpisuje si polecenia, aby powiedzie
    komputerowi, co ma zrobi. Jest to szybsze i ma wiksze moliwoci, ale
    wymaga  sprawdzenia,  jakie  te komendy s.  Poniej przedstawiono
    podstawowe minimum, tak na pocztek.

  Login
    Aby zacz prac, najprawdopodobniej musisz pozna swoj login, to jest nazw
    uytkownika i haslo. Patrz take login(1). Program login uruchamia pow/lok
    (interpreter polece). W przypadku rodowiska graficznego, wywietlony
    zostanie ekran z menu lub ikonkami i powlok bdzie mona uruchomi
    klikniciem myszy. Patrz take xterm(1).

  Pow/loka (shell)
    Polecenia s wydawane pow/loce, czyli interpreterowi polece. Jest to
    zwykly program i moesz go zmieni. Kady ma swoj ulubion powlok. Ta
    standardowa nazywa si sh. Patrz take: ash(1), bash(1), csh(1), zsh(1),
    chsh(1).

    Przykladowa sesja moe wyglda tak:

       knuth login: aeb
       Password: ********
       % date
       wto sie 6 23:50:44 CEST 2002
       % cal
         sierpie 2002
       ni po wt r cz pi so
              1 2 3
        4 5 6 7 8 9 10
       11 12 13 14 15 16 17
       18 19 20 21 22 23 24
       25 26 27 28 29 30 31

       % ls
       bin tel
       % ls -l
       razem 2
       drwxrwxr-x  2 aeb    1024 2002-08-06 23:51 bin
       -rw-rw-r--  1 aeb     37 2002-08-06 23:52 tel
       % cat tel
       maja  0501-1136285
       peter  0136-7399214
       % cp tel tel2
       % ls -l
       razem 3
       drwxr-xr-x  2 aeb    1024 2002-08-06 23:51 bin
       -rw-r--r--  1 aeb     37 2002-08-06 23:52 tel
       -rw-r--r--  1 aeb     37 2002-08-06 23:53 tel2
       % mv tel tel1
       % ls -l
       razem 3
       drwxr-xr-x  2 aeb    1024 2002-08-06 23:51 bin
       -rw-r--r--  1 aeb     37 2002-08-06 23:52 tel1
       -rw-r--r--  1 aeb     37 2002-08-06 23:53 tel2
       % diff tel1 tel2
       % rm tel1
       % grep maja tel2
       maja  0501-1136285
       %
    i tutaj wprowadzenie Control-D zakoczylo sesj. Znak % byl znakiem
    zachty -- jest to sposob oznajmiania przez powlok, e jest gotowa na
    przyjcie kolejnego polecenia. Znak zachty moe by skonfigurowany na
    wiele sposobow, mona w nim umieci takie rzeczy, jak nazwa uytkownika,
    nazwa komputera, biecy katalog, czas, itd. Przypisanie PS1="Co dalej,
    mistrzu? " zmieni znak zachty na wlanie taki, jak podano.

    Widzielimy, e istniej polecenia date (wywietla dat i czas) oraz cal
    (pokazuje kalendarz).

    Polecenie ls listuje zawarto biecego katalogu -- mowi, jakie masz
    pliki. Z opcj -l wywietla dlug list, ktora zawiera wlaciciela, rozmiar
    i dat pliku oraz uprawnienia do czytania i/lub zmieniania pliku. Na
    przyklad plik "tel" ma 37 bajtow, jego wlacicielem jest aeb i wlaciciel
    moe czyta z pliku i do niego zapisywa, inni mog tylko czyta.
    Wlaciciela i uprawnienia mona zmieni poleceniami chown i chmod.

    Polecenie cat wywietla zawarto pliku. (Nazwa pochodzi od "concatenate
    and print" ("scal i wydrukuj"): wszystkie pliki podane jako parametry s
    lczone a nastpnie wysylane na "standardowe wyjcie", w tym przypadku
    ekran terminalu).

    Polecenie cp (od "copy" -- "kopiuj") skopiuje plik. Z drugiej strony,
    polecenie mv (od "move" -- "przenie") tylko zmieni mu nazw.

    Polecenie diff wywietla ronice midzy dwoma plikami. Tutaj nie bylo
    adnego wyjcia, poniewa nie bylo ronic.

    Polecenie rm (od "remove" -- "usu") usuwa plik i -- bd ostrony! --
    plik nieodwolalnie znika. Nie ma kosza ani nic w tym rodzaju. Usunicie
    oznacza utracenie pliku.

    Polecenie grep (od "g/re/p") szuka wystpie podanego lacucha znakow w
    jednym lub wicej plikach. Tutaj znalazlo numer telefonu Mai.

  cieki i katalog biecy
    Pliki znajduj si w rozleglym drzewie, hierarchii plikow. Kada ma nazw
    cieki, opisujc ciek z korzenia drzewa (ktory jest nazywany /) do pliku.
    Na przyklad tak peln ciek mogloby by /home/aeb/tel. Poniewa podawanie
    pelnych cieek za kadym razem nie byloby zbyt wygodne, wic dla plikow
    znajdujcych si w biecym katalogu mona poda tylko ostatni komponent
    cieki. To dlatego "/home/eb/tel" mona skroci do "tel", jeeli biecym
    katalogiem jest "/home/aeb".

    Polecenie pwd wywietla nazw biecego katalogu.

    Polecenie cd zmienia biecy katalog. Wyprobuj: "cd /" i "pwd" oraz "cd"
    i "pwd".

  Katalogi
    Polecenie mkdir tworzy nowy katalog.

    Polecenie rmdir usuwa katalog, jeeli jest pusty lub zglasza bld w
    przeciwnym wypadku.

    Polecenie find (z raczej rozbudowan skladni) wyszuka pliki o danej
    nazwie lub innej wlaciwoci. Na przyklad "find . -name tel" znalazloby
    wszystkie pliki "tel", zaczynajc wyszukiwanie od obecnego katalogu
    (ktory jest nazywany "."). A "find / -name tel" zrobiloby to samo, ale
    zaczloby wyszukiwanie od korzenia drzewa. Poniewa  przeszukiwanie
    wielogigabajtowego dysku moe zaj sporo czasu, czasami lepszym pomyslem
    moe by uycie polecenia locate(1).

  Dyski i systemy plik'ow
    Polecenie mount dolcza system plikow znaleziony na jakim dysku (lub
    dyskietce, CDROM-ie itp.) do hierarchii systemu plikow. A umount z
    powrotem go odlcza. Polecenie df mowi, jak wiele wolnego miejsca
    pozostalo na dysku.

  Procesy
    W systemach uniksowych moe jednoczenie dziala wiele procesow, zarowno
    uruchomionych przez uytkownika, jak i systemowych. Procesy uruchamiane
    z konsoli s procesami pierwszoplanowymi, a pozostale s procesami
    dzia/lajcymi w tle. Polecenie ps pokazuje, jakie procesy s aktywne i
    jakie numery zostaly przypisane tym procesom. Polecenie kill pozwala na
    pozbycie si procesow. Bez adnej opcji wysyla tylko przyjacielskie
    danie: prosz si zakoczy. A "kill -9", po ktorym nastpuje numer procesu,
    natychmiast zabije proces. Procesy pierwszoplanowe mog czsto zosta
    zabite przez nacinicie Control-C.

  Wyszukiwanie informacji
    Istniej tysice polece, kade majce wiele opcji. Tradycyjnie polecenia s
    udokumentowane w stronach podrcznika ekranowego (takich, jak ta), tak
    wic polecenie "man kill" dokumentuje sposob uycia polecenia "kill" (a
    "man man" wywietla dokumentacj programu "man"). Program man wywietla
    tekst za pomoc pagera, ktorym zazwyczaj jest less. Nacinij klawisz
    spacji, aby wywietli kolejn stron, nacinij q, aby zakoczy.

    Wszelka dokumentacja zwyczajowo odwoluje si do stron  podrcznika
    ekranowego przez podanie nazwy i numeru sekcji, jak na przyklad man(1).
    Strony podrcznika s zwizle i pozwalaj na szybkie wyszukanie jakiego
    zapomnianego szczegolu. Dla nowych uytkownikow uyteczny jest tekst
    wprowadzenia z wiksz liczb przykladow i wyjanie.

    Z wieloma programami GNU/FSF s dostarczane pliki info. Polecenie "info
    info" wywietli wprowadzenie na temat uycia programu "info".

    Specjalne tematy s czsto omawiane w dokumentach HOWTO. Sprawd zawarto
    katalogu /usr/share/doc/howto/pl lub /usr/share/doc/howto/en i uyj
    przegldarki www, jeeli znajdziesz tam pliki HTML.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.